27 Ağustos 1936 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 10

27 Ağustos 1936 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mii o EKONOM Arttırma ve eksiltme | muhtırası | 29 Ağustos Cumartesi * Antalya Sıhhat ve İçtimai Mua- venet Müdürlüğünde 50 göçmen evil inşaatı eksiltmesi. * Bakırköy Malmüdürlüğünde ki- raya verilecek Baruthane bendindeki arazi arttırması, * Sarıkamışta tümen satmalma kömisyonunda 38 bin kilo sadeyağı eksiltmesi. | * Ankara Milli Müdafaa Vekâleti | satınalma komisyonunda 350 bin met | re yazlık elbiselik bez. * Çanakkale tüm satınalma ko- misyonunda 1560 katana ve1120 yer li hayvan yem torbası, 5.000 adet gebre eksiltmesi. * İstanbul levazım âmirliği satım- alma komisyonunda harita genel di- rektörlüğü için 150 kilo muhtelif çi- vi ve 150 kilo tel, 1150 metre kaput bezinden “diktirilecek 380 adet balon eksiltmesi. * Kümrük muhafaza genel komu - tanlığı İstanbul satmalma komisyo - nunda 13 adet yangm söndürme ma» kınesi eksiltmesi, Çoraplar standardize edilecek Çörapların bozuk've sakat çıkma- 81 yüzünden birçok şikâyetler vaki ol muştur. Bu gibi şikâyetlerin önüne geçilmesi için Istanbul çorap fabrika» törleri dün bir içtima yaparak raplari standardize etmeğe ve fiyat- larda da bazı tadi BORSA 26 AGUSTOS ÇARŞAMBA Paralar Sterlin 1 Dolar 70 Çek kuronu 20 Belçika ir. 70 Drahmi 20 Ley 20 Dinar Fransız fr. Liret vesikalı İsviçre #r. Florin Avusturya gilin Mari Zloti Pesga Leva Yen İsveç kuronu Alem Banknot Çekler Londra üzerine Paris üzerine Nevyork Liret Belza Cenevre Solin Florin Çekoslovak Avusturya Merk İsveç kuronu Tapan, pezeta Esham İş Bankası Mü N Hemiline m 60 7 100 Sirkesi Hayriye Tramvay Bomonuü Nektar Terkos Aslan Çimento Merkez Bankası Osmanlı Bankası Şark Merkez Ecesmesi Anadolu vermişlerdir. Poliste Sarıyeri soyan | hırsız tutuldu Kel Enverin çaldığı eşya- lar sattığı yerlerden birer birer geri alınıyor Sarıyer, Büyükdere ve civarında birçok hirsizliklar yapan Kel Enver, yabıtanın sıkı takipleri neticesinde yakalanmıştır. Enver, Saylav Remzi- n'n, Büyükdere caddesinde Zİ numa- ralı Madam Sofyanın, yine ayni cad- dede 37 numaralı Nevzadın evlerine muhtelif tarihlerde girerek birçok halı, kürk, kıymetli çatal, biçak ve kaşık takımlarile muhtelif eşya çal- mıştır. Bundan birkaç gün evvel de yine Sarıyerde Yenimahalle cadde» sinde Lâz Halimle Pazırbaşımda Dur- Duş Çavuşun evleri soyulmak istenil- miş, bunun üzerine tahkikat derin - leştirilmiştir. Pazar gecesi, Büyükderede Rus #efarethanesinin arkasındaki korude | pusu kuran polis memurları, rihstz- ları ele geçirmeye muvaffak olmuş- lardır, bütün suçunu itiraf etmiş, çaldığı eşyaları nerelere ver - | diğini söylemiştir. Bun'ardan çoğt v| sattığı yerlerden geri slınmıştır. Tah kikata devam edilmektedir. Feci bir kaza Bayezitte Ağu mahallesinde halı yıkama fabrikasında çalışan amels- den Hasan, kâzana teneke ile su ko - yarken, ayağı kaymış, kazanın içine düşmüştür. Makine çarkları Hasanı bir iki defa fırlatmıştır. Muhtelif yer lerinden tehlikeli surette yaralanan Hasan, tedavi altına alınmıştır. Enver, 'Tramvayla duvar arasında Usküdarda Boyacı sokağında otu - ran köfteci Mehmet, Hakimiyeti Mit liye caddesindeki virajı dönerken kar şıdan gelen bir tramvay arabası ile duvar arasında kalmış, muhtelif yer- lerinden yaralanmıştır. Meçhul bir ilâç içmiş Dolmabahçede kışla geçidi sokağın da oturan Ömer, mahiyeti meçhul bir ilâcı içerek zehirlenmiş, hastaneye kaldırılmıştır. Merdivenden yuvarlamış Haliç Fenerinde 'Muzafferin veje- talin yağ fabrikasında şoförlük ya- İlunan ve istifade edilmesi İstikrazlar Türk Borcu I u iii Ergani A, BC İstikram Dahili Sivas — Erzurum I “ Mısır tahvilleri ei Siyabi 3 101.— 3931 til 18.56 Tahvilât Ruhtım. Anadolu 1 ve iF e nr e Mümessil Temizlik işleri Çöp istasyonları yakında | faaliyete geçecek Yeni yıl bütçesi gelmek üzere ol - İduğundan, Belediye,şehirdeki temiz lik işlerini asrileştirme yolunda ver. İdiği kararları eylülün birinden itiba- ren tatbik edecektir. Çöpleri imha istasiyonları ile çöpleri toplama İsta- siyonlarının yerleri tamamen tesbit edilmiştir. Çöpleri nakledecek kam» yonlarm hepsi gelmiş ve tecrübeleri yapılmıştır. Çöpler imha istasiyonlarına götü- rüldüğü zaman bunların içlerinde bu- mümkün olan paçavra, kemik ve saire gibi maddelerin Istasiyonlardan almarak istenildiği gibi işletilmesini Belediye müzayedeye çıkarmıştır. Müzayede, senevi yedi binlira ile açılacaktır. Fakat, Belediye mehafili, bunun on bin lirayı aşacağını tahmin etmekte- dir. Temizlik işlerini asrileştirmek için sarfedilecek paranm bir kısmı bu suretle temin edilmiş olacaktır. Çıkarılan işçiler Yeni İş Kanununu vesile ittihaz e- derek bazı müesseseler işçilerinin bir kısmını çıkarmışlardır. Bunlar bir istida ile sanayi müfettişliğine mlira- caat ederek şikâyette bulunmuşlar - dır. Sanayi müfettişi Danişle İktısat Vekâleti iş dairesi müdürlerinden Ha Yük işçilerin dileklerini dinlemişlerdir. Ve müesseseler hakkında tahkikata girişmişlerdir. pan Hakkı, otomobilile Kasımpaşada- kı inhisarlar idaresi deposuna tuz yilklemeğe gitmiştir. Fakat. inhisar memuru Murat ile aralarındı kavga çıkmış, Murat Hakkıyı merdizenden yuyarlıyarak yaralanmasına sebebi - yet vermiştir. Suçlu yakalanmıştır. IAN Ergani Bakırı Türk Anonim Şırketinden: Ergari madenindeki iş çalışmak üzere dahili has-

tahkl vardır. İstiyenler tek- liflerini ve tercümei hallerini Ankarada Ulus meydanmda Koç ha- nındaki İdere merkezimize bildirmelidir. letme idaremizde da mütehassıs bir doktora ihtiy Ist, Posta T.T. Başmüdürlüğünden Posta kamyonetleri için muhtelif eb'adda 16 sıiç ve 16 sı dış olmak üzere alınacak 32 adet havalrlâstik açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7-9-936 Pazartesi gü nü saat 15 te Galatasarayda İstanbul P. T'T. Baş müdür lüğü alım satım komisyonunda yapılacaktır. Muham - tur. Taliplerin şartnamesini görmek ve muvakkat temi- natlarını eksiltme gününden evvel yatırmak üzere çalış- ma günlerinde Başmüdürlük yazı işleri kalemine müra - caatları. (603) 967 ISTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan 39 kalem tıbbi ecza pazarlığa konulmuştur. Bu eczaların hepsine 344 lira 15 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Bu eczaların listesi en- cümen kaleminde görülür. İstekli olanlar 25 lira 75 ku - ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28-8-936 cuma günü saat 14 te daimi encümende bulun- malıdır. (B.) (722) IKTISAT VEKALETİ IÇ TİCARET UMUM MUDURLUĞUNDEN: 30 ikinciteşrin 1930 tarihli kanun hükümle; izinli bulunan esnebi şirketleri kampini - The good dairesinde n (Di Gudyir Tayr end raber sar tire & rubber export Umumi Vekilliğine kumpanya namma yapacağı işlerden doğu- eksport company) müracaatla sıfatlarile hazır bulunmak Üzere Amerika tabilyetinde bulunan Reyel 1.8.1936 tarihinden 31-7-1938 tarihine kadar tayin ettij 218-1935 tarihli vekâletname ile Villis A. Baruçe bahşolunan bütün hak ve salâhiyetlerle Villis A, Baruçenin diğerlerine verdiği bütün hak ve sa- lâhiyetleri de 1-8-1936 tarihinden itibaren fesih ve iptal eylediğini bil - dirmiştir. Keyfiyet kanun! hükümlere muvafık görülmüş olmakla olunur. Bradney ilân Gecel - Günsel - Kız - Erkek ( Eski: inkılâp) YUCA ÜLKÜ LİSELERİ Kuranı ve Direktörü: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen Kayıt başka müâmelese “başlanmıştır. 10-1 istiyenlere tarifname-gönderilir. Cumartesi oOve ; Pazardan hergün arasında okula müracaat edilebilir. 0019 ACAN KOALA Türk Hava Kurumu Büyük PİYANGOSU Şımdiye kadar bın erce kışıy. zengin etmişti 5 «i keşide 11 Eylâl 936 dadır Büyük ikramiye 35.000 Liradır Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra- miyelerle (20.000) liralık bir mükâfat vardır. LAMA AAA AN dele mek rr ra er enamel alm, Cağaloğlu, Yanık saraylar - Telefon MMA Deniz Yolları İŞLETMESİ Acenteleri: Karaköy Köprübaşı Tel, 42382 — Sirkeci Mühlrdar zade Han. Tel. 22740 İşte bu en ufak fark Krem Pertev'in faikiyetini size (anlatabilir, Çünkü; Krem Pertev: o Herhangi bir tesadüfün veya mahi » yeti meçhul bir keşfin neti- cesi değildir. Krem Pertev çok çalışılmış ve çok tecrü- belerden sonra kibar maha- file takdim edilmiş yegâ- ne Krem olup başlıca feva- idi: Ciltteki mesamatı yu » muşatarak kapatır. Bu sw retle bu mesamatı hari tesiratlan muhafaza ede - rek cildin pürüzlerini def'- eder. Cildi besler ve bu su- retle gençlik ve teraveti te- min eder, Ciltte şeffaf ve gayrikabili nüfuz bir tabaka yapar ki, yazm sıcağın, kışm, soğu - ğun tahribatına mâni olur, İzmir sürat postası Izmir Fuarmın açılması mü- nasabetile İzmire gidip birkaç gün Kalacaklara kolaylık olmak üzere Istanbuldan 29 Ağustos Cumartesi günü saat 15 te Izmi- re kalkacak KARADENIZ va - puru yalnız bu sefere mahsus 0 larak dönüşte İzmirden Pazar e e nü suat 16 da kalkacaktır. Va- pur İzmirde kaldığı müddetçe yolcu ve ziyaretçiler ücreti mu- kabilinde vapurda kalabilirler, (106) SATILIK OTOMOBİL şilik “LA SALLE,, marka güzel bir otomobil ehven şartlarla satıla « caktır, Galatada, Kevork Bey ve Alime Hanlarımda 1, 2, 3 numuralarda mü kim “SIDNEY NOVILL ve ŞURE - KASI, na müracaat. 64 ————— Sahibi:Ahmet Emin YALMAN — Umumi Neşriyatı Idare Eden: 8. SALIM men bedeli 914 lira muvakkat teminatı 68 lira 55 kuruş- | iş yapmaya | cak davalarda, bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve Üçüncü şahıs | ADALARIN Gayet iyi kullanılmış olan yedi ki- | 21-8. 05 al Kapalı zari usuiiyie eksiltme ilânı Maliye Vekâletinden:' Ii — Eksiltmeye konulan iş:. İzmitte yapılacak kırtasi” ye deposu inşaatı; inşaatın keşif bedeli 30450 lira 73 ku” ruştur. 2 — Buişeait sartnameler ve evrak şunlardır. A — Eksiltme sartnamesi, B — Mukavele projesi. C — Vekiller Heyetinin 20-6-936 tarih ve 4869 nu maralı kararile kahul edilmiş olan Bayındırlık işleri Ge * nel şartnamesi.. D — İnşaata dair fenni şartname, F — Keşif cetveli G — Proje, Grafik j İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 153 Kr. mukabi - linde Ankarada Maliye Vekâleti kırtasiye müdürlüğün * den, İstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposundan, İZ” mit defterdarlığından alabilirler. 3 — Eksiltme 28-8-936 tarihinde cuma günü saat 15 te Ankarada Maliye Vekâleti kırtasiye müdürlüğünde yâ pılacaktır. 4 — Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2283 lira 80 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıda" ki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. Nafıa Vekâletinden alınmış yapı mütehassıslığı vesi * kası, yaptığı en büyük işin bedeli 30000 liradan aşağı ol" maması: 6 — Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazi” İı saatten bir saat evveline kadar kırtasiye müdürlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka* bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupları nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olmasi ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şart tır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. GLA Istadbul Ticaret ve Sanayi Odasından Memleketimizde aile sanayii ve küçük sanatları teş vik ve himaye için İktisat Vekâleti tarafından Ankarad4 29 Teşrinievvelde bir el işleri sergisi açılacaktır, Sergid& gerek eşhas nezdinde bulunan ve gerek dükkân ve evler”! de yapılmakta olan eski ve yeni eserler teşhir edilecektir” Gönderilecek eşyanın nakli, iadesi, sigortası ve ista masrafları vekâletçe deruhte edilmiştir. Muvaffakiyet gösterenlere muvaffakıyet derecesine göre nakti miikâ” Tat ve madalyalar verilecektir. İştirak etmek istiyenlerifi on beş Eylüle kadar gönderecekleri eşya hakkında Oda * mıza malümat vermeleri rica olunur. (694) 4 1031 Adapazarı ilçebaylığından: Adapazarı köy bekçileri için yaptırılacak (165) kaf elbise ve (165) çift fotin nümunesi mevcut kumaştan ol mak üzere açık eksiltme ile münakasa müddeti 31- 8-93ö gününe uzatılmıştır. O gün saat 16 da ihalesi yapılacak” tır. Talip olanların yüzde 7,5 teminat akçesile ilçe idar$| heyetine müracaat etmeleri şartname ve nümünesini göf mek için Adapazarında Jandarma Komutanlığına taşrâ” da olan talipler de İstanbulda Sultanahmette ilçe jandar” ma Komutanlığına müracaatları ilân olunur, (644) u Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum İdaresi ilânları Muhammen bedeli 2800 lira olan 10.000 Kg. üstüpü 10-9-1936 Perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gâ' binası dahilinde 1 inci İşletme komisyonu tarafında açık eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin 210 lir8 muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları VE kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye mani kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri lâzım” dır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 58 Nafia Bakanlığından: 3 Birinciteşrın 936 Cumartesi günü saat 10,50 da A karada Nafıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme Komisyon” Odasında 200.000 lira muhammen bedelli 4000 to” kreozotun kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktı” Şartname ve mukavele projesi on lira mukabilinde Bâ * kanlık Malzeme Dairesinden verilecektir. Muvakkat t€ minat 11250 liradır. İsteklilerin teklif mektubla! Resmi Gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nüshası” i da çıkan talimatnameye göre Nafıa Bakanlığından alı f mış vesika ile birlikte 3 Birinciteşrin 936 Cumartesi gü nü saat 9,50 ye kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğün! | vermeleri lâzımdır. (485) (469) s2, h Bergama Belediyesinden Her sene açılması mutat olan Bergama hayvan pan”. yırı bu sene de 14-9-1936 da açılacağı ve umumun İS rahatinin müemmen bulunduğu ilân olunur. (505) saf

Aynı gün çıkan diğer gazeteler