28 Kasım 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 6

28 Kasım 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yüz Takımını Bekliyoruz, Fakat ide Gelseydi! Şaroş İ | me ve ( YAZAN: EŞREF ŞEFİK ) Romanya dönüşü buraya uğraya- cak kuvvetli Macar takımında Şaroşi hin bulunacağını zannetmiyorum. Ma car federasyonu kaptanı ve tek seçi- cisi Dr. Ditz'in bir iyi tarafına gelip te Şaroşiyi de getirseydi “bizim için ne kadar faydalı olurdu... Macar muhtelitinin Bükreşte oynı- yacak Macar B milli takımı oyuncu- Jarmdan maada A milli kadrosu oyun ewlarından üçiyle takviye edileceği te min ediliyor. A milli takımından Is- tanbula getirilecek olan Üç oyuncu gunlarmış: Cikoş; kaleci. Turay soliç, Beki, sağ açık. Bunlarm içine bir de Şaroşiyi katsalardı, futbolün hakiki meraklıla rından onün bol parasmı bile ayrıca toplamak kabil olurdu sanırım. Kimdir bu? Şu Şaroşiyi neden bu kadar gör- mek istediğimi ve seyircilerimizin seyretmölerini candan arzuladığımı anlatabilmek üzere Avrupanm bu ha rikulâde futboletisi hakkında biraz | ma'ümst vereyim: Şaroşi Macar genç milli takımında oynarken vaktile İs- tanbula gelmisti. O zaman on sekiz yaşmı geçmemiş olan Şaroşi Macar genç milli takımının merkez muavi» ni mevkiini işgal ediyordu. Sahaları- mizda nadir gördüğümüz kolay bir Oyunla vazifesini başaran Şaroşi yağ dan kü çeker gibi bir futbolü 6 gin ler bile oynuyordu. Bazı münekkitler genç Macar yıldızını ağır bulmuslar- dı. Ben de “Böyle oynıyan bir fut- boletiye koşmak bile lâzım ölmüyor ki süratini anlıyalım” diye yazmış- tım. Hakikaten Şarosi tonun dalma Seyri üstünde mutlak bir hâkimiyetle telâssız ve lüzumsuz koşmalardan çok uzak olarak oynamıştı. Sanki başka- Jarmın ayaklarından çıkan paslar o- na bir lâstikle bağlı imiş gibi her yer de ve her fırantta topu onun ayağın- da görüyorduk. Biraz sonra Şa, istidatta bir futbolcü ol- duğunu göetin rdikten sonra memleke- tne döndü Bir sne geç meden adm A mili takr mı kadrolarmda (o işitmiye (Obaş- Yadık. Bir iki sene sonra bü oyuncu Macar Federasyonu le kendi klübü #rasmda bir mesele halini aldı. Cün- kü kendi klübü Şarosiyi Macarista- Hin en İvi merkez muavini telâkki e derek orada ovnatıunrdu. Ha'bıki fe derasyon seçicileri Saroşiyi milli ta- kumm merkex muhacim yerine köy. makta ısrar edivör ve Avrunanm en İvi merkez muhacimi olduğunu iddie edivordu. Bugüne kadar en meshur İneiliz o- unrularında bile tesadif edilmiyen Her iki yerde de biribirinden fevka- lâde oynıyan Şaroşi ayni vaziyetini hâlâ muhafaza etmektedir. Milli ta- kımda merkez muhacimi, kendi takı- mında merkez muavini İkinci Küme İçin Fikstür Yapılamadı Bir giin evvel Birinci küme klüple- rinin, lik maçları işlerini halletmek Üzere toplandıkları mıntaka merke - zinde dün akşam da ikinci küme klüp leri futbol ajanı Abdullahın başkan- lığı altımda yeni fikstürlerini tanzim etmek üzere toplandılar. Malüm oldu- ğu üzere umumi merkezce birinci kü me klüplerinin on ikiden ona indiri) mesi İkinci kümenin 12 klüpten teşkil | g edilmesini icap ettirmiş ve Anadolu ile Hilâl ikinci kümeye nakledilmiş- lerdi, Umumi merkezin bu kararına karşı ve -Anadoluhisar, Altınordu iştirak etmemişler ve ikinci kilmenin sekiz klübü toplanmışlardı. Yeni nizamna- me bir aşağı derece kümede ikinci bir takım bulundurmuıya müsait ol - duğundan . ikinci kümeye ayri birer takım'sokmak istiyen Fenerbahçe, Güneş; Beşiktaş, İstanbulspor klüp- lerinin bu arzuları nizamnamede Sö rahat olmasına rağmen kabul edilme- di. Bu Klüplerde ajanlığa İlerde hâk- ları mahfuz kalmak için aralarında imzaladıkları bir mazbatayı verdiler. Son olarak sekiz ikinel küme klü- bünün fikstür tanzimine geçildi. Ajan: Birinci küme maçları dolayı- sile sahalarm birinci küme maçlarına tahsis edildiğini ve bu maçların de- vamı müddetince her hafta ikinci kü- menin ancak bir maç yapabileceğini söyledi, Bunun Üzerine ikinci küme klüple- rinin itirazları yükseldi ve münaka- şalar uzun bir müddet devam etti. Ne ticede bu klüpler bu şekilde lik maç- lara iştirak edemiyeceklerini ve €s- kisi gibi her hafta maç yapmaları İn in saha temin edilinciye kadar fiks- kuraları çekmiyeceklerini bil dlren bir mazbata imza ederek İçti- mar terkettiler, Bu vaziyet karşısında ikinçi küme klüplerinin maçlarının ne zaman büş Iracağı malüm değildir. ————er———— ME Lİ Resimli Roman Resim, Avrupa kupası maç“ larından birinde alırımıştır. Futbol O hareketi itibarile çok şayanı dikkattir, Görü- lüyor ki oyuncu, atletizm sayesinde azami hareket ve enerji sahibi olmuştur. a Ma 1) | Finlândiyaya Gidiyor Şeniz , Büyük Mustafa Mimi güreş takımımıza kıymetli | elemanlarından ve yarı ağır stkletten dün akşamki içtiman Anadolu, Hilâl | Büyük Mustafa, Finlandiya federas- yonunun daveti üzerine teşrinisa- nini'6 sinda İstanbuldan Finlandiya- nın payitahtı olan (Helsenki) şehrine hareket edecek ve ayın 15 inde ora* da tertip edilen beynelmilel-güreş mü şabakalarma iştirak edecektir. Romanya İle Milli Maç mı Yapacağız? Futbol federasyonu (tarafımdan Cümhuriyet bayramında milf maç yapmak Üzere şehrimize davet edilen Romanya milli takımı o zaman ver- diği cevapta Ciümhuriyet bayramına tesadüf eden tarihlerde başka angaj manlara giriştiğini ileri sürerek gele- miyeteğini bildirmişti, Haber aldığımıza göre: Romanya federasyonu federasyonumuza gön- derdiği bir mektupla 20 ikincikânun tarihinden sonra Türk ve Romen te- kımları ârasında temas yapabilecek- lerini bildirmiş ve bu temasın muhte- lit veya milli maç olarak kabulünü bize bırakmıştır, Futbol federasyonu bu iş için Ro- manya ile muhabereye i Hintli Pehlivan Ayran İİgerek Güreşi Bekliyormuş Cuma günü Mülâyim pehlvanla Hintli pehlivan şu son iki TAN Taksim stadında çarpışacak ak ruş, 90 lira ücret alan 19 Jira 84 ku- İİ OR Mera alen ela IR Vee & ln Verşi kanunları Birleşirken (Başı 1 incide ve ücretlerden kesilen vasıtasız ver- İ gilerin birleştirilerek bir isimle tah- sil edilmesi hakkındadır. Diğeri, vasıtalı ve vasrtasız vergi- lerin tâbi tutuldukları bütün vergi kanunlarının birleştirilerek, daha mü tekâmül bir hale getirilmesi hakkm- dadır, Dün bu iki mühim proje hakkın- da alâkadar ve salâhiyetli kimseler- İle görüşerek etraflı tetkikat yaptık, okuyucuları tenvir edecek zengin ma İlümat topladık. Maaş ve ücretlerden kesilen vası - tas; vergilerin tevhidi, umumiyetle; | maliyemizin varacağı bir tekâmül noktası olarak kabul edilmektedir ve bu yeni proje ile milyonlarca vatan- | |daş alâkadar bulunmaktadır. Maaşlardan kesilenler Bugün, bütün maaş ve ücretler - den kazanç, buhran, muvazene ve tayyare İsmi altında dört vergi ke silmektedir, Bu vergilerin nispetle- ri şöyledir: Maaşlarda: 100 liraya kadar olan maaşlardan 20 lira tenzil edildikten sonra, müte- baki kalan kısımdan yüzde 5 kazanç vergisi alınmaktadır. 150 Uraya ka- dar olan maaşlardan kazanç vergisi almdıktan sonra, 30 lirası tenzil e - dilmekte ve mütebaki kalan kısım - dan yüzde on iki buliran vergisi alınmaktadır. Miktarı 350 lirayı te- <avüz ederse, buhran vergisi nispeti yüzde on altıya, 600 lirayı tecavüz ederse yüzde yirmi dört buhran ver- gisi! alınmaktadır. Muvazene Vergisi Maaş miktarı ne kadar olursa ol- sun, kazanç ve buhran vergileri çık-

tiktan sonra, kalan miktardan yüz- de om muvazene vergisi almmakta- dır. Maaşın heyeti umumiyesinden, hiç hir vergi tenzil edilmeden, yüzde iki je tayyare vergisi almmaktadır. Yüz lirayı geçen masşlarda kazanç vergisi hesap edilirken, 20 lirası ten- zil edilmemektedir. Keza, 150 lirayı geçen maaşlarda da buhran verkisi hesap edilirken, 30 lirası tenzil edil- — Üzretterde de vergi hesam ayrı - dir. Yalnız şu fark vardır ki, kazanç vergisi hesap edilirken, yekündan 20 lira tenzil edilmemekte ve mikdarın | heyeti umumiyesinden kazanç ver- gisi kesilmektedir. İstisnai hükümler Kanunlarımıza göre en az maaş 10 Tirağır. Fakat, Ücretler daha az mik- tarlar arzedeb'lmektedir. Onun İçin İ istismat bazı hükümlerin maaş alan- lara şiümulü olmamakla beraber, az Ücret alanlara tesiri olmaktadır. Meselâ: 20 Tiraya kadar olan bir is thkaktan hiçbir vergi alınmamakta dır. 20 lira maaş olmadığmna göre, yalnız 20 lira ücret alanlar bundan İ istifade etmektedirler. Fakat, 20 U- İraya kadar ücretler de yilzde iki tay yare vergisine tâhidirler, Kezn, otuz liradan ax olan ileret- lerden de buhran vergisi alınmamak ta, diğer Üç vergi almmaktadır. Yüzde 25 vergi Yaptığımız tetkikata göre, yukarı- İda izah ettiğimiz gibi, maaş ve Üc- ret miktarları değiştikçe vergi nis- petleri de değstiği için, aylık kazanç tan ne miktar bir vergi verildiği kati bir rakamla ifade olunamaz. Fakat, vasati bir hesapla, maaşın veya ay- lık ücretlerin yüzde 25 | vergi olarak devlete verilmektedir ki dörtte bir nisneti teşkil etmektedir. Barem kanununa göre, şimdi. dev- letin verdiği en az maaş 40 liradır. 40 liradan alman dört vergi mecmuu yüzde İfi tutmaktadır. Yine devletin Zi ew yüksek maas 600 lradır Bunun da vergisi yekün. itibarle vüzde virmi dokuz buçuk tutmak - tadır. Maaşlara göre vergiler Tetkikatımıza göre, az maaş ve eretlerde, en mühim yekün tutan muvszene vergisidir. Maaş veya Üc- ret miktarı yükseldikçe, en kabarık nispeti buhran vergisi teşkil etnek- te, buna mukabil, muvazene inmek- tedir. Yapılan hesaplara göre, 40 lira mâ aşı olan bir memur ayda 6 lira 40 ku Tuş, 60 lira maaşı olan 11 lira'52 ku- Romanya 28 Başı “ Memleketimiz B. Tatarescu halkı selâmlıyo: (Bası 1 incide) si erkânı Hariciye Vekâleti nâmma, Hariciye Vekâleti kalemi mahsus mü dürü B. Refik Amir, İstanbul Emni- yet direktörü B, Salih Kılıç, Balkan memleketleri konsolosları tarafından karşılandılar, Bir kıta askerimiz de değerli misafire selâm resmi İfa et- ti, bando evvelâ Romen ve Türk marş larını çaldı. B. Tatarescu kendisini karşılıyan- lara teşekkür ettikten sonra otomo - bille Perapalas oteline gitti, biraz sonra otomobille vilâyete giderek B, Muhiddin Üstündağı makamında yiyaret etti. Vali de saat 15 te Ro - manya Başvekilinin ziyaretini Pera- palas otelinde iade etti, Romanya Başvekili B. Tatarescu saat 15.30 da Taksime giderek Cüm- huriyet âbidesine çelenk koydu ve sonra otele bitti. Otelde kendisile gö- rüşen bir muharririmize kıymetli, dost misafir şunları söyledi: « — Türk milletinin ve hükümeti « nin misafiri olduğundan dolayr çok bahtiyarım, Memleketimde çok meş- gul bulunmaklığıma rağmen dost ve müttefik Türkiyenin milli bayramına iştirak için hevesle bir zaman ayıra- bildim, Ve bunun için de ayrıca mem nuniyet hissetmekteyim. Romen mil- | letinin Türkiyeye karsı olan dosttu- Iğu, çok emin v luktur, Böyle d bayram tinizde gördüğü kalâde müteha; der gitmez Tür yük Şef Atatli arzedeceğim. H leştirmek itiya tifade ederek A yapacağım tem alâkadar eden de görüşeceğim ki bizim çalışm. gurunda olaca Dost memle sonra orada bı sillerinin faaliy diler ki: “— Çok iyi rum. Tebrik ed siplin.. İşte en Ankar Kıymetli mi: saat 18,30 de Topan olcu 4 dan Sakarya n ya geçti ve saa sasi bir trenle i, B. Tatares yük meranimi- da 17€ lira 36 kuruş vergi vermek- tedir, Kazanç vergisinin nisbetleri Maaş veya ücret yükseldikçe, ver- gi miktarı da yükselmektedir. Bun- da kazanç vergisinin mühim tesiri olmaktadır. Çünkü, £ filvaki kazanç vergisi yilzde beş ise de, bü, a--ak 100 liraya kadar maaşlardadır.200 li- raya kadar yüzde 6, 300 Tiraya ka- dar yüzde 7, 400 Hraya kadar yüzde 8, 500 liradan daha fazla için de yüz- de 9 kazanç veryisi #immâktadır. Bu vergiler tevhit edildiği vakit nasıl bir nispet gözetileceği şimdilik belli değildr. Alâkadarlardan yaptı- ğımız tahkiksta göre, bugünkü nis- mucip olmakta tün kanunlar ! dır. Bu hususta Cemal şunları — Bu mesel kik heyeti uzı idi. Hazırlana! dâir, Bize bu a miştir. Vekâlet edilmek üzere vet vergileri Ankaraya çağ günkü hüviye bunlarm he kında bir tirilecektir pet, herhalde, mükellefin şleyhins olarak değil, lehine olarak değise cektir. Şimdi dört ayrı İsim altında ve bir takım kesirlerle verdiğimiz vergi dahr kolay bir hesapla ve bir isimle verilecektir. Defterdar vekili diyor ki Dün bu hususta görüştüğümüz İs- tanbul defterdar vekili Bay Cemul dsmiştir ki: «. — Vergi kanunları yeni ihtiyaç- lara göre değisir. Vergilerin iktısa- di hareketlere, vatandaşların faali- yetine ayak uydurması tabiidir. Her »alde tevhit gerek mükellefler, ge - rek devlet ve muamele bakvınlan cok iyi olacaktır. Maliye Vek de yeru teşkilât kanunu İle teş «miş bulunan maliye tetkik heyeti bu mevzu İlzerinde uzun zamından- heri etiltler yapmakta idi, Asrl olan amme hizmetlerinin görülmesidir. Ver iler amme hizmetlerini karşılamak için tahsil edilir. Ve bu tahsilât ya- vılırken, vatandasların ödeme kabi- “yeti daima göz önünde bulunduru lur.., Vergi kanunlarına gelince Meclisin bu içtima devresinde ka- nuniyet kespedecek olan ikinci mü- him proje de vasıtalı, vasrtasız bir- çok vergi kanunlarmı birleştirmek mevzuundadır. Halen, devletin aldığı her nevi vergi hakkında ayrı ayrı ka telif o fasıla nunda vasjtal sım, vasıtasız sım teşkil ed gilerin müdde razlara, usull hit olunacak, leştirilecektir. site doğru gi dar memurla ciltler, tefsirk ruyorlardı. Şi de bir tek cil! cak, aradığı bulabileceğiz. iiyemizin büy Erkâ, Reisl, Topl Ankürapalas İye reisleri şe verdi. Kayseri, 27 Yugoslav ask raya geldi, kumandanı, 1 rafından har kıta askerim

Aynı gün çıkan diğer gazeteler