9 Aralık 1949 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

9 Aralık 1949 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞI HALKIN DİLİ Sene 20 — No, 5637 5) 1316 CUMA $ ARALIK 1949 ————— ——— ai mültrkileri İötişkan gördükleri mi a ler hakkında bakana sual- ler sormuşlardı el Hasan Demokrat Po- Ünüiümiteileğ bütçesi de dahil ol- latkan, Bütçe Komisyonunda Hararetlitartışmalar kifayeti müzakere takririyle kesildi akan memur maaşlarının geçinme seviyesi ulaştırılmasına şimdilik imkân BN sö ve mali bünyesine Amerikan askeri ma tahsisatının iğrenmek istemiştir. Polat Mn (De Son Posta 20203 Fiatı 10 Kuruş Iktidar muhalefetin bir başarısını daha inline galışıyor C.H.P. adli teminatın kabulünü kendi zaferi gibi kutluyor yledi iş 8 (Hususi) !| mak üzere Milli Eğitime 200 milyon a Bütçe komisyonu iki gün Maliye Bakanı" | gını mi bunun sebebini sormuştur. na & Glmilldir)i- zik dinle ei sonra bü sabah | Jatka a birçok devletlerin pk İk ve Halk Partisi Telere başlamıştır. Muh | ları eğlen a ga iktisadi ez hummalı bir faali. gibi tesirler ei yet sarfetmekte yardımı ve Milli Sav CHP, Mel Ge e al sesi akip gece kanunu Jâyihasındaki adli e. minatı grupa bir emrivaki şek da vamı a 1 te) Y) linde kabul ettirmesini iktida. HERGÜN: Adli teminat ve Hâkimler kanunu aza C.H.P, si meclis grubu seçim- “ kendini teğit e; lerde adli teminütın tatbik ektedir. li N dümek mesi hakkında, vi hükümet yeo:| de ğildir ki ie apn © jesini bir hayli isteksizlikle bir) sarısında yapılacak tadilât ka Memurlara zam şayiasının aslı çıkmadı Gelir vergisinin memur, hakkındaki faslı 1950 ai tatbik edilmiyecek Li verilec. (Hususi) — liye Bir hanima korkuti onu; bu- vamı Bayt Sü, 7 de) giri bin şayia ma ld 7 Sü. lde) tasvip; istisnasız olarak, bötün li bere uyan- - Marshall ve hi ydi Tarafsızlar ve muhalefet Hâkimler Kanunu tadilâtile adli teminatın fiilen hükümsüz bırakılmasından endişe ediyor rın bir zaferi imiş gibi tesid etmektedir. Halbuki aynı iktidar İlik anlara kadar seçim kanu mn Mm aim ki Mehmet darmıştı, m e ral wmm£-Barlas hibe ve tiraj öildi, Geçmiş minin ne İıalarda “bırak lduğu ar as 1 J 7 ari hükümet mele o e l r Mehmet minat formülüne mare meri Hee sali fasıllarını an attı Evvelki ve dünkü gazete- zihinlerde eğdahıliştı. ir pl bir KR num, o yenir bir dereli | Züraj hakkından faydalanılarak alına" m sima tk ş a e e malların lisetesi hazırlanıyor — || mazının on numarasında o- meclise sunulan hâkimler ka- turan ve gazete siteadi e keli e Ankara 8 (Hususi) —)ya, yapan yetmiş yaşında Meh- Birdal Devlet Bakanı Cemil Sait Bar| yonu Fransa, 6 milyonu Hol. (Devamı Sayfa 2, Sü, 6 da) ; (Devamı Sayfa 7, Sü. 4 te) J atine göre, | 185 bugün bir gazeteciler top- M va: hâki ye kanununun bazı mad- lantısı yaparak, Marshall yar- deleri e ERİ ai isdilen | dibtinin Hibe Taslı YE Grüj hi ii ve him bir Kı etrafında beyanatta YE muştur. Ke verdiği izahata gö- e geçen sene 38 milyon dolar ak doğr udan doğruya yardım,“ İl dd ii m zi da tira; > hakkı ile şartlı gibi kullan m yapılmış ve bunun ye- Kün 49 mi m ron > doları bul eçimler: yaş makin ibarettir lann si anlıya- muşta, ek Bu yıl tanınan umumi - tiraj hakları 55.300. Eri unun. ır ma.) 6.800.000 i Belçik: milyoni Garbi en ig 16 iye Du İngiltere, 5 milyonu İtalya- bili Pahal | Bursa tütüncüleri vesayet istemiyorlar Yüzde beşlerden toplanan 34 milyo ri müstahsilin fikri alınması here

(Hususi muhabirimiz rak her yıl gün tütün müstahsil | kesmek İsen 34 milyon liranın ne Hire ku (Devamı sayfa 7, Sü, 1 di Buş iyle re ei cemiyeti Halkevi salonun- da fevkalâde bir kongre yapa- Dün n vilâyette valinin başkan lığında kaymakamlar toplantı tıda bil ia en ufak bir tadile daki Demokrat Parti seçimde ida. |süzum olmadığıni ileri sürmüş,!ri sistem yerine adli sistemin hele adli teminat bahsinde hiç! ine yi atmış v şmamış idi. amı Sayfa 3, Sü. v3 zg plantıda bulunanlar vali Mi ile Dün Vilâyette apn ekkiğar tonla yapıldı ılık ve asayiş isleri görüşüldü rın toptan ve perakende “satış ) ve Haklari elek farla dana Kontorlü ve halkı rahatsız eden sarkıntılıklar ısrarla takip edilece; kontrolü altında hâlde satılan (de satışlarının her semtte yaş sebze ve meyvaların toptan | ka bâşka oluşunun son yi tışlariyle bunların o peraken- (Devanm Sayfa 2, Sü, 5 te) sı yapılmıştır. hi şehi rumu âsayişi a eğtim ve pa- halılığın şehirde kontrollerle Pı imla olan kı- 1 üzerin rnlmuştı Galli hâdiseler ara- in di olduğu gibi; na- tık, hâkimin kati istenmiye- Hâkimler kanununda yapıl. mak. istenen tadil münasebet. anı oli atbikatı ağlar eder nimel ali “imal fiilen sabit olursa, o zaj hi tadil tasarısına aka in kabulünü İce hesapların. vari! e secim ta hâkimler ea bir bağı tısı bulun. ie e ln Li killi bir ha; Yamda ısrar etmiştir. vaş Yet karşısında da, lr İktidara isnat ettiği hesap; hiç, bir ispata hacet kalmdan, kene) ir. Ş . i den evvel, artık, rey . ve mütalâasına baş yurulmıya. sue I cak ve muvafal sabah geldiler güreşçiler dün İlk karşılaşma yarın akşam Spor ve Sergi Sar reyındR yapı alı ye SİN Dün şehrimize gelen ya Canısı 7 inel Sayfada) ke talebinde bulundu ğun u ve bu. e reddeğildiğini dün bildir. Devamı sayfa 7, Sü. 1 de) Lİ Kanlı bir kız kaçırma vakaşı Kızın ailesiyle baskıncılar boğaz boğaza geldiler Kın kaçırmak istiyen öldü, Kisi anan ağırdır rette yaralandı. svap yardımcılariyle kızın ai- J len başka yaralananlar da var.. İzmir 8 (Hususi Muhabirimiz den) — Bayındırın o Canlı kö yünden kız kaçırmıya teşebbüs yüzünden çıkan kanlı bir kav. ga bir kişinin ölümü ve birkaç kişinin yaralanmasiyle netice. lenmiştir. Vaka şöyle olmuştur: (Devamı Sayfa 2, Sü. 6 da) Sanayiciler için lisans bleieah (Devamı Sayfa 7, Sü. 4 te) Balâ yolunda bir kamyon devrildi Anki lâ - Kırşehir yolu üzerinde bu Seni feci kamyon kazası olmuştur. Dev. | Terbiyenin envaı Midhat Senai ili il Y rek 33 plâkalı ii yolda â- (Devamı sayfa 7, Sü. 1 de) ie erim mektep Sinter teri sokak terbiye beğ eğe iziyle si diye a ğimiz teri, | Terbiyesiz m Si yeler lde cemiyet terle. ent olmadığı leket he- inin lk ölçüsü ma ln dap men yok gr Terbiyeli, ea yiye yeti henüz bilinmiyen çok, ariana ve kitapla © kanser sm bir ne- rında görülür, Evdeki terbiye £ VI hücre anarşisidir ki, teda- siva kaka hayasızı, sa. | visinin imkânsızlığı teşhisi” e ezaketsizi, nihayet | nin mümkün olmamasından bir az örür; ve bu hur. o başlar, Bu felâkete, hemen de lehe nihayet bir vel cemiyet katlanı B9 bül değaheli rahata! Algmağa MANEN ge matbununda, terbi- esiz kitap, fa- © yesizliğin hiç m lmadı. ii sa ri sil ge bir mil- ğı zannını verecek derecede letin yüzünü dünyanın dört Devamı Sayfa 1, Sü, 7

Aynı gün çıkan diğer gazeteler