1 Aralık 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

1 Aralık 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ıs CUMA ARALIK Dee) : Yerebatan km No, 25/1 İSTANBUL Telefon; 20203 EŞ irliğimizin sert savaşı birçok kuvvetlerin kuşatılmasını önledi Londra radyosu Türk tugayının Amerikan 2ncitümeninin | bazı birliklerile Çinlilerin tuzağına düştüğünü söyledi Korede B, ie karargâhmdan 30 (AP) — Çin Kuvvetleri, İİ ğangesn nat Üzerinde, Kununun: doğusun. b gi men gES ni -) Çetik Dünya radyo ve basını birliğimizin Korede müşkül şartlar altında yarattığı kahramanlık menkıbelerini takdir ve hayranlıkla kaydetmektedirler miş milletler kuvvetleri zl İbatı Korede Çongçon nehri iİrisinde yeni mevzilerine tani bulunmaktadır. ardçı muharebeleri yap kuzey makta Türl e A-,çon imi e ei ği birlikleri Çinlilerin düşmüşlerdir. Gönlilerin en ağır tazyikli Çong barajı civarında yapılmak tadır ve burada Birleşmiş mi). tuzağına iğ Mekin n bazı vrilmiş ale e Sayfa 7, Sü, 1 de) birli HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞI HALKIN'DİLİ Sayısı 19 Kuruş > karşı dün R amire e lie ürk ve erikan kuvvet ri, Knk ei nı ha kısa hir müdafaa hattı üze- k istiyen komi oğru akı muhavebeler dir. LONDRA RADYOSU TUGAYI- HAZİN KET TUZAĞI GÜNÜ BİLDİRDİ b ©.) — Birleş- ir m > ii) el geçerek da- afa: tinde İM isiiyen 8in- Kızıllar kuzey doğudan yeni bir taarruza geçtiler Çekilen Birleşmiş milletler kuvvetleri Pyongyang'ın kuzeyinde yeni bir müdafaa hattı tesisine başladılar Seul > ye — Çin komünist leri bu takriben 80 bin ki- dilik bir MEN cephenin kuzey doğu kesiminde giriştikleri yeni nin 6 sinde çarpışmalara, batı imc Kabil taarruzu hafifletmişler ve iitetik. kuvvetlerin bu eaaeşzy ilk saatlerinde $. Ame rikan deniz piyade alayına bağ u eid sarmışlardır. Buna mukabli Kızıllar. cephe HERGÜN; 30 — İkinci cihan Rani liz eden devredeki ietlerarası o münasebetlerin pan buy istikrarsızlık A bir misalini, Durumun nezaketi dan Anim müttefik kuv- Vetler şimdi komünist o Kuzey mn beril en ölddetli sahne olan kuzey giriştikleri mu- hattı tesisine ba AE .. vg yl an: zliri kadi EME Saman kaynaklarını ternsil eden etmek istemesi yine başka Kızıl bir Çinin, çizin ür ir meseledir. Bundan dolayıdır! başlıyan ye ları karşısında seyi kı ML anı enem mond, kuzey - iki eşinde ni düşman tası Korede şania şerefle dalgalanan tugayımızın sancağı “Lüzum hâsıl olursa Korede, başkadır; bu ie en e xe dünyanın diğer eli söylemiştir. Bu tümenlerin ve taraf tutarak, sllâhla müd (Devamı Sayin 7, Sü. 7 de, | (Devamı Sayin 7, Sü. 4 te) atom bombası kullanılacak yanı eden pe de: izde ZE irdeğ bire mü ve deta daha müşahede etmiş Bu emr özle görünüyor ki, bundan evvelkilere yek benz6- ri Şayet bu yi ki tahminler tahakkuk olursa, bir Soüncüi dünya Ei ister istemez kaçınılmaz bir ne- tee olacaktır. Bilindiği gibi; e Birl) Ginden geldiği şüphe götürmi- yen bir teşvi le Kimi Mi Bızılla; e gerek bu teşkilât içinde faallman Bölükbaşı ve arkadaşı e N Meclisin — gündeminde ir rol oynayan Birleşik Ameri- Hal Türkoğlunun Kore mevzu toplandı. Re ii lunmasına rağmen bu husus- Kanm moktaj nazarı, kuvvetli ol | etrafındaki Istizah takrir yi is ak Potnoğl 950 büt E tz yarın müzakere MR muk ve korkutma tehditlerine) kil etmekte Hdi, sini kanuni mladında Mei (Devamı Sa; Bai , Mi. 5 de) kulak asmamaktan ibaretli. Bu SE N anana hoktal nazar, Anglo Sakson de -Hareket moktası: Kuvvet» for mükü şeklinde ifade olunmak- Ri ebepledir ki, Kore te arşı Birleşmiş Mil eri yak bir mevcudiyet arm yla li a durmak Em - 1, m kanın a müdafa- Kilim m idman ben dini a koydi at, Ame- ayari ei bü İ EA bu memleketin, askeri siyaseti- hin, komünist Çini, her türlü N reket ihtimalinden uzak futm: Bibi bir moktal nazara dayan- dağını şimdi ortaya çıkarıyor, Halhuki komünist Çinliler, za değil, dünyanın bazı ir) taarruz hazırladıkları ise, “sine açıklı anıyor. Bu vaziyet eli El Amerikada, umumi eti , te- a) erişmesi, Hükümet M. P. nin istizahına Ena bl Al erin Ka air çekilmiyeceklerini ve kizil te- geçmek saretiyle Amerika GE in T yaylac BİNME söyledi #ı mevzuünun elddi tetkiklere |temiş ve kari v: mevzu teşkil ettiğini gn yeti kalem Ki Br er derhal Avrı ir Amı in yiz bi bütün ÜRE Eni aşington 29 (A.A) — Router e tertip Eri hanın e feransında başkan Truman K C.H.P., İnö: aykırı takriri iade edilirse bunu red ma- hiyetinde m edip yeni bir isfizah takriri haftaya cevap verecek ) nlik ik b. ş- İsrail milli takımı ve İsveç DELİ geldi L vermiyecekmiş Ankara 30 a di i Balı günkü Demokrat Parti |tevdi için Bakanlar Kurulunun mizden! — Bugün mah- grupunda Halk Partisinin isti- içtima halinde olduğunu ve bu filleri biri Gi ci dere: pe alın zah takririnin iç tüzüğün 157. içtimaın devam edeceğini dıran mesele istizah takrirleri ci maddesini Büy lattı, Bu itibarla bugünkü ko- Mmevzuudur. Yarın toplanacak için iadesine, Bölükbaşınım m bnümüzdeki Salı gü- ola Meçii ER ii Kit yelnüne taliki Icabettiğini bildir- eYzuunu ÇHP, Genel Başka işti. Demokrat Parti tek di. "Bu teklif grup tarafından 1 İnönünün dış politika hak- ği saba) anarak Bölük- | kabul olundu. arda istizah takriri ile Ce derzi istizah takriri Giri Bu vaziyet kazşısmda istizah iş takriri Zabıta dün 15 bilet karaborsacısı yakaladı reiki gi ein biletler müsadere olundu Dün gec: e bok * mağlarıdığa inasilar yenildi Önümüzdeki ginlerde yapıla- cak olan güre ii müsabakaları İle AİLE ati milli maçına alt, di tikal ettiği by A İni Emi icrası sırasında lcap (Devamı Sayfa 6, Sü, 5 10) ra hududu açılacak Gt FABL Bulgar kükümeti ihtirazi| EN hayıtlarımızı kabul etti, Dün yakalanan bilet karaborsacıları Brmii Si panan Bulgar hududunün | 66 en I 1 Duşleri iz bir kaş) 5 weli ir er» zar leri Sig yapıl v müzakerelerde tam bir mütaba-| SE hat Cemal KUN kata varılması ve Bulgarların kendi Fikı iler) sürdüğümüz ihtirazi kayıt İ 8 enler e Zi genç al e z pi Yarı kabul etmeleri üzerine Şair , olduğunu bla DE Oi La d il im: «Renkli şiirler.» ve akşamdan itibaren hu-! mindeki mecmuasını okuyı Şirin yatısı ses, yarısı renk e açılması hususunda ge- u ösmin bir ika DE geçirdiğini eri A Miş bir şey olmaz. Çünkü Buran olan eh Tao ca, vi va Bi Sair oldu si göre, b ğun; ördüm. Devamı Sayin 7, Sü. 5d «(Devamı Sayfa 7, Sü. 2 de)

Bu sayıdan diğer sayfalar: