14 Mart 1944 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1

14 Mart 1944 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| her ana ve babanın ması lâzımdır. eni Adres; Çağaloğlu, Türbedar So. No. 18, İSTANBUL, telefon: 22477 ii are, e MN Rusyanın yeleli İsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafı dan yazılan bu içtimai Adam Neşriyatı romanı mutlaka oku- JEAN MARTET — HİKMET HİKAY MERCAN KAYA 100 kuruş. Cildii 150 kuruş İT KİTABEVİ son Z- in ile B ir İngiliz muharriri, manlarda M 1 dilmemesine Rus topraklarında su Olan bütün harp mü mesi ümit Jetlerârası münasebetleri bir in kı müte: bir siyaset takip e Munmüsı k bu yüksek prensipi tat- imi kusura r ile gözden dü- ka: k surette a- e vi un, pa işlemiş işe hül kime mini teş al w icabeder. 7 başka ii göre hükümler | verilmesini intaç etmesi pe Büyük vicda- alpler yüke ve çok de- ada yapar, etmiş oldukları Sovyet kendi e ki | spraklrın ecenin el eriyle tamir ilen genayi etmi ve e eş anan ala lie de kan inde iş- maymea, böyle bi ruri gil, rupayı az — mizin emiş, rai madde in Çok çetin savaşlar sonunda Almanlar 20.000 ölü verdiler ve pek çok malzeme kaybettiler pa — 13 (AA) — Mareşal , Stal Mali- nov ki gündelik emri ii mler r nehri; kuvvetleri Beris- e ri zaptettikten sonra ta- aruz! 13 mart rini alıp götürmüşler, herkese bir | kavşağı olan Kinon şehrini işgal çok zarar vermişlerdir. Bu yağı- işe il bütün Alman milleti esir| Bu zaferin halirasını ebedi kıl rüleri halinde ecnebi memle- li için, Kerson'um” kurtarılma- keler galişarak acaba De sene- — Sonü söyfa 2 sütun 1 — Şark cephesinde taarruza geçen bir Sovyet müzfrezesi * Sene: 35 — Sayk 4454 — 193 Ruslar SALI 4Mart194 Her yerde fiyatı (10) kuruştur. Rİ erson'u aldılar Daha Şimalde Bug nehrine varan Sovyet kıtaları Almanların Polonya ve Karpatlara doğru olan münakale yollarını kestiler mukavemet im bir demiryolu ir ele cürmün BR e- Muhakeme . İli hakkında tekarrür etmiş tele çe Ve hukürki bir kanaat ve Mmövcut olnindiği için, böyle bir su- Şu teti ite » Orta lev yak vere- bul © derece şid- a elebiliz ve İ Rauf Orbay'ın istifası Berlin Büyük |( Elçimiz geliyor De gönderilen memur. olacak hukuk ami diy a üzerinde tesiri nere- AREA ile v i şir PA i «Radyo saat 15,15» —İ Ankara 13 «Tanin» — Berlin Bü- ye varır bir milletin ilk. a > KE Sai si ran bi emret mike | Taymiz gzel Mer ane | e imz Sat ik arp - ma zemesi -— için, idemati şâkka> ya |ori bugün gazetesi giyindi ye kadar buraya gelmiş olacak- z it Lon . .... : .. . Dvveli e gibi cvahşet. ler bir mahküm sörmeğe m ai b. Rat on gereği Sunday Times Türkiyenin Müttefiklere Paz vi a kadar zaman ei eri . i İŞ olanlarin almış ile | talhamındi bili yz amübibik. ve sö Papen memleke- yaptığı büyük yardımı zikrediyor n ln ki emirler ne dereceye kadar bir | Bu mecburiyetin bütün Alman tine gidiyor i i Mazeret sayılacaktır? Bundan baş- em değil de yiz 'Nazilere | «— Resmi makamatın ısrarla söy| gıdıy Londra 13 (A. li — A Ti | dir, Haini bu harbin en buhranlı iŞ: 3 e 3 bi mes gazelesi baş! 'Türki- |/ devresinde, Almanlar Mısır hak ka, harp #uçlularnı mühakeme aba totbikattı iediklerins) göre bu istifa siyasi bir| Ankara 13 erer — Almanya- Şüğeitüni ise mi ; tüpün ide a ecek heyetler nasl teşekkül © e- ve Her vi — «oânayı havi değildir. Aynı maka İmın KE Elçisi Von Pa- durdurulması meselesini incelerken | sn in yarış vade anali decektir? Meselâ, bahis mevzuu o a > olamı- | sta bi nisa esasen B. Rauf Or 1 bunun bazı endişeler uyandırdığını f Olan, Alman arp mücrimleri Rus- | Yacağını zan ay bu vazifeyi men almış Sndiğ üzere Berline gideceği söy- land yazısına şöyle devam 5 e el gere, ia il Yada ve İ sıram Rus hâkim-| Almanların işedi ettikleri top-| endisi şon, günlerde bir:az Arl e ale “Tabidir ki harp maltemesininİ| Junu kapayan Türkiye olmuşlar leri tai ını muhakeme 2 ral geri alınması ve müstak- | tatsız bulunuyordu.» iyi küliüenlebi in de sözü dür, Tan mel Dinde üttetikler .. | bel erme alâkalı Birleşik) İngiltes ir çok kimseler B. Parti Grupu lecekleri | yerlere ie | kat daha fazla beklenmemelidir, ii leşi. ediyorlar: Milletler tarafından çizilmesi nis-| Rauf Orbayın bu vazifeden ayrıl toplanıyor b demki ibiş ganimete, me en kol ik edilecek ş dolayı teessüf hisleri izhar ; selâ İtalyan don: lan ir, etmektedirler. Kendisi bu memle-| Ankara 13 «Tani — Parti Tarsus ta dolu Surette p; şike daLZ mi m Eğer Sovyetler Birliğine atfo- S5 bir çok kimseler tarafından | Grupu yarın «bugün» ak- in ni içtihad ğru ii ip bir insandı. Böre, müşterek surette muhakeme ©tmeleri daha makul ve olaz i itibariyle, onlara karşı ileri sü Yalar, 75-400 gram ağırlığında olan dolular 83 kişi- nin yam . hasara sebep oldu bu zorluk tatbikatta kendisini göste- recektir, Amerikada başka Hüseyin Cahid YALÇIN Fin - Rus mütarekesi Sovyet hükümeti, bir vüsba nüshası Londra hükü- metine verilen Fin notasına cevap verdi Londra, 13 lan a ve ve daha kat'i müktadir. uluni m via ii ayse, Rus | bir etkikten ge- ben sonra yoluna mem- ette bulunan Özge n kıtaları Enternş edilmesin öre Sovyet hükü- Meti, bir ARİ Londra hüküm tine tevdi edilmiş olan bu sie a <evap vermiştir. Finlândiyada iyimserlik Stokholm, erle mütareke | yo d ç | va hücumun 1 (AA.) — Helsin. (A.A) — Londranın | kiden se len sön haberlere göre Fin- elleri şal | bir köprü kuracağını ümit etmekte İ dirler, Buna ie Pe körfezinde Tal“ şehrine kar: ın bir ihtar olduğuna - | kanidirler, Finler Almanları geri çekilmeğe ikna için uğ ir Londra, 13 (AA.) — Sunda; muhabiri yazıyor; mukabil, Helsinki yapılan ve 900 - ala ine neticelenen ha- bserver gazetesinin Stokhol — Sonu sayta 2 sütun 4 — Tarsus 16 de şehrimizde de yük Seni ar lamiş ve za sürmüştür. Bir- çok Vu ni ve tele) kırılmış ve şehir içerisinde 8 5 e muhtelif yerlerinden hafif Erabankafir Yaralılar, maal hastahanesinde ve beledi; iye dispan- serinde mi Si iştir. Yağan Dikkat edilecek bir hırsızlık hâdise Dini ant nelerinin sıkleti ai Tarsus) nim Di yi 4 yün bağ, a ve arpa İtarlalarında hasar vardır. me hakkın- aki Parti komisyon orla Ankara 13 «Tanin, — e isti in ld dl an ür bilümum sulistimalleri siken malar Se hazırlanan Parti m Ü Vekile i bu işde vereceği haber verilmektedir. ise Taşova a işime 'p çıktığındanberi ne yağa, ne sabuna, ne fasulyeye, e a gi e hey almak Mep Me e

Bu sayıdan diğer sayfalar: