2 Eylül 1937 Tarihli Son Telgraf Dergisi Sayfa 7

2 Eylül 1937 Tarihli Son Telgraf Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Balkan Niçin ve Nasıl Kaybettik Deniz Harbini -30 — Mes'udiyenin süvarisi itham ediyor! Harbi amiral Ramiz mi idare edemedi, yoksa,Rauf kaptan mı bukayıpta âmil oldu? Balkan harbine girerken donanmaya bir bakış D Mes'udiye süvarisi deniz Yarbayı Şükrü Pala muharririmizle konuşuyor mulr 'Bdll.nn deniz muharebesini Os- tit İmparatorlu ğu kaybetti. Bu :,î:—dı..,";ı- k:ı'i hükmü tarih vere- ERk r?.ııı, tarihe vesika, ışık Biç Mek de yaşıyanların vasifesi- Arkadağımız e Ahmet Cemalettin kanişlte Osmanlı dönanmasına katlarda eden ilk Ormenlı emi- ve Y_:'l Ram hatıralarını Bi vebacin notlarını GakLe0TEİ'ta neşretti. Fakat, bu se , Ce €et mühim hatıra ve mü- sahibi olanlar bugü- üz ihmal edilmiş Oydı. Hiç şüphesiz ha: kadar harbin bütün yü » zlarında taşıyan, düş « amiralini: hattı tçinde ku- nlerin de bilhaşsa i için söyliyecekleri farihe karşı a ediyor. hatıraları bil « vağ, Oj'u imha etmek müm- uf Kaptan verdiğim İ ifa etmedi, inci harpte de mağlübi- D ryv.; vakitsiz huruç hareketi- A Rsuf kaptanın bizi şaştri- * sebep oldu. mğıı—. bilhassa bu üç nokta üze - v larbe girmiş bulunan do- #manın bugün sağ olan 'î"’: Te salâhiyetli erkânile görüş- Görüştüğümüz zevat sıra ile Şunlardir. Mı — Amiral Vasıf O zaman do- "anma erkânıharbiye reisi), 2 — Barbaros 3 — Mes'udiye süvarisi, hücum emrin risi, 6 — Barbaros ikinci süvarisi, 7 — Derne süvarisi, 8 — Heyeti sıhhiye reisi, 9 — Amiral gemisinin yüzbaşısı Behlâül kaptan. Ve.. daha bazı zevat. Yukarıdanbderi isimleri: gımız bu emekli sübaylar ve ku- andanlar birer birer harn hatı- Balkan deniz harbili zalarını ve hükümlerini bize an- tattılar. Hete Beklüt Kaptan'ın sözleri tarih için en mühim dir iz ve ay- Gınlık teşkil edecektir. Çünkü A- miral Rami. — Ben hücum işaretini çektire dim. Rauf Koptan bu işareti al- madığmı ve görmediğini söyledi.. Dedi. İşareti bizzat çekmek mev- künde bulunau Behlül kaptan bu işareti çekti mi, çekmedi mi?, Böyle bir işaret var mı, yok mu?, Hiç şüphe yok ki, bunu - Behlül kaptandan daha doğru ve daha sd- Balkan deniz harbinde birinci muharebede, Yaâni İmroz muharebesi. adı verilen karşılaş- mada donanmanın vaziyeti.. Wh:m' bi |nanmı decek lâhiyetli yoktur İşte bütün bunlar içind meklileri ifade € hiç kimse harbin ile IŞMUŞ z andan en- m olduğu kadar Son Telgra- gaz e 4 ihe ka ruz.) Şükrü Pala diyor ki: — Osman deniz harbine girm 4 dananmasının Balkan Si esas itibarile r haraptı, hatp , efrat âcemi idi, | Haliçte harp tat. lerdi ve, bir de n içine k zihniy şti. Fırkacılık ka ler a Hasmımız, muhakkak ki, denf: ikle bize nazaran acemi ve tec besi sebepler ve hâkim olan haleti ruhiye maalesef Osmanlı donanmasına fır« nde : Mesudiye Zırnlısı |sattan istifade imkânını vetmedi, Ve donanmanın yüksek şerefine nok- sanlık gelirdi. Harp patladığı vakit donanma ku- mandanı Miralay Tabirdi ve.. bu zat: — Deniz kurdu.. Lâkabını taşıyordu. Cesuf, bilgili, stvk ve idarede mahii sek malü- İmatlı bir zattı. Osmanlı harp filosü da şu gemilerden müteşekkildi ; Barbaros Hayretlin, Turgut Re- is, Mes'udiye, Asarı Tevfik zırhlıu larile Hamidiye, Mecidiye kru » tazörleri, Berki Satvet, Peyki Şev- ket, Yadigârı Millet, Nümunei Ha- miyyet, Muaveneti Müliye, Gay- reti Vataniye, Basra, Taşoz, Yar- hisar, Samsum torpidoları ve bir hastane gemisi, dört küçük torpi- dobot, beş nakliye vapuru. Donanmada kumanda vaziyetinde bulunan zevat arasında da — Vasıf, Remzi, İsmall, Şükrü, Ranf, Muzaf - fer, Hamdi, Halim gibi cidden liya- kat sahibi sübaylar vardı. Fakat, ne yazık ki, bunlar arasında da parti zihniyetlerinin tesirleri, münferit temayüz arzuları müessir oldu. İşte bu vasıtalar, bu haleti ruhiye umumi âhenksizlik içinde Os- donanması Balkan harbine gir- p HARBE GİRERKEN Harp patlar patlamaz donanma Na- râ limanına toplanmıştı. Amiral 'Ta- hir, donanmanın hareketini geciktir- mekle ilk hatayı yapmış, buna rağ- | mon kendisine: — Akdenize açıl.. Emri verilmişti. Amiral buna da: — Donanma tamire muhtaçtır. Bu halile Boğazlardan çıkamaz. Emirde ısrar edildiği takdirde donanma 2a- bitanı hep birden istifaya hazırdır..» Mealinde bir şifre ile cevap verdi. Bahriyo Nezareti ve Ba hik donar n Akdeniza nın harp neticeleri üzerinde müsasir (Devamı var) g t sındaki meslek ve arkadaşlık bağlarım hemen hemen gevşetmişti. | di, Fakat, yukarıda söylediğim | İOkuyucularla: Baş basa Bir hamaliye iktikârı Başladı Heybeliadada otura: Cüumuz yazıyor «Evvelce bir da! keleden evlerimize v okuyu » |leri de arttı. Bir damacana sı |mesafeye 40-50 kuruşa getiriyorlar. İZaten suyu pahalıya &lıyoruz. Ha- maliye de üstüne binince, ateş pah sına su içiyoruz. Arabacılar: « palhm, şimdi araba ile getiriyoru: İmasraf çoğ diyorlar PANORAMA Bahçesinde Bu mevsimin son BÜYÜK SÜNNET DÜĞÜNÜ Bükreş'in en meşhur ÇİGAN ORKESTRASI Ayrıca büyük sürprizler Tek 41065 Dişçi Hacer Nuri Ergun Pazardan maada hergün saat 8-12 ve 14.18 arasında sayın hastalarını kabul eder. Btanbul: Ankara caddesi Vilâyet karşısı Hatman ap. No. 37 İstanbul Altıncı İcra Memurluğun: dan: Bilâlin Cafer tayyare 200 lira bor- haciz edilip verilen Koca Mus- yıstafapaşa cad- cundan d0i çevri tafa paşada Koca İdesinde eski $ n s0l tarafı mahlül arsa cephesi Koca Mustafapaşa caddesi ile mahdüat bir |kat üzerinde ahşap dükkânın dözt hisse itibarile üç hissesi açık arttir- İmaya vazedilr. ehlivukuf tera İtakdir edil İlenüir. | Dükkân bir kaftan ahşaptıı

|ve bir kısmi'yân duvatı kârgir, diğet aksamı ahşaptır. Ön k.sm) camekâne îlıdır' zemini kısmen a zuk çimento döşelidir ve arada biç Jahşap bölme vardır, elektrik tesisa' Mmevcuttur, içinde borçlu sakin Mesahası 30 metre ve bu saha iberi de dükkân vardır. Arttrma-peşindir. Arturmaya iş- | edecek müşterilerin -kıymeti ammenenin *& 7 buçuğu nisbe- tinde pey eya milli bir ban- kanın temii âmil maları icabeder im vergi ve tanzilat ve Lenvirat ve vakıf jları rüsüumu tellâliye barçluya © Yirmi senelik tav eli müşte Bittir. Artlırma şartnamesi 25-9-937 tari- hine müsadif cumartesi günü daire- de mahalli mahsusuna talik edilecek- tir. Birinci arttırma 7 7 tarihine müsadif perşembe gi remizde saat 14 ten 16 ya kadar iera edile « cektir. Birinci arttırma kaymeti mu- hammenenin 6 75 ini bulduğu tak- dirde müşteri ü di arttırmanın ;Luh'vıuc'ı baki kalmal ma 15 gün daha temdit edilerek $7 tarihine müsadif cuma 14 ten 16 ya kadar dairede ya- aktır. İkinci a: H de en çok artlıranın üs acaktır. nde biraki- 2004 numaralı icra ve iflâs kanunu- desine tevlikan hi er alâkadarla - hiplerinin bu fa dair olan iddialarım flân tar den itibaren yirmi gün zarfında ev« rakı müsbitelerile birlikte dairemize |bildirmeleri Küzımdır. Aksf takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmuyan- lar satış bedelinin paylaşmasından hariç k . Daha fazla malümat almak- istiyen almaları ilân olunur. şap kismen bo-| üstünde bırakılacak - | tüe- | bit olmuyan İpo- | 17—SÖNTELGRAF — 2 Eylül 1937 || HARİCİ ASKERİ KITAATI İLÂNLARI | | |. Tümen birliklerinin 37 ton sade 1— Pu dlsarın 517000 kilo kuru |yağı ektiltmesinde talip çıkmadı « |ot Demirköy alayında 126000 kila gindan pazarlıkla alınacaktır. Pa » |kuru otu. zarlığı 8 Eylül 937 saat 16 dadır, Mu- hammen bedeli 33300 lira ilk temi - natı 2497 lira 50 kuruştur, Şartna - mesi 166 kuruş mukabilinde Komis- yondan alınabilir. İsteklilerin şart » namesini görmek Üzere her gün ve iştirak için belli gün ve sa» inatları ve kanuni vesika « riyle Lüleburgaz Tümen Satınal. Komisyonunda bulunmaları. «3054 «5793> 2 — Her ikisinin ihalele zarfla Vizede yapılacaktıı 3 — Pınarhisarın otun muham « men bedeli 18095 lirn Demirköyün 58040 liradır. 4— Pınarhisarın ilk te: Demirköyün 378 liradır. . 5— İhaleleri ayrı ayrı 18 Eylül 837 Cumartesi günü saat 11 de, 6 — Şartnamel »yenlere her gün Vize Satınalma Ko- misyonunda gösterilmektedir. <5766> * | Tümen birlikleri ihtiyacı için 92 bin kilo kuru fasulya kapalı zarfla ktır. Eksiltmesi 16/9/937 saat 16 dadır. Muhammen bedeli 13300 lica ilk tentinatı 1035 liradır. Teklif mektupları belli saatlen bir saat ev- kadar kabul olunur. İstekli « tnamesini görmek üzere her ü eksiltmeye iştirak için belli ün ve saatte teklif mektupları Lüleburgaz Ti nalma Komisyonunda bu- «306> <5704. * birlikleri 200 — kilo palı zarfla alınacaktır. 1 937 saat 16 dadır. a ilk tes * 'Tümenin İzmit garnizonunun 768 kilo sığır etinin kapalı zarfla eksilt- mesinde beher kilosuna teklif edilen 22 kuruş 90 santim flat pahalı gö - rüldüğünden bir ay müddetle pazar- hığa konulmuş olup ilk pazar'ığı t1 beher ki 1 kurüş 90 yapılacaktır. Sığır etini (sunun ta: lunmalar |santimdir. Tutarı 16 | Amirlik İN lalma Komii K elli saatten bir saat ev- ne kadar kabül olunur. İstekli- tnamesini görmek üzere her, ltmeye işti tinde Tümen Satınalma Komisyo « yonuna gelmeleri. «348> <5T6T.. * | 1.— Demirköy alayının 15000, Al- püllunun 11000, Pınarhisirin. 11000 ve ek lunmalar f ayıı kapalı zarf- Vizede yapılacaktır. 3 — Demir deli 14400 lira, Alpullunun 10450 Hira, Pınarl n 20450 ve 5700 lira, Vize- nin 10450 liradır. 4 — Demirköyü: Sivastı la eksiltmi meklik una Hat pah 328 ton ek - 1f edilen üğünden bir ay dıkla alınacaktır. Bedeli 2002 lira 80 ilk temti T080 lira Alpullunun 785 lira Pınarhisa , Vizenin 783 lirar ülebi Bu un 9 Eylül 937 perşembi gt 11 de pazarlıkla ihale den isteklilerin ihale gün İde teminat makbuzları | gö 428 1 n 783 ve 428 ve kanu - | Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Şişli Çocuk hastanesine Jâzım olan Bin kilo İdrolil “Tıbbi,, p: açık eksilmeye konu'muştur: ; 1 — Eksiltme Cağaloğlunda Sıihhat ve İçtimat Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komlayonda 15-9-1937 Çarşamba günü saat 14,30 da ammen Fiyat : 1300 liradır. 3 — Muvakkat Garanti: 97 Uııı_S) kııı,ı'_ i 4 — İstekliler şartaameyi her gün komisyonda göşebilirler. $ — İstekliler cari seneye aid licaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya mektubu ile birlikte komisyona gelmeleri. (5683) * Akay işletmesinden 1 — İşlelmemizin Yalova Kaplıcaları methaline iki kilometre me- safode tesis edeceği elektrik santralının bina - kığmile, — yaptırılacak olan translormatör kulöübesi kapalı zarl usülile eksiltmeye konulmuştur. 2 — Bu işe aid evrak şunlardır : a ) Eksiltme şartaamesi , b ) Fennf şartname. © ) Keşifler. g ) Projeler. ) Mahal tistesi Mukavele projesi, Fenal şartname lâhikası , Eksiltme 7-E, 937 salı günü saat 16 da idarce merkezlade şefler Encümeninde yapılacaktır. 4 ) Santral binasınıa bedeli keşfi (29,598) lira (12) kuraş Transe formalör kulübesinin (2048) lira (44) kuruştur. 5 ) Talipler her iki keşif yekünunun *e yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat getireceklerdir. 6 ) Teklif sahipleri getirecekleri zarfları yukarıda yazılı günde | mibayet saat 15 ge kadar makbuz mukabilinde encümen - Reisliğine d o £ 3 ) ) ) | tevdi etmiş bulunmalıdırlar. Postada vaki olacak geçikmeler nazarı itibare alınmaz. » a 7 ) Şartname ve keşifler idare veznesinden üç lira mukabilinde satın alınabilir. (5332) DANS PROFESÖRÜ KEMAL SAMİ BAYER 'Türkuvaz dans dersanesini kapa - maştır. Yeni dersanemiz: İstiklâl caddesinde İzzet Kanzler Foto Evi yanında 69 numarada her gün sabah dokuzdan akşam öna ka- dar dersanemiz talebelerimize açık- 1356 Hleri Cemaziyelâhır 26 1353 Rumi ZAYİ — İstanbul İthalât gü ğünde 4085 No, ve 14/11/36 t beyanname fle muamelesi yapılan S marka 4118/22 No, 5 sandık için alı- nan 666 lira 48 kuruşluk depo mak - buzu zayi gimuştur. Yenisi alınaca- ibli rin daltremizin 9367 jğiudan diğerinin hükmü yoktı 3099 numaralı dosyasında malümat |varsaray Kumaş fabrikası, | Mihacel Çikvaşvili

Aynı gün çıkan diğer gazeteler