1 Aralık 1950 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

1 Aralık 1950 tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Aralık 1950 — Cuma Yeni İstanbul'ün KUPONL Beyoğla - Müellif Önâdesi 6 2A Telefon : 44TSE - 4478T Samtral Partiler ve programları ÜNYANIN en büyük inkı- lâplarından birini yaparak yüzlerce yıllık sultanlık idare- sine nihayet veren Türk mil- leti, Cumhuriyetimizin başlan- gıcında kendisini kurtaran Bü- yük Atatürkün etrafına top- lanmış ve onun — memleketin yükselmesi ve ilerlemesi - için verdiği kararları şükran ve memnuniyetle kabul etmiştir. Cumhuriyetin tek bir par- ti ile idare olunamıyacağı- nı gören Büyük Atatürk bir çok sözlerinde memleketimiz- de partilerin teşekkülü lüzü- mu üzerinde durmuştur. Bir çok tarafları henüz açıklanma- dığı için karar safhalarını ta- Fırka'da böyle bir mıwıçu'n doğmuştur. Aradan geçen zaman bu ih- fiyacı dâha çok arttırmıştır. Bundan dolayıdır ki, memleke- timizde eski olmamasına rağ- men kuvvetli ve kudretli bir Demokrat Parti teşekkül etmiş we beş senelik bir mücadeleden Cumhurbaşkanı Bayar Irumantın - tarihi İcap ederse, Kızıl Çine karşı atom bombası kullanılacak Atomu kullanmak zaruri olursa, bunun zamanını askeri şefler tâyin edecekler aS G y Te T İ büldirmek isteriz ki, bugünkü Churehill'in bexcmı'ı muhalefet ve dünkü ikti. inin bu vaziyetin meyda- &€| d e. G eei | | Harbin Tatilli Bi olduğu gibi dünkü muhale- R fet ve bugünkü iktidarın böy- BAD EEL Gi bi | DOYYel Küsyâ geçecek yorulmak bilmez hiz- P Betleri olmuştur. Bihassa| | tâyin edecek 'Türk milletinin son Meclis se- ,, çiminde gösterdiği olgunluğun da bunda çok büyük bir rolü | | Muhalefet Lideri, Avrupa- ö daki tehlikenin Köreden Bugünkü iktidara; demokra: daha mühim olduğunu &1 bakımından, büyük bir va- belirtti zife düşmektedir. Çünkü mem- Kondra'ğ0 (vıRs) — B leketimizde parti çoğalışının | | gün Avam Kamarasında kı bir faydası olmayacağını bildi- | | nusan — Mühaletet — Lidı ğimiz gibi tek bir partinin hâ- | | Churehin, Rusların yakın bir tarihte Âvrupada büyük bir taarruza geçeceklerini — zan. netmediğini söylemletir. Chuz ehin, şayet ilçüncü dünya harbi çıkacak oluraa - bunun kim olmasının dâ artık demok- rasiye uygun bir şey olmadı; nı takdir etmekteyiz. Bizim naatimizce memteketin istedi şeylerin başında — kuvvetli ve| | parmı çıkacak oluras . bunu kudretli bir muhalefet ihtiya- | | bir tarhte Taşkyacağını bi. cr gelmekte idi. Son - seçimde | | dirniştir ici bir çoğunlukla iktidarı ele Zaferi müteskıp — Ruslarin n Demokrat Partinin şimdi | | gayet kazançlı bir devir ge. Sirdiklerini “ve Bir tek kiçi aDolisteki zayıf muhalefete bü- ik bir ebemmiyet — vermesi | | yaykemecikm | kırupun icap eder. Ancak, bizde parti- | | yarını belirten Churehili, Sov. ler arasındaki Münasebetler yetlerin bu emellerine bir hu- uf k hâdiseler ve şahıslar çer | |ut Tni “elmeSRlral çe Çevekini aşamamaktadır.. Hler | | — kazantlarine Gathin elunun” he kadar demokraside çok iler- | | —9ıklarımı ileri sürmüştür. lemiş memleketler bile bundan | | — Rusların Bir taarruza giriş- kendilerini — kurtaramamakta | | — melerine, Amerikan atom fal iseler de biz bu işin en büyük | | ni simakta olduğunu teba. sebebini iki parti programı | | vüz ettiren Churehin, — atom arasında fazla bir fark olma- üstünlüğünün de gün geçtik- Mmasında görüyoruz. he dK AA C. H P. lle D. P. nin pro-) | Si akıngmaya ulaşmanin ge gramları tetkik edilecek olur-| | — rektiğini ileri sürmüştür. sa bunların arasında büyük benzerlikler görülür. Hattâ Z Te AT SRMAK d kar bir hale getirilmesi ge. SıYASİ İK SADİ TAHSİL KUPONU YEN Tesis eden: Habib Kdlb-TÖRERAN “YENİ İSTANBUL”u tetkik ediyor devletçilik noktasında bile ay- rektiğini kaydeden Churehill rıldıkları pek fazla göze çarp- | | — burada bir an evvel anlaşma- mâz. Bu vaziyete göre iki par-| | — ya varılmasını talep etmiş ve # arasındaki mücadele; pro-| | asıl tehlikenin Avrupada o gramdan ve onun ana hâatların- dan değil, belki bu programı tatbik eden kimselerin doğru 'veya yanlış yoldan gitmiş ol- maları iddiasından ileri gel- mektedir. İşi gahsiyattan kurtarmak ve henüz etrâflı ve tam bir programı bile yapılmamış olan iktidar partisi ile ona muha lefette bulunan partinin şimdi ilk iş olarak programlarını, ana görüşlerini daha aydın bir tarzda belirtmeleri ve yolları- m daha vuzuhlu çizmeleri za- rüreti vardır. Ancak bu saye- dedir ki, iktidar ve muhalefe- tin prensipler üzerinde müca- dele etmek imkânları hâsıl o- Jlacak ve memleketin iç politi ka yolu daha aydınlana Habib Edib - Tör: İInsanlar vakti ölçmeye ne zaman başladılar? Samlarına, Kiymet veren mem- leketimiz, İngiltered YENİ İSTANI Kunüri'nin doğusunda duğunu sözlerine ilâve etmiş- dir. ça Si Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü bildiriyor : Türk Kuvvetleri şayanı hayret bir şecaatle harp ediyorlar Sarılmış bir taburumuz çemberden çıkmak teklifini şıd de & inel Amerikan ordusu 30 (AP) 'karşı dün gece çok şiddetli ta Türk ve Amerikan küvvetleri Berr Ha 'mgçang Nehrini geçerek daha kı R (li vü, Bötüz dün a bir müdafan hattı üzerinde ter Haa ei / grolesöck 1 akmaya mütemayil hareket- Ö Te dbet Goamire durdurmak maksadiyle Wa- bugün pek kıymetli bir maka- | | von ve Kaeşonda giddetli -muhare lesini nesrediyoruz. Bu yamı Her di eee ; KAT sÖereklir. Di va Washington, 30 AA. (USİS) leler takip edecektir. Dini va ikan Müli Müdafaa Bakanlı daaaanan ve eyakl, ef | | #inin bir sözcüsü bugün basına ni teslim olmayı #iddet A bu hengümede bir sürü de e- Başkan Truman mutanına TTürkler Mişlerdir. da bir sürü Çin komünistini dürürken niçin geri çe gu cevabi. ver tle reddem 'mbe günü Makta olan bir şehirde kül renkli bir taş binada Türk Mmuvakkat kararırfhında Yüzbaşı İsmati Çata Adanadan Koreye gönüllü gitmek için müracaatlar Tugay Komutanı Generai 'Tahsin rlar. Daha biz Yrk Tugayı şimdi cephenin leri gayanı hayret harbediyorlar Etrafı düşman tarafından çevrilm /e üümitsiz bir vaziyette olan - bir sdütanı General Tahsin Yazıcı mütemadi arkndaşlar ön hatlarda, MUSTAKIL Yıl 2 — Sayı 366 — 10 kuruş y 1000 Saat 1000 Sant 1000 Sant 1000 mel Başkanı İnönü “YENİ İSTANBUL"a görden geçiriyor. beyanatı Washington, 30 (AP) — Birleşik Amerika - Cumhurbaşkanı Truman bugün bir basın konferansında vet dİği demeçte, Icap ettiği. takdirde Komünist Çine karşı atom bombası kullanılması meselesinin ciddi. su: rette incelenmekte olduğunu beyan yetmiştir. Cumhurbaşkanı, General Mac Ar- thur aleyhinde hariçten yapılan ten. kidlere karsı Generali - tamamiyic Gesteklemekte olduğunu da- söyle- Miştir. “Truman, Birleşik Amlerika Silâhlı Kuvvetlerinin arttırılması için ge- rekli münzam tahsisatı derhal iste: yeceğini, bu meyanda Atom Enerji Komisyonu tahsisatının da esaslı sü- rette artacağını belirtmiştir. Atom bombasının — kullanılması meselesiyle ilgili bazı soruları - ce- vaplandıran Başkan, bunun korkunc bir silâh olduğunu hatırlatmış, er- kek, kadın, çocuk, birçok masum kurban. verdirmesi melhuz — olduğu eihetle, kullanılmasını istemediğini anlatmıştır. '“Amerikan ve Müttefik kuvvetle- rin Mançurya hududunun öte tarafı 'a gönderilmesi meselesine gelince Gümhurbaşkanı, bunün / Birleşm Milletler tarafından — kararlaştırı ması gerekli bir mesele olduğunu söylemiştir. 'Truman, atom bombası kullanıl: Masının zaruri olması halinde bu ilâhi kullanma zamanının — askeri Şeller tarafından kararlaştırılacağı: Bi söylemişti 'Truman'ın atom bombası istima- İtnin harekâtı flilen idare eden ko: mutanların vereceği karara — bağlı bir konu olduğunu söylemesine mı- kabil, Birleşik Amerika Atom Ener- disi kanunu sarihtir. Askeri maka- min bu silâhi kullanmak — istemesi halinde bunun Cumhurbaşkanı tara- fından tasvip edilmesi lâzımdır. Ka: fün mücibince, bu silahin imalâtını kontrol eden Atom Enerjisi Komis Yonu yalnız Cumhurbaşkanmın em. Ti Üzerine ciheti askeriyeye atom silâhları devir ve tesilm edebilir. Attlee, Truman ile zürüşecek Londra, 30 (YİRS) — Buztn A- vam Kamarasında konuşan Başba. kan Attlce, dünya durumunu müza. kere etmek üzere Başkan Truman dan mülâkat talep ettiğini açıkla- Attlee'ye yakın çevrelerden öğre nildiğine göre, Truman bu tekliti kabul etmiştir ve İngiliz Başbakanı yakın bif tarihte Amerikaya hare ket edecektir. 1.000 &B İstanbul'un Saat h okuşue arı saklamayı unutmayın. 90 gün devam Bugün 3 üncü sahifemizde, telif ve kıymetli saatten bazılarının modellerini bulacaksınız. Yeni İstanbul 2 yaşında Gazetemiz bugzünkü sayısiyle İkine yaşına girmiş bulunmak- tadır. İlk çıktığı gün, ilân etmiş olduğu prensiplerden ayrılmamayı kendisine başlıca şiar Ittihaz etmiş olan “YENİ İSTANBUL, bu prensiplerine sadakat hususunda bütün sene-devam eden bir Tmt han devresi geçirmiş bulunmaktadır. Ba imtihanın neticesini öğ. renmek için memleketin siyaset, ilim ve Irfan sahasında tanımmış sahsiyetlerine müracaat ederek gazetemiz hakkındaki fikirlerini sorduk. Bunları bugün 4 üncü ve 5 inci sahifelerimizde bulacaksı- 'mız. Bu kısa röportajlar yazısına — bu sahifede Cumharbaşkanımız Celhi Bayar ve eski cumhurbaşkanı İnönü'nün vermiş olduğu ce- vaplarla başlıyoruz. Celâl Bayar İsmet İnöni Cumhurbaşkamı ©. H. P. Genel Başkanı ve ı.ı. Cumhurbaşkamı Gazetemiz hakkında fikirleri. 'ne müracaat ettiğimiz Sayın — “YENİ İSTANBUL, memle- Cumhurbaşkanı — Celâr ” Bayar - ketimizin siyasi ve iktisadı kül. ezcümle şunları söylemiştir : — tür gazeteciliğinde — esaslı bir — Müsaade — ediniz de bu — YOL açmak İsteğini lik günden hükmü vatandaşlarım vermiş — Deri göstermiştir. olsunlar. Cumhurbaşkanlığı va- — Bir senelik neşriyat, — geniş zifelerimi düşünerek, herhangi ümitlerimize hak kazandırmış. bir gazete hakkında — mütalâa — çır beyan etmeyi doğru - bulmam. — ©T. Önümlzdeki sene YENİ L Vatandaşlarımın vereceği — hüs-İSTANBUL Un siyasi — hayatı. küm, muhakkak ki, güzeteniz mızda hizmetlerinin iyice inki. hakkında en isabetif bir mot şaf edeceğini emniyetle bekli. olacaktır.” yebiliriz.” Biim"g Millet Meclisinde ü Gensorular meselesi bugün görüşülecek İsmet İnönünün önergesi usül bakımından reddedildikten sonra M Partisi ve Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlunun gensoru önergesini müzakere için bir gün tâyin edilecek Ankara 30 (YENİ İSTANBUL'un | cek konuşmalardan sonra — İsmet Ankara mümessili Refik Ahmet Se- | İnönünün önergesi muhtevasına ve yengil bildiriyor) — Mühalefet ta- | esasına geçilmeden usul - bakımın- larına hediye edeceki hediye edeceğimiz 1000 muh- Tafından Meclis Başkanlığına veril Miş olan gensoruar meselesi ehem. Miyetini muhafaza etmekte devam ediyor. D. P. Meclis Grupu bugün Sabahleyin tekrar — toplanarak bu Mevzuu bir kere daha gözden geçir- miştir. Hükümet, bütçenin son ha- zırlıklariyle meşgul olduğu için ge- rek Başbakan, gerek diğer Bakan. lar Grup toplantısına gelmemişler. dir. Grup içtimar kısa — sürmüştür. B. M. M yarın (bugün) saat 15 te toplanacaktır. Gündemde İsmet İnönü — imzalı gensoru önergesi de vardır. Mecli Açılır açılmaz müzakerelere başlan- Mmadan önce D. P. milletvekillerin. den biri söz alarak gündeme itiraz edecektir. Bu milletvekili gündem. de yazilı olan C. H, P. istizah tak. Firinin içtüzüğün 157 nei maddesi hükümlerine uygun — olmadığını, gensoruyu gerektiren işin ” açıkça bildirilmediğini söyleyerek önerge- 'nin gündemden çıkarılmasını, konu: şulmaması icap ettiğini söyliyecek. Üir. Bu, usul bakımından bir müza: kere açılması demektir. Bu suretle ve yalmız bu mevzuda cereyan ede. okuyucularına hediyeleri elit santler neşretmeye başlamıştır. Gazete: Gayemiz, olduğu. için, gazetemiz yetiidir. dan reddedilecektir. C. H. P. Meclis Grupu İdare He- yeti ile C. H. P. Umumi İdare He- eti dün akşam olduğu gibi bu ak- şam da İşmet İnönünün başkanlı. #inda toplanarak vaziyeti bir kere daha tetkik etmiştir. İsmet İnönünün takriri Meclisçe geri çevrildikten sonra istenilen şez punun sah günkü Celenecektir. Bu takririn C. H. P. tarafından değiştirilerek — yeniden Mecliş Başkanlığına verilip - verik. miyeceği belli değildir. Müllet Partisine mensup Kirşehir Milletvekili Osman — Bölükbaşı ve Mardin Milletvekili Kemal 'Dürkoğ. İ taraflarından - verilen ” gensoru önergesi de Meclisin yarınki (bu- günkü) gündemine alınmıştır. D.P. Grupu bu takriri iç tüzüğe uygun bulduğu için yarınkk — (bugünkü) Meclis toplantısında takrir okuna- cak, iç tüzük hükümleri dahilinde Müzakere edilmeden reye - konula- cak, gensoru açılması kabul edile cektir. Bunun Üzerine - Hükümetin #orulan şeylere cevap vermesi ve umum! müzakere cereyan — etmesi için gün tâyin edilecektir. Milet Partisi tarafından verilen istizah takriri “ münhasıran Köre meselesine dairdir. Kore işi CH.P. takririnde ileriye sürülmek isteni. len Meselelerin bir küçük parçası: Mi teşkil ediyor. Bununla beraber İsmet İnönünün Kore - mevzuunda söyleyecek sözü varsa bunu Millet Partisi tarafından verilmiş — olan takrir dolayısiyle açılacak olan kor nuşmada söylemesi D. P. Çevrele, rinde ileriye sürülüyor. Acheson'un beyanatı Amerikan Dişişleri " Bakamı Mrr. Acheson'un Amerikan milletine hi. taben yayınlanan demecini evvelki gece husust radyo İstihbardtımızla. Alip neşretmiştik. Dünkü ajans ha Berlerinde çıkan bu demeci bugün tekrarlamayı — Tüzümsüz - bulduğu: Mmuzu okuyucularımıza bildiririz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: