24 Eylül 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

24 Eylül 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HASAN H. ÖĞÜNÇ — RAK YAPIM EVİ ça « line rekabet etmekle dir, Mısır Çarşısı Erzak ambarı (3) Tei: 23723 z Yözi işleri: Teletori 20827 — ” İdare - İlân: Tel. 20827 Sayı: $87 ÜDU Güğsleğla! Nazsoğala niğe Heş MAEME | £ l:n sen Telgrafları Ve Haberlerı Veren Akşam Gazetesi Malgraf : İi Haa Tülemt e HARB TEHLİKESİ ÇOK YAKLAŞTI FRANSA DA SEFERBERLiİK YAPTI Hitler, Çemberlayn'ın sulh formülünü reddederek Çe- koslovakya'nın parçalanmasında ısrar etti Çekoslovak'ya Godesberg anlaşmasını ve Çemberlayn'ın Prag'a yaptığı son teklifi kabul etmiyecekmiş endra 24 (Hususi, Makineye verirken)— Alıınu»a Çemberlaynin Çekoslavakya meselesinin sulh yolile halledilebilmesi için gösterdiği formülü reddetmiştir. Evvelce yüzde yetmiş beş Alman nüfusunun bulunduğu yerleri derhal almak, diğer kısımlarda plebisit suretile vaziyetin tes dilmesini kabul eden Hitler, bu defa Çekoslovakyanın büyük bir parçasının kendisine ilhak olunmasında ve Leh ve Macarlarla meskün kısımlarının da bu devletlere verilmesinde ısrar etmiştir. Şi tereşşüh eden haberlere göre, Prağ, Hitlerin kararları hakkında Çemberlayn tarafından yapılan tebligatı kabul etmemeğe karar vermiştir. Bu karar resmen belli olduktan sonru Almanyanın Çekeslovakya işine filen müdahale etmet mdişe edilmektedir. Esasen Alman kuvayi külliyesi Çek hududlarına tabşid edilmekte olduğu gibi Macar ve Lehler de hazırlıkla rını bitirmek üzeredirler. Çekoslovakya ise zaten harbe müheyya bir vaziyetle bulunmaktadır. Südetlerle Çekler arasında vuku bulacak bir çarpışmanın Almanyanın müdahalesğni intac edeceği ve bunu Leh ve Macarların takib edeceği zannedilmektedir. Vaziyet gayet nazik ve vahim olup beyecan ve merakla vukuatın İnkişafına intizar olunmaktadır, Sulh ber dakika tehdid ve tehlike altındadır. Maamafih henüz son ümidler knılmcmnlır Londra, 24 — Vaziyetin aldığı şekil üzerine Fransa hükümeti kısmi seferberlik yapmağa karar vermiş. Birkısım ihtiyat sınıfları silâh altına çağırılmıştır. Karar bu sabah saat dörtte verilmiştir. Fransız askerleri Majinot hattına 3 kilometre mesafede yer almıya başlamıştır. İngiliz donanmasi da ihtiyat tedbirleri almaktadır. SA UTU MT DA SA KK . S | Maktu — Beneş kat'i an geldi diyor î;:;îıes; | Çekoslovakya, Almanya, Lehlsîan. Macaristan MAT l ae ı seferber İIİL__!Ş_lahşıda t yapıyorlar bir birinciteşrinden itibaren tat- | bik tarzını görüşmek üzere bu | sabah Belediyede bir toplantı ya- A l F h d d d pılmiştir. Toplantıya kaymakam-| manya, ransa hududunda lar, emniyet Amirleri, Belediye mü - Ti y a v < rakibleri Iştirak etmiş, kendileri- db l l yar e eee 1htiyati tedbirlere tevessül etti latılmış, yapılacak işler etrafında Ş bazı kararlar verilmiştir. DERE * v P ana ki koy- Sağdâ Hitler « Çemberlaya mülükatına sahne olan Godesberg gebri. (İşaretli Hitler'in oturduğu ve konle işlide e YOREĞN Fansın toplandığı Dresden oteli.) Solda hudud üzerinde Çekoslovakya'dan Almanya'ya iltica eden Südetle Ş Bir ev Hitler, Çek hududundaki istihkâm Yıkıldı nin resmi lar elime geçmeden hiç bir mua- Nütusca zayiatolmadı | p ERES. ON DT ( pin ae gel adai sse: | İN .4 M a e LA hede imza etmiyeceğim, demiş . -:00 v ct da 44 üncü ilk okul bahçesinde ©- Harbiye nezareti üç cephenin L 11:.;::'::3 mesuliyetini üzerine alamıyor — ni ünç'ün'er vel tamir edilmiye ba: # ÇDevamı 8 incı ,..ı.n.dı) Sulh için kilisede dua eden Çek kadınları Çemberlağn Hitler'in yeni ve geniş taleb ve - ısrarlart karşısında müzakereye devamı Yeni tefrikamız D . ” /« x miş, silâh altında bulunan kıtaae lüzumsuz görerek Londra'ya döndü Gokyuzunde AŞk ; SN — mtertisini geri braksir. Prag, Südetlerin Almanya'ya ilhak edilmesini kabul etmez” Ya rı la rı ::İ::CĞĞĞEİĞÜİÇ 8e İngiltere ve Fransa Çekoslovakya'ya müzaheret etmiye- ş Flina kısmı da Çek hududuna tahşid e- cekler ve Rusya'da işe müdahale eylemiyecek Yazan: İskender Fahreddin VB Ho e Haa 24 (Hususti)— Hitler | bi m ulmasında ısrar | koslovakyaya yardım edemiye - el büyük bir alâka ve marakla takib ettikleri cak bu şe. | ü j y esi ikmal erlaynin — mektubuna ş kleri de Çemberlayıı tarafından Yd yakanda Bittyor İskender - Fahreddinin (Gökyüzünde Aşk yarışları 24 (AA)— Otele | İtf eVi sile hay: a resmen bildirilmiş- | döndüğü zaman Çemberlayn, de- T nıdır, de Çekos- ğine göre zuhur e | miştir ki: bir gaarak. an ayrılmasında ve Prag | decek bir muharebede gerek İn- «Vaziyetin ümidsiz olduğunu askeri ittifaklara muhalif yeni | gilterenin ,gerek Fransanın Çe - (Devamı 6 ıncı sahifede) Lehistan mevzii mahiyetteki seferberilğini biraz daha genişlet« Bugun Londra'ya dönmeğe mec- — tedirler. Pr bur kalan Çemberlayn (Devamı 6 ıncı sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: