28 Ağustos 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12

28 Ağustos 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PASLANMAZ HASAN TIRAŞ Bıçakları ada emsaline hiçbir zaman tesadüf edile azanan Hası muşirren iyecek derecede ve kat'iyyen pas- tıraş makinelerile n silmeğe ve ku- iç bozulmamak şartile gayet der. Dünyanm hiçbir Hasan tıraş bıçağı mu- t 1 adedi 6. 10 adedi 50 kuruş- - Hasan tıraş pudrası - Ha- veren yardımcı ve mükemmel Va- rulamağa hacet yoktur. kolaylıkla ve huzuru tor. Hasan tiraş sabunu - Hasan tıra san tıraş kolonyası da çok zevk ve ne #ıtalardır. # | ÇİLLER ve Lekeler Balsamin Eksiri ile tamamen sail olur. BALSAMIN LİKİT | Yüzdeki çil ve lekeleri izale cde- rek cilde mat ve cazip bir ten temin eder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ #EYOĞLU - İSTANBUL wwBEŞİKTAŞ DİKİŞ YURDU Tahsilinin yüksekliği, idare- deki intizamile tanmmış en eski biçki mektebidir. 1 ve 2 senelik devrölerle 3 aytık kursu vardır. Mezumelere musaddak diploma- lar verilir. Kayit açılmıştır. İs- tiyenlere talimatname gönderi- lir. Adres: Beşiktaş Akaretler Saraçhanebaşında Horhor caddesinde Erkekler Kısmı: Münir Paşa Konağında - Kızlar Kısmı İle İlk Kısmı: Yeni Yapılan Binada Kız Erkek Ana > lik - orta - Use kısımla sanı mecburidir. Aç sene kızlar k vi biüyük bab fından y lolünan edenler me dan ak: ir. Fen ve t kabul olunur. Telefon 20530. HAYRİYE LİSELERİ Yatı Gündüz edebiyat kolları vardır. Tlk smrflardan İtibaren ecnebi" Münir paşa konağı ancak erkekler kısmma kâfi geldiğinden bu karşısında leyli bir liseye lâzım olan bütün müştemilâtı ha- ıştur. Kızlar kısmında tedrisat ayrı bir talim heyeti tara- i yüzlinden geçen sene Çarşambadaki şubeye nak- da ayrıca ilk kısım vardır. Nihari talebeden arzu t muamelesine başlanmıştır. Hergün sabah saat 10 bütünleme ve engel smavları 1 eylülde başlayacak ve 8 eylülde bitecektir. Di- iden 17 eylüle kadar sürecektir, Basur memelerinin ANTİYİRİŞ ile tedavisi İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü ilhaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur me- melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. ŞARK İSPENÇİYARİ LABORATUVARI, İSTANBUL En ÜCÜNCÜ İSTANBUL FESTİVALİ) 30 Ağustos Pazartesi, saat 22 de Beylerbeyi saraymda Büyük Müsamere DUHULIYE: Bir çift için beş liradır Eibise meeburidir. Biletler, Kariman, Baker ve Pazar de Levant mağazalarında. ve Belediye MERE mk PROFİLÂKSIN Belsoğuk uğu ve ve » Frengicen korur. kooperatifinde satılmaktadır. Sonibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı Idare Eden: 5. SALIM « | misyonumuzda görülebilir.

288-981 SN 'İGECEL — GÜN SEL mmm YUCA ÜLKÜ LiSELERİ ow-* (Eski İNKILÂP! Direktörü: NEBİOĞLU HAMDİ Ülkümen Resmi okullara muadeleti tasdiklidir, Kayıd için hergün müracaat olunabilir. İsteyenlere sal tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi - Telefon: 20019 ESKi FEYZİYE IŞIK LiSESİi İSTANBUL - NİŞANTAŞI Memleketimizin en eski hususi Hisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları, fen ve edebiyat koli: İstanbulun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye cami itti dir. Kayit için hex gün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. İstiyenlere mektep tarifnamesi gö rilir, Telefon: 44039 Her akşam: HARBİYEDE BELVÜU Bahçesi alaturka kısmında Meşhur rekkase MELiKE CEMAL Mısır filim yıldızı ve rekkase TAHİYYE MUHAMMED Aaa Benn MUALLA Ün Alan <memmmmımaı, SARI KORDELE ODEON Plâklarında çıkmıştır. OKUYAN: Münir Nureddin Plâk No. 270904 mam Gedikpaşa Istanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : Miktarı Cinsi Tahmin bedeli » ” z Lira Er, Kız - Erkek Kuranı, ula” Geceli Gündüzlü Kız ve Erkek Deniz Yollar! İŞLETMESİ Acenteleri: Karaköy KÖPFÜ İİ Tel. 42362 — Sirkeci Müh! emın #tde Han. Tel 221409 İzmir Fuar! Münasebetil€ Fevkalâde posi? İ Mevcut postalara O. ANKARA vapuru eylilü? ” rinci çarşamba günü gat çö Galata rıhtımmdan ( kal$* oğru İzmire gidecektir. rağ çık bulunduğu müddetçe 1 raflı gidiş — dönüş bile lara yüzde elli tenzilât y3j tadır. Sayın yoleularm Karak acentalığımıza müracat © ri. (5627) ig m 3 Eylül cuma günü PANORAMA bahçesinde Büyük Sünnef Düğünü, Tel. 41560 5 eRzayıtarafeyn ls Viyana mamulltndan SEE bir yemek ve yatak odasi ons HİZ, ları, Acem halıları, mutfak iye zmatı, biblolar, vazolar V€, satılacaktır. Ziyaret için ei numaraya telefon ederek vu almak lâzımdır. İlk teminatı Lira Er. 7000 Adet © Anbalâj sandığı 62,50 3119 1 — Cinsi, miktarı, tahmin ve ilk teminat bedelleri yukarda yazılı beş boyda 2750 anbalâj sandığı açık eksiltme ile satın almacaktır. 2 — Eksiltme 8 eylül 997 çarşamba günü saat 15 te Gedikpaşadaki Jandarma satmalma komisyon binasmda yapılacaktır. | 3 — Şartname ebat ve evsaf pusulalari her gün Gedikpaşedaki ko- 4 — Isteklilerin belli gün ve sâğtte ilk teminatları ve şartnamede ya- zil! evrak ile komisyona müractatları. (5513) iş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan butün kumbara sahipler! senede kura ile 20,000 lira mükâfat dağıtmaktadır. 1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eylül, Birinci Teşrin ve Birinci kan” Gazetecilik ve Nearivat Türk Limitet Sirketi. Busıldığı ve TAN marta» aylarının ilk günleri.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler