22 Ocak 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

22 Ocak 1939 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA KANZ MEYVA TU En hoş ve tabif meyva uya lerinden yapılmıştır. Taklid edilmesi kabil olm? bir fen harikasıdır. İNGİLİZ KANZUK BEYOĞLU - İSTANBUL Baylar | Dünyanın en sağı” kleri ola” daima tercih ediniğ Radyolin Hem Ebedi Taraveti, Hem Dişlerin Ebedi Sağlık ve Sağlamlığını Temin Eder. Ancak — Tedavi ve Temizliği İhmale Bırakmamak, Dişleri Her Sabah ve m, Her Yemekten Sonra Mutlaka Fırçalamak Lâzımdır istanbul Bürosundan: ! — Demir boru, kurşun boru işlerile sıhhi tesisat yapabilecek müstakil çalışabilir birinci derece usta 2 — Küçük elektrik santralı ve bina elektrik tesisatı işlerini müstakil ilecek birinci sımf elektrikçi 3 — Demir inşaatında tecrübeli iyi işçiler mı idare edebilecek uzun tecrübeli birinci sınıf demir İnşaatı ustabaşısı 5 — Birinci sınıf ve tecrübeli sıcak demir ustası 6 — Mühim ahşab ve beton kalıbı inşaatını bizzat başarabilecek birinci sınıf dülger ustabaşısı 7 — Dizel elektrik santralını idare edebilecek tecrübeli Dizel makinisti 8 — Tecrübeli ve hava çekici çalıştırmayı iyi bilir bir maden ustası ve ayni şartlar altında maden işçisi 9 — Hava çekici çeliklerini teskinletme ve su vermede uzun tecrübeli de- mirci ustası Etibankın Homa civarında Murgul bakır madenlerinin şimdi tesis ve sonra da işletme işlerinde çalışmak üzere yukarıda evsafı yazılı ustalara tiyaç vardır, Kendilerine Murgulda bedava ikametgâh ve ucuz yemek te- min edilmiştir. İlândeki izahata uygun olm'yanların müracaati beyhude » dir. İstanbul - Murgul seyahat ücreti verilecektir. - Alâkadarların bilâmum vesikalarile hergün saat 9 . 12 arasında Galatadâ Bankalar caddesinde Güven ndaki büromuza câatleri, Dr. HAFIZ CEMAL (Lokman Hekim) Dabiliye mftahasın: Pazardan manda 8. Ragıp EMEÇ Serçün (3 - © Divanyolu numara 104, ev te- İl vi Mafonu 12306 - ZUD4 SAMİPLERİ: en UŞAK Son Posta Matbaası Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç DOYÇE ORİENT BANK Dresdner Bank Şubesi Merkezi: Berlin Türkiye şubeleri: Galata - İstanbul - İzmir Deposu: İst Tütün Gümrüğü * Her türlü banka işi * İlân Tarifemiz Tek sütun santimi ———— Birinci sahife 400 kuruş İkinci sahife 250 » Üçüncü (o sahife 200 Dördüncü sahife 100 İç sahifeler 60 Son sahife 40 Muayyen bir müddet zarfında fazlaca mikdarda ilân yaptıracak- lar ayrıca tenzilâtı tarifemizden istifade edeceklerdir. Tatr., yarım ve çeyrek sayfa ilânlar için ayı bir tarife de edilmişt Son Posta'nın ticari ilânlarına sid işler için şu adrese müracaat edilmelidir: İlâncılık Kollektif Şirketi Kahramanıade Han Ankara caddesi an Muhasib aranıyor İstanbul'da büyük bir m tecrübeli hir muhasebe men arıyor. Biraz Fransızca ayu0i şarttır. Taliblerin (A. B.) rum! İstanbul Posta Kutusu 596 adres” mektubla müracani. > diyip geçmeyin. Aksırır, aksırır, aksırırsınız ; geçer gibi olurken yeniden geri gelir. grip .. Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılar8 karşı emniyetli ilâç ASPİRİN alınız! Israrla isteyiniz! Aspirin'in tesirli ve hakiki olduğunu £İ) markası garanti eder. Satınalırken dışında ve tabletlerin üstünde » markasının bulunmasına dikkat ediniz İLKBAHAR MEVSİMİNE MAHSUS YENİ GELECEK MALLAR İÇİN YERLERE İHTİYACIMIZ OLDUĞUNDAN 15 Sonkânundan 15 Şubata kada" Bir ay müddetle stoklarımızın büyük bir kısmını her yerden müsaid şartlar ve mutedil flatisria elden çıkarıyoruz. Bütün dairelerde mevsim sonunun fırsatlarını bulacaksınıZ- Beyoğlunda BAKER Mağazalarında mr Rir mevsim sanm favania. İstaman fine iL

Bu sayıdan diğer sayfalar: