11 Eylül 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2

11 Eylül 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

o Kİ NFT di IOU TELGR TEE TTTT AR ON Eyldi şoz7 Müsabakayı Türk heykeltraş kazandı Erzurum âbidesi müsabakasında Hâdi birinci Zühtü ikinci geldı Üçüncü Müfettişlik merkezi olan Erzurumda dikilecek ulusal anıt i- çin bir müsabaka ağılmış ve buna 'Türk san'atkârlarından Hâdi, Züh- tü, Cemal, Ratip, Nejat ve Nusret i- simli altı Türk san'atkârı iştirak et Mişti. 100,000 Tira sarfile vücude geliri- lecek anıtın ikmal edilen maketleri sân'atkârlarca hazırlanmış ve üçün- cü umummüfe in tensibile de- rece tayini İstanbul Güzel san'atler akademisinde toplanacak ve profe- sörlerden Taon, Belling, Leopold Le- vi, doktor Vagner, Celâl Esat, Arif Hikmet'ten müteşekkil jüri heyetine havale edilmişti. Dün saat 15 te Güzel san'atler aka- demisinde toplanan jüri saat 17 ye kadar süren - tetkikleri neticesinde birinciliği Hâdi Baranın eserine, i- kinciliği de Zühtü Müridoğlunun maketino vermişlerdir. Tetkik esnasında ayni mahalde bulunan âltı san'atkâr, saat 17 de müsabakanın neticesini öğrenmiş ve samimiyetle kazanan arkadaşlarının ellerini sıkarak kendilerini tebrik etmişlerdir. Millf anıtların milli san'atkârlara yaptırılmasını, bu san'atin biricik ad ile san'atkârlarımız tehassıslardan mürekkep jürinin seçişindeki isabetinden fev- kalâde memnundurlar. Umumi Mü- fettişlikçe kabulünü muhakkak ad - dettikleri en muvaffak eser sahibi ,Hâdi, bu işin yalnız Türk san'atkâr- lara verilmesi hususunda büyük bir isabet gösteren Genel Müfettiş Tah- |İnş sin Üzer'e teşekkilrlerini iblâğ ede- Hâdi Zühtü ceklerdir.” i Birinciliği kazanan Hâdiye 1000 qu, ikinelliği alan Zühtüye de 500 lira para mükâfatı verilecektir. Seç- |menin neticesi hemen telgraflâ es- pektörlüğe bildirilmiştir. Âbidenin satına pek yakında başlanacak 've kısa zamanda bitirilecektir, (vAMUUNE NUNUN İNNKEE HUNN aNaYARcENAN 1 KÜTT UN bsinirmınam ikinci büyük Japon taarruzu 'Tokyo, 11 (ALA.) — Şanghaydan b Yapon askeri makamatı, dün sa mantakasını işgal etmiş olduklarını takasında Japonlar, Çinlilerin mevzi kmişlcrdır * Diğer Japon müfrezeleri, Wous etmişlerdir. Diğer bir Japon'cüzütamı da Tch tesis etmiştir. Tiençinden bildirildiğine göre, Ti yerleşmiş olan Japonlar, dün sabah başladı ildiriliyor: &t M te Japonların Yüuepoutchen bildirmektedir. Wousoung koyu mın- lerine 400 metre kalıncıya kadar iler- —— oung - Şanghay demiryolunu &şul sungkoug yolu Üüzerinde Mmevziler yençin - Poukeu demiryolu boyunca buvuk bır tasrruza gııışmışlen:ır italya meydan okuyorl (Birinci sayfadan devam) de hazırlanmıştır. Türk - Sovyet - Yunan filolarının müşterek çalışma- sı şekli de teknik bir komite tarafın- dan sür'atle hazırlanacak, ifayı va- zifeye tetrik edilecek harp gemileri bundan sonra hemen faaliyete geçe- ceklerdir. AMİRALLİKLER ARASINDA Atina, 11 (Hususi) — Haber veril- diğine göre Türk-Sovyet-Yunan ami- rallikleri arasında Akdenizde müş - terek emniyet vazilesi esası üzerin- de temaşlara başlanmıştır. Bu temas- lar neticesinde hangi harp gemileri- nİn ve nasıl beraberce çalışacakları tesbit edilecektir. SÖVYET RUSYA - İTALYA Cenevre, 11 (Hususi) — Günün en hâd vaziyeti Sovyet Rusya ile İ- talya arasındaki vaziyettir. Roma - dan gelen akisler dün Bay Litvinot | tarafından söylenen nutkun İtalya - da asabiyetle karşılandığını göster- maektedir. Sovyet Rusyanın kat'i kararı kar- şısında İtalyan matbuatı da vaziye- tin elddiyetini ifham eden bir mu - kabele sistemi içinde bulunmaktadır- lar, SÖVYET GEMİLERİ | ÇIKAMIYORLAR Son Akdeniz hâdiscleri dolayısile Rus vapurları artık Boğazlardan ge- çerek Akdenize çıkmaktan vazgeç- mişlerdir. Bu bâdiseler diğer bandı- | ralar taşıyan gemilerin de soyrü - sefer işlerine sekte vermesidir. Son günlerde artık Boğazlardan gemiler pek ziyade azalmış, hattâ bazı gün sıfıra inmiştir. Bu hal bazı Tüsüum Üzerine de tesirini göstermiş, bilhassa Sahil Sıhhiye İdaresi bu va- alyetten epeyce mütecessir olmuştur. VEKİLLER HEYETİ DÜN DE TOPLANDI. Vekiller Heyeti dün de Ankarada | İsmet İnönünün başkanlığında bir _ıqıhmu yapmışlardır. Bu toplantı - da yine Akdeniz meşelesinin görü - şüldüğü ve Hariciye Vekilimize ve- rilecek mütemmim direktiflerin tes- | İit edildiği tahmin olunmaktadır. —|" İTALYA DA MUAYYEN BİR MİN- TAKAYI KONTROLE DAVET EDİLECEK Cenevre, 11 (A.A. — Bütün mürah- haslar, konferansı nsür'atle önümüz- |deki hafta başında neticelenmesi ar- zusunu izhar etmişlerdir. | Kontrol gemileri üssülharekelerine İvâsıl olur olmaz, nezaret ve tarassut başlıyacaktır. Bu işin b uayın yir - misinde başlıyacağından bahsedil - mektedir. Bu iş yapıldıktan sonra konforans, harp gemilerinin veya tayyarelerin muhtemel taarruzlarına karşı ted- birler alacaktır. Akdenize tayyare |gemileri gönderileceği ve bunların |avcı tayyarelerini hemen harekete | İgetirmiye âmade bulunacakları söy- *lcnmekıed!r Fransız ve İngiliz fila - 'larının Garbi Akdenizi kontrol ede- cekleri rivayet olunuyor. Konferan- |sın nihayetinde İtalyanın muayyen |bir mıntakayı kontrole davet edi - leceği ve imtinaı halinde Fransiz ve |İngiliz filolarının İtalyanın yerine |kaim olacağı söylenmektedir. î Şarki Akdeniz, diğer Akdeniz dev- jletleri tarafından, bilhassa Türkiye, Sövyet Rusya ve Yunanislan tara - fandan kontrol edilecektir, EDENİN ÜMİDİ | Cenevre, 11 (AA.) — B. Litvinof- | un aleni tehditkâr beyanatı, teknik ikamitece ne tekrar, ne de tevsi e- dilmiştir. | B. Litvinof, Valencia hükümetinin geçen ',kunîenınsa düvet edilmlesi için ısrar- dı bulunmamıştır. Bilâkis B, Eden, Jİtalyayı derpiş edilen tedbirlerden |haberdar etmek tasavvurunda oldu- İğunu gizlememiş ve İtalyanın niha- yet bu tedbirlere iştirak edeceği ü- midini izhar etmiştir. Sabiha Gökçenin uçuşları Kiıymetli kadın tayyarecimiz Sa - biha Gökçen dün de şehrimiz âfa - kında bir uçuş yapmış ve mahirane | manoevralarda bulunmustur. S<ag |Profesör ' |Öldü İyanın vefatını teessürle haber aldık. Zincirlikıyuda Bir facia ! Bir çobanı 9 yerine bıçak saplıyarak fe- ci şekilde öldürdüler Evvelki gün Zincirlikuyuda Le - vent çiftliği yanında, Dere içinde, do- kuz yerinden bıçakla yaralanarak Öl- dürülmüş bir ceset bulunmuştur: Ya- pılan tahkikatta cesedin, 35 yaşla- rında Arapkirli Mustafa mede ait olduğu anlaşılmıştır. Ahmet Sotirinin ağılından bir ko- 12000 Lira kazanan 17406 1000 Lira kazananlar 32794 500 Lira kazananlar 38406 27346 14682 7312 29706 28639 — 39433 36514 200 Lira kazananlar 25228 10777 36535 34656 36857 35650 29515 100 Lira kazananlar nak Mustafa oğlu İbrahim kendi görmüş ve koyunu vermesini iste- miştir. Ahmet, koyunu izde etme- yince, aralarında bir kavga çıkmış ve bıçaklar çekilmiştir. Neticede Ah- met ağır surette yaralanarak cahi v miş, İbrahim de kaçmıştır. Katil Beşiktaşta Çırçır sokağında teyzesi Rühsarın evinde yakalan - mıştır. Katilin kanlı çamaşırları da bulunmuştur. Katil, suçunu — itiraf etmiştir. Nazmi Ziya Güzel San'atler Akademisi Resim Profesörlerinden ressam Nazmi Zi- Nazmi Ziya, 20 senedenberi Akade- (Birinci sahifeden devam) mide Hocalık, müdürlük yapmış, bir.'ne gelince ahali biribirine girmiş, çok kıiymetli talebeler yetiştirmiş, 'kanapeler devrilmiş, kadınlar ba - güzel eserler vücude gelirmiş, mem- )ıımıqıu erkekler büyük bir heye- lekete ço khizmeti dokunan güzide 'cana kapılmışlardır. Çünkü 53 nu - bir san'atkârdı. İmaranın ön tarafı büyük bir gü Nazmi Ziya 1882 yılında İstanbul- tü ile bu yalının bahçe duvai 'da Aksarayda Horhor mahallesinde Çarpmış, vapur bir beşik gibi sal - doğmuştur. “Janmıya başlamış ve baş tarafından Nazmi Ziya Mülkiyeden mezun ol- iki metre yaralanan vapur derhal su duktan sonra, Sanayit Nefise mek- /almıya başlamıştır. Vapurun su aldı- tebine girdi. 1908 senesinde Akade- ğını gören halk büsbütün heyecan miden mezun oldu ve Parise gitti. Ve endişeye kapılmış, feryatlar, fi - Beş sene Pariste resim tahsil etti. ganlar etrafı kaplamış, derhal ci « Mütarekede İstanbula döndü. 24 gün evvel Nazmi Ziyanın 50 yıllık san'at hayatında yaptığı eser- lerden mürekkep b()yıık bir sergi açılmıştır. Tarih kurultayı hazırlıkları 20 eylülde toplanacak Tarih Ku- Tultayına 30 ecnebi âlim iştirak ede- cektir. Bunlar yarından sonra şeh - rimize gelmiye başlıyacaklardır. Muallimlerden Kurülteya iştirak edecek olanların da listeleri Maarif Idaresince hazırlanmışlır. Listede i- İsimleri olmıyanlar Kurultaya gire- Beyaz kadın ticareti Bu sütunu okuyucularınıya büyük sinemalarda gösterilen - filmlerin tenkidini ak,sinema hâdise- Jerinden bahsctenck ünere açıyo. ruz. rada, ari v Dü aa Bürenk #i «Melek» ve «Sarayı: dan sonra, rer akşam fasıla ile açılışı, dün ak- İşam «İpek» için müşkül bir tecrübe idi. Zira, havaların sıcaklığı, bir çok kimselerin henüz sayfiyede oluşu, daha evvel de iki küşad vesmi ya - pılmiş olması <İpek> sineması salo- 'nunu boş dırakmak gibi bir vaziye- te düşürecekti. Fakat şayamı hay - Tettir, böyle olmadı, ve salon, tama- mile doldu. Bu itibarla <İpek» büyük bir muvaffakiyet elde etmiş seyılabi- lir. Gösterilen «Beyaz Kadın Ticareti» isimli film, cidden güzel oynanmış, tertip edilmiş bir eserdir. Kate de Nagy ile Jean Pierre - Aumont ve Jules Berry'nin beraber oynadıkları film, Cenubi Amerikada, Fransanın en tanınmış gazetecilerinden biri ta- rafından yapılmış büyük bir repor- taj'ın mevzuunu teşkil ediyor. Fran- sız sinemacılığının, muhtelij saha - larde en taninmış sahsiyetleri bu füm üzerinde uğraşmışlar ve güzel bir eser meydana çıkarmışlar, Film- de, cazibeli, «cinsi cazibeli» sahneler |de var. Kate de Naçy şüphesiz, muha- |tabı olan J. P. Aumont'tan daha gü- zel oynuyor. Jules Berriy'nin küçük bir kusuru var. Göbek koyuvermiş, vücudünün eski çizgisi bozulmuya yüz tutmsş. gayet muvajjak bir kaç buluş var, fa, «İpek» sineması da açılmış bulunu - | İyor, Üstüste üç büyük sinemanın bi- Filmin mükâlemesi de çok güzel ve| vardan bu sesleri işitenler sandallar- la facia yerine yaklaşmışlar, bir kı- sım halkı vapurdan almıya başla - mışlardır. Fakat vapurda bölmeler olduğu için su makine dairesini Isti- lâ edemediği için bir kısım halkın |heyecanı vapur kaptanı Münirle mâ- iyeli tarafından teskin edilmiştir. Bunun üzerine vyapur yavaş yavaş Kanlıca iskelesini tutmuş, diğer yol- cuları buraya çıkarmış, bir saat son- ra da Şirketi Hayriye diğer bir va- pur göndermiş ve bu yolcuları gide- |cekleri yerlere taşımıştır. Hüidise esnasında yolculardan Bey- |kozda Deri Fabrikasında Ziya muh- telif yerlerinden yaralanmış, tarihi alının Tıhtımi ile duvarı yıkılmış - tır. Hüdisenin vapurun projektörleri de bozulmüş olması hasebile der - hal manevra yapamadığından ileri |geldiği iddia edilmiştir. Deniz ticaret Müdürlüğü ve Şir « keti Hayriye tarafındar bu sabah ay- rı ayrı tahkikata başlanılmıştır. Bu tahkikatın sanunda hâdisenin neden ileri geldiği anlaşılacaktır. Vapur, Haliçte, Şirketi Hayriye |fabrikasının önüne çekilmiştir. Bu :ıahıh tamirine başlanmıştır. Tamir |edilen yer, vapurun baş bodoslama kısmında çöküntü hasıl olan kısım- dır. Bir fen heyeti vapurda tahkikat Bir muvaffakiyet Astronomi İlmi Kongresine Üni - versitemiz adına bir beyet ilk defa olarak iştirak etmiş ve bu koöngre mesalsini bitirdiği için heyetimiz de şehrimize dönmüştür. Bilhassa bir kadın döçentimizin bulunduğu bu heyet küngrenin diğer azaları üze - rinde iyi bir tesir bırakmıştır. As « tronomi doöçenti Bayan Nüzhetin te- zi gelecek köngrenin ruznamesine alınmıştır. Malü molduğu üzere Ba- *yıııı Nüzhet diğer astronomların id- diaları bilâfına kâlnattaki maddele- rin muntazam değil kümeler halin- de bulunduğunu ileri sürmektedir, Paris sergisinin yüzüncü günü Paris sergisi 100 üncü gününü ta, mamlamıştır. 100 gündenberi Parig sergisini 13,014,366 kişi ziyaret ot - İmiştir. Pariş gazeteleri serginin bu #ene henüz ikmal edilmediğini, bir sene daha uzatılmasını istemektedirler, Tayyare pıyanş sunu kazananla Bu günkü keşidede İca talihliler numaralarin bu sütunlarda bulacaklardır | 31256 17166 11988.1272 28890 | 30698 36045 31412 15134 25888 | 73100 Boğazıçınde müthiş bir facıa önlendi 2219 24747 37724 34362 2219 32824 34898 17361 13355 867$ 4265 6732 29626 | 80 Lira 155 16862 1997 17185 13715 33337 28353 — 1997 13047 - 32005 3640 — 655 4944 23618 15105 35295 9011 32521 80 Lira 73678 29630 34258 30036 83314 6588 26880 — 32478 39930 11360 8560 17344 30493 8892 30315 kazananlar 22475 39677 22656 19865 — 562 36261 22003 158727 19 28800 3216 28048 767 10931 22631 23636 32493 23563 8850 15803 30603 8998 24794 6287 23597 6082 3451$ kazananlar 7095 6650 22260 | 33314 3967 38235 37860 35914 18132 35635 2129 10228 36878 9189 12151 35616 12000 26729 7038 9881 60005 16041 19164 26316 yapmaktadır. Kazanın bir dümen ki- rılması neticesinde mi, yoksa baş - | ka bir sebeple mi meydana geldiği araştırılmaktadır. Vapurun memurlarından Şinasi 'adında biri yaralıdır. Tedavi edil - |larda korsanlığa sahne olduğu f0 mektedir. ŞİRKET'NE DİYOR? Kaza hakkında şirkette yaptığımız tahkikat neticesinde şu izahat ve - rilmiştir «— Köprüden 6,45 te hınkız eden 53 numaralı vapur Anadoluhisarına 'yolcularını çıkardıktan soanra sey - rini takip ile Anadoluhisarı ile Kan- hcanın tam vasatı bir mevkide bu- lunan Marki Necip yalısının bahçe duvarına çarpmıştır. Rıhtım hiç bir /hasara uğramamış, ancak rıhtım üze- rinde korkuluk kabilinden yapılan bir ince düvar kısmen yıkılmış, üze- Ahmed İ" rindeki demir parmaklık da kırıl - | 0 n € mıştır, Müsademenin böyle iki iskes || K K HABERİ g £ lenin tam ortasına tesadüf eden bir ç - İyerinde vukua gelmesi yolcuların içerdil iskeleden uzak mesafede bulunması itibarile herkesin yerli yerinde otur- duğu bir sırada sademe vukua gel - diğinden oturanlar hiç bir zarar gör- memişler, yalnız vazifedar olup da ayakta dolaşmakta bulunan — vapur memurlarından Celâlin diş etl sıy- |him bir heyecan olmadığı gibi ne ka- |gan olmuştur. İGeminin hasarma gelince baş bodos- İlama Hle çarptığı için bodoslama eğ- rılmiştır. Denildiği gibi vepurda mü- napeler devrilmiş, ne de feryadükıişo rilmiş ve bu kısımda saçlarda bir miktar çöküntü hasıl olmuştur. Ge- mi su almadığı gibi hiç bir yardım- sız Kanlıcaya kadar gitti, Köprüye de yardımsız geldi ve Halice çekil - di. Kanlıcaya çıkarılan yolcular ora- da demirli bulunan 74 numaralı va- pura alınarak sefere devam edil - miştir. 53 numaralı vapur fabrika - İmızdadır. İki gün sonra postaya ko- nacaktır. Hâdise aynen budur.» Beynelmilel parlamen- ;Akdoniıiıı BI ? korsanlığıma nihayet vermek, letler arasında emniyeti yetine tirdek için çare aramak üzere “|toplantı yapılacak; dendi buraya çağı: sanlık yapılırken eri ufak bir nin bile kendi üzerine gelra t temez. Çünkü böyle bir hall » O0PE mânevi mevcudiyetiğ m de uyvr.amakg ngt |nız malik © manevi kıyı miyetle de mekten başka elimizden bir şey #7 mez. gelccek devletler düşünülürse medilebilir ki Londradaki ademi dahale kamitesinden pek te değildir. Malâm ya, ademi mi İzor olurdu. Çünkü medeniyet f DIŞ SİYASA meselesi Ortada bir teklif var; , Deni Akdenizle ası olanı dı. Herkes bu içtili gidecekti değil mi?'Fakat gitmek temiyenler, gitmiyenler de var. HEi |buki hiç bir devlet, bir' taraftâ aha ziyade doğrudan doğü kadar olanlar düşünsünler Toplanacak olan konferans, OCÜĞU le komitesinin fıah) eti lik edilmiştir. Fakat könferansın V zifesi 0 kamitenin işinden dahâ niştir. Çünkü ademi müdahale mitosi yalnız İspanya işlerile tı. Bu konferans ise bütün Akd emniyet ve asayişini düşüneci 1937 senesinde ÂAkdenizde ka İyapılıyor, denseydi buna ( kezi olan Akdenizin geçmiş zan hurdur. Fakat bu zamanda nizde korsanlık?,, Buna inamılm bâdisat onu gösterdi. Konferansın toplanacağı yer resi olmalı bahsi de az su gö değildir. Milletler Cemiyetinin M kezi olan Cenevre, orası ile 4! iyi olmuyanların hoşuna gide! Londra, Paris gibi bir merkeze ÇA rılmaktan ise yine sinirlenenler (dı. Onun için İsviçrede Cenevrt kınında bir kasabada toplan tercih edildi. Fakat gelmek İi yenler yine gelmiyor. * Liman İdaresinin yeni tabif|) ve tahliye tarilesi bu ayın on DST de tatbik edilecektir. *& Gazi köprüsünün demir alâ ımnın montajı yapılmıya b * İlkmekteplerde bu yıl yi Nâve edilecek şubeler tesbit <| miştir. * Bugüne kadar İzmir Fuarıni ” bin kişi gezmiştir. g”| "i İzmir Fuarındâ. bir hadise İ Dün akşam İzmir Fuarında bir Te dise olmuştur. Bir hesap meselet' | /den gazinocu Murada hiddel .yağcı Ahmet, Muradı tabanca il€ dürmiye teşebbüs etmiş, halk © sesini duyunca kaçışmıya baş tr. Zabıta güçlükle Fuardaki P ğin önüne geçmiş ve Ahmet lanmıştır. Gece yarısı 65 lik ihtiyar çiğnendi Dün gece snat 23,30 da Çaurşık©P” tolar konferansı Beynelmilel Parlüâmentolar Kon - gresine isştirak eden heyetimizin başkanı Hasan Saka, Koöngrenin Re- is vekilliğine seçilmiştir. Dünyanın umum! vaziyeti hakkında münska - şa yapılırken Hasan Saka da söz al- mış, şiddetli alkışlar arasında kür - süye çıkarak Atatürk Türkiyesinin sulhperver siyasetini anlalmıştır. Belediye bütün menba sularını satın alacak Belediye; memba suyuna hile ka- rışunlmı;ımn önüne geçmek ve meimnba sularında asri, sıhhi ve fenni tesisat yapabilmek için şahıslara ve- ya diğer müesseselere ait olan bü - tün memba sularını satın almıya ve hepsini Sular İdaresine devretmiye karar vermiştir. Yeni tütün mıntakaları Yeni kanuna göre memleketimiz. de tütün ekilecek ve ekilmiyecek | yerler yenlden tesbit zıhlmqe başla; Diyarıbekir kahvesi önünde kaff! dan karşıya geçmiye çalışan 65 larında Salih isminde birisi DİYÖL, 'yolundan gelen şoför İsmallin TÜ resinde 2346 numaralı - otati | altında kalmış, başından ve nün bir çok yerlerinden yaralan” tır. Zavallı ihtiyar Cerrahpaş3 tanesine kaldırılmış, şöför t tahkikata başlanmıştır. Üç türlü el arabaS! Belediye, yaş sebze ve meyti ğurt, balık ve emsali üzüm, kififi bi ambalâj içinde satılması * maddeler için ayrı aytı üç tant rabası tipi kab çe ve #6 hep bir örnek #ENBN işletmiye Ü ga wermiştir. Bu a j için bir müsabak, SBL

Bu sayıdan diğer sayfalar: