4 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

4 Mart 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hatay'd Çıkar Günlük Gazete a çete bas Yelefön : 20827 -« .'n’ııvrı ARAF Alün 4 Mart PERŞEMBE 19347 kınları başladı Adres : İstmnbul, SON TELGRAF İskenderun, Antakya, Kırkhanda evlere taarruz edildi, Türkler soyuldu, yangınlar çıktı Suriye yol Kırkhanda Mehmet Alinin evine yapılan bir Son telgraf Niçin Çıkıyor ? Bon TFelgraf, bugün, matbuat bar yatına atılmış bulunuyor. San Tel- grafin, elinizde tuttuğunuz birinci sayısı, bütün Türkiyede sa zetelerin en ucuzu ölmak karşınıza çıkmış bulunuy trajinin, değil büyük Avrupa mem- Jeketleri, hattâ, hiç, hiç bir Balkan devleti ile mukayese - edilemiyecek kadar hafif bulunduğu Türkiyede, muhakkak ki, bütün memleketler- den daha çok gazete okumaya ve o- kutmaya mecburuz. Çok kısa bir zaman içinde, Ata - türk devri Türkiyesinin başardığı akıllara hayranlık veren eserlerini memleket içi ve memleket dışı göz- lefine, hafızalarına iyice nakşede - bilmek için, gazeteden daha kuvvet- li ve mülessir bir vasıla tasavvur 6- dMilebilir mi?. «Buşün Türkiyede-intişar çden gü- Getelerin, daha çokdbür yayım saha> S1 bülabilmeleri için almacak ted - birler olduğunu kabul — etmeliyiz. Biz, Son "Tolgrafı çıkarırken, yöz Ö- ü sayeyi bulunduruyoruz: nünde şu B i n 'Ücuz bir gazete, geniş bir vatan dâş kitlesine hitap. Gazete Hatları Te yazi DÜLÇ a ç;:ııL-îu;.:r.ın almaktan î:' nk'ın bir mani teşkil gt.—.u—kı. ;r,v d Onun içindir ki, Son 'rı_ı;::; yez kuyucularına en ucuZ ielr a makla beraber, €H çok mı.c di gazete olarak ta vzrnecc_l_ım:_umı. sahife olarak, 4,1.; bî n::ını;wıı t doğru ve samimi n e okîl:lcuhfumım karşısına :: Ai iız. San Telgraf nkı:_mcı:an m bü : ve 'arzularına ef © N :î:k.:“ olacak, onu kendinizden bir parça addedeceksiniz. Bilhassa doğru, günün haberlerini vermeği kendf addediyoruz. Filhakika bugün gazetemir birçok mokşanları ihtiva ediyor, Ama bu, hiç bir vakit bu eksikliklerin gide- Kilmiyeceğino slâmet teşkil etmez. Son Telgrafta her şeyden önce gü - mün bütün hâdiselerini, bütün ga » zetelerden daha evvel bulacak ve Ookuyucaksınız ve böyle bir gazete- n yüksek oluşu, Ji vatandaş- j bi « baskından şonra halk sokakta toplanmış belunuyor, « Husust muhabirimizin gönderdiği resimlerden — W Makineye verirken Halep mu- Halep 4 Hususi Muhabirimizden (Yıldırım telgrafile| — Ha- tayın istiklâlini tehlikeye düşürmek, bu mümkün olmaz ise Türk Hataylıyı imha etmek için Suriye politikacıları geniş mikyasta fazliyele geçmişlerdir. Dün akşamdanberi çefe başkınları da baş- lamıştır. Kırkbanda 200 demir gömlekli Türk evlerine baskın yapmıştır. Gizli komitalar ve çeteler teşkil edilmiştir. Dörtayakta, Antakya ve İskenderunda da çete faaliyeti başlamıştır. Münferit vak'alar halinde başlayan bu tedhiş, baskın ve soygun hareketleri hakikatte mürettep ve geniş, Suriyede hazırlanmış teşekkülün ilk tezahürleridir. Dün sabaha karşı İskenderunda çeteler yangın Çı- karmak istemişler ve iki Türk evini kundaklamışlardır. Kundak- ların demir gömlekliler. yahut ta Suriye ve Taşnaklar hesabma ça- lışan Ermeni komitecileri tarafından sokulduğu sanılmaktelir.. Hatay halkı büyük bir hassasiyet muhafaza etmekte ve bir halde vaziyetin inkişafını beklemektedir. ... habirimizden aldığımız telgraf... z ir müddettenberi Bitaraf müşahitlere İskende- çılı::;î ulbı':ı ;:mıoı Ce - | runun Suriyede kalması lehinde | miyeti müşahitleri bu akşam on dokuzda Toros ekspresile şeh - rimize gelerek doğru Cenevre- teşebbüste bulunmak üzere vak- | tile Cenevreye gitmiş alan Su - riyenin eski maliye veziri Ha - san Cebare de refaket etmekte- dir. . ingilizler vatan mü- dafaasında birleşti 'ye gideceklerdir. İngiltere Almanya'dan geleeck taaruzlardan başkasınakarşı müdafaa mecburiyeti altına girmek istemiyor BİR SES DAHA: ALMANYASIZ SULH OLAMAZ.. ye bilhassa İstanbulun çok ihtiyaçı vardı. Şunu tekrür ifade etmek yerinde “ADeğeömi *2 inöl “sayfada) çarpışmalar oldu. , I Romanya'da| İRTEğ, 4( e4.) — Romadyada,| Alman taraftarı olduklarını söyli- yen faşistlerle bükümet kuvyotleri arasında bir mücadele başla- meştir. M ada faşist gençlerin otuz beş kişiden başka Yaş Üniver- sıtesi Rektörünü kama ile ağır su- rette yaralamaları, Romanyada halkı iki cepheye ayırmıştır. Hü - kümet muhtelif Rumen mıntaka - larında tevkifata devam etmek « tedir, Örfi idare altı ay daha uza- tılmıştır. Çiftçiler 'Titüleskonun Hariciye Nazırı olarak tekrar kabineye alın masını istemişlerdir. Romanyanın en kuvvetli partisi olan bu parti hükümeti istifaya davet etmiye karar vermiştir. Hükümet üniver. giteli ve mektepli gençlerin siyast teşekküllere girmelerini yasak e- decektir. Başvekil, bütün valileri Bükreşe toplayarak çok-nazik bir safhaya gizen dahili asayişin her ne bahasına olursa olsun teminini ve tedhişçilere karşı şiddetli ted- birler alınmasını istemiştir. Fa « şist gençler, üç yıl evvel öldürü - (Yartsı 2 İncl sayfadadır) 2 - Romanyada Üniversiteliler kan akıtarak Yahudi ma- ğgazalarını tahribe başladılar. 3 - Bulgaristanda Makedoriya komitesi ile Faşistler, Par- tizanlar ve komünistler faaliyete aeçtİler. Sağcılık, solculuk İspanyadan son ra Balkanlar da mı patlak verecek Bulgaristan'da Sofya, 4 (Hususi Mühabirimiz « den) — Çifiçilerle, eski başvekil Çankaf taraftarları diğer parti ve teşekküllerle birleşerek, hükümeti devirmiye karar vermişlerdir. Bu- günlerde yapılmıya başlanacak 0- lan belediye intihaplarında, bütün eski partiler, müstenkif kularak, hükümete karşı olan memnuniyet- sizliklerini izhâr edeceklerdir. Bul. gar polisi eski komitecilerden 20 kişiyi tevkif etmiştir. Geçen gün eski Zağra hapisha- nesinde üç kömünist idam edil -« miştir. Hükümet bir çok kimseleri memleket dahilinde sürgün et - mekte, bazılarını da mahkemeye vermektedir. Hapishaneler gittik- çe doluyor. — ae len Başvekil Dukanın mezarına gi- derek, kabir taşını tahrip etm dir. Bu hâdise, heyecamı büsbütün artırmıştır. Rurnen gençliğini vata- ni ve militterbiye ile yetiştirmek uğruna elli yıl çalışmış ölân profe- | sör Yorga protesto makamında va- zifesinden istifa etmiştir. Romahnya D politikacıları kendilerini cehennemin una z»orla atıyorlar. Bu ne cür'et?! İBalkanlarda çarpışmalar 1- Yugoslavyada Faşistlerle Solcular arasında şiddetli , Yogoslavya'd Belgrad- 4, (Hususl muhabiri - mMizden) — Belgradın en büyük bir sineması olan (Triglav) sâlo - nunda, geçen gün vukubulan kan- h hâdise bütün - Yağoslavyada, partiler arasındaki — münakuşaları şiddetlendirmiştir. Eski nazırlar - dan Lötiç (Izbor) namile bir feşist. teşkilâtı meydana getirmiştir. Lötiç'in Almanyadan para al - makta olduğu iddia edilmektedir. Antifaşistlerin böyle ağır bir itha- mana maruz kalan Lötiç, muarız « larma cevap vermek maksadile si- nema salonunda büyük bir toplan- tı yapmıştır. Fakat bu yüzden fa- şist gençlerle antifaşisiler arasın- da büyük bir arbede olmuştur. Söl- cular ellerindeki taşlarla, faşistler ise demir kamçılarla birbirini döğ- müşler ve on kişiyi ağır sürette ya- ralamışlardır. Sinemanın bütün camları, kapı pencereleri çırılmış- tırı çuk heyecanlı günler yaşamakta « dır. Kadıköyündeşüphelibir er«. meni evi basılırken içeriden evi yaktılar Bir polis penceredeniçerigirerken esrarıengiz bir surette yaralandı - Evde oturan kadınlardan biri alevler içinde yandı Bir sandık mektup ve bir torba altın bulundu — Bir sandık bomba bulunduğu da söyle - niyor — Bağçedeki ağaçlar niçin kesilmiş (Yeazısı 2 nci saytada) * ee tiri K »

Bu sayıdan diğer sayfalar: