2 Aralık 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

2 Aralık 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELGRAF TELEFONwTELSİZ HABERLERİ DE SAr eee © Yeni bir arşı tazyı Attlee bu akşam uçakla Balkan bloku şiddetlendirildi Vaşingtona hareket ediyor | iy fair | Tezi e lr iştiraki deklif ödildi | Londra 1 (alem — Siyasi memiş fakat aksine arttırmış- müşal siler e köy-|tar, e gasbettikleri, En bazımı Ma Koredeki EYE a > e la ombasının kullanı ppdra, i» genişlemiye çalış tom iması e görüşece ii “ün, im akl, YU- | kampanyanın . Bulgaristandaki | Bulgar komünistleri Bulgar “köy oslavya ile tam diplomalik mü m a nn e 8 Londra 1: (Nafen) — Hür Atom bombasının kulla- al Si pr e'nin jedileecği ve rk DE Türklere a siri e teheir |lülerini şiddetli bir mukaveme Tayı işlenen gayet mii fsman pa şebbüsünü çok müsalt karşı-İrumun bir defa daha gözden pare eniden, tesisin ka | pareketi ile başlamış | tl İle karşılaşmışlar ve şimdi diplom: masların e Avrupadan yeni im alar ire Ee geçirileceği belirtilmekte: dik olması Mi m dur | bu mukavemeli yenmiye çalış cari gen Ba e ön ile do)re ile Amerika arasında gayet | İngiliz Başbakanı Amerikada) -Bu kararı 1 desteki olan maktadırlar. maktadırlar, Komünist kasaları | temasların hür | gacak yeni mneseleler, sağlamı bir temel üzerinde Ku-/iken kendisine Başbakan mua-|eski A başakanlı e) Bulgar köylüleri 'arâsında ko|i$l0 çalışmayı reddeden Türk Ri ara; il dir gi im n da-| Birleşik Amerika Kongre çev | rulmuş olan doslüuğun takviye İvini Morrison vekâlet edecektir. AE EE Türkiye, gi rejlmine karşı mevcut | KöYlüsÜnü şimdi Bulgar köylü lerinin büyük bir kısım takip da e iddeti mi yok etmek i ei Fal e gelsin, her han-| makendiyle ar hükümeti | etmekte ve bunlar komünistler oya . . ne Truman silâhlanmak için imi e ng rn ln ş ha ba aaa tayyare ile Va tmek içli cuda getirmelerini teklif etmiş | » ni lamda "öüyet kollek- 18 milyar tahsisat istedi (00790 © 0m seramik m Edil Düküne Liz ini de anam li kz sı b ynsıda esi adan Sof- Bebuman'm yarın sabah Lon- ü â ki : a yerin ei yaya gelen emrin bir tür draya gelecekleri ve Başbakan Başkan kongre liderlerini ve hükümet erkânını > ei atlar |miyen Türk, aznlığını e-İlü ares Yürürlüğe ge EN vi istişare edecekleri bi) Pe Sarayda toplantıya çağırdı ES : e ae rilememesi komünist dirlimiştir. Bu görüşmelerde İn (THA,) — Cum ndan sonra da geri vi bil e bir duruma giliz iler Bakanı Bevin de| Vaşington in di — United) rini, ileri gelen hükümet A eheson, Marea ve Bradley human deli Bayar tarafın la köylüler MN Şiüdet| sokmakta ve bunlar Bulgaris- b ada RL Press; İyi haher alan çevreler-|nını bugün saat 18 de Beyaz Sa |de bulunmaktadır. m Edimbourgh Düküne yi ir İde lk hare edin lame dina fazlasiyle bulunduğu söy iğer taraftan © Vaşingiona den bugün yidirdiine Böre.|rayda bir toplantıya dave e kepi mülenlip YANA zi emilen GELİK birkaç güni Bulgarların böyle bir. plâniİlenen eKulak: lara karşı kam- eltiye Haziran İigiliz “Bg eu d ti e a Ü bir “Türk Sa ik tatbik Di me koymıya, çalış ganyan siddetlendirmekte- bakanı İl ni ti Me ELİE a götürülecek! maları müşküllerini hafiflet- | dirler, made almiştir. Bügün Büşba üzere kongreden Eih Demeği die ann y Gaz ln istiyecektir. a a Müli Savunma Bakâni Shiaveli | - Komünist Çinlilerin Kore har Atlantik Paktı askeri ie görüşmüştür. Va müdahalesi neticesinde te- Ü n Ü n E eo 5 j m e p i Vaş iii Me Jâşa düşen kongre üyelerinin is in hin il ika tına'da |tenllen bu tahsisatı derhal ka- i ' nem ime bul edeceği ilâve edilmektedir. | el ti İ 0) anıyor Aİ panama su! Başbaka- | Başkan Truman, kongre liderle nın görüş teklifini çok ni e —— — kalan tir. Ni görüşmelere . Tİ i Kanada Baştaşanmın Ga İzmit yangın Batı Avrupa müdafaa kuvveti | elmesi görülmek ? > kurulması acele görüşülecek | ğe ran iye ak tehlikesi rine gr işi meseleler Yaşington 1 (AP, Kuzey | laştırmışlardır, Keyfiyet bugün tes zakereler cereyan İ Şili ld” ii dey- 3 eğ atlattı lellerm askeri iderleri, İLA bi poze DE | işe Kordeki dürüm çi a li ci) in mü) in ig | İzmit 1 (Hususi) — Bu gece erimi t zarfında bu Gi l epi şi si e rm KE üzelda resmi bir tebliğ yayınlana- ovye vetosu müthiş bir yangın felâketi ge-|5. yapmayi ELE girmiştir. İzmitle Derince ara-)”* iii lie rn ulunan ve İzmi l0- önlenecak Blm mM Erlerimizin ilim destanı Londra 1 (BBC) — Sovyet ” i El dn Yen yeten korku ve telâş yaratmıştır. i g ururla takip ediliyor ii i l ö baş vurarak Kuredeki komi Çinlilerin geri çekilmesini İsti- yen teklifin Kabul edilmesine da Lİ (Baştarafı 1 İnel sayfata) İm için mücadele etmek mâni b Güvenlik Kon- mesi bir e iel ali oyn 2 s1 buna imkân vlc pa kerlerimiz son rl teyinin e geç vakte ka, tanısa nakledilen keolie, Mllar Kurumun 430 dak male < ka pala öster > Bar devam den 2 ağ il nkta yarım mebreye.yakın İli esnasında a Rİ EE ap müş ii agam > n m Konunda altı memleket tarafın- | Distarda ği irade, be Sİİ ki Zühtü Hi İİ Lr rk A imi : Ee bü Ortaköy camiinde Koredeki kahrumaniarımızın saadet ve selâmeti için bir mevlüt okun- dan ila sürülen ri Teye ko- mz e EN le 7 intibalarını sor- | yandan da tarihimize yeni kah- iyi Resimde mevlüdu dinleyen çemaalten bir kısmı görülmektedir. | bulduğu vakit dokuz memleke- “Bütün arkadaşlarının hisİY mile desdmiarı div Ete 5 ğ LE KENE AR GİRİ NE elesin ZEN efes rsi Mginin aleyhte rey verdikleri gü|'ü lr i ln çime ye era mi ee iş gn ür söyledi; bütün okullarda öğretmenler ta İ na olmalarına rağmen «veto» yü! ipe nl İzmitten imdat ist büyük bir aJâkA zafından ZİR si i yürütme le, k kâğıt fabrikası ve Belize) ve ayn İçinde takip ediyo-) İsını bü vesile ile duy- İ çip kaza Bip iaşe ie yleikeelenie glial Oradaki. kardeşlerimizin) eg armızı her ! Ye ararına göre Genel| Yesi hâdise mahalline caki geri büyük şehamet ve larak Adini e e Kuru ni tanımıyarak me- | Ve ateşi evvelâ kontrol altına al lık karşısında derin am, < in müzakere gündemine a | mışlar, bilâhare Petrol ofisin kö İni iftihar duyuyoruz. Kardeş- erinin ani, Vr eni aşi iması hakkında karar yerebi. Dük makineleri sayesinde Göl-| ietimizin her suretle #uhan) his hn ME) buyurmanızı öce) KÜF cük deniz itfaiyesinin bilgisin-| sen, fikcen üye Ken | rica edi li 3 e den istifade edilerek alev etra- | dilerlne minolki a Li ElEştim özak, fındaki haya hapsedilip: © ateşi) “ GiNEN TEK MEYZUU Küre YAPILAN TÜRE! Bulgar füzeli diker tanklara sirayet etmeden s ın her day köri MD e ölen Kami ee açılması bastırılmıştır. Hadise yerine Ko) ee il indis AREL i e valisi ile emniyet mmikdür gü hn zel ML er A m:salasidir rek yakinen “lgilenmişlerdir. | Den yegâne alandı avan) İeştimla rin HEY 1 redeki “birliğimizin. muz | le aman köylü ve şehirli, bugün, 1 Grasusi muhabiri-İ çın yanına bir iffatye ekibi ih dur. Erlerimii v ü- uriyet alanında toplara” ara p atti iü mi — Türk - Bulga, di > İtiyaten bırakılmıştır. kahramanlık menkıbeleriniİrak milli birlik Ve griye m sm eği ve , radyolardan, takip) ateşlerini bir kere üz halk bunu falir ve Gurur! yerinde yakmışlar, Gi ai maki yarından sonra Yani pazar Taşi İngiliz - Mısır pazartesi günü açılması kuv- üzak ğ Me AŞ ği evi huzurlarında vetle muhtemeldir. Bulgaria müzakereleri ve Tanrıdan tugayımıza m hürmetle eğilmişlerdir. Koredeki askerlerimize Şuba hediyesi toplamak üzere li bir komite kurulmustur. Re- i yapıları sön temaslar neticesin. vi m Bi şe sinde komite üyeler! bir ssd V ş elele n gecikiyor lerin iadesi hakkındaki o haklı) zonara 1 (Nafen) — Buraya) Adliya Sarayı için İ talebimizi Kabul ettikleri tah-| getmiş olan Misir Dışişleri Ba- | KÖY Camiinde kahramanlarımız i in edilmektedir. Bu suretle Çin kanı Belâhaddin Beyin bugün-|l9in dun edilmiş ve bu din) iö- bütçede beş milyon geneler İngili inf hi pi teakip hudut İLE vin e görüşmek fırsatını bula Hek ar —— ———— | mıyacağı zannedilmektedir. Mil |lunmuştur. Ak zi pamizii MM KM ari nel Bern a e İ toprak ia di ğ Yarın Akşama siyle meşgul etm unun |, Mİlli Türk Talebe birliği tara / Adliye Sarayının, önümüzdeki ki Ja beraber Ba; EE e Va e önümüzdeki günlerde | yıl bahar ayları içinde başlama | adar şingtona hareket etmeden ev bir kahi ANKAMIZD. yel Beyin ile Misir - İngiliz ih rip sodneiMir” Si hin lonlarını ihtiva edecek binala- ln görüşecektir. Önümük moleket çapında bir heyecan| yn inşası için yeniden beş mil ACTIRILACAK deki hafta iki Dışişleri ik günü hz için seni e yon lira ayrılmıştır. ki 950 liralık nın buluşarak bu mesele; Jar yapılmaktadır. Ayni zaman- yn sene hütçesime konan ğ a törenin radyo ile yal ln ranın Meclis müzakerele- i NN ması için de gerekli teşebbüsler sinden sonra, derhal tediye edi- i Har Bayan Hesabı Mısır Dışişleri Bakanı da Be-| yapıtmıştır. ccedi eter vin ile bu meseleyi müzakere çi İ 21 ARALIK 1950 eme e kadar Londrada kala | MİLLİ EĞİTİM BAKANININ e ES | İkraniye keşidesine iştirik |esğını vi olduğunu söyle- FELGEARI “ m | di miştir, Aadna 1 (Hususi) — Mi E itimat oyu aldı i İngiliz gazeteleri, ü ir AKB ANK arası durumda Misir realist geç vakit Adana valiliğine şu — Fransız wi ? 4 İ ihtlâfa sebebi | telgrafı göndermi EE luhallfe karşı 3 j ia zi ler eken i Yarın şehrimizde başlıyacak olan dünya güreş şampiyonası revenşı maçına iştirak edecek | "di, demektedir. İsli ve neticeleri Mibariyle MİL İ olan Misir güreşçileri dün gelmişlerdir. Resimde Mısır ekibi Ye öy alanında görülmektedir. r © 9

Bu sayıdan diğer sayfalar: