14 Mart 1944 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

14 Mart 1944 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2u- Ek İ Kanma Kalan Mi HALKIN GÖZÜ. HALKIN HALKIN KULAĞI HALKIN DİT Sene 14 — No. 4885 —— ——— Warlık vergisi NZSonPosta İdare İşleri Telefonu: 20203 Yazı İşleri Telefonu: 20203 SALI 14 MART 1944 Sovyetler Kerson Fiatı 10 Kuruş : Bekaya vergilerin terkini meclise teklif ediliyor Muhtelit encümenin tetkikleri bitti, mesele şehrini zaptetüler meclisin yarınki toplantısında görüşülecek iv ) Rusyada cenup cephesinde Almanlar ri da- a ötesine geri gen . m Ruslar şimdi büyük Ak n üssü a 55 kilometre şi- nka. (Hususi — Varlık vergisinin iğ yiha umumi heyette görüşülecektir. dair kanun lâyihasını hükümet Meclise vermiştir. a rn TERKİN EDİLİYOR yiha alâkası dolayıslle beş muhtelif encümenden > Anka, us) — Müşterek encümen çalışma - rekkep muhtelit bir encümene verilmiştir. Meclis umu: larını geç ik pimi Encümenm verdiği karar mi heyetinde maliyeci işin müstaceliyetine mebni bu | | varlık vergisi bakayası hayal terkini mahiyetin- beş encümenden seçilen beşer kişiden mürekkep encü- | İ dedir. Lâyiha bu şekilde meclisi umum! heyetinin tas- mende tetkiki talebinde bulunulmuş, dilek kabul edile. | | vibine arzedilecektir rek encümen yine alarına 4 başı Encümen tet - Bu mesele Meclisin Çarşamba günkü toplantısında gös; lir tamamlıyacak, o gün 14- İ İterilecektir. u şehir e yer ek El ve > Bugün parti grupunda Hayat şansının Saatine kulak sulistimaller meselesi “ola az hama kabı 650 kilometrelik o Ukrayna birçok yerlerinde muvaffan Ruslar cephesinin Bim kazanmışlardır. 'KRAYNADAKİ ALMAN — vi ER İN V. Ayıp Londra, 14 (R.) — Verip bekleyenler s. i ajansı iel e iman in krarn fena vaziyetini gizlememekt alaya: Grandi sakalın kestirmiş, müzakere €dilece Du hanı are e rn Me eee Daha Sebile hi e lele çok çetin m lerinden ina erler, e ların cereyan ya e Güle RM İİ pi usi) — Parti Grupu parti komisyon raporunun bu toplantı -İlerce kasabaların tarkedkığila doğru İe yarın bugün plmastr zen da görüşüleceği, vekillerden bazılarının) olduğunu, Sar ime gün ir ibince bil disti -|bü mevzu et Jirtmektedir. dayı v YE EY öğe Dale bk “İmalleri önlemek maksadile e e l bei 3 üncü sayfada) | i bmp Ps için ön . Berli I : â m kr hş em n elçimiz T m a arsusta İl Sise mu) yakinda geliyor söyledi. Mesele onun duyabil —— . as Miken e İİİ Von Papen de Nana Mei otururken bir, Trablus snr larda bulunmak de seraba kal m İtal; isin ME m ap ee uğ | Berline iii tında me İtalyan İm © bak- tı. Düşündü ki, faşist kile a ın içe kaynatarak harekete getirebi A Mer din 3 köyün bağ bahçe ve soliniyi devirip yerine geçmek li belki halka yeni bir i ve- rerek savaşa devam edilebilir, belki Sulh yoluna Ke Ker halde çevri- Tarsus, 13 (A.A.) — Bugün saat 15 lev de şehrimizde büyüx Yafa portakalı ce" lu yağmağa başlamış ve cek manet sametinde dol Sinyor Grandi ha: iz şansı saatinin! çaldığını dier saraya koştu, dü -) i öizeniçiiir elilteck; övlerin incesini hükümdara açtı, teşvik gördü, il ve İİ ame ve riremitrri irin verşitir|e hemen işe koyuldu. içerisinde 83 kişi muhtelif yerlerinden portakal büyüklüğünde dolu yağdı | Dolu 7 dakika devam ei etti 83 kişi yaralanmıştır. tarlaları hasara uğradı atıf yette; yaralanmıştır. hi Yaralılar, memleket hastanesinde v e belediye dis- . Tarsus şehri ile 4 kö ün bağ, o. ve arpa tarlalarında vardı Diplomatın ömrü atlamakla veya at- latmakla geçe Sinyor renin in ie hüküm 500 er lira aylıklı mürakabe azalıkları yekara, kirmmsı ml ri istediği zemini eski ine Si | ii sırlattı. Zemin hazırlanınca da eski sefi Yeni mürakabe teşkilâtı ri açıkta bırakarak boş kalan dikenli Da 0 sandalyaya bir eski mareyalm oturttu.) vilâyete devrediliyor n bügün enki mareşal dikenli sa / eni mürakabe teşkilâtı hakkı tema Yeşil mühim bir vazifeye ii i e Sovyet kuvvetleri şimdi Mikolayen > kilometre şimal batısında bülunglor Şark rt Alman topçus» Rauf Orbayın istifası nasıl karşılandı ? (bir İngiliz gazetesi Diyor ki: Türkiyenin iyiliğini unutmıyalım!; “Almanlara Kısır yo u Türkiye kapamıştır,, Londra 13 (A.A) — Sunday Ti- mes gazetesi başyazısında, Türkiye- durulması meselesini incelerken bu- Von Papen rarname bu günlerde vilâyete ll Ankara 13 (Hususi) — Berlin büyük | olunacaktır. me Saffet sari birkaç güne ka-| Yeni kararnameye gö r Ankaraya gelmiş bulunacaktır. Ar-İleri Milan eüçtcek, yiye dalyede, eski set Saate vermiş lem edir. Nafile özüni Hayat gr saati Sinyor Grandi ri re mürakabe İş - belediye yalnız |d: #abına bir defa çaldı ve sustu. Şim; kara; bir başka: mi çalacaktır. man. vE yor el enin de hü- »k maddelerini mürakabe edecek - Bu başkası kimdir? «tile temaslardı in emre İt. eli gideceği Böyilmesektedir İ (Devamı 3 üncü sayfada) İtalya kralı olamaz. Onun saati Habeş dalyesine yerleştiği gün Sr ie için mdı, fursat kaçtı. yn Sn kele yn saati de çok - kıp sane an mma TIB BAYRAMI yaf ıppirel 11Zinci yıldönümü müna- sebetile profesör Âkil Muhtar DA e robslimei tarihçesini yapıyor niversiledeki merasime Saat 10 da istiklâl marşile hiç e vi u çaren e yum rk smd: e. takdir gördü- gün saat ger 90 yaşındaki delikanlılar v e 20 yaşındaki ihtiyarlar 75 yapsak Loyt Corcun hergün iki garip görünmüştü. vak'alara, nün olduk. zer birçok v başlandı ve rektör bir nutuk söyledi, bunu diğer profesörlerin ve talebelerin sölevler takib edecek ellerinde ikiye ayrıldığından -| Bu; bb kuruluşunun 117 |yorlardı. mz İstiklâl marşile baş- zanına döndü. nel ei ir. Bu münasebele bu)lanmış v kiben rektör açış mut- Kreşi İneğin at 10 da Üniversite konferans İkunu söylem iy Gazetemizi i Dalin sabah saat 10 da şan lak bayramı> kut- moralini saatte merasim a başlan, 1. Şeref yl lada) er) ve talebeler salo- rde doldurmuş bulunu -İ © Çi ci sayfada) İnu erken saatler ai bayramı münasebetile bir) re Devamı 7 nı gi tanahmet- ten Beya: nd sm Fatihten Be- anda tramvay gidip gelen ve ii Ere artıran gençle- «20 mad yar» demekten ** — Ayol amcanın kızına düğün hediyesi ne götürdün, en kıy, pal a e abii bahsederler, Bir kilo beyaz peynir götürdüm, Bal, 13 (TP) — «Basler Maçta sd gazetesinin Londra muhabiri Şunu yaz endir. yandın | etirilecek na ktadıi, baml ayine iğaari semte m doğru haber alan mahfil- Yem ii Ankara, 13 (Hususi) —— Cumhuriyet İleri, Türkiye Büyük Elçisi Ahmet Rauf malzemesinin rın çi. ını Son derece teessü! sn Parti ini hu »busl © sağ sayar Hee imame. etmişlerdir. Orbay m cekleri yerlere gönderilmelidir. Yak $ Ml ii ir dostu addedilmekte ve S Misır hakkında ümitler bes; Tunacı ih haber verilmektedir. Bu takdir | kı bir hale getiriimesmi terviç eden vi eN bize yapmış oldu- ei le DE EN hizmetleri de asla unutmamak ali ii YANE ittifak misakı hükümlerinin Türkiye ta (Devamı 3 üncü sayfada) i (Devamı 7 nci sayfada) || İX j # iyorlar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: