9 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

A WLIVI DU LAMIDUIUL Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 U MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE — — ti ça emdmm Telefon - 44756' 4475T Santn Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler — iki mislidir Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN bir. — mes'uliyet — kabül — edilmez Telgraf Adresi : Hetlo. İstanl c ve DIŞ Atlantik Paktı müdafaa plânı Marshall plânından ,, —>zz GEE LN göreceğimiz yardım . sii: M lçln 900 milyon dolar lâzım aj V n HKti Bina Gelk dlkn Ha Devlet Bakanı hibe, ikraz ve tiraj : : celseye, şöyle bir hava hâkim olmuş- D Dr. Kerim Ömer Çağlar B T Şi KA e S AE A b haklarını acıkladı DORDUNCÜSAR A tur:
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

y a ı S0 D e e e nn 9 Aralık 1949 — Cuma © n SİYASİ — İKTİSADİ Savı 9 — 10 Kuru, Beyoğlu - Müellif Caddesi Si SONİR T ap aMAS Ka MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE b Ğİ çe ea merpk seeğayern Telefon - 44756 . 44757 Santrali Posta — Kutusu — 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler — iki mislidir Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN bir. — mes'uliyot — kabül — edilmez Telgraf Adresi : Hetlo. İstanbı POLiTiKA | S 8/X11/1949 eclis, — Hükimler M üzakeresine Başlamış “bulun. laktadır. Buna dair olan birinci celseye, şöyle bir hava hâkim olmuş- tur: Muhalefet adına söz alanlar, bu kanu- nün politik maksatlarla kale maş olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yal- u madde üzerinde tevsik ede müdellel bir İt dileri, mevcut tasa- Tayı pelitik hücumlara vesiyle ittihaz koyacaklarına, kendileri ,mevcut tasa. Tıyı, önümüzdeki umumi seçimler U. zerinde bi tazyik yapmak yahut va' dedilmiş olan mdli teminatı sıfıra in- dirmek gayesiyle teklif ettiği iddin e- Gilen ekseriyet partisi hatipleri, başta Vekili olmak Üzere, tasarıyı anun ağziyle müdafan etmiş. Hattt Ağliye Vekili, hâkimler 0 rinde Şüzyik yapılmakta olduğuna da- ir elan ne kadar hüküm yarsa, bunun bildirilmesini, mukabil tekliflerin ya- pilmasını ve bu, mukni bir şekilde ya- pilacak elursa, yapılması icab edecek tadilleri kabule âmade olduğunu be- yan etmekten çekinmi Çarşamba günkü kerinin böyle bir manzara taşımış ol mun önümüzdeki müzakere — sathaları üzerinde menti Ve, madem ki, Hükümet, muz m madde zikretmeğe davet etmiştir, artık bunlara düşen tek vazife, iddi- tesirlerini yapmasın alarını, delil zikrederek ispat eylemek- | ten ibarettir. Çünkü, kanuna “esareti adliye kanunu, adını takmakla iş bit- Kanuna müariz olanlar arasında, Millet Partisinin sözcüsü, sözlerile, bil- hassa göze batmaktadır. Çünkü ken- düsi, eski bir hâkimdir. Eski mesleğine dair bir tasarı hakkında, bu zat, her halde daha büyük bir vukufla konuş- malı idi. Kanaatimizce, bunu yapa- Üstelik Abdülhamid devrinlü adli is- tiktâni, bugünkü ile kıyas edecek ve onu berikinden daha elverişli bulacak hadar ileri gitmiştir. O devirde, bir Vandan kahvelerde yalancı şahit top- irken bir yandan da — yabancılar, sanlı adalet cihazının dışında tu: tulmak imtiyazını haiz — bulunmakta i. Ve bu iki yüzkarası hususiyet, bir- birinin izahını teşkil ederdi. Türk Mülleti, içerden ve - dişarıya doğrü kendini müstakil bilen bir ad- liye cihazına, ancak Cumhuriyet dev- rinde kavuşmuştur. Aynı — zamanda Cumhuriyet devrinde hâkimlik etmiş bir zatin bundan habersiz görünmesi, kanun tasarısından önce Ke- malist inkılâba Tavarız olduğunu gös. terse gerektir. Hükümetin Meclise sevketmiş Ku kanun tasarısının her türlü #urdan temizlenmesi ve“ Cumhuriyet Türkiyesine daha Jâyık bir kanunun bügünkü Meclisten çıkması için, bu neviden demagojiler kâfi değildir. O- furup tasarıyı güzelce tetkik etmek 've madde madde islah eylemek lazım- dir Bütün bunlardan başka, geçen gün- Kü yazıda da söylediğimiz. gibi, — hâ- kimlerimizin durumu tle alâkadar bir kanunu, politika manevralariyle - kir. detmemek mecburiyetindeyiz. Bizce, — tasarının - hazırlanmasında birtakım politik maksatlar — gütmü; olsa bile, Hükümet adına konuşan Gbjektif mütalâalar yesi içinde Kalmışlar, buna mukabil, kanunu po- Titik temayüllerden temizlemek — du. rumunda bulunan muhalefet sözcüleri, bu vazifelerini, demagojik bir. hava estirmek uğruna, ihmal eylemişlerdir Yazık ve acıklı olan manzara bu- dur. idü- kür udüs şehri me Milletlerin desi, Bicleşi arariyle hal mektedir. Mülletlerin idaresine v Fakat Nazırı, bi yaptığı bir bey srali “Devletinin — Hariciye ı fena karşılamış natla, bu şeklin yürü- yemiyeceğini kaydettikten sonra, et iyi hal tarzının, Araplar ile İsrail ara #sında yapılacak müzakereler sayesin- de elde edilebileceğini ilave eylemiş- tir. Bu bir protesto mudur yoksa bir teklif' midir, zan Ku üç büyük d yadesiyle hassas davrandığı beri mâlümdur. Hatta, mühtelif hepten olan Hiristiyanlar. dahi, fiyle, meselâ Kamame de mütabik. kalamadıklarını Kapısı ile idaresi, Mi edilmişti. B formül de, za larall Devleti himmeti ile kurulmu, bu himmet k ni Ansanlığın vicdanı da Amil olmuştur. İsrail D leti ile buna hâkim olan zihniyet hakikati görmeli ve Kudüs'ün Be milel idareye geçmenind Bütün akideler kaddes olan Ku e — Yahudileri dekildir. Bunda, n insanlar arasında bir tima noktası ol bir bergüzardır. *ikk y Fransız askeri erkânı Parise gelen Amerikan Kurmay — Heyetiyle t Ortada Fransız Savunma Bakanı Ramadier, solda Fransayı Atlantik Savunma Konseyinde temsil edecek olan eski Genelkurmay Başkanı General Revers görülmekter Amerikan — silâhlarının — kullanılması hususundaki talindere yardım etmek hususları vardır. Londra, 8 (A.P.) — Batı Avrupaya Amerikan Silâh Yardımı İcra Komi" tesi artık faaliyetine başlamak Üze redir. den. mi İstişare heyeti şubatta toplamıyor lin 8 (YİRS) — Birleşik Ameri- ka Dişişleri Bakanlığının bildirdiğine göre, Atlantik Paktı İstişare - Heyeti Şubat ayı başında ilk toplantısın: yapa- Caktır. an hükümetinin üç bölümün- ütehassıslar, Kuzey Atlantik lletlerine — müdafan yaşıtaları sevki için rahat çalışacak bir sistem vücuda getirmişlerdir. Ge- 'nel Karargâh Londra'dadır. Gayri resmi kaynaklardan bi diğine gör 'atın başlaması hususlara tabidir. 1 — Başkan Truman'ın, askerl şefi tirilen ve 900 n En modern allâhlar - gönderilecek Londra 8 (YİRS) — Basın mensup: arına bir demeç Mir. Johnson; Atlantik Paktı memleketlerine geçen 'n modern silâh: öylemiştir. zi Ki 'teki | plantısında vücüda ge n dolarlık bir n tasarıyı tasdile Mali ve iktisadi Londra 8 (A.A.) (Afp) sisata ihtiyaç göste e toplandı. Vaşington ile pakta dahil diğer rin her biri arasında ayrı ay aşmalar imza olun ik meselelerin halli Londra'da kurulacak olan yeni bir özel komite İve havale Bu kon Müşterek askeri istişare komitesi mini alacaktır. Bu komitenin vazit deri arası Ti liderlere ihtiya; bulunmak; bu malzemenin kullan Sına, sevkine yardım. etmek haber alan İngi lerinde kilâtı Mali ve İktisac belli başlı leketin iktisadi imkânlarına gö den taksim üşüldüşi meselenin olunacaktır. mite rl masrafların Atlantik Paktını İmzalamış: bulu. 12 memleket temsilcilerinden: ku. Tulmuştür. Kostov dâvasının açık hedefi Milliyetçi komünizmi yeryüzünden kaldırmak Kostov, duruşmada ifhamları ret, eski- Maliye Bakanı Stevanov ise isnatları kabul etti Londra, Sofya: 8 (YİRS) — Vatana hiyanet ve casusluk suçlarından sanıl Bulgaristanın eski Başbakan Yardım. cısı Kostov'un. dür /a Halk Mahkemesinde - başlanmıştır Bulgar. Halk Mahkem halni Ki arkadaşlarının duru; Londra haber kendi detmiştir da İki numaralı ise kendisine isnat arı ka bul etmiştir Vi e n b e. Amerikan askerleri S mnye satmak lmeni| — atom silâhları 4 talimine başlıyorlar Amerika bu yardımı yapabilmek iç dahil devletlerle ayrı ayrı anlaşma yapacak p Blanc'ın bu vazifeye getirilmesi, | Atlantık Paktı müdafaa plânı için 900 milyon dolar lâzım n, Pakta etrafında gu İzahatta- bulün merikadan doğrudan doğruya yapılan bir Marshall Yardımından h yardımdan 35 milyon doları ikraz, mü- tebaki 16 milyon doları ise FRAN!: SADA Komuta heyetinde değişiklikler General Blanc, Genelkurmay Başkanlığına getirildi Brazavil, & (YİRS) — Dün #abah /apLRİ toplantıda. Pransiz — kabinesi, vunma- Bakanı — tarafından — teklif len Fransiz Yüksek Komuta Heye deki dekişiklikleri kabul etmiştir Yüksek — Komuta — Heyetinde ya pilan değişikliklere - göre, - Genelkur. may Başkanı General Reber, Atlan. ik Paktı Konseyinde Fran: 1 İsihbarat subaylığına tayın — edi BB C 'nin Paris muhabirine gör çok SI Kavunma bütçesi 0.000.000 Dolar 8 (YİR Brazavili Fransız nistlerin 13 aleyhte reyine — rağmı avunma, Bakanlığının bütçesin etmiştir milyar tutarındaki 0 milyar — frangı dahili savunma ve mütebaki 140 mil müdafaasına tah- Almanyada mühim görüşmeler — Adenaver, Avrupa savunma. sına Almanyanın ancak mü- savi şartlarla iştirak edebile- bugün gazetecilere Marshall Yar İhukukl tabirle bir nevi matlubun te |“Atlas Okyanusunda kuvvetli Marshall plânından göreceğimiz yardım Devlet Bakanı hibe, ikraz ve tiraj haklarını açıkladı liki demektir. Yukarıdaki Yunanistan misalini ele alırsak vaziyet gudur: Marşhali Idaresi parasını bize ödüyor. Biz Yunanistana tiraj hakkı tanı- tanınan tiraj hakları da bunun maküsudur. Tiraj hakkı ödeme açığını kapaı tanınmış. bir haktır. Bu yönden bize önce 36 r tanınmıştı. Bilâha- de bir. munzam Ankara 8 (Hususl muhabirimiz bildi. Ayor) — Devlet Bakanı Sait Barla: di ekim ak için hibe olduğu yazılmıştır. bunu rakamlarla izah 1980 Türkiyeye yaptığı 59 milyon dolarlık re kalkınmamız için tiraj hakkı tanındı. | Bu da 18 milyon dolar tutmaktadır. hibedir. |B memleketimiz lehine tam- Ancak bunün karşılığı olan “Türk|nan umumi tiraj yekünu 55. milyon parası, Türkiye Cumhuriyeti Merk Bankasında yatacak, bu yatan para- nin yüzde beşi Türkiyedeki hizmeti ak misyon tarafından Yüzde d Jeti tarafından ken: anacaktır. Yunanistana Hibe arla tiraj hakkıhdan gelen 55 mil- İyon 300-bin dolar kargılığı Türk 'lira. ları bütçe açığını kapamakla beraber İhaddizatında - Marshali yardımı dola- yısiyle ol yani kal kınmanın iç finansmanına tahsis edil- tanıdığımız | mektedir. iraj hakkı ve vereceğimiz 8 milyon | - Marshali yardımının doğrudan dof ruya iç finansmanı 112 milyon 210 bin Türk lirası tutmaktadır. Kısacası, Marshali yardımından ve tiraj hakkından temin edilen paralar, bütçe açığını kapatmak yoliyle de an- vertismana, yani kalkınmaya sarfedi mektedir.” retiyle tanınan 16 milyon “Amerika misyonunun karşılığı ola- kullanlacak- şan beşi ise Türkiye Dev anvertisman'ın lirahık malın bedelini de Yunanistana teslimat yapınca Marshali idaresi ö- | leyecektir. Demek oluyor ki bu son 8 milyon doların karşılığı mal satmaktır. Tiraj hakkına gelince; Ev A tiraj, Amiralinin mühim sözleri İzmire gelen Amerikan bulunmayı zaruri görüyoruz” İzmir 8 (Husust muhabirimiz bildi- | işgal edilmiş mıntakalardaki Müttefik riyor) — Limanımızda bulunan Ame- | kuvvetleri desteklemek için. Tikan filotillası komutamı Albay Wir-| 2 — Birleşik Devletlerin Müttefik- den bu sabah saat 10 da 835 sayılı |lerini korumak ve işgal edilmiş y muhripte bir basın toplantısı tertip |lerde Birleşmiş Devletlerin siyasetini etmiştir. Albay Wirden İzmiri ve gül- | desteklemek için bu sularda donanma zel fuarım gok beğendiğini söyledikten | bulundurmanın faydası meydandadır. sonra aşağıdaki İngilizce metni oku- | Bu sular, gemilerimizdeki subay Ve muüştür erlerin talim görmeleri için mükemmel Birleşik Amerika Devletleri, şu şa'|bir fırsat bahşetmektedir Doğu Atlas| 8 — Amerikan denizci efrat ve ze- küvvetler |bitan, temas ettikleri milletlerle kar- i gilikl bir iyi niyet Tuhu için anlaşma malik olduklarından bu. an- Amiral Con Ballantinar Akdeniz: Altıncı İş — Filosu 5 VA İsveçli Güreşçiler Geldi İstanbul Güreş İhtisas Kulübünün davetlisi olarak dün sabah şaat 540 da bir rekkeptir: Moeller, Petterson, Andenborg, Sicelin, Berlin, Ekstroem, Johan- 've Antonson. Takıma Svensen başkanlık etmekte ve ayrıca, gelen kafi. IÇ SAYFALARDA İKİNCIİ SAYFADA Uyuşturucu maddelerle mücadele UÇUNCU SAYFAD izde makine ve hayvan kuvvetleri muvazenesi Dr. Kerim Ömer Çağlar DÖRDÜNCÜ SAYFADA Puccini, eserlerini nasıl besteledi Ruslar, Batılılara yaklaşmaya uğraşı) Yusuf İ. Mutlu BESİNCİ SAYFADA Yazı makinesi (Hikâye) Çeviren: R. Nuri Güntekir Mucize kumaş: Naylon Anna Karenina îmfeâerin Milletvekilliği meselesi Bu hususta hazırlanmak isteni kanun tasarısı, Üniversiteler muhitinde tepkiler yarattı Üniversite profesörlerinin Üniversi tedeki mevkilerini - muhafaza eder milletvekilliğine - seçilebilmelerini - te, min zımnında geçen Yal bara mülletei killeri tarafından 41936 sayılı Üniversi: teler Kanununa eklenmek üzere yapı u Meclis Komisyonlarında — bekledi sonra şimdi yeniden ele alınmış bulun maktadır. Tasarıya göre, Üniversite — öğret üyezi iken milletvekilliğine seçilenle Seçim devresi sonuna kadar sayılacaklar, bu müddet içinde kendi- deti ikleri ve alâkalı Üniversit Fakülteleri, uygun gördüğü takdirdel hiç maaş Veya Ücret almaksızın Üi versitedeki — vazifelerine - devam ed ceklerdir. Tasarıya göre, seçim de sonunda tekrar milletvektli seçilmiyeni profesör ve döçentler - Üsiversitedel Çazifelerine devam ederler. — Tekrazl seçilenlerin izinlerinin uzatılması ilgili İüniversite Senatosunun kararına bağ: bıdır. Teklifte hâlen milletvekili olup, Unt İversiteler Kanununun 78 inci madde, İzince hakları mahfüz tutulmüş. bul İnan profesörlerin de bu kanundan isti. İrade ettirilmesi ileri sürülmektedir. Yeni teklife göre, Üniversite profe- İsörü mületvekiileri, Universiteden maz İaş almıyacakları gibi - Üniversiteler muhtariyet verildiği için bir memuri. 'yet vaziyeti de olmuyacaktır. Haber aldığımıza göre, bu husust ütalkası söruları Tstanbul Üniversite. milletvekilliği fle profesörlüğün te- Tifinin faydadan ziyade mahzurlar do İguracağını teemmül ederek menft bi Tapor hazırlamıştır. Ankara Üniverai, İtesinin muhtelif fakültelerinde muhte: fikirler çarpışmaktadır. Bugünlerd Senato toplanıp Üniversitenin görüşü tir. İstanbül Teknik husustaki 'nü tesbit edec Üniversitesinin celeri Hakkında İ kabil olmamıştır. İstanbul Vilâyeti kaymakamları dün toplandı Dün Vali ve Belediye - Başkanının riyasetinde bir kaymakamlar toplan- tası yapılmıştır. Bu toplantıda, şehrin asayişi, toptan ve perakende sebze ile) meyva fiatları arasında ahenk te- esnafın mürakabe şekilleri — ve| yeni açılacak pazar yerleri hakkında| olarak Nordenberg, Carlsson ve O. Nurdin bulunmaktadır. Güreş.- TüS demekrai memleketler için Amerikanın büyük yardım programı & Di M ri Bakan Ya Pâkistan'da iki Reuter) — Birleşik Tatlı aN XXX görüşmeler olmuştur. AAA U NO gi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler