5 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

5 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

garişt büyük harpten önce ©e sonra Mütemadiyen her #Millet denizde, redeki Son ay içinde hum ile devai Deyli Meyl gazetesinin mühim ifşaatı Londra, 5 (Hu- susi Muhabirimiz bildiriyor)— Al- man B. Hariciye Nazırı — Nöyrat geçenlerde Viya. Dayı ziyaret ele i. Bu ziyaret Üz rine, Habs. burgların Avuss turya tahtına ge- üürilmeleri — içia yapılacak — her. hangi bir. hare- K Ha kete Fon Nöy- ğ | z | rat'ın muarız bü- . | lunduğu ve bunu Avusturya Baş- ; vekili B. Şuşing'e K f Ğ Ş | tebliğ ettiği yas 5 zılmişti. Halbuki, Londra'da Alman ğ ilk draltariğı. üet AD tanınmış — olan (Deaami 2 inci ııy/”:_"_!___.....m»--m.-......-..........._.m-..........ı.._u.--ı.ı.- aai ee danammann Haa AÇ ” klını kaçıran Aîlaî:ı_: Cebbare M _l'îâhğ heyetle î&muştuk hamlede 730 bombardıman tapyaresi yapmaya karar verdiler de uz Cenevrede halkını tat- :?:'.ydocek bir ne- ıi.__.,,yıırılmaııdır_, Milletler vemiyeti namına Ha- tayda tetkikat yapmakta nlnFı müşahitlerden miralay Watvil ile Karon bu akşam ekspresle şehiniirzden — Cönevreye gides geklerdir. Müşahitler bu sabah otelden çıkarak, şehrin muhtelif yqle K rini dolaşmışlar ve öğle üzeri otele dönmüşlerdir. Müşahitler, otelde bugün ken- dilerile görüşen bir muharriri- mize şu beyanatta bulunmuş « lardır: “— Milledler Cemiyetinden aldı » (Devumı 2 inci sayfada) arıda müşahli heyecin bir üyesi | Yaa a aalar watvil ve Karaa 'dakilar: Hasan Cebbara a gğlAR'daki 2V0 Şd t | adliye | Mersin münevverlerinin Akşamları Çıkar Günlük Gazete - Telefon : 20827 Ingiltere ve Fransada heyecan Almanya ve Avusturya En Nihayet Birleşiyor Fransada Başkumandanlık kuruldu, Almanya Avusturyanın ilhakına karşılık çıkacak harpte İtalya ile beraber olacak.. göeçen yıllar tçinde şimdiye kadar görülmemiş bir hararet ve fŞaaliyet karada ve havada harp ejderlerinin çeşiflerini hazırlamakla meşguld: ARİTMMNAEsakdl l aNU müRaEDELETe İN Kökea aa sebterese z öyanaman eht DHÜ mNAmarGlanikarenman uayeneam ni el aei beninimenin MAKİNEYE VERİRKEN Hitler Almanya için mutlaka müstemleke istiyor.. TARAM Almanya Rumen hudutlarını garanti ediyor erlin (Husust muhabirimizden) — Ba; Huler beynelmilel muharipler teşki'âtinin İngiliz murahhaslarını kabul etmiştir, Müştemlekeler mese- i mevzuu bahseden Hitler müstemlekeler bahsinde Almanyanın tat- İ mini icsp eltiğini ve bu meselenin behemabal halli lâzım geldiğini söye miştir. Bay Hitler, Romanya için (Folkişer Beobahter) gazelesindeki gürültülü makaleyi Rozenberge kendi: yazdırdığını ve Almanya hü- kümetinin, Rumen arazi istatotusu ile tamamiyet mülkiyesinin bozulmae sına çalışınlara yardımda Lulumıyacağını söylemiştir. Bulgaristanda tevkifat devam ediyor. Asabiyet ve telâş var Sofya 5 (rdusust? muhabirimiz bildiriyor) Partizanlarla hükümet aramne daki şiddeti mücade e devam etmektedir. Belediye intihaplırına halkın İşlirakine mani olmağa çalışan ve müşterek boykot ilân eden eski pürli araları gizli propagandalarina devam elmektedirler, Eski demokrat pare tisinin Fılbe Lderlerinden avukat Petsco Yordanof, halka gizli teyannas meler diğilirken Pirdop kasabasında tevkif edilmiştir. Es«ki çiliçi par- tisinin Karloro kasabası İ.cerlerindcen - Yakol ile Vasilef Ce tevkil edile mişlerdir. Sofya ve diğer büyük kasabalardan Lirçok kimseler her gün hücra mımtakalara sürgün edilmektedirler, He,ecan günden güne fazla. laşmaktadır. .

Iç Bakanın Reis-| Franko notalar liğinde mühim Vermiyebaşladı bir toplantı nt olne Va latlAKİ YA S yapıldı le neşredilmiş- Bazeteler, bu notayı Mersin ( Hususf muhabirimiz. den) — Dahiliye Vekili ve Parti Fransanın al Frans ka Alsegiras muahedesini imza e- den devletlere birer protesto nota- göndermiştir. Fransız bükümeti bönle bir nafa'vin rAen ancâk ra> olarak telâk- ki etmektedirler. $ HL YA Bu nota Lordraya gelmemiştir. gerel sekreteri B. Şükrü Kayanın — <,O Bnrgosuhukı)mellni Tiyaseti aitında — Vali, meb'uslar, — ÇYEL | ; Yü SĞRLCeLe anımıyan devletlerin bu notayı Öiye szlarn Galla müztüşlerir Pati iyacaklarını — bildirmektedir, h ” Beynelmilel itilâfları mevzuubahs vilâyet ve kaza heyeti .'l“l.;:'(;: etmeğe ancak Valânsiya hüküme- ' ti mezundur. üyü ati yapılmşı ve 10) 3 8 : SAĞ İspanyol Fasında karışıklıklar çı » B. Şükrü Kaya en büyük milli — ,2 o ak ve bu süretlö aşkeri maka- davamızı teşrih ettiktensonsra mu. matın bu mintakayı istilâya karar bilimizde vatandaşlar aasında sevsi vermesi için bir vesile ihdas etmek bağlarını zayil gösteren Şan; 1 - lduğu hakkında, Gene- lâkkileri tamamen ortadan k: * onun ortaya attığı bura mak İüzumunu İşaret etller ve U tekzip edilme! meyzu üzerinde hazır bulunanların Bununla beraber Gi mütalealarını — dinlediler. - Bundan sonra Mersinde partinin müzahareti altında bir hars komitesi teşkili ve bunun Tarsus ve Adanaya'da teşe | mili kararlaştırıldı. f asile h 5 Mart 139537 Adres : İstanbul, SON TELGRAF Yeni bir siyasi Vaziyete giriyor Rumen partisi teşkil| Titülesku bu partiye şef ilân edilecek WEskiRomen hariciye nazırı tekrar siyas ve milli faaliyet hayatına atılıyor Bükreş S (Hesesi muhabiri. mizden) —Eski hariciye nazırı Titileskonun pek yakında Bük. reşe dönerek, son günlerde çok karışık bir vaziyete giren dahili siyaset Üzerinde müessir röller oynamağa başlayacağı söylen- mektedir. Titilesku ayan meclisi azasıdır. Fakat, eski nazırın yal mz bu sanatla değil, ayzanlı manda barici siyaset üzerinde de mübim röller oynayabilmesi için, bir parti şefliğine gidilmesi jçin çalışılmaktadır. Diğer tarafe dan, Römen nasyonal Saranist partisi idare heyeti yaş Üaiver- sitesi Rektörünün yaralanması hadisesi Üüzerine yaptığı son toplantısında, Römen harici siya. seti üzerinde de müzakerelerde bulunmuştur. Bu parti, en kuvvetli ve de. mukrat ideolüjli bir halk pare tisidir. Muhalefette bulunğu için hükümetin harıci siyasetini be. genmediği tabil ol Çiltçi pare tisi, Titüleskonun yeniden Romen hariciye nazırlığını deruhte et- mesini — hükümetlen — istemeye karar vermiştir. Bükreşte yeni teşkiline baş. lanan Milif partisini, Romanya. Eski Romen Harletye Nazırt Tütülesko nın büyük devlet adamı müte- veffa Takeyonesku mensupları teşkil etmektedirler. Bunlar, parti şefliğini - Titüleskunun deruhte etmesini rica etmişlerdir. Parti. nin liderliklerinde eski başvekil. lerdea — Grigori Mironesku ile ( Ünversal ) gazetesi — direk. törü Popesku, — Titüleskunun muavinleri olarak çalışacaklardır. |Dün verdiğimiz tafsilât dışında ki habarler mübalâga ve safsata L Kabahat ve yangının sırrı ölen ka- dınlaberaber gömüldü Hâdire mahallinde polts müdürü tetkikat yapıyor - Hâdisenin ö.reyan attiği ev - Bu sabah “serlest bıraktları kadın (Yazısı 2 incı sayfamızd-)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler