9 Ağustos 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2

9 Ağustos 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gunun oakizleri Kuyruklu akrep harekâtında hür bir mahlük, olmamalıdır Milâstan verilen haberlere göre, kuyruklu akrepler faaliyeti artlır - maşlar, daha doğrusu, işi azılmaşlar. “On iki hafta içinde 28 kişiyi sokmuş- lar., bu zavallılardan yedisi ölmüş... Bu bir faciadır ki, gazetelerde, ga- yet küçük, ebemmiyetsiz bir akis bi- rakarak gelip geçmiştir. Demek ki, bir İ köşesinde, kuyruklu da ole sa, ücük bir hayvanla mücadele etmesini, ve onu yenmesini bilmiyo- rTuz, Bu mesele üzerinde ehemmiyet- le durmak lâzımdır, diyoruz. Küçük, kuyruklu bir akrep, harekâtında hür bir mahlük olmamalıdır. * Tarihi — olmuyan e egi Bluhterem şehircilik mütehassısı Bay Prost, tetkikat yapmış, İstanbul- da tarihi kıymeti olmıyan — surları yıktırmıya karar vermiş.. bu iş şim- di inceleniyor. Biz, bir noktayı an - layamadık. Tarihi olmıyan sur ne de- mektir? Sur inşa devri çoktan geç- miştir. İstanbuldaki surların en ye- nisinin yapılışından bile, asırlar geç- miştir. Yeni sur inşa edildiğini batır- layan varsa o başka.. o halde, İstan- bulun bütün surları tarihi demektir. Acaba muhterem şehircilik mütehas- sısı Prost, bizim surlara ehemmiyet vermediğimizi, onları yıkılmıya, ha- iye, pisliğe terkettiğimizi gördü de, bunları kıymetsiz taş yığınları mi zannetti? Baksanıza, gazeteler yazmışlardı. Seyyahlar, surları gezerken, pislik- ten, paçalarını sıvayıp öyle geçiyor- İarmiş... Memba suları isim- leri ve cisimleri e. <— Pislik, temizlik babsi, günün me- İsetesi oldu. Belediyc, her pis şeyle İbir şeftalinin masılsa çekirdi İmücüdele halinde. bir de su bahsi (muş, hastalanmış, derhal Şeftali çekirdeği | Yutarak öldü Hastanedeki tedavi fayda vermedi Dün şeftali gekirdeği yüzünden bir ölüm olmuştur. Lala birahanesinin sahibi Beyoğtlu İvar, Memba tuları ıslah edilecek, hâ- İhastahanesine kaldırımış, fakat ora- kiki olmıyan memba sulari tefrik e- İda ölmüştür. | dilecek.. Boğaziçi yamaçlarında çıkan İyi memba sularından birinin, garip ma- |cerasını anlattılar. Suyun ismi Lâzum HAkitlik — (Birinci sahifeden devem) |değil. bu, az akan bir su imiş.. çeşme dar oynamışlar, her biri ayrı ayrı A- |başında değü fıçı, damacana döldür. (, Lürkün iltifatlarına mazhar olmuş- mak, büyük bir şişe doldurmak ka- '| 1 |bil değilmiş.. Herkes buradan ancak ıhırdıklı içmek için su alabiliyor « muş.. ve zaten suyün sahibi de, dı » 'şarıda para ile satılmak üzere, bura- /dan su alınmasına müsaade etmiyor- muş. İş böyle olduğu halde, piyasada İharıl harıl, bu mevzubahs su, ismile, cismile satılıyormuş.. ne buyurulur? * Roman, hava- dis, ayrı şeyler.. Haber refikimiz, bir tefrika halin- |de, Merdivenköyünde bir kazıklan- ma hikâyesi tutturdu. Kaç gündür, yazıp duruyor. Anladık, dinledik ki, 'ne kazıklanan adam var, ne de ölen.. Emniyet Direktörlüğü de hâdiseyi külliyen tekzip ediyor. Böyle aslı, astarı olmıyan vak'aları havadis diye yazmak tatlıdır. Fakat, işin bir de acı tarafı vardır. Bizim bildiğimize göre böyle hayali vak'alara havadis değil, roman derler... Filvaki, ortada şimdi bir kazıklanan var. Fakat, her halde Merdivenköyünde değil. Mısırda tac giyme merasimi Mısir krâalı Farukun tac giyme merasiminde yapılan zafer takı altından Kralın arabası geçerken.. Trakya Manevraları (Birinci sayfadan devam) Manevralarda bulunacak ecnebi heyetlerden üki bu ayin on üçünde gelecek, diğerleri de her gün birer, ikişer gelmek üzere Y7 sine ka - Cevat Abbas. Bugünlerde Büyük Erkânıharbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmağın da bu- raya muvasalatı beklenmektedir. Manevralarda Büyük Millet Mec- lisi namına bulunacak — olan heyet ayrılmıştır. Hi kişt olan bu heyette janlar vardı General Naci, General Ali General Kâzım, Eski Samsun General Kâzım, Tayyare Cemiyeti Reisi Fuat, Gereral İhsan, Ali Kılıç, Cevad Abbas vardır. . .*.R. Vindsor Dükü Londra, 7 — Bazı makamlardan verildiği anlaşılan malümata göre sabık kral artık seyahatten bıkmış ve karısile birlikte memleketine dö- netrk orada yeni bir yuva kurmak kararını vermiştir. Vindsor Dükü ve Düşesi kendile- rini hayır işlerine vakfederek yaşı - yacaklardır. Cağaloğlu hamamı Geçen günkü sayımızda mikroplu olduğu için Kırkçeşme sularının ka- patılması üzerine bazı hamamların da Muştık. Cağaloğlu hamamı da esasen suz kalarak kapandaklarını yaz- Terkos süyu bulunan ve bu yüzden son hüdiseden mütecssir olmıyan ha- mamlar arasında yazılacak yerde yan| dışlıkla kapanan hamamlar arsında şazılınıştır. Düzeltiriz. Di » |birlerinin tavs Habeş İmparatoru (Baştarafı Mrinci sahifede) jdanberi hazırlanan eserin basılması tiçin Negüsle Mikael Jozel Basımevi arasında da bir mukavelename im « zalanmışfı. Söylendiğine göre eserde if; mesi caiz olmıyan bazı siya: da mevzuubahs olması bu ese- rin neşredilmesi sebebiyet vermi: İmparator hiç bir tazyik görme - satıı n geri alınmasına . ve h re ittiba eyle- |miş, sadece siya: miştir, « Çin orduları (Birinci sahifeden devam) Yang-Tse'de Japon aleyhtarlığı git- tikçe vahamet kesbetmektedir. Japon kolonisi Hankow'u 7 Ağus- tosta tahliye etmiştir. Japonlar bu - gün Nankin'i terkederek Şanghay'a ÇİN SEFİRİNİN BEYANATI Peris, 8 (Hususi) — Paristeki Çin Sefiri, Çin - Japon meselesinin bir Japon neferinin Çinliler tarafından kaçırılması üzerine çıktığını, balbuki bunun uydurma olduğunu ve Çinin İsonuna kadar harbe devam edece » ğini söylemiştir. İtalyan gemileri gelmiyecekler Bugün limanımıza iki İtalyan mek- tep gemisi gelecekti. Fakat bunlar evvelce bildirdikleri zamandan önce İburaya gelmek istemişler, sonra da bans imkân olmadığı anlaşıldığın » |dan timanımıza gelmekten vazgeç « !nlgehıni baskından şaşırıp kalmış - | ki müşa - | Büyük şef, İnönünü yatla Heybe- Hadaya bıraktıktan sonra Adalardan avdet buyurmuşlardır. Dün denize girenler yağmurdan ıslandı. Dün pazardı. Gene İstanbulun bü- türi denizleri dolu idi. Fakat öğle « den sonra hava muziplik etmiş, İs » tanbul etrafında sağnak halinde yağ- mür yağmış, kıra, sahile gidenleri | sır etmiştir. Kırlarda yemek- | keri, içkileri sere sere oturanlar bu | larsa da plüjlarda yüzlerce kadın ve erkek için yağmur ayrı bir zevk ol- muştur. Aksarayda çöken apartman çatısı Bu sabah Aksarayda İnkılâp cad- desinde dört katlı bir apartmanın çatısı yıkılmıştır. Bina Veznecilerde Camlıköşe müsteciri Bây Emine alt. tir. Henüz içinde kalfalar çalışmak- | yedibi ' rağle Akdenizde gemi bombardımanı çoğaldı İş yalnızr tesadüf eseri değildir, kast olduğuda anlaşılıyor Paris, YYAA.) — Akdenizde ge- rin bombardımana maruz kal - maları mâtbuatın nazarı dikkatini celbetmektedir. Jourmal gazetesinde Saint-Rrioe bu hususta şöyle yazıyor: «Akdenizdeki hava hücurmnları o kadar çoğalmaktadır ki, bunların fe- na tesadüfler neticesinde vukua gel- diklerine iânanmak gittikçe güçleşi- yor. Harp halinde bulunulduğu ka- bul edilmemekle beraber bilfii! mev- cut olduğu da inkâr edilemez bir ha» kikatlir.» Populaire gazetesi diyor ki: «Faşist tayyarelerini bitaraf ge - milerin üzerinde talim yapmak he- vesinden ve esrarengiz tahtelbahir- Malatyalı Mehmet karısına bak- madığı ve mahkeme kararı almıya Jüzum görmeden onu ihmal ve terk eylediği için kayınbiraderi Abdül - vehhap ile daimi surette ihtilâf ha- linde bulunmaktaymışlar, Abdül - vehhapla Mehmet dün akşam geç vakit Fatihte yine karşılaşmışlar ve bu mesele yüzünden tekrar münaka- şaya başlamışlardır. Evvelâ Abdül- vehhabın ricasile başlıyan bu ko - Rama, 8 (Hususi) — Bir taraflan Londrada, bir taraftan Româda İn- tadır. | a kısmının beton tahtaları sö » küldükten sonra birdenbire'inhidam oli 'e marangoz Adnan İle Ahmet ankaz altında k: Fakat, ikisine de bir şey olmamış, ancak us- talar ayaklarından hafif birer yara alarak kurtulmuşlardır. Asfalt yollar Balya - Çanakkale, Hopa - Borçka, 'Trabzon « Etzurum transit, İst ı Edirne asfalt yollarının bir an önce |inşası için hükümetçe tedbirler alın- mıştır. Nafıa Vekâleti 929 dan bugüne ka- dar memleket yollarının yapılması için ön milyon lira harcamış — olup hâlen memleketimizde 9179 kilamete re iyi şose, 7750 - kilometre tamire muhtaç şüse, 6127 kilometre menfez- leri yapılmış toptak yol mevcullur, yerlerine bu arada Florya, Ada gibi pazar günleri hal- kın en fazla rağbet eylediği mınta - kalara dün akşama doğru sağnak ha- linde iki üç saat kadar yağmur yağ- İmıştır. Cumhuriyet İstanbulun modern bir mamurluğa ulaştırıl- ması ll İstanbulla Türkiye yalnız bütün bir Avrupa değildir. Belki bütün bir dünyadır. En esaslı vazilemiz, bü - tün dünyanın gıpta ve hayranlıkla temaşa ettiği bu güzel şehri lâyık ol- |duğu mamurluğun son haddine çıka- İracağız. Yalnız imar işinin bir an ;.,m yapılmasını bu işle alâkadar 0- lanlşrdan rica ederiz. Türkiye hü « kümeti imar plânının gerçeklendiril- mesinde kendi kıymetli büyük yar - dımlarını ilâvede tereddüt etmiye- cektir. Tan Üstündağ ve İstanbul Bir işin iyiliğini veya kötülüğünü şahıslara karşı duyduğumuz hislere göre ölçmek, eski zihin itiyatlarının fena hir neticesinden başka bir şey değildir. Rejimin menfaati namına vatandaşlardan ancak emek, faaliyet ve alâka beklenmelidir. Bir asker, Bgiltere ile İtalya arasındaki müza » kerdler devam ediyor. Hu müzakere- lerde büyük ârızalardan biri d sanın bu müzakerelerdeki vaziyeti dir. Fransa İngilterenin kendisinden ayrılarak İtalya ile tek başına mü- € girişmesine ve bunun so- İnunda Almanya 'ile uyuşması ihti - maline k: sikınliı izhar et - |mişti. F - İtaly kereler erm ci r yet bu itilâfa Fransa da ilhal edilecektir. Son vaziyete göre İtalya Akdeniz- de tam bir serbesti istiyor ve Cebe - lüttarık ve Süveyş boğazlarile Kı - zildenize ait meselelerin, Habeş İm- paratorluğunun tamamının — hallini İtemine çalışıyor. Buna mukabil İs - panyadaki iddialarından tamamen vazgeçecek ve yalnız İspanyada bir komünist hükümetin tesisine muha- lefet edecektir. Bu esaslara dayana- rak yapılacak itilâltan Almanyanın |hariç bırakılması ve İtalya ile Al - İmanya arasındaki anlaşmanın bo - zulması pek mümkündür. müşterek bir gaye için hayatını ve » rirken o, şahıs hatıra gelmez, Bunu tabil görmiye hepimiz alışmışızdır. Eskiden İstanbulda bir iptidallik, bir derbederlik manzarası vardı. Ti- fo salgını ber sene kopuyordu. İstan- bulda bir kaç haftalık sistemli ve plânlı bir çalışma neticesinde şehrin simasında beliren değişikliklere kar- şı berkeste, ecnebilerde bile derin bir bayranlık vardır. Üstündağ geri gelince, vekili Şük- iönün çalışmalarile şehrin simasında beliren esaslı farklardan memnun olacağına ve takditlere iştirak ede- ceğine kaniiz. Yunanista'! ba: yramı 'Yunanistanda her tarafta büyük halk kitleleri toplanarak Metaksas kabinesine saygı ve şükran duygu- larımı gönderiyor. Hakikat halde de Yunanistanın geçen bir sene zarfın- da geçirdiği siyasi değişiklik bu dost iftibar ile kaydedile « ül teskil eder, o vaamm a ananı ni rermaiaamaı CA LAŞA ILALA Pazarlık Almanya ve Fransa aleyhine mi ? Fran- leri Fransız kara sularında İspanyol Jvapurunu bombardımam etmekten |vazgeçirmek için gayet ciddi tedbir- ler almak lâzımdır. Filhakika Setı İden bür İspanyol vapuru tayyarel İtır. Fakat yalmız tedbir almakla da (iktifa etmemelidir. Denizlerin serbes- tisini, Akdenizde seyrüselerin em- niyelini temin etmek lâzımdır. Bu maksatla hükümet bir müddet evvel şiddetli tedbirler almıştı. Filo ve de- niz hava kuvvetlerinin bir kısmanan bu işle meşgul olmasına karar veril- mişti. Bu teâbirleri tatbik elmek za- lm:ını gelmiştir. Çünkü şimdi vaziye- in devamı tecviz edilemez.» —— Evine bakmıyan bir adamı “dün kayinbiraderi öldürd Ölen zavallı 27 yaşındadır, katil Vahap ise 25.yaşında nuşma bu defa uzunca şürmüş, niha- yet iş küfre, hakarete kadar dayan- mış, işte bu sırada da Abdülvehhap kamasını çekerek eniştesi Mehmedi tam midesi üzerinden vurmuş, bar - saklarını parçalamıştır. 27 yaşında olan Mehmet derhal kanlar - içinde yere yuvarlanarak ölmüş ve 25 yaş- larında olan katil Vehhap hemen tu- tulmuştur. Merakla beklenen şudur: İngilte- ire ile İtalya tam bir surette anlaştık- ları takdirde bugüne kadar beraber yürüdükleri Almanya ile Fi bırakacaklar sa ile Alma celenecek önümüzde mu? Ve bu itilâf Fran- anın aleyhine mi neti- Bu suallerin cevabını hafta ahlıyacağız. | Şehir içinde bostan | olmıyacak | Sıhhat Vekâleti, Şehir içinde bos - tan bulundurulmasını yasak etmeye |pronsip Ttibarile karar vermiştir. Bu- İnun için yeni bir kanun Tâyihası pro- İjesi hazırlanmaktadir. için salon Galatada yapılacak asri yolcu sa- lonundan maada- yalnız seyyahlar için bir salon daha yapılması düşü- nülmektedir. Bu salonun Sarayburnunda yapıl- ması keyfiyeti tetkik olunmaktadır. Bursa orman müdürü Bazı genç kızları evinde toplamak- tan suçlu olarak Bursa mahkeme - Wsınde mahküm edilen Bursa Or - |man Müdürü Bilecik mahkemesinde beraat etmiştir. Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? Akşam Yol | Anadoluda yol insanın hayatına |en çok karışmış mefhumlardan biri- jdiz. Anadoluda şarkıların bile çoğu | |yoldan bahseder. Demiryollarımızın | lağı © kadar erlemiştir ki, eğer gü- zel yollarımız olsa, demiryolunu ça- buk totmak mümkün olacaktır. De- mir ağlarla ördüğümüz yurdumuzu dayanıklı yol ırmaklarile dokuma - miz zamanı gelmiştir. Son Posta İzmir « İstanbul yolculuğu İzmif Türkiyenin ikinci büyük bir şehridir, Büyük bir ihracat merke - zidir. Fakat İzmir İstanbula en fena bir münakale vasıtasile bağlıdır. De- nizyolu uzun sürer ve mahduttur. En kısa demiryoludur. Fakat haftada üç gün ekspres vardır. Hiç olmazsa doğ- ru bilet vermek usülü iade edilmeli- |dir, Denizyolarından bir temennide ybulunmamalıdır. Çünkü mesele rüh- 'da ve zihniyettedir. rin bombardımanına maruz kalmış- |Fette İspanyaş DIŞ SIYASA Bir müddettenberi İspanya işleri ne devletlerin ademi müdahalesini temin için Londrada teşekkül etmiş olan bitaraflık komitesi, bir iş yapa- miyacağını anlayarak şimdilik da - İğalmıştır. Filhakika devtetler, İspane |ya dahili harbine karşı bitaraf kala- caklarını ilân etmişlerse de bu, Zariyatta kalmış, her devlet, gizli su- yardıma devam et- ya ve Almanya İmiştir. Bilhassa İbitaraf kalımıya resmen muvafakat etmiş oldukları halde, Gilen bu siya- |seti takip etmemislerdir. Komitenin son içtimamda Sovyet elçisi, General Frankoya —muherip |hakkı vermezden evvel Almanya ve Vtalyanın bilâkaydüşart — gönüllüle- İrini İspanyadan çekmelerinde 1srar letmiş ise de Almanya ve Portekiz, bunu kabul etmemişlerdir. Bu takdirde vaziyet ne olacaktır? Meselenin bitaraflık komitesinden İziyade İngiltere, İtatya >ve Pransa harasında halledileceği ümit edile - |bilir. | Bilhassa İngilterenin bugün İzpan- Uı*" meselesini hal için İtalya ile an- laşmak siyasetini Lakip etmekte ol- duğu anlaşılmaktadır. İtalyan - İn- giliz anlaşmasının İngiltere için he- 'defi Akdeniz ve dolayısile Hindistan .yollarının - emniyetidir. İspanyada âsiler galip gelip te faşist bir hükü- met idareyi ele alacak olursa, İspan- yanın, İtalyanın teşvikile Cebelüt - tarık boğazını kapaması ve bunun neticesi olarak Akdeniz yollarının İngiltere için tehlikeli bir hal alması muhtemeldir. Bu ihtimali düşünen İngiltere her İşeyden evvel İtalya ile anlaşmayı, İtalyanın Habeşistandaki hâkimiye- tini tanımıya mukabil Akdenizdeki yolları hakkında İtalyadan teminat alrmya lüzum görmüştür. İspanyada ne faşizmin galebesini- ve ne de komünizmin kök salmasını istemiyen İngiltere, bugün bitaraf. lık komitesinin müzakerelerinden ziyade İtalya ile anlaşmayı hedef tihaz etmiş ve bu sebeple Sovyetle- İrin gönültülertn çekilmesi hakkında- İki taleplerine iltifat etmemiştir. | ; Aahmed Reuf —— | ÖLİSTE: — $ Ortaköyde Palas sokağında otu- ian Dikram evinde rakı içerek &wııq olmüuş, nişanlısının söyler şarkılardan da keyf duyarak eline şeçirdiği bardak, tabakla, evin came Kendisi kumiya başlamıştır. n g aları: İşikâyet üzerine yak: $ Kızıltoprakta oturan Tayy |Nurinin 4 yaşındaki ağ'a Bin; 'yaşındaki Ahmedin kullardı Jetin ön tarafına binmiş, yolda bisik- let devrilmiş, Bingöl yaralanmış, has tahaneye kaldırılmıştır. $ Taksimde Maçkaya bareket & den ve Maçkada oturan Emine tram- vayın içinde birdenbire bayılmış, has tahaneye kaldırılmıştır. | $ Galatada otürün manav Abdülke | dir İstiklâl caddesinden geçmekte ©- jlan Riza ve İsmail adlı iki kişinin ö- nüne çıkarak kendisine memur süsü vermiş ve bu iki genci tehdit eyle - miş olduğundan yakalanmıştır. ae aanemana e BİZ BİZE:. Takdir iyi, fakat, İkramiyede lâzım! | Boluda bir mühendis muavini bü- |yük devlet ormanlarını yangından |korumak için ayaklarını ateşe ver - |mekten çekinmemiş ve cenımı telef etmek pahasına üç beş yardımcı ile bu işi başarmış. Hastahanede yatan bu mühendis muavinine bir takdirname gönderil- miş. Bir ölçüye göre her iş ve fayda ne- tice itibarile memleket içindir. Bir memleket hizmeti görülürken takdir bile beklenmez. Bu jedakây vatan ço- cuğu takdir. edilmekle hizmetinin manevi karşılığını bulmuştur. Fakat, 'bm bir madd! ek yapmak ta hattd, mümkün olabilir, kendisine ve ar- kadaşlarına bir kaç yüz Tira verile- bilirdi. Böyle basit bir örnek bazan betki de binlerce lralık ikramiyeyi peşine takan hizmetlerden duha az mileşsir olmryan memleket hizmetlerini teş- vik edebilir. Fedakârlık fedakârlığı, teşeik yi ne teşviği getiren sebeplerdir. bisik |

Bu sayıdan diğer sayfalar: