3 Haziran 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8

3 Haziran 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8— SONTELGRAF — 3 Ha Hasan Zeytin Yağı Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve nefis ve tabil yağıdır. Yemeklerde salatalarda, mayonezde ve battâ pilâvda ve tatlılarda tereyağı, yerine en sıyhi yağdır. Kum, Böbrek, mesane ve bilhassa Safra ve Karaciğer hastalıklarında şerbet gibi içilir. Fiyatlarda müt- biş tenzilât yapılmıştır. Tam ” ” ” 1/4 litre şişe 40 1/2 60 1 100 » -200 ” 1 » Teneke 90 ” TeMİ2 n » 550 m deposu: İstsnbul, Ankara, Beşiktaş, Eskişehir Beyoğlu, NEOKALMIiNA — Grip, Nezle - Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrıları, Artritizm « v Ü Motoörlü kara nakil vasıtalarının Fenni muayenelerine Dair Talimatname 1 — Muayenelere 15-Haziran-937 tarihinde başlanacak ve günde elli vasıta muayene edilecektir. 2 — Muayene yeri İstanbulda Sultanahmed parkı, Anadolu cihe- tinde ise Kadıköy iskele kumluğudur. seyrüsefer merkezinde 1-Hazirandan itibaren bir müracaat defteri açılacak ve 25.Haziranda kapanacaktır. Seyrüseler fen memurlarında olan bu deltere müayene günleri İçin yapm 3 — Emniyet altıncı şube lan müracaatlar vasıtaların pilâka numuraları İşaret edilmek — suretile kaydedilecek ve müracaat sahiplerine muayeneye gelecekleri tarih ve günü gösterir bir etiket verilecektir. Muayeneye gelinirken bu etiket de beraber getirilecektir. Müracaat için bizzat gelmeye mecburiyet yoktur. Herhangi bir kimse bir veya müteaddid erabalar için müra» Csat edip sıra alabilir. 4 — Muayene gününden evvel yazı ile mazeretini tesbit ettirmeden kayıd edildiği günde muayeneye gelmeyen nakil vasıtaları muayeneyi takip eden ilk Cuma günü ve beş lira ceza vermek suretile muaye- ne edilir. Bu Cuma gününde gelmeyenler ondan sonraki Cuma günü Muayene olunur, lâkin bu takdirde ceza ön lira olarak alınır. Bu se- fer de gelmeyenlerin pilâkası sökülür ve bütün muayeneler - bittikten sonra tayin ve ilân edilecek bir günde muayene olunur. $ — Muayenede kusurlu görülüp her ne sebeple olursa olsun pilâ. kaları sökülen nakil ikinci yalaız Cuma günleri yapılır. Mamafih ikinci del'ada muayeneye gelip de eksiklik. kerini düzeltmiyen arabalardan füzulen işgale sebeb verdiklerinden dolayı beş lira ceza alınmık suretile üçüncü muayeneleri yine Cuma günleri yapılır. Lâkin üçüncü muayenede de kusurlu görüldüğü tak- dirde muayene bütün muayeneler bittikten sonra ilân edilecek gün- lerde, muayene edilecektir. 6 — Muayesneye gelen vasıtalar tekaik bakımından her cihetce iyi vaziyette olacaklardır. İcabında vasıtaların iren kampanaları dahi söe külerek balataların ve kampanaların vaziyeti tetkik edilecektir. vasıtalarının muayeneleri 7 — Taksi ve otobüslerde boyası eksik, döşemesi fena camları kı- Tık, cam makanizması bozuk, kapıları kolayca açılmayan ve iyi kü. panmayan dingil ve karoseri aksamı sesli ve lakça tekerlekleri sal. Bi olanların derhat pilâkaları et-acak ve ondan sonra beşinci mad- de ahkâmı tatbik edilecektir. 8 — Bütün motörlü kara nakil vasıtalarında lâmba, far arka kır- No: da ölen Müsteidenin Kartal no- terliğince ilen yevmi ye 53, C. 78 sayılı ve 18/Şubat/934 tarihli tnamesi, okunmuştt Kartalda Üsküdar caddesinde k: 72 cilt ve 117 sahife ve 50 sıra No: rasında tapuca ka sa ile Kartalda çiftçi sokağında e 12 cilt ve ara No: rasile ke bir bap haneyi vı- kü- 155 Dirinci mükâfat Kâzümu ilân olu Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: 6-6-937 tarihinden 16-8-937 tarihiae kadar Haydarpaşa - Adapazar ve İzmit- Adapazar arasında Pazar günleri için gezinti trenleri sefere konulmuştür. Haydarpaşa'dan saat “7,10,da ve Adapazar'dan saat *17,00,,de hareket eden trenler yalnız jiçüncü mevki arabalardan keza Haydarpaşa'dan saaf “8,35,de Adapazar'dan da saat “15,38, de haree ket eden trenler birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecektir. Gerinti trenlerinin bazı istasyonlara varış ve kalkış saatleri aşağıya dereedilmiştir. Muhterem halka ilân olanur. “3125,, 1 ci tren Varış Kalkış 7,10 10,08 11,06 2. nci tren Varıs Kalkış 8,35 İstasvonlar 1002 101 144 Hardarpaşa İzmit Sapanca Adapazar Durmaz 11,48 12,35 11,58 16,12 Durmaz 19,40 17,35 1836 21,35 15,38 1618 17,00 17,43 18,40 Adapazar Sapanca İzmit Haydarpaşa İzmit Sapanca Adaparar Adapazar

Sapanca İzmit NAZARI Haydarpaşadan saat “8.35, ve Adapazar'dan saat *15,30, da teket eden 1056 ve 1057 No, lu birinci, ikinci mevki arabaları trenimiz gidiş ve dönüşte İzmit'te tevakkuf etmer, “3125, ha. hâmil 1 — Kendiniz gibi 10 lira ile —a TTT ERREREKTE AAT A Ağızdan çıkan her diş 'Hayatın temel taşlarından birinin yerinden sükülmesi demektir fak RA | Sizi bu âkihetten vikaye eder Dişlerinizi göndüz iki defa Radyolin diş macünile fırça. lamak süretile onlara tam bir sıhhat ve ebedi bir ha. yât temin edersiniz. Rad. yolin dişlerinizi sade temiz- lemekle ve parlatmakla kal. maz, ağızdaki bütün mik- robları imha eder, RADYOLi İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: SO0 Ton çavdar sapı isteniyor: Paşabahçe fabrikamız ihtiyacı için şartnamesindeki vasıflara 500 ton Çavdar sapı satın alınacaktır. I — Sapların Teşrinievvel iptidasından başlamak ü Ay zarlında fabrikaya teslimi meşruttur. ll — Talip olanların yüzde onbeş teminât akçesiyle Haziran-937 tarihine kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğünde zere azâmt dÖft beraber ve 7 Müskirâ' ve 10 lira mukabilinde 3 kuponlu bir karae alırsınız ve beraberinizde gelen arkadaşınız sizin (3131 — muamelât şubesine müracaatla teklif mektuplarımı vermeleri, Okumadan geçme 10 LIRAYABİR KOSTÜM BAYANLARA Tayyör, Truva kar, Pardesü 'Terzilik ve ekonomi bakımından bir yenilik olmak üzere Avrupa, halkımızı ucuz ve kolay şartlarla elbise sahibi edeceğiz. Şarll: BAYLARA Kostüm, Pardesü, Palto Amcrikada olduğu. gibi biz 9© arımız basit ve gayet emindir. h n - n t elbise diktirecek bir arkadaşınız ile birlikte terzihanemize lcş:'ııp;:“" | i numarası ile aynı şekilde bir karne ulacaktır. a MA 3 ü —a | *” Arkadaşınızın' yardımı olan 10 lira ile sizin verdiğiniz 10 lira mukabiliade gerek terzihanemizdi kupon ile yine 10 liraya el k isterseniz Ve ucuz bir fiat ile vakit kaybet fesörü Yorgo'ya mi Adres: Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka « sında Topçekenler sokak No. 314 W inci kat 1 dans pro - acaat etsinler, müş olacaksınız. 4 — Üçüncü bir arkadaşınızı son kupon bedelini ödemiş olur. mızı İambaları yanmayan veya bu husustaki talimata uymayan el kor- nası bulunmayan taksilerde taksi saati üzerindeki lambası far ve küs Çük Jaribalarla Beraber bir düğmeden yanmıyanların plakaları alına- cak haklarında beşinci madde ahkâmı tatbik edilecektir. 9 — Motörü tütün, yatak ve supapları vuran, elektrik tesisalı ku- surlu, akimölâtörü boşalmış, susturucusu hatalı vasıtaların ve istep« nesi bulunmayan taksi ve otobüslerin pilakaları sökülerek haklarında beşinci madde ahkâmı tatbik edilecektir. 10 — Anadolu cihetindeki motörlü kara nakil vasıtaları 12,13, ve 15 Temmuz taribinde muayene edilecektir, Bunların da müracaat def- terine kayit olunmaları elzemdir. Bu cihetteki motosikletle de bu günlerde muayene deftere kayıd olunduktan sonra geleceklerdir. 11 — Rumeli cihetindeki motosikletler deftere kayıd olarak 6 ve 8 Temmuz günlerinde muayene olacaklardır. 12 — Otobüsler 1, 5 ve 6 Temmuz günlerinde muayeneye seyrü- selerdeki müracaat defterine kayıd olunduktan sonra geleceklerdir. 13 — 19, 20 ve 22 Temmuz günleri kamyon ve kamyoneller mu« ayene edileceklerdir. 14 — Sair günler, cumartesi ve çarşamba müstesna deftere kayıd olan taksi ve hususf otomobiller kayıd oldukları günlerde muayene edileceklerdi 15 — Müracaat defterine kayıd olmayan hiç dir motörlü kara na- kil vasıtas muayeneye giremiyoceklerdir. 16 — Muayeneler 15 ağustosta bitecektir. 17— Müayeneyi geçen motörlü nakil vasıtâlarının ön camlarına plâka numaraları perfore edilmiş bir etiket yapıştırılacaktır. Kıra nakil vae sıtaları bu etiketini bütün sene taşımaya mecburdur. Her hângi sur retle etiketi bozulanlar 10 ku-uş mukabilinde bir yenisini altıncı şube muhasebesinden alabilir. 18 — Müayeneler bittikten sonra muayeneye girmmiş hıç bir. mo- törlü kara nakil vasıtısınıa seyrüseler etmosine müsaade edilmiye- cektir. — (B) (3166) —— L Sahibi ve Umumi neşriyatı idarçe eden Başmuharrir E, İzzet Basıldığı yer : Matbial Ebözziya mevcut kumaşlardan veyahut herhangi bir mağazadan beğendiğiniz kumaş derhal kesilir ve aynı güade birinci provanı val diktirecek bir müşteri temin edeceksiniz. ve bu surelle kırk beş ve bizim otuz liraya malettiğimiz 3 — Bize tanıltığınız müşterilerde aynı şekil a 'e şu 10 liraya elbise leâuiı etmiş ve hem de taksit ödemek ve kefalet vermek gibi müşküllerden ahharak elbisenil kalan 3 numara yapılır, İkinci provanını müteakip - elinizde az yapılır. İkinci pı Ttlali bir elbiseye sahib olacaksınız. İde hareket ederek elbisesin! alacak ve şu- suretla htf kurtük KS .malli bulmadığınız takdirde elinizde kalan kupon bedeli için ayda iki lirâ il oteli karşısında (44) numaralı yazıhan€ Sait Eraydın # .. BUNDAN BOYLE MÜNHASIRAN "PERLODENT” KULLANINIZ ; / DİŞ MACUNLARININ e re // EN IYİSİDİR *

Aynı gün çıkan diğer gazeteler