6 Aralık 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8

6 Aralık 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TTTT TT TTT TÇ U P PCC 0 C TCC SAA GKU İİGAÇE AAA NİN SĞ GRiPi ve Ağrıları en kolay En çabuk,en ucuz Geçirmenin Tek Çaresi: Kaşeleri Kullanmaktır. Hava değişiklikleri ve rüzgâr cereyanları, bizi daima grip ve nezle ile baş, romatizma, mafsal ve sinir ağrılarına maruz bırakmaktadır. Hemen alacağınız bir kaşe “Gripin,, grip ve nezleyi dearhal izale eder. Ağrılarınızın sür'atle geçtiğini, vücudün yavaş 80e06e, ü â —— GRiPİN KAŞELERİ — | Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romatizma, nevralji, kırıklk ve tekmil ağrılarnm yegâne — devasıdır. | (Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. Taklitlerinden sakınınız. Her yerde israrla GRİPİN isteyiniz.) ü z Gaip Döfter 2.12.937 Parşeimbe günü sast 45 ratdelerinde Eminönü ile &! Köprü ara | İ ku BİR KAŞE NEOKALMINA GRİP © BAŞ va DiŞ AĞRILAR! © NEVRALJi © ARTRİTİZM© ROMATİZMA © KiRIKLIK ve BÜTÜN AĞRILARI — DİNDİRİR el SSi l da aa İKRAMİYE 15,400Lira Çekiliş 18-12.937 - Bir Bile! Bir Lira. Biletler : Cemiyet Merktf n icara verilmesi fi ve Şubeleriyle Yeni Postane karşısında Erzurum Hanında > olibakla bü bisud- işleri Bürosunda ve Piyango bayilerinde satılır. (7780) : İrin Galatada, Aslan Han 5 nci kât ğ . e . İ AR A IRE < İi mumaralara müracoat etmelerii. | İstanbul Deniz Ticareti D n KA aA Müdürlüğünden * TOOO H HöRüdüülmş —. a x Mödürlüğünder l Dürbün 20 $7,50 13-12.1937 10 M Yanı Makinesi 5055 — 188,62 ... n Yazıhane $2-5$ — 103,12 14 . Ağac Tel : 43152 Dosya Dolabı 50-55 — 68,75 W 16 — G IR Müdürlüğümüz için alınacak dürbün, nortatıf yazı makinesi, !', i | Dr. İHSAN SAMİ doog — hane, Dosye dolapları içia 2-12.937 tarihinde yapılan açık ektilliğe Gonokok Aşısı de Dürbün ve portatif yâzı makinelerine verilen fiat haddi istiPb, W M “.XXX Belsoğukluğu ve ihtilâtlarına karşı görülmediği ve yazıhane ve Dosye dolaparına da talip zuhur :ıır““ A v pek tesirli ve taze aşıdır. Divan: g| — diği cihetle keyliyat 10 gün —müddetle ve aynı şerait dairtt ib - ; XXX“““İ*_“““W““M— XXXX volu Sultân Mahmut türbesi No.113 a #i Z M B | 13-12-937 tarihine temdit edilmiş ve ibale saatleri yukarıya Y iyğr | KB ç 0000 | miştir. Taliplerin mezkür gün ve santte Galatada Deniz Ticareli OC maa Doktor-Öperatörümem dürlüğüne v> şartaameyi görmek isteyenlerin de İdare Şubesit€ racaatları ilân olunur. — “8613, SK Üpy V<a KİK ğ K a GAi he - | ) Orhan Mahir Toros J N N D N Ş : Kulak, Buğaz, Burun — hastalık« karı mütehassısı Z |.. 5———0 HEDİYELİK | Geyik Apartmanı No: 1 K . Ğ s kEsEzmeml ELEKTRiKLiİ //’ğ —v y -N»“““w””"w“. e şla TC VA !$ Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami $ karşısında No, 133 Telefonu 43585 Türkiye İ Cumhuriyeti * | ğ de ; Ziratt — eaza | VERESiİY E | Basıldığı yer: Ehüzziya Matbaas B a nk ası J ———

Bu sayıdan diğer sayfalar: