24 Eylül 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 7

24 Eylül 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sultan Hg Te 20139 Tercüme ve iktibas Yalnız Son Tel nfdın "'9 rmid Iş nlepi Yazan 'E!_V_!_ş'k" Hepsi o köhne vapurla ve çok sı- kıntılı bir yolculukla Trablus Garbe gönderilmişti - Bir müddet kale dahilinde ikamet etmişler, fakat sonra serbestçe şehirde gezmek hakkına malik olmuşlardı Samatyalı Hüssineddin Efendi (Vefat, Süvari mülâzim sanisi Hasan Fehmi Efendi, Mehmed Bahaddin Efendi. Bahriye torpido mülâzimi ev - vellerinden Mehmed Behcet E- fendi. Bahriye talebesinden Unkapan- h Ali Kemal Efendi. (Vefat). Tıbbiye alebesinden Selânikli Mehmed Aziz Efendi. Tıbbiye talebesinden İzmirli İb- Tahim Etem Efendi, Sultanha - Mamlı Kâzım Efendi, Galib Ha- Sib Efendi, Hırkaişerifif Nazmi E- fendi. Selimiye kışlasında topçu be- şinci alayın altıncı bölük mülâ- Zim evveli Ali Kemal Efendi. (Hüfarrahman) zırhlısi zabitle- rindon mülâzim sani Sadık Efendi. Torsane resimhanesinde mülâ- zim evvel Trabzonlu Osman E- fendi. Bahriye doktorlarından yüzba- gt Hamid Hüsnü Efendi. Haydarpaşa hastanesi doktorla- tından yüzbaşı Mehmed Reşid E- fendi. Bahriye binbaşılarından Meh - med Bey. Harbiye idadisi talebesinden Hidayet Mihtar Efendi. Bahriye mülâzimlerinden Kıb- Tislı Muhiddin Efendi. Piyade dokuzuncu alayın birin- €i tabur kâtib muavini Radoslu Ahmed Refik Efendi (Vefat). Aziz ve Sultan Hamid dev 6& oldukça mühim mevkiler iş - gal eylemişlerdi. Bedirhan oğulları, bilhassa Sul- tan Hamid devrinde, pek çok ik- bale nall olmuşlardı. Adedleri bir hayli yeküna baliğ olan bu aile efradı, - o devirde bedavadan pa- ra almaktan başka hiç bir işleri ve güçleri olmıyan - bir. takım meclislere yayılmışlardı. Bunların içlerinde en nüfuzlu- su, (Abdürrazzak) ile (Ali Şamll) idi. Abdürrazzak, Şürayı Devlete aza tayin edilmişti. Ali Şamil ise, askerdi. Henliz küçük rütbeli bir zabit iken (Şam) a sürgün edil- mişti. Fakat miralay - olduktan sonra, Sultan Hamid tarafından tekrar İstanbula getirtilerek göğ- sünde bir yaver kordonu takıl - mış; (Üsküdar ve havalisi kuman-| danlığı) uhdesine verilmişti. Ali Şamil bu mevkü ihraz eder etmez, kendini göstermişti. Üskü- dar, Kadıköy ve havalisinin mül- kiye ve belediye işlerine kadar müdahale etmişti. Etlere, ekmeklere, — sobzelere narh koyuyor, pırasaların — yeşil yerlerinin kesilerek satılmasını emrediyordu. Onun bu işlere müdahalesinden bazı vak'alar zuhur ederek Mül- kiye ve Belediye memurları ta - rafından şikâyetler edilmişti. Fa- kat saray bu şikâyetlere ehemmi- yet vermek şu tarafa dursun; bi- İşte, (Şeref kurbanları) denilen HİKAYE zevalın esamisi... Bu zatlar; o köhne vapurla ve çok sıkıntılı bir yolculukla Trab- lus Garba gitmişler; bir müddet kale dahilinde Ikamet etmişlerdi. Fakat biraz sonra, serbestçe şe- hirde gezmek hakkını iktisab ey- Temişlerdi. Bu serbestlik onlara iyi bir fır- Sat vermişti. Bir kısmı, posta pos- ta, Avrupaya firar ederek orada- ki (Ehrar) zümresine illihak et- | meşlerdi. Diğer kısmı ise, Tra'dus ve mülhakatında yerleşerek ora- larda vatani hizmetlerde bulur - müşlar; İnkılâb zamanına inti - zaren, teşkilât vücude getirmiş - Bu zevatın ekserisi, bugün ber- hayattır. İçlerinden vefat eden - derle, bir kaçı müstesna olmak ü- zere diğerleri, oldukça mühim - mukiler almışlardır. KAT M İ Meselâ bunların içlerinden, (Yu- suf Akçora), (Mahir Said), (Bdir- neli Mehmed Sami), (Ferid) Bey- ler gibi zevat; sonraları mebus, Nazır ve sefir olmuşlardır. (BEDİRHANİLER) İN SÜRÜL- MESİ Sultan Mecid zamanında, - Di- yarbakır civarında - (Cizre) kaza- Bınıt Mütesellimi (Bedirhan) iş- Tinde bir kürd vardı. Bukürd, o için konsolosla. Tın müracaat ve ısrarları üzerine oradan kaldırılmış, İstanbula ge- tirtilmiş.... istievabdan sonra, Gi- rid adasına sürgün edilmişti. Bedrihanın, hayatında, — tam (doksan altı evlâd) 1 dün; gel- Mişti. Fakat bunlardan çoğu, da- ha sağlığında iken vefat ederek, kendisi öldüğü zaman, 21 i erkek | 21 1 de kadın ve kız olmak üze- Te 42 evlâd terketmişti. Erkek çocuklarından ve torun- — larından çoğu hükümet memuri- yetlerine intisab etmisler, Sultan anlara rahat ve | Saadetime g lâkis kayıdsızlık göst Ali Şamil bütün şikây lenen kırbaçtan geçirmişti. Artık öyle bir zaman gelmişli miralay Ali Şamil, Üsküdar utasarrıflığı mıntakasının mül - kiye, belediye, zabıta memurluk- Jarını kendi nefsinde çemederek ki, İnhisarlar U. Müdürlüğünden: imtihanla Memur Alınacaktır İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla memur alınacaktır. İmtihan İstanbulda 3/10/938 pazartesi günü saat 13 de Sirkecide İnhisarlar memurin kursu binasında yapılacaktır. İm- 'tihana girmek istiyenlerin aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmaları ge- rektir. 1 — Lâakal orta mekteb tahsilini bitirmiş olmak. 2 — Askerliğini filli veya kısa hizmetli yapmış olmak. —- 3 — Yirmi bir yaşından aşağı ve otuz yaşından yukarı olmamak. 4 — Sihhatli olmak ve vazile ifasına mani bir rahatsızlığı bulun- mumak. $ — İyi ahlâk sahibi olmak. Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki gerektır. İMTİHAN MEVZUU ŞUNLARDIR 1 — Hesab: Taksimi gurema, tenasilb, faiz, iskonto. 2 — Hendese: Satıhlar ve hacimler 3 — Coğrafya! Umumi Türkiye | * — Kitabet 5 — Muhasebe: Usul defteri ihtiyaridir. NOT: | A — İmtihana girmek istiyenler şimdiden bir dilekçe ile evraki | müsbiteleri ve üç aded fotograflarile bizlikte en geç 30/9/938 - cuma| günü saat 17 ye kadar idaremiz memurin müdürlüğüne müracaat et-| meleri. B — İmtihan neticesinde ayni dereçede muvaffak ol verenler tercih edilirler. «6514 ... I — İdaremizin nakliyat şubesi için şartnamesi mucibince yaptırı- lacak açık güverteli, armalı ve tam teçhizatlı 1 aded çektirme «Tekne» Açık eksiltmiye konmuştur. tam manasil bu havalide (Amiri mutlak) kesilmişti. Aradan çok geçmeden — (Liva) rütbesine terfi edilen Ali Şamil Paşa, bütün hükümlerini kırbaç- la yürütüyordu. Verdiği emirleri dinlemiyen ve yahut ihmal eden- leri, alenen kırbaçtan geçiriyor- dü. Öyle bir zaman gelmişti ki; bu dayak fasılları, mühim şahsiyet- lere kadar yükselmiye başlamış - tı. Meselâ.. sarayın en meşhur ha- fiyelerinden (Eezacıbaşı - Ahmed Refik Paşa) denilen bir adam var- dı. Bu adam, bir taraftan şunun bunun aleyhinde saraya jurnallar Kadıköy rıhtımındaki muhalle - bici dükkânlarında oturarak mah- bub avlardı. Ahmed Refik Paşa, Ali Şamil Paşanın - sinirlerine - dokunmıya başlamıştı. Derhal: — Buralarda dolaşmasın. Be - nim mıntakama, ayak basmasın. Diye kendisine haber yollamış- ti (Devamı var) öz dikseydin! (4 Üncü sahifeden devam) radı, yastığının altında tabanca - sını aldı, öteki eline de bir han- çer geçirdi. Karyolasından atladı. Ayaklarının ucuna basa basa so. faya çıktı, bitişik odaya, ses ge- | len yazı odasına yaklaştı. Kulağı- ni kapıya dayadı.. dinledi. İçer- den hakikaten bir erkek sesi ge- liyor, şöyle söyleniyordu: — San açmazsan ben zorla 2- çarım. Önünde diz çöktükten san- Ta meramıma ermeden — şutadan | şuraya gitmem... Şakir kapının tokmağını - bir hamlede açtı, kırklık - delikanh duyduklarından bir pire kadar çe-| vikleşmişti. Bir hamlede elektri. ği yaktı, odanın bir küşesinde si- nen bir adama tabancasını çe - virip haykırdı: — Kıpırdama yakarım.. Yabancı bulunduğu yerde kal- mıştı.. Ellerini kaldırdı, yalvardı: Kurbanın olayım öğabey. Beyoğlu üçüncü sulh hukuk mah- kemesinden: Mahkemen « 938/295 savılı dos- yasile Beyoğlunda Abanoz soka - ğında bakkal Esad Kâzım tarafın- |dan Beyoğlunda Tarlabaşında Kilidi Sokağında 4 No. da oturan Eleni va- risi Anjel aleyhine açılan 50 lira a- lacak davasının duruşmasında da - yacı müddeasını şahidle isbat e - deceğini söyliyerek gıyap kararı tebliğini istemiş olduğundan — ve| 'bundan bahisle hakkınızda mua -| meleli gyap kararının — ilânen teb- 17/10/938 pazartesi günü saat 15 e| İgelmeniz gelmediğiniz takdirde ge| Kü

liğine karar verilerek muhak-me|» talik kılınmış olmakla işbu gıyap! kararına beş gün zarfında — iticazla| canıma kıyma, daha bir şeye cı sürmedim. Şakir Yutmaz bunun hırsız ol- düğünu anlayınca yüreği ferahla- dr. içi sevinçle doldu. Hırsıza yu- muşak bir sesle söylendi: — Ulan başka girecek ev bula- madın mı? — Ne yapayım ağabeyeiğim.. Ö- nüme burası geldi, daldım. — Demin ne söyleniyordun... Hirsiz başını iki tarafa salladı: — Şu Allahın belâsı dolabın ka- pağını bir türlü açamadım. Ö- nünde yarım saat uğraştım. Ben sinirili bir adamım.. Kendi ken- dime söylenirim de... Şakir Yut- maz hırsızı peşine taktı, sokak kapısına kadar getirdi, eline bir beş liralık sıkıştırdi. sokağa salhı- yerirken kulağına fısıkladı: — Eğer bana değil de saadeti- mi çalmağa geleydin başna gele- cekleri görürdün. MUZAFFER ULAŞ E G E Tiyatresu Nuri Gonç ve 24 Eylül Cumarteşi uq.ınıı Şehremtni İnşirah bahçesinde SÜNNET DÜĞÜNÜ Büyük program sabaha kadar yabınızda davaya bakılarak karar 'verileceği gıyap kararı makamıra kaim olmak üzere ilân olunur. (10027) yazar yollar; diğer taraftan da | II — Muhammen bedeli 4500 lira ve muyakkat iradır. Hi — Eksiltme 11/X/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 15,30 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya- pılacaktır. IV — Şartnameler parasız olarak hor gün sözü geçen şubedeni alınabilir. V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 94 75 gövenme paralarile birlikte yukarda adı geçen “komlayona * gelmeleri ilân olunur. «6810. teminatı — 337.50| I— Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 18000 kile baş; ipi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmustur. II — Muhammen bedeli beher kilasu 60 kuruş hesabile 10800 lira ve, muvakkat teminatı 810 liradır. — , IN — Eksiltme 26/1X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10,30 da Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım komisyonun- da yapılacaktır. IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- nabilir. V— Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 9, 7,5 güvenme pa- rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı şarflarını eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen ko- misyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. — «6307. ... Cinsi — Miktarı Muhammen Bel Muvıkkat T. Eksiltmenin Beheri — tutarı — temlsalı — şekli saati LKS L Kr. i Kuru ot 25.000 kilo —216 SI5— 4088 Açık eks. 15.15| Kırmızı çizgili 90.000 metre—.9.25 8325 — 62438 — kapalı zarf kanaviçe 1 — Şartnamesi mucibince satın alınacak 25.0000 kilo kuru ot açık eksiltmiye, şartname ve nümunesi mucibince alınacak 90.000 metre kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ii — Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös- terilmiştir. H — Eksiltme 3/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizala- rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. İV— Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına-, bileceği gibi kanaviçe nümunesi de görülebilir. V — Açık eksiltmeye iştirak etmek - istiyenlerin 96 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri, ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek — istiyenlerin de Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile X75 — güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zeriları eksiltme günü en geç saat 15,30 a kadar adı geçen alım komis- 'yonuna makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. — 6579 ... I— Şartname, resim ve nümuneleri mucibince satın alınacak 250) adet dişli iskarata bıçağı ile 1000 adet P, M. 63.14 zincir kenedi açık eksiltmiye konmuştur. Il— Muhammen bedeli Dişli iskarata bıçağının beheri 3 lira ve zin- cir kenedinin beheri 20 kuruş hesabile heyeti umumiyesi 950 lira ve muvakkat teminatı 7125 liradır. Hi— Eksiltme 27/1X/938 tarihine rastlıyan salı günü saat ll de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı- lacaktır. TV— Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi re-| sim ve nümuneler de görülebilir. ü V— İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte © 75 gü- venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «6295> ———H————— Sultanahmed üçüncü sulh hukuk: Sultanahmed üçüncü sulh hukuk mahkemesinden: tökimliğinden: Pavacı İstanbul telefon direk -- Davacı İstanbul telefon direk - törlüğü vekili avukat Emin Raif törlüğü vekili Avukat Emin Raif tarafından Beyoğlu Yüksekkaldırım tarafından Beyoğlu Yazıcı sokak Teyhine açılan 44 lira altmış kuruş rini aleyhine açılan 1 lira 11 kuruş| alacak davasının yapılmakta olan alacak davasının yapılmakta olan muhakemesinde müddelaleyhin ika- muhakemesinde müddeialeyhin i - metgâhinin meçhul olmasına bina- kametgâhinin meçhul olmasına bi- 'en ilânen tebligat ierasına ve mu- nacn (lânen tebliğat icrasına ve mü- İhakemenin 18/10/038 tarihine mü- hagemenin 18/10/938 tarihine mü- İsarif salı günü Saat 14 de talikine|, G, y e L l talikine karar verilmiş olduğundan yeym ve karar verilmiş olduğundan yevm ve —- vakti mezkürda bizzat veya bilve- yakti mezkürda bizzat veya bilve-'|; kâle rmahkemeye gelinmediği tak- kâle mahkömeye gelinmediği tak - dirde gıyaben muhakemeye devam girde giyaben muhakemeye devam İye karar verileceği ilânen tebliğ 0- ve karar verileceği ilânen tebliğ o- İlunur. (10428) İlunur. (043m ecnebi lisamına vükıf bulunanlarla muhasebe suallerine doğru cevab e 'cad. No. 516 da Serkis Minasyan ı-,h:ımv-y han No. 16/18 de Tambu-| “SATIŞ iLÂNI Üsküdar İcra Memurluğundan : Hanife tarafından Vakıf Paralar İdarçsinden 23605 ikraz numara- sile börç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş 0- Tup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tama- mina yeminli üç ehlivukuf tarafından 600 lira 00 kuruş kıymet takdir edilmiş olan Üsküdarda Debbağlar mahallesinde Toplaşı caddesinde — eski 308, 308 mükerrer yeni 294, 296 numarataj 263 kapı numaralı sağ tarafı bakkal Cozairin dükkânı, arka taralı debbağhane arsası, gol ta- ralı sıvacı Ahmed ağanın hanesi, önü Toptaşı caddesile çevrili kayden altında dükkünı bulunan (dükkân elyeym odaya kalbedilmiştir) ahşab * hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır. Zemin kat: Toptaşı caddesinde 268 numaralı kapıdan haneye gi - rildikte: Zemini çimento şaplı bir methal üzerinde sağda evvelce dük- — |kân olan bir oda (penceresi demir parmaklıklıdır.) Mezkür odadan ge- — çilen diğer bir oda, yanında zemini toprak, bakkal tavanlı ve içinde üç maltız ocağı ile bir tulumba ve bir halâ bulunan bir mutfak. j Birinci katta: 13 basamak merdivenle çıkılır ufak bir sofa üzerinde üç odadan ibarettir. Odalardan birinde çiıko döğeli bir tarasaya çıkıl- maktadır. Bahçede bir ayva ağacı ile bir asma vardır. Umumi evsafı; Bina kâmilen ahşab olup muhtacı tamirdir. Elek- — trik tesisatı vardır. Mesahası: Bina 685 metre murabbar üzerine inşa edilmiş olup bah- çesi 13 metre murabbandır. Yukarıda'hudud, evsafı ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı dırmaya konmuş olup 2/11/938 tarihine rastlıyan çarşamba gü- 14 den 16 ya kadar Üsküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık — satılacaktır. Arftırma bedeli muhammen kıymetin b 75 ini — irde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak on beş gün müddetle temdid edilerek 17/11/938 tarihine rastlayan per- şembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde İkinci arttırması — yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıy - — metin “b 75 ini bulmazsa, borç, 2280 numaralı kanün hükümlerine göre — | beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. Satış peşindir. Taliblerin arttırmaya girmezden evvel mubammen © kıymetin ©6 7,5 u nisbetinde pey akçesi vaya milli bir bankanın temi nat mektubumu ibraz etmeleri lâzımdır. Birikmiş vergilerle belediyeye ald tenviriye, tanzifiye ve tellâli; resimleri ve vakıf icares satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye aiddir. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 incı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alâka- daranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile fatz ve amasrafa dair olan tddialarını, bu ilânın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları ta- pu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kala- cakları ve daha fazla malümat almak istiyenlerin 2/10/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma — şartnamesile 38/1088 numaralı dosyasına müracaatları ilân olunur. eee llli GUN Konya Valiliğinden: Hususf Muhasebe bütçesile idare edilmekte olan daire ve mücase. — lerin bir yıllık ihtiyacı olarak tesbit edilen <8811. lira muhammen be- delli «267. ton sömikok maden kömürü kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. j 1— İhale 6/10/938 Perşembe günü saat on beşte Vilâyet Daimi En- cümeni Odasında yapılacaktır. 2— Muvakkat teminat «66l» liradır. #— Teklif mektubları 6/10/988 günü saat on dörde kadar Vilâyet Daimi Encümenine verilmiş bulunacaktır. 4— Talib olanlar şartnameyi bedelsiz olarak Hususi Muhasebe dal- resinden alabileceklerdir. 5 — Talib olanların kanuni ikametgâhı bulunması ve hüviyet vara- kasile Ticaret Odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesikayı hâmil b lunmaları şarttır. 6— 2490 sayılı kanun hükümlerine ve bilhassa 32 inci maddesin uygun olmuyan mektubların sahibleri eksiltmiye iştirak ettirilemiye. ceklerdir. «6606. açık T. H. K. Satı 'alma Kemisyorundan : 939 senesi yılbaşı piyangosu için 150,000 el plânı ve 10,000 afiş | tırılacak ve 26/9/938 pazartesi günü münakasa yapılacağından açık el siltmeye istekli olanların şartnamesini görmek üzere piyango direk - törlüğüne müracaatları. «0705. Zührevi ve cild hastalıkları | Sultanahmed üçüncü sulh hukuk Dr. Hayrı Ömer — Vzizemerinden: Dâvacı İstanbul —telefon din Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami |törlüğü vekili avukat Emin Raif tı karşısında No. 33 Telefon 41358 rafından Beyoğlu — İstiklâl No. Dakiişömcü Üçümdi wit b a TT T DU mahkemesinden: İstanbul telefon direktörlüğü ve- kili avukat Emin Raif tarafından Galata Serçe sokak No. 19 da Fur- tuni İlya aleyhine açılan 25 lira a- lacak davasının yapılmakta — olan muhakemesinde müddeialeyhin i- kametgâhının meçhul olmasına bi- naen ilânen yapılan tebligata rağ - İmen muhakeme günü olan 21/9/938 tarihinde mahkemeye gelinmemiş İve vekil dahi gönderilmemiş oldu-' .ğundan müddeialeyhe berayı istik- tap muhakemeye gelmesine ve gel- meyecek olursa istiktaptan çekin - İmiş addolunacağı hususunun ihtarı suretile muameleli gıyap kararının tebliğine ve muhakemenin — 19/10/ | 938 tarihine müsadif çarşamba gü- 'nü saat 14 de talikine mahkemece karar verilmiş olduğundan - tarihi | u.ıiııdın itibaren 5 gün zarfında ıu-l 'raz edilmediği yevm ve vakti mez- kürda bizzat veya bilvekâle mah - | kemeye gelinmediği takdirde gıya-| ben hüküm ve karar verileceği ilâ- nen tebliğ olunur (13430) çılan 14 lira 40 kuruş alacak- dava sının yapılmakta olan muh sinde müddeialeyhin ( meçhul olmasına binaen ilânen * ligat icrasına ve muhakemenin 18 10/938 tarihine müsadif salı saat 14 de talikine karar — veri olduğundan yevm ve vakti mez 'da bizzat veya' bilvekâle mahkem ye gelmediği takdirde gıyaben n hakemeye devam ve karar ceği ilânen tebliğ olunur. (10424 | | maktadır. Hususi çeşidlerimiz yalnız m ğazamızın dahilinde teşhir Di aç

Bu sayıdan diğer sayfalar: