3 Aralık 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

3 Aralık 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Aralık 3 Gizli Servis İÜmus GELİRSE Tramvaydan, otobüslen | <2 Geviren : Murad bolan Maç, güreş, ramyay idaresinin Al -|laşmalar, birbirini ezmeler, fti- İngiliz faşistlerine müşkül mevkide kaldıkları zaman polisler WE Teki suni) ip kalamar ema et &| polisin müzaheretine güvenmemeleri bildirilmişti bizler.. - sıra ile Erik ve Pi ö - NN a Bini nünde birikmeler olmıyacağı Agir ali ed | sin arabmlar ME LERİ bala sile gaya 1, cak, ve seyrüsefer daha çadi Be öl muvaffakiyet b ramvaş are, ereelee, Al Sa arak lee il Me a a girmememizin sehebi me) am İLLE o — Eğer m memleket SUS teşkilât e yi sokabilmiş olma a te ayni Pali görürsek; hepi tiz sıdır, Bu in mütshassısı 0- vali vasıtası uly RE , bir gi yumuz but derdim. Amma Aiman erkânıharbiyesi- eni m eş ie pirlr fusu hiç te ax olmıyan An! a yila gör ği a a te miş olacak - torluğu e şkilâtanın plâ- çi Hakikaten amana Bey. a, İstanbulda ogörüldüğünün E Lİ Pi tamamile değişik bir manzara Din! 'el derecede ie bilhası Taksimle - ş ta a karşi Kalıyüruz.. i; malümat Fünel arası li er nakil va svg Fak olmuştur. kalarının barekedini güçleşti-! Ankarada Tröleyhi oy irki riyordu. büs ir nahikak şi- raya giriliye 'e herkes Mei e, Tramvayların otobüs gibi se- Trğ o den > Hari ile o- vi ai icaplara göre tes- eğ e n İn orf meşhur cek bir vasıta ile de tMatmazel Duktor) u tevkif et akl: iz iri - b uygun olur, Beyoğ- Özil EVE İmiş ve bu. muvaffakiyetini ından artacak arabalar da di 79 : Thomsondan almış olduğu kıy- der hatlara kornlursa, oralarda İstanbulda sıra usulünün ür yagi malümat sayesinde yapa- da nakil vasıtası darlığı gide- biki iz imz, iL şir. lir, hir zaman parmaklıklar konul s N iş , kiıklar a AYKUFA SEMASINI OKAPLI- Bu cikellere Eş işaret ef MUyİL. Halk bu parmaklı! daki in” Ta tiklen sonra akıt vasıta- TASDÜZ sıralanıyordu. Sonta - Tarile ilgili bir ei a konuya ie dan parmaklıklar kaldırıldı e al ingiliz gizli istihbarat wemurtarı gizlice Manşın karşı yakasına cıkarlarken mi cim ,Sıraya girmeyi âdet fala Rae BERR bare ri İ parmaklık varmış gibi hareket lamağa başlanıştı. bngik Eri *mahzlır gökmediğimiz he Şö sise do YUNAEESTAREAİMSŞ LİNE ENE Nar e. li eb e eee Meral ler. isakin bir Köğesinde il m (Hususi kısmın) harp halindeki esnada vukua ğa çen sul - dinden bulmak kabildi b lerea buluşup gizlice hir te (1939 yazı başındaki) mevcudu. kasdiar 1. R. marifelİ Başvekil FNewill Chamb ği öğrenemedik. Da. İstanbulda di yi eyi günlerce buluşup gi ii e ie mah e Yal nel vey ke lleleiler yf ig, (18 it memurile diğer olması nini Jin) in 14 Haziran 1839 da parlâ| yat e amana yam Ke ERE yi in i “ir (Çok hüraretit olan bu müze bazı GR 1baret bii - öy e sessizce hazır mentoda vermis olduğu beyat Pi yle İLİNE Pİ İN eri vü muhtemel bir) tar. Fakat bu mevcudu pek mah ga koyuldu. Saflarna merkez Linda; İslami Alman baş ilet be türl genini yeme tatbik lee de kerelerin mevzuu miul e halen zül day GRİ kecer0) Hü Hiv satine ii vr rem isaaınan adamlar | konsolasının geri çağırılması Bit e Ek ni yar ne, mii İsem vaya, oteb Lİ arz 3 Me ik LE görüş ve bir kan: : end adedini 1939 so için ire mökümeti e dımı ile EE Sonradan gelen iri binin. LAME Tazi yi Di ni na kadar incelenmesi Tal, Bi. ala al «800 ıkardl ayi e ne manzara ME evvel gelenin önüne geçmemeyi mek âdelini benimsesek hiç i İşbu müzakereleri idare eden yet ve Keyfi iz > Si or. Artık bu keş. #iyad edindiği zaman makil va na olmıyacak? il elek : ar SE mea 1 ön L yi birisi geniş yüzlü, den fazla kiymet bu işlerde e- tnet erkânı, yüksek memurini, dirilmek bir iu“ e bici REK a bi e Yi İzmet Hulüsi İMSET çk benizli olup, hâlen sekse Gain die Atalar. yabancı diplomatları siyanet et! Nota, Le RE kanli Bila ği Tehalii AL sözü «flanradan nacağına, mekle kalmayıp Lontdranın mil ge alikmış olup mühleviyatı ka Zen a e Yozterle diğeri ni Li Sielden, A rek ele li banka, müzeler giti mühim bi tiyet iade ediyordu. Memleke; En spüldar DA yaln şefi kırk “sekiz “yi Mol» yerinde İnalarımı, #abrikaları, askeri te-“ler arasındaki ER münase lanmıyan ii baş memur Canning m Mi bir gün Londranın' #isleri, . demi Vİ kavşakları, etlere hir 21d teşkil eden bu ka Mn tah NU j li İN 1 R Bu ikl adam çok çetin birime Halk topluluğile tanınmış bir yer ENİ İrenlerini de nezareti al-.rar'ne'pibi'te: im bükme ar kk, mila rik Sn ee BuHŞeiki Ka smelelerin ilân et bi Kaş Bi nnd maada tında meydana gelmiştir? BİZ dia bundan ade, de ldiler; oldukları greve karşı gel - ii İngiliz, Denli şimdi onu tahlil edeceğiz. j duyanlar yar. Bunları ünyanım en küçük böceği hafta zarfında Ramada Sisti İl Bu mesele İngiltereye iltica ek üzere İngiliz Pastel bir in uyelerin devam edenli Maneleiter Agirceza HAhKe ayakli Rİ pierygldae pilesinden ne kilisesinde çalınmış li etmiş mülefessil Avrupa dey. İlğinin) üyelerine yapmış oldu- ile o zaman biz ie re bir basereriktir. Bunlar, bir maktadır. Bu esere kudsi bir İl jetleri tebaasırin durumu idi. gu tebliğde onları ameleler ile ei edi rulan kapılardan 51 dava rüyet çekten Dide ruz. Medeni milimelrenin dörtte biri u- mahiyet atfedildiğirden, vir Bunların ekserisi samimi Nazl çarpışmak üzere seferberliğe du 720 Ve bu (garip savaş) im bU- Suçlu meçhi ma zunluğunda, ve alelâde bir asır, gayet engin bir kıskanç ğ EN Bimel ra bin- vet ile e Sl A - Li ar iğ birini İl hn makam a edre çi toplu iğnenin dörtte biri ka- Hkla üzerine tltretilerek ka- Pier, Lİ irisi bitaraf o memleketleri ün. m ğını inünmeli v e hep lınlıgında olduğumdan çip - salarda saklanmış, ve besteyi İl kün ölü İn Sağlar Paşa ie nini önek sep ral da göz kulak Mİ eğimi e rn lak gözle görülemezler, yeni baştan yazmıya kalkı- Ü'pir ordu kadar kalabalık olan Akla” vazifelendirilmizlerdi. ö a İren e. Nusr. şanlar aforoza maruz bırakıl İl bu kitle bir harp yn bir) a Mi ÖtebeRiğirizi iri cl derece plina göre YAPIL | ar idil atrada yay Le RA çişi e e çıban başi teşkil edet İzi lt iz. Sunu bil pa ii minin vi Ni sag DE e başkonsalo İli Bi mii evi daha ileal. « Ene ade zik ge İİ, erinin müfula olup de. olnz Bi m rar mm DENER rü sün Di ae din yi atıl zife, vekerlekli bir arabaya © Şyarak, eseri iki defa dini EN aşkile kalbleri Saran : a- mun tahaddüsünde polisin Yar ekte olup © adedleri 50000 Suna lam kanaat getirmi ükbet İsminde bir kadının, tara an e A la ti teşkil. stmekle, #am ve: müsahafetile güyenme Çakman Almanlar arasında MARA, “0 kiz aye rarlabaçında > Kalyoncnkalız de, tahtadan il pale. Mdr» ii Sl da faşist ve e ipelisiniz. Her 22 yi m3 a ilyordu. — böyle-bir karar almağa sevket-| Bunda 227 nu e n- muzlarına « yüklenmiştir. te Tondrata tabedimiştir.. |. erden mürekkep, digerine naza huz bir hâdis yi mir devuculuk yaptığı ahlâk zabı- fiz çocuğunu, gösteren b iğ ÖŞMP. İran daha az tehlikeli guruplar hal polis ku Dİ ii Sa m Ve bi İçinde başa- nsolosun cağstuk faaliyet Lasınca haber alınmış ve bey kukla, başkası Çinde bile tatbik edilmekte; Ser Mürekkep. Bütün bunla- kilmesini emredeceğim. Böylece yi m ui in dolayı (Hususi kl si ihbar eden James Keliy git SELE yakalanmıştır. natılır, Merasim esması yazılı olmayan bir Kanuna gö p 12 Zapmmelen 1 R.A. remzini siyah gömleklilerinizin başlar ÇT) De Star A emmi vokaem Gael anız ga > GL mı zühreviye has linün Içindeki fena ruhları J$ ye kime e Si şal İn (taşıyan Irlanda Cumhuriyeti na gelecek âkibetleri siz tnh - Gi unları va irili üfak Hakkında bu. yer | Banesine devil: işlerdir. koğmak igin dini birraks ya- evinde, yah ul ii ii iğ gizli ordusu elemanları da mev mina grinin demesi üzeri İl ai VE er mevcud; iş mir EE iler i K al Ev sabibi hakkmda lâzımge- pal iz li vi kl İN İTEM GERE Rİ İboİ endiyetlerini sağa, sola sayur «De 1 kun bi EEE “San muntaralaın dn bir karar almak. eee Eyl kanvni takibat yapılmakta e Sahibi, bütün EMİR kaf dukları bombalı in; EE ALE 45cal ser vie Hi lke ei Vel Bu işde iplerini dı al ak, eki ön z Aİ ispat ediyorlardı, ya bitkin ve derin bir hs-| evlerinde bizmetçi- |sahne (Husus Kısmın) mahiri a Ya ie bi Jarını” ödemekle mükelleftir. en Of TR rf çel sie sukutile terketmişler; sia) ik lı mavi gözlü, ne bir terlibi olup teferrüatina m kismi ai Türk Ni olr. gözlerini k eee in er ARİN melce am ii ipe mera He cil ii yi ri kızların - gelince © Şu şekilde cereyan et- musikisi konseri bu esnada hüzün hüngük 2 âşıktanı yetişmiş eril bir ko, | /poirvohu kavşakları He hayatı alınmıştır e e EE eşine Konservatuar Türk musikisi i dna, her yere beraber çiden || iktisadiveyi Helce uğratabilecek | “Alman Nazi ve İtalyan Faşist (72220 SEX SAM Ye - Arkası Var) İcra heyeti tarafından mevsi- * ba EEE arkadaşın refakat || esaslı noktaları korumak için | sistemleri mukallidi li ü Türk musikisi kon Ailegrinin meşhur, Misere eder; damad ve cemiyet e ff edebir #uhaz etmek üzere ii-1sin memleket sükününü & MEP ği S3 1 önümüzdeki S/Aralık Salı Ep 300 seneden fazla bir bu hali boş görürdü. Mi makamlara emir işti, a 7 nü sâat 18 de Şehir Komedi üfle yiRielides İt Me, | Kısacasıhususü kısımı sefer e tiyatrosunda verilecek ve berliğini hazırlayıp harp hali- RE cali in e arş 3 ei LR konserde Mahur faslı icra edile —— İ İbi takihuşu. ifşasinda bugün | olduğu. ağlar yayında çocuk ektir. Hakiki Aşk 2 e — Yazan: ve Macera Romanı Çi zn © gı d © JA co © ıl 1 nn Muhittin Kutbay bir ve nida e zamandı, ere Paşadan yermeme- ri, bu, hal ede neye sormuyor — Nseye? dedim. benim şugllmdeki bu mâna bulmuştu haklıydı, Çünkü ve evlendlğimiz — Baksanıza Yahya Bey, de- biri yayrusu Üe : pa

Bu sayıdan diğer sayfalar: