4 Temmuz 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

4 Temmuz 1939 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BU HALKIN &G 'Üq 4 HALKIN KULA HALKIN DİLİ Ka ae e FO NLEN Tei zi SALI 4 — TEMMUZ 1939 Bene 9 — No. 3207 Wamı işleri telefonu: 20203 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı B Kuruş Ankaradaki ingiliz askeri heyeti Danziğe silâh sevkiyatı wriyis Şef aün ve Alman zabitleri isgeneral Lund'u © akını devam ediyor | Fabul ettiler —© Milli Müdafaa Vekili de dün akşam — ; » SADA ZKT EER'E Pahğının İngiliz Başvekili dün: “ Kararımızı. *"*9et şerefine bir ziyafet verdi — ö Almanyaya bildirdik. Bu karar e. K B değişmiyecektir ,, dedi b Danzig âyan meclisi istihkâmlar inşası ve silâh dakliyatı için ziraat =uı amelesini istihdama karar '.'î'f_i_ _________________ u :,.4.. Lehistanın nolası Mareşalın K ü inin Danzig lisinden ızmırdek_ı n VaYON aN lelemeni bekleniyor N tetkikleri * aT Imır:(;ıu,—-îı_ı—mmşaı Fevzi îıı:_ İ Tadia AA Te Tarelibi Gülipez öteğ| # ŞEE İsmet İnönünün evvelki gün Ankaraya muvasoalatlarından & A sdat Üç.| —Ankara 3 (A.A.) — Haber aldığımıza edecek ve göre Reisicümhur İnönü bugün öğleden al|Sonra Çankaya köşkünde İngiliz büyük hülde yarın sabah saat onda Çeşme kıyı- | bir intıba elçisi e tuğgeneral O. M. Lund'u kabul buyurmuşlardır. (Devamı 11 inci saytada) FFi H k, gece v e 1Lr[ y .. enmar z — İzmirin Kemalpaşa *A göre t kudret ve kabiliyetlerini tetkik edecektir. K Tahtakurularından kaz:ıs_ı_nda fırtına ve dolu ğ öç almak istiyen çittçi | büyük tahribat yaptı — * vucudune Zeı!r sllrdll Üzüm rekoltesinifm birçok köylerin 5——' İ — fagille kacikatüra — | Fakat haşeratın ölümünü |bağlarında tek yaprak ve tek meyva kalîıındı. yıırıı Kai e sükünete rağmen, kaynaşma ve hazır - beklerken kendisi bir milyon liradan fazla tahmin ediliyor zehirlendi İzmir 3 (Hususi) — Kemalpaşa bağ. AFT - Dün Yeşilköye bağlı Kalitarya köyün. |larında, bağcılık tarihinde şimdiye ka , ı ma de garib bir zehirlenme hâdisesi olmuş .|dar görülmemiş bir tabiat hâdisesi ol . muştur. tur. Kali kasırga $4 dakika Kemalpaşa ovasında ve dağ köylerinde mevcud ağaç, nebat, kü . tük ve mahsulâtı tehdide başlamıştır. Buna ceviz büyüklüğünde dolu da inzi . EEtE İBİI' 'aaıiugıe ueu"ivnr K lleyela z yit öiyledey <? |Nödlsüdek krmzya azlal pinle YA 1 SI :::':;:_")““ - OĞ ö . a A L MA N e L L BB Y M Şikada & KA AA Bulgaristanda 200 insanın ölümüne ve 1000 den Hatay vilâyet teşkilâtı kadroları Ankaraya bildirildi fazla binanın yıkılmasına sebeb olan tuğy Ka LE ç j Antakya 3 (Sureti mahsusada gönder. |lâyet teşkilâtı kadroları hazırlanmış, An. diğimiz muharririmizden) — Hatayda vi. (Devamı 11 inci sayfada) Rus - Japon hududunda all Eirsite F - Belçi yeni muharebeler oldu hi İkl tarafa mensub kuvvetler de tayyare, e fank ve ağır top kullandılar F'_: Tuğyat mantakasından dÜdi görünüş: Kral felâketzedeler arasında ve su hücumile 1 Geçen hafta, orta Bulgaristanda misli.|köy sular altında kalmışlardır. zede havali; t ederek, — alınması ne az tesadüf edilen bir tuğyan vuku buLı Fiacla, bütün — Bulgaristanı — mateme |icab eden ya dbirleri hakkında © müş ve Sevlievo kazasile civardaki sekiz| garketmiştir. Kral Boris bizzat, felâkel - (Devamı 11 inci sayfada) (Yazısı 11 inci sayfada,

Bu sayıdan diğer sayfalar: