2 Aralık 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

2 Aralık 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

LI“ '..... CUMARTESİ ARALIK 1950 ara; Yerabatan Çatalçeşme No. 25/1 İSTANBUL Telefon; 20205 Bene 1 — No. 6637 (P) 1674 AHLARI ÇIKAR SİYASİ GAZETE osta|: SIGORTA aileni Kaderin cileelerine karşi korur, sıkındıya ve zarureti düşmekten kurtarır, ayisi 10 Kuruş Tugayımız Kızılların çenberini yararak dün Pyongyang'a ulaştı Çetin savaşlardan sohra Birliğimiz yeni müdafaa mevzilerine yerleşti Mehmetçiğin büyük fedakârlık ve üstün kahramanlığı hakkında gelen göğüs kabartıcı haberleri veriyoruz Resmi tebliğ zaylat miktarının belli olmadığını bildirdi sonra Pyongyi a prn Kik SE k harebe Grtiarinda o taşıyarak okü a hallinde 80 mil yürüdük yen sonra buraya geldiler. HERGÜN; Kunuride komü mist, çemberin | vaffakıyetle çarpıştıktan kurtulduktan sonra Ikinel| geri çekllmeğe mecbur der ele den sahasından yaraların Amerikan tümeninli ük arlgı riuharebeleri yayar toplanmak ın açkerler aç, a linde - Bak hale rağmen 8 (Devami Bâtıla apn, a Ankara 1 — Gözümün galan tırları okuyori Ik GE Li yedi! b en biç biç bir sebep Söutini me- daim Deha tali Kiza hafızasının kendisine ir zu Sesa ze tabi ah için biyanet edebileceğini dü : Selim Ragı ME | kalı nın yedi teessür şidetler tür bi raya) pin vE iğ sini içe. Sayfa 7, Bü. 2 de) Yat p EM. ve Ki müilnin nereli şunları söylemek müm G.EP. sinin; mall arel 2 a “e (Devamı Sayfa 7, Bü. 1 de) ge # Resmi ! tebi ğ ir ki mii kn la sms ima bakanlığından bildirilmiş tir: ünkü muharebelerde çevril- İsak Birliğine katıtmıştır. Erlerimizin şehamet destanı gururla | takip ediliyor Yurdun her köşesinde günün tek mevzuunu orme ait a alm teş ma burun iki bölüğü de çenberi yararak onlar da tugayına il. KENE EE tugay, yeni mevzile tır. Zayiat henüz belli değil- dir, radyoları bil- nün mevzu Türk yek murlar A bir zaman içindi MwaTzBi Mamış, haklar bu kadar perva- Sızca çiğnenmemiştir.» Daha başka sal a Müstakil belediye binalarını kuvvet m EYİ Biri artisi tarl- hinde yeri yoktur» ve e şöyle bir bağlantı: «Detmakratların ne için ikti- mizden) — Bugün <a ar meykitne si e pa altanın başkanlığında op hr ler De adı, İlahı akrileri bugün Ri ip, di umduğu İnönünün istizah takriri iade edildi iri hakkında Ronuşan İnönü tüzüğe aykırı olmadığını ileri sür- dü. Bölü: iel e takririna eğ k cek Büyük Mlilet Meclisi Ii dün Ankara i (Hususi muhabiri-Jnünün m günü cevap vw Dİ Bunu müte e nin ettiğimiz) Altı ay ayı olitika ile siyasi ve|1âl Yardımcı, iç tizi deal 89 cu eçlis liker ENİ m ki İsti- kel okun , toplandı 11 Aral maddesine dayanarak aldır iğını, ek ie a der n “beri me: A Eni bak ir ai Er beklediği ve değildi.» Bu satırları yazan zat, bir Ab sahibi İzer üne celseye takrir nel başi ii Vi İs- |önerge sahihine söz vi zamanın modası veçhile batı Av rupaya iltica edip te bu satır- met Barutçu ve Avnl ld syn pır MEİLENYEEEN ipilgi zaten pa- ürk olsaydı, mk; mız sosyal değil, ayni zamanda) milli bir vazife olur. bir vazife olur; çi Bütçe ) Meclise verildi Masallarda yüzde 2-2 arasında tasarruf Aİ, ŞERMİN Ankara 1 Ti Muhebi rimizden) — 951 bütçesi İni Vine e A,» hakan yere bü-İlise tevdi edilmiş bulunmakta- Gün bir camfaya leke sürdüğün-| dir. m ii ükümet bazı tefer yl ül ruat — iizerinde — çalışmalarına yeti, bu a iv GE mektedir Yeni bütçe isikli mek, li -İde muhtelif vekâletlerde yüzde harririnin ilkindi lu dı ik iki arasında ge yünün sonundan Başlar ken, g m ar Büt disiyle gi Mİ dır. in mütev si çok küçük : tera. r ki; but ike ar vi a iktida-| 1 Fa yerken Tahmi e göre, Şi :vamı Sayfa & Bk da) ti kındaki bir önergesi okundu ve; | tuklarına Baf Ki erlidi. Ce- Si, (Devamı Sayfa 7, Ankara 1 (Huşusl Muhabiri- ya mizü YİGEMPLEEEEE yağ İni hassa m birliğimizin şe a a şehamett ve 'Türk ci mizih Koredeki gösterdiği mu- | hametlerini, cesaretlerini, mü- vafakıyetler burada li tara-İharebe kabiliyetlerini övmekle Sen Biri t destâni hakkın- fından büyük bir dikkat ve İmei e li Me da inin, bakan Tadyoları | Bakanların intibalarını öğzen- le bugün radyonun verdiği $ dahi ER ei nr mek istedim. Fakat sabal hamet dalaan Yeke söz e) lie mecburiyetinde | gece yarısına kadar devam e- ke ii VE ber den Bakanlar Kurulu toplantı e 5 gi muştar, San ME çatı altında gü) © (Devamı Sayfa 3, Bakanlar K urulu Bayarın başkanlığında iağmende Son siyasi durum, dünya mesele ir nutku etrafında görüşüldü” iş edilmektedir. Kore harblne Kurulu | günkü Bakanlar Kurulunda wi pi len hibe Ankara 1 e mizden) — Bakanlar sabahtan gece geç fari kadar | hassa dış politika meşeleleri ü-|den sonra evvehki Genel- bir toplantı yapmıştır. Bu işti- Se de durulduğu, son siyasi| kurmaya giderek harekâtı ta- çatlar, dünya vaziyeti etra-| kip eden Cumhurbaşkanının mas öğleden evel ve aonrn de- vamlı olarak Cumhurbaşkanı Dünya şampiyonası revanş müsabakaları başlıyor Güreş a Ikinci bir tebliğle Ya ik görüşmeler yapıldığı tah (Dövamı Sayfa 7, Sö. 1 de) n iştirak etmiyeceğini bildirdi Dünya güreş in cek olan Türk güreşçileri - (güreş fedorasyonunun tebliğin vanş müsabakaları bu geca|sında Yaşar Doğunun Dan "se de EE ise de, e saat 81 de Spor ve zel ara- İdem terbiyesi genel müdürlüğü AI İn 6, Sü. 5 yında Greko - Romen olarak yapılacaktır, zen 1 Kedilerin talihi Kore harbi piyasaya tesir etti core harbinin » şiddetlenmesi e düny. piyasalarına tesir Midhat Cemal KUNTAY nkarada bayan Fatoş (o Bülün serseri kediler, bu genç Az de genç hir kız, Okiz e nezaketle kar Cebecldeki evinin bahçesinde, | Ylamyor kedilere bir lokanta yapmış. Bu kedi nt. genç a kom Günde Ikl defa. öğle ve ak. Fu evlerdeki kedilere, bu ye- şam, bu bayan, hususl tabak- © mekleri Ei TEE İhsanlarm günde Eki det iü İagraştır. (Devamı Sp, 7, Sü. 7 de) Sümüş, &e dilere kendi eliyle veriyormuş, (Devamı Sayfa 7, Sü. 1 di

Bu sayıdan diğer sayfalar: