29 Ağustos 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7

29 Ağustos 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A ls 956 TAN ır sa Dün tasdikten cıkan askeri terfi listesi ydi Tandır, Salim Cevat Ayalp, Seu£ Ziya Ekinci, M. Nuri Yamik, Tahir Tarer, Muharrem Maz- cek Avni, Mustafa Kemal ker, Ahmet Ferhat, M. Tevfik, Ahmet Tevfik. ta, “Ügenerallığa terfi eden Tuğlay- ye pcu Münir, Refik Kadri, Kemal, Nâzım, Seyfettin, M. Faik, A. Fevzi, Seyfettin, Baki İhsan, Dr. Teğmey Hüseyin, Tümgenerallığa terfi edenler: Mağara Şükrü, Fahri Ekkin. in Kurmay Albaylığına terfi eden v ie lem Salih Kumkapı, Hamit Üsküdar, im Genç, Rüştü, Şefik Çakmak, | Salihaddin Manastır, Yahya Razi 'İ Manastır, İs, Nuri Tophane, Vehbi Taşlıca, Adıl 1 Zeki Istanbul, Rıza Yeni Kadri Kilidülbahir, Necmettin Fahrettin Kırcaali, Muhar- İn Yanya, Nâzım İsparta, Ali Rıza Bârput, Etem İstanbul, Enver Edir- Sadettin Selânik, Necabettin Üs » Hakkı Raif Üsküp, Nâzım E- i Piyade Yarbaylığından Albaylığa Pp vuenlör: Hakkı Karacaahmet, Mustafa Maç | * Ahmet İnebolu, Mehmet Erzin |8. Şevki Van, Faik Harput, Emin Kasımpaşa, Sami İstanbul, Salim Si- “16b. Hilmi Aydın, Derviş Amasya, il Hakkı Erzurum, Ziya Manas- » Refik Harput, Refik Kütahya, Hai Cerrahıpasa, Hüsnü Pazarcs”,. İzmir, Kâmil Sürmene, Osman Kırşehir, Hayri Sarıgiz, Selim , Fehmi Davutpaşa, Hamdi To- ir İstanbul, Mehmet Tokat, , asim Sivas, Hilmi Abdülkadir Çanakkale, Ra rdsrpaşa, Nuri Maraş, Nadi , İzzet Harput, Kâzım Erzu- Il Ziya Tophane, Galip U- ülâziz İpek, Ali Çamlıca Sab lu, Adil Emin Sivas, Salâhad t Cihangir, Hüseyin Kasta Sıtkı Erzincan, Fehmi Kadi- 4 X. Emin Hasköy, Faik İstanbul. - üe ivade Binbaşılığından Yarbaylı- terfi edenler: Akif Ohri, Remzi Safranbolu, Kâ- iF # fı iz reier T ikrü Ortaköy, Avni Urfa, Ham ymaniye, Nasıh Erzurum, Ri- İs, Cemal Bulgurlumesçit, Hü- Daniş Kastamonu, Hâşim Balı : Hüsnü Selânik, İbrahim Sivas, , Nuri Erzincan, Zihni Van, Ahmet Kula, Şemsi 8, Kâzım Eçzurum, Mem Raif Sivas, Memduh E- Hilmi Girit, Talât Ka- Edirne, Refii Sivas, Ab e, İhsan Kocamustafa Hulüsi İstanbul, Emin Ankara, Yamanâbat. ge £ dildir in Koçana, Ziya Dıray- an, Salkaitn Istanbul, Necmettin AYUYES MUS KOYDUK Mev Fahri Harput, Necati zım Kozan, Nuri İstanbul, Rıza Top hane, İhsan Edirne, Burhanettin İs- tanbul, Fahrettin Erzurum Sadetlii Üsküdar, Hilmi Erzincan, Cevdet E- yüp, İrfan Cesirmustafapaşa, Nec - mettin Zile, Nurettin, Sadettin İstan bul, M. Asaf, İhsan Kasimpaşa, Ha- lim Fatih, Zeki Harput, Burhanettin İstanbul, Necati İstanbul, Hulüsi Si- vas, Niyazi Kasımpaşa, Zekeriya Harput, Yusuf Elbasan, Hayrettin, Şemsettin aBkırköy, Nezihi Erzin can, Bahaettin İstanbul, Hüsamet - tin İstanbul, Rıza Kocana, Salâhat- tin İstanbul, Salâhattin Manisa, Re cai Küçükpazar, Etem Beşiktaş, İs met Nişantaşı, Fikri İzmir, Fahri Us küdar eKmal Ohri, Fikri "Trabzon, Saim, Şevket İsparta, Hakkı Bursa, Kasımpaşa, Cevat Maraş, Mus tafa Elbistan, Raif İstanbul, Kadri Diyarbekir, Abdürrahim Bor, Niya- si Akseki, Mazhar Diyarbekir. Piyade Asteğmenliğinden Teğmen liğe terfi edenler: Nasuhi Istanbul, Galip İstanbul, Refik Balıkesir, Reşat Edirne, Şefik İstanbul, Fahri Ordu, Kerim İstan - bul, Salâhattin İstanbul, Nezih Elâ- ziz, Reşat Erzurum, Nedim Siverek, Refik Sarayköy, Salâhattin Trabzon Recep Bursa, Feridun sİtanbul, Ra - şit Niğde, Samih Erzurum, Nedim Siverek, Refik Sarayköy, Salâhattin Trabzon, Recep Bursa, Feridun İs - tanbul, İsmet İstanbul, Ziya İstan - Kizi sünni Sapa “1. SİZİ 2ö5.. bul, Ziya Erzurum, Abdillhalim, Na ci Kırklareli, eKmalettin Aydm, Hâ mit Beylerbeyi, Burhanettin İstan - bul, Şahabettin o Çengelköy, İsmail İstanbul, Adil İstanbul, Ömer Lütfi Marmaris, Hürrem (Elâziz. Ekrem İstanbul, Hilmi Erzincan, Reşat Kay , ePthi Beşiktaş, Saim İstanbul, Osman Trabzon, Eşref Bursa, Ziya- ettin Erzincan, Yaşar Erzircan, Ne cip İstanbul, Ahmet Edirne, Rıza Te kirdağ, Orhan İstanbul, Atâ, sitan - bul, Sadık İstanbul, Cemal Istanbul, Fikret İstanbul, Zeki İzmit, Ahmet Edirne, İhsan İstanbul, Zeyyat Edir ne, Etem İstanbul, Kemal İstanbul. İhsan Erzincan, Ali İstanbul, Asaf İstanbul, Halim Üsküdar, İhsan İs Hasankale, Fahrettin Erzincan, Zeki tanbul, Hakkı İstanbul, Mazhar İs - tanbul, Seyfettin Erzincan, Reşat Is danbul, Tahir İstanbil, AN Kan. Burhanettin İstanbul, Vamık İstan bul, Salih İstanbul, Kemal Bursa, Nuri Edirne, Şefik Erzurum, Ahmet Mardin, Salâbattin İstanbul, Behçet İstanbul, Seyfettin İstanbul, Şefik E lâziz, Ebubekir Erzincan, Cemalettin Erzincan, Reşat Çeşme, Muzaffer Edirne, Şükrü Bursa, eKmalettin Bursa, Necati İstanbul, Demir Merat Riza Kastamonu, Şefik İstanbul, Nu ri Kütahya, Hikmet Antalya, Tahir Erzincan, Avni İstanbul, Hidayet Us küdar, Niyazi Sinop, Mehmet Eeki - gehir, Sadık Kastamonu, Cevat İs- tanbul, Tahsin Üsküdar, Avni İstan bul, Neşet eBşiktaş, Riza sltanbul, Nurettin İstanbul, Cevat Edirne, Av ni Selânik, Kâmüran Diyarbekir, Ya vuz Çorlu, İhsan sitanbul, Saim İs - tanbul, İmadettin Siirt, Faik Balike- sir, Muzaffer Akbaba, Salih Erzin - can, İbrahim Tekirdağ, Süleyman Kastamonu Tevfik Çerkeş, Hakkı Üsküdar Nuri Elâziz, Sadi İstanbul, Cemal Van, Refik Bursa, Hayri Üs- küdar, Hikmet Edirne, Selim Istan- za Silifke, Mehmet Eskişehir, Ahmet bul, Mitat Konya, Adil İstanbul, Rİ Hasankale, Necdet sİtanbul, Ibrahim İstanbul. ç Süvari Yarbaylığından Albaylığa terfi edenler: Ömer Ahlat, Muhiddin Harput, Hakkı Katrin, Mahmut Kayaalp. Süvari Yüzbaşılığından Binbaşılı- ğa terfi edenler: Recep Vehbi Manastır, Ömer Veh bi, Yusuf Bursa, Ali Cesrimustafapa sa, i Süvari Teğmenliğinden Yüzbaşılı- ğa terfi edenler: Salâhattin İstanbul, Hüseyin Bo- yabat, Abdülkadir Malatya, Cevat Erzincan, Sait İstanbul, Osman Zeki Van, Süvari Asteğmenliğinden Teğmen- Hiğe terfi edenler: Mahmut Celâl İstanbul, Cahit Ci- -rettin Bayburt, Hüseyin Burdur, bangir, Mehmet Şevki eBsiktaş, Fah Mehmet Avni İstanbul, Nihat sitan- bul, Remzi Van, Ahmet Osman Bur sa, Recep aMlatya, Topçu Yarbaylığından Albaylığa terfi edenler: , Hilmi Manastır, Sadullah Urfa, Ragıp İstanbul, Bahaettin İstanbul, Hüsnü Yılmaz Diyarbekir, Tevfik Mehmet Cemiszezek. Kâ - | Taşköprü, Ihsan Edirne, Ali Rus Van, Şevki Kozan, İsmat! Aydın, Mustafa Tophane, Hüsnü aKstamo- nu, Rifat Samsun, Raif Samatya, Ah met Erzurum, Ahmet Kütahya Ab- tullah Süleymaniye ,Hüseyin İstan bul, Enver Edirne, Ahmet. Topçu Binbaşılığından Yarbaylığa terji edenler: Sabri Erzurum, Faik Çanakkele Abdülkadir, Bedri Serfiçe, Roşat İs- tanbul, Haydar Samsun, Yusuf Har put, Mehmet Şevket İstanbul, Yusuf Erzurum, Yakup Lütfi Gerede, Kâ- mil Tezrin Topçu Yüzbaşılığından Binbaşılı- ğa terfi edenler: Hüseyin Feyzi, Nazif Bursa, İsma il İstanbul, Ali Rıza, İstanbul, Meh met Cemal Üsküp, Süleyman İstan- bul, Ali Riza Sivas, Zeki Besiktaş, Ali Cevat İstanbul, Ali İstanbul, Ba hir Adana, İsmail Hakkı Üsküp Rem zi Üsküdar, Saip aKragümrük, Arif Saraçhane, Mesut Erzurum, Şükrü Aydın, Remzi Bursa, Fevzi Kuruçeş me, Sadık Ankara, Yaşar Üsküp, Lât fi Milâs, Mehmeet Ali Selânik, Mus tafa Fazıl Bursa, Mesut Beşiktaş Muharrem Eyüp, Şefik Erzincan, Os- man Beşiktaş, eZkeriya Erzincan, İr fan Diyarbekir, Seydi Debre. Topçu Teğmenliğinden Yüzbaşılı- ğa terfi edenler; Reza İstanbul, Fahrettin Galata, Rüştü Volçizin, Salâhattin İstanbul, Sabri Üsküdar, Halil Harput, Hay - reddin Karagtimrik, Yaşar aKragüm rük. Celâl Ortaköy, Ali Rıza Vidin, Fethi Edirne, Burhanettin, Kâzım İstanbul, Sabri Üsküdar, Nedim Iş tanbul, Bahaettin Kütahya, Ahmet Uskildar, Rıza Feriköy, Naim İstan bul, Nurettin Bakırköy, Naim İstan bul, Nurettin Bakırköy, Abdiirrahim Erzincan, Raci İstanbul, İhsan Ça nakkale, Hıfzı İstanbul, Rakım Hır. kaişerif, Bsat Çanakkale, İbrahim Edirne. Topçu Asteğmenliğimlen Teğmen- Hiğe terfi edenler: A tanbul, Kemal İstanbul, Ali Hikmet Bursa, İhsan Erzurum, İlhami Edir ne, Agah Bayburt, Doktor Yarbaylığından Albaylığa İ terfi edenler: Ahmet Astim Çarşamba, Haşan Tahsin Kılıçali, İsmail Münif Sultan ahmet, Mehmet Erzincan, Şükrü Üs- güp, Ali Natık Cihangir. Doktor Binbaşılığından Yarbaylı- İ ğa terfi edenler: Bahri Hopa, Hulüsi. İstanbul, Nec mi Krbrız, Necati Üsküdar, Abdul- lah Serez, H. Hüsnü Ereğli, Adil E- dirne, Doktor Yüzbaşılığından Binbaşılı- ğa terfi edenler: Turgut Yanya, Nazmi Antalya, İbrahim Istanbul, Ş—evket Gümüş - hane, Fehmi Varna, İzzet Edirne, Ke mal Köprülü, Visali Edirne, Ali Ri- za Nazilli, Ziya 'sİtanbul, Mehmet- Uşak, Reşat Edirme, Suphi Drama, Kazım Merzifon, Suat Üsküdar, Hü- samettin İstanbul, Nurettin Istanbul Emin Niğbolu, Hayrettin. Selanik, Fahrettin İstanbul, Sadik İstanbul, Muhiddin İstanbul Ali Edirne, Ke- mal Serez, Adil Edirne, Necdet Kay seri, Kamil Yanya, Lütfi Yanya, Ab dülkadir Aksaray, Arif İstanbul, SU reyya Edirne, Suphi Çanakkale, Or- han İstanbul, Bahaettin Girit, İzzet Karaman, Halit İstanbul, Ziya Diyar bekir, Besim İstanbul. Kosacı Binbaşılığından Yarbayl - ğa terfi ederler: Besim Girit, Ali Ekrem Çengelköy Saffet Yanya. Eczacı Teğmenliğinden Yüzbaşılı - ğa terfi edenler: Kenan İstanbul, Nazmi İpek, Feh mi İstanbul, Reşat Gelibolu, Şevket İstanbul, Cemil İstanbul, Şevket Er zurum, Sait Van, Akif Istanbul, Sıt- kı Erzincan, Hakkı İstanbul. Kimya Yarbaylığından Aayhifa terfi edenler: . Etem. sİstanbul, Nihat İstanbul, hir, Nevzat Kastamonu, Fahrettin İstanbul, Semih İstanbul, Fuat Mecit özü, Fuat Kırklareli, Mehmet Elaziz, Mehmet Kazım İstanbul, Ali Zeki Üs küdar, Osman Turgut İstanbul, Mus M. Lifi Kozan. Ditgi #erfi edenler; Nazmi Davutpaa, Dişçi Teğmenliğinden Yüzhaşılığa terfi edenler: m 1 Juslğa tafa Nihat Malatya, Ali Galip Gebze | Hikmet Edirne. Naz! Tokat, Ziyaettin İstanbul, Lât| fi Eskişehir, Muzaffer İstanbul, Sua vi İstanbul, Ali Vasfi Erzincan, Meh | met Reşat Uşak, Reşat İstanbul, Mustafa Remzi Çengelköy, Kemal! İstanbul, Ali Ekrem İstanbul, Ali! Melih Üsküdar, Ekrem Ceyhan, Av- | ni Nazilli, Mustafa Sami 'Trabzon, Afif İsparta, Mehmet Celalettin Er zürum, İsmall Reşat İstanbul, Meb met Necati Erzincan, İhsan-Lütfi Ma raş, Rüstem Erzurum, Orhan İstan- bul, Hasan Nuri İstanbul, Abdi Eeki ehir, Kemal İstanbul, Arif Bolu, Nec det Çorum, Ali Kema! Harput, Meh met İstanbul Y. Ekrem İstanbul, M. Hadi İstanbul, Remzi Erzincan, Ziya İstanbul, &. Fethi Erzurum, Hasan Basri Kütahya, Mehmet Münir Bur- $a, H. Sabahattin İstanbul, Kemal Ünye, Mehmet Necati İsparta, Sabri İzmit, Süleyman Sırrı Gaziantep, Be kir Erzürum, Şevket İstanbul, Sabri Balıkesir, Nihat Van. Demiryolu Teğmenliğinden Yüzba- şılığa terfi edenler: Şerafettin İstanbul, Refik Kütah ya. Demiryolu Asteğmenliğinden terfi | edenler: Nizamettin Erzincan, Fevzi İstan bul, Kenan Adana, Mühendis Yüzbaşılığından Binba- şılığa terfi edenler: Nazmi Harput. Baytar Yarbaylığından Aibaylığa terfi edenler: Sadi İsparta, Nazif Taşköprü, İh san Üsküdar. Eaytar Binbaşılığından Yarbay” ğa terfi edenler: . Zühtü Bosliç, Asım Üsküdar, Ce- mal İstanbul, Enver Lüleburgaz, Sad Tİ Ziksi, Ali İstanbul, Mazhar Geli- bolu, Mustafa Erzurum, Ziyaettin Üsküdar, Süleyman Konya, Veli 'To- kat, Kazım İstanbul, Halil Siroz, Ta cettin Trabzon, Akif İsparta, Şaha bettin İstanbul, Şevket İsparta, Akif İstanbul, İsmall Hakkı Selanik, Neca ti Akşehir, Bekir Uluborlu, Zahit Si vas, Atıf Bursa, Yusuf Yanya. Baytar Yüzbaşılığıidan Binbaşılı - ğa terfi edenler; İhsan Konya, Kazım Amasya, Burhanettin İstanbul, Bedrettin Har put, Hayri Karamürsel, Kadri İstan bul, Tüza Çesrimustafapaşa. Levazım Yarbaylığından Albayh - ğa terfi edenler: Mehmet Şükrü Erzurum, M. Ali Erzurum, Hasan Şefik Usküdar, Meh met Ekrem Diyarbekir, İhsan İstan bul, Cemil. Levazım Binbaşılığımdan Yarbay- hğa terfi edenler: Nürettin iMrahur, İbrahim Beşik taş, Muhtar oKnya, Mehmet Kılıç Mehmetpaşa, İbrahim (Erzincan; Hayri Bahkesir, Hasan Çanakkale, Otomobil Yüzbaşılığından Yarbay tığ terfi edenler: Recep Çengelköy. Nakliye Binbaşılığından Yarbaylı ğa terfi edenler: Rıfkı İstanbul. Nakliye Yüzbaşılığından Binbaşılı ğa terfi edenler: Mehmet Salih İstanbul, Ekrem İs tanbul, Sadullah İstanbul. İbrahim Gelibolu Nakliye Asteğmenliğinden Teğ- menliğe terfi edenler: Mehmet Salih İstanbul, Hulüsi İs Süleyman Ayasofya, Salahattin Var na, Ali Şefik Yüksekkaldırım, İsma il Hakkı Divrik, Haydar Araş, Ha san Babıali, Sabri Van, Tevfik Çan kırı, Nail Bursa, Ali Riza Arapkir, Şevoki Sivas, Şükrü Gerkip, Şami GU müşhane, Kemal Erzurum, Mehmet Münip Taşköprü, Abdülkerim Sela - nik, Refik İstanbul, Lövasım Yüşbaşılığından. Binbaşı hığa terfi edenler: Hamit İstanbul, Refik aKsımpaşa Rifat, Süreyya Cihangir, Hüzeyin Bürsa, Hüseyin Rahmi Çanakkale, Ziya Sabanca. Niyazi Ortaköy, Mah Hdi kala, bu mut Arif İstanbul, İsmail Hakka İs tanbul, Ahmet Gündüz Kemaliye, Sait Istanbul. Levasım Teğmenliğinden Yüzba- gılığa terfi edenler: Edip İstanbul, Cevdet Erzurum, Hüseyin Nevrekop, Ziya Çorum, Ab dürrahim Konya. Levasım Asteğmenliğine terfi e - denler * Necmettin İstanbul, Halit Erzu - rum, Ali Kemal İstanbul, Kamil Di metoka, İbrahim Çanakkale, Abdül- it Bursa, Enver Hasankale, Ni - met Üsküdar, Ali Şemsettin İstanbul Bekir Denizli, Vahdettin İstanbul, Enver İstanbul, Nevzat İstanbul, Mu hittin İstanbul, Bekir, Niyazi Üskü dar, Ahmet İstanbul, Hava Yarbaylığından - Aibaylığa terfi edenler: A M. Zeki İstanbul. Hava Binbaşılığından Yarbaylığa terfi edenler: Mehmecet Muhsin Kasamçeşme, Ce lâl Sürmene, Hava Yüzbaşılığından Binbaşılığa terfi edenler: Tahir Halıcıoğlu, Mustafa Bursa, Tahsin Manastır, M. Celâl Erzurum, Hava Teğmenliğinden Yüzbaşılığa terfi edenler: Cevdet Siroz, Vehbi Erzincan, A- rif İstanbul, Hayri İstanbul, Arif Hikmet Kadıköy, Remzi Kastamonu. Hava Asteğmenliğinden terfi eden ler: Mustafa İstanbul, Hasan Adil Ba likesir, Halil Bedii İstanbul, Baha - ettin Afyon, Şem'i Köprülü, Alâet - tin İstanbul, Adnan İstanbul, Hasan Cavit Uluburlu, Cevat Antalya, Bed ri İstanbul, Ahmet Mesut Bursa, M. Kema! Çorlu. (B) Hava Binbaşılığından Yarbay 1ğa terfi edenler: Abdullah Van. (B) Hava Yüzbaşılığındmı Tinba gılığa, terfi edenler: 'H. Fehmi Bursa. (B) Hava Asteğmenliğinden terfi edenler: Mustafa Adil Kilis, Hüseyin Vahit Eskişehir, Fuat Şehzadebası. İstihkâm Yarbaylılından Albaylı - ğa terfi edenler; Mehmet Ayni Üsküp, M.Celâlettin Trabzon. İstihkâm Binbaşılığından Yarbay- ğa terfi edenler; Zühtü Kirmasti, Ahmet Nedim Erzurum. İstihkâm Yüzbaşılığından Binbaşı Tiğa terfi edenler: Rifat Erzincan, Hadi aKrahisar, Ruhi Şehremini, İhsan İskeçe, Faik, İstihkâm Teğmenliğinden Yüzba- şilığa terfi edenler; Cevat, M. Sadri İstanbul. İstihkâm Asteğmenliğinden Teğ - menliğe terfi edenler; Funt Üsküdar, Halil Reşat Üskü- dar, Mustafa eKnan İstanbul, Rifat Üsküdar, M. Süreyya Bolu, Cahit Istanbul. Necati İstanbul Muharebe Yarbaylığından Albay - Thığa terfi edenler: Yahya Ergani İstanbul. Muhabrer Binbaşılığından Yarbay ğa terfi edenler; M. Sabri İstanbul, Faik Van, Muhabere Yüzbaşılığınılan Binba- şılığa terfi edenler: Fuat Selânik. Muhabere Teğmenliğinden Yüzba şılığa terfi edenler: Vahdettin Beşiktaş, İrfan Selimi- ye, Sami Harput, Hilmi Çamizca, Hüsnü Yanya, Nuri İstanbul, Hulüsi Amasya. Muhabere Asteğmenliğinden Teğ- menliğe terfi edenler: Sabahattin İstanbul, Kemal İstan. bul, Etem Darende, Şevket eKyfi, Ahmet Maras, Bahaettin Beşiktaş, Nazmi Celâl Manastır, Nevzat İstan bul, Behçet İstanbul, Bahri Urfa, Os mân İhsan İstanbul, Ahmet Fazıl İs tanbul, Ziyaettin Cumaibâlâ, Şera - fettin Adana, Celâlettin Üsküdar. Harita Yarbaylığından Albaylığa: Muharrem Cevat Manisa, Muhittin CC EN Harita inbaşılığından Yarbaylığas Mehmet Halit Istanbul, Zekeriya Manastır, Harita Teğmenliğinden Yüzbaşılıs ğa: “Muhittin Ankara, İhsan Selânik, Raşat Usküdar, aKdri İstanbul, Ces vat Ankara, Cebbar Üsküdar, Ke mal İstanbul, Hüseyin Edirne, Hub ki Üsküdar, Salâhaddin Manastır. Harita Asteğmenliğinilen Teğmen- liğe: Ahmet Niğde, Enver aKstamomü, Sanayii Harbiye Yüzbaşılığından Binbaşılığa: Fikri Erzincan: Askeri Fabrikalar Binbaşılığın « dan Yarbaylığa: Bahaettin Çanakkale, İbrahim Ms mastır, Abdullah Debre, Askeri Fabrikalar Yüzbaşılığın « dan Binbaşılığd: Kemal Aksaray. ASKERİ İŞYARLAR Üçüncü sınıf Adliye hekimliğinden ikinci sınıfa: Şakir Antalya. Dördüncü sınıftan üçüncü sınıf Ad liye hekimliğine Cemil Kemaliye, Tevfik Vefa, Beşinci sınıftan dördüncü sef Adliye hâkimliğine: Rifat iChangir Altıncı sınıftan beşinci smifa #örs f6 eden adli hâkimler İhsan Erzurum: Yedinciden altncıya * Hi hökimler: Necdet Manastır. Üçüncüden ikinciye terfi eden as- keri öğretmenler; Fuat Harput, Celâlettin İstanbul, Fehmi sitanbul. Beşinci sınıftan dördüncüye terfi eden hesap memurlari: M. Şevket Erzincan, İsmail Süley maniye, M, Tevfik, Tahsin İstanbul, Sırrı Bordur, Niyazi İstanbul, Cemil, Dördüncü sınıf muamelât memur. lağundan 3 üncü sınıf muameli! we- murluğuna terfi edenler: Lütfi Selânik, Esat Yanya, Beşinci sınıftan dördüncü sınıf ma amelât memurluğuna terfi edenler: Hikmet Mardin, Rıfkı Küçükmüus- tafapaşa, Zeki Çeşme, Feyzi Aziziye Hasan Girit, Altıncı smıftan beşinci sınıf mua“ melüt memurluğuna terfi edenler: Şevki, Nusret, Hakkı İzmir, Süley- man İstanbul, Hulüsi İstanbul Nus« ret Erzurum, Şevket İstanbul, Şaban Selânik, Galip İstanbul, Nihat Erzin- can, Hakkı Erzincan, Fevzi Manas « ur, Şükrü Erzurum, Nuri Pirlepe, A“ rif Edirne. Abdülhslim Erzurum, Fevzi İstanbul, Küzim Amasya, Nec- mettin İstanbul, Rıza Manastır, Hak- kı Erzincan, Remzi Erzincan, Nori Manastır, Bahaettin Manastır, Halit İstanbul, Nurettin Manastır, Arif Ma nastır, Mustafa İstanbul, Murat İs- tanbul, Avni İstanbul, Halil Erzu- rum, Avni Erzurum, Mehmet İstan- bul, Adil, Nebil İstanbul, Zihn! İz - tanbul, Nuri İstanbul, Fettah İstan- bul, Şerafettin İstanbul, Muzaffer İstanbul, Hakkı İstanbul, Cemil Gö- nen, Şükrü İstanbul, Aliş Edirne, Hamdi Edirne, Salâhattin İstanbul, Rıza Tekirdağ, Nazif Kayseri, Nec - det, Şükrü Van, Hulüsi İstanbul. Srt- Kı İstanbul, Duran Erzurum, Sıtkı İstanbul, Raif İstanbul, M. Veysel İstanbul, M. Adil İstanbul, Naim İs- tanbul, İbrahim İstanbul, İlhami E - dirne, Bahaettin İstanbul, Emin Er- zincan, Cemal Erzincan, Cemal Yan- ya, Nuri İstanbul, Celâl İstanbul, Şe- rif Edirne, Rasim İstanbul, Fevzi, Niyazi İstanbul, Şükrü Manastır, Ga Mp Edirme, Hayri İstanbul, Haşim Antalya, İkinciden birinciye terfi eden baris ta memurları: Etem Selimiye. 3 üncü smıftan ? inciye terfi edene ler: (Harita) Ahi Trabzon. 5 inci smıftan 4 üncüye terfi eden- ler (İmam) Rifat Batum, Hulüsi Kemaliye —Lütfen sayfayı çeviriniz— MAİN Yazımızın çokluğundan Çocuk sayfamızı yarı- na tehir ettik. imi e V tm ad

Bu sayıdan diğer sayfalar: