14 Mart 1946 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1

14 Mart 1946 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Erkam. p erdem ve kitapçılardan isteyiniz. an albüm baştan başa renkli tablolarla #üs- N ir ve her sayfasında meşhur bir şairin mısraları Ressam Münif Fehimin fırçasile canlanmış. Edebiyat ve güzl sanat me- X il EE? de bulandurın Bundan daha nelis EDİGÜN bir eser şümüiye kadar merlekeimizde b: NEŞRİYATI , "mamıştır Adres : Cağaloğlu, Türbedar So. No: 18 İSTANBUL, Telefon: 22477 RA i Ce 125 kuruş © PERŞEM BE 14 MART 1946 © sene:36 — Sayı: 4454 — 912 Her yerde fiyatı (10) Kuruştur. KIZILORDU iRANI isTiLAYA BAŞLADI Kuvvetle silâhlanmış Rus kıtaları Türk-Irak lududuna yaklaşıyor Harekât gayesi Türkiyeye mi müteveccik ? Birleşik Devletler Rusyanın bu hareketi hakkında sarih malümat istiyen Sir notayı derhal Rus Hü.ümetine verdi Tahran. 13 (AP) — Türki rak hududu istikametinde güne- e doğr ilerliyen Sovyet Azerbaycandaki ciddi kaynak lardan geleni haberlere bakılırsa, Hazer denizi ü ir gün İranın kuzeyinden İsem ir, Kızılorduya mensup ti grhir pri lar, Tahrana 32 kir #etre mesafede bulunan Karaj'a girmişlerdir. mama Tari ng yapacak? e yu ağir va is Ş» gere münasebet Kuzey ma geçen - ran ayında ve Potsdam toplantı- ve bize dair bazı istekleri ol- muş. Cumhuriy çe a esmen mz bir a xe kar: uş olması a ihtimal Y zerinde kâil Astara hudut şehrin di alin, Mimi kıtaları utları civarında. m lunan Urmla gölünün gür yakı- nında kâin Mianeh, Ma Miyandaub şehirlerine dir. g ge eh ve Pep ir Tahranda m askeri mü- şahitler, Sovy. ee ge çen sene - İran hududu ve nca iikğmlar kazmış, yo inşa etmiş önemli manev Ele yapmış olduklarını belirtmekte- dirler. Rusya ne yapmak Vaşington, e orduya mensup takviyele rin İrana girdiklerini ildir ha- bugün Rus - Amerika er pi ie ge ve si le çin Birl iletler Te eşkilâtı- nın mkinlarn tahmin hususur- ik bir durum yaratmak teh didinde blm, Bar e kadar bu haberler he- miş ve ne de yalanlanmiş ise de, Birl ye a Moskovaya bir noti rek Rusların ne yap- inik Tedi rini ve niçin böyle hareket ettiklerini sormuştur, Siyasi mahfillerdeki kai göre Rus kıtalarının ba hareket (Sonu Saz 2 de) Ingiliz ve Amerikan devlet adamları. trebili (e Stalin karşı karşıya Sovyet Mareşalı, Churchill'i yalancılıkla itham ediyor Mr. ChurchilVin açık ve basit hakikati anlamaması bir fac.adr. Onun, Sovyetler Birliği ile harb arzusunda İk ulunduğu besihidir; Churchill'in nin politikası iflâs etmiştir ve e ALE 2 — Bu: | zetesinin bir gün Associated İl İ bir mülâkat ilden an radyo; r yayımı şal b ik Silin in, muhabiri ile yaptığı esnasında, Varşova, Man İ Belgrad, eni ve Budapeşte ında Mare- | hakkında tarafından yapılan killi ie bazıları- nın yalan olduğu kanaatini izhar e bildirilmektedir. ka bir şey olmadığını söylemiş ve hurehill'in utku- nu çol Ni ehil olarak tasvir et- miş ve Chur e Sayer > liğine karşı | istediğini, takati ie 50 sene müddetle bir oi mabede teklif eyledi- ğini bel lirtmiştil Moskova ağ una göre Sta- anla ga gibi bir m in e a 3 Püyüklerin yeniden toplanması ihtimali Güvenlik Konseyinin içtima: 25'marta tehir edildi Başkan Truman, Attiee ve Byrnes mii Devir man ve Dı: ek eteri By: bu meseleye dair bildiklerini ye- niden açıklamak me kalmış- İni ve teşekkürle karmak ir teriz. Ancak dostlar, biri dan sevenler bu derecede yeri lık gösterirler. Arada bir soru ortaya atılmıştır: Zorla bir şey yapıl mağa mn — De yapar? Bizim asıl üze! inde di gri istediğimiz nokta budl ur, Öy- me oruz ki, bu kii en- mahal dişeye tereddüde hiç yoktur. Tai, her türlü ee karşısı, eğemenliğini VW ek yayi giren tedbirlere başvurmakta bi Deme Parti Liderinin demeci Partimizin bir muvazaa eseri olduğunu söyliyenler, bize zorluklar çıkarmaktadırlar. —— Celâl Bayar, hükümet idaresini elinde Pe e şükran- iz Demokrat Parti ye Celâl Bayar dün Karaköyp: güze- tecileri kabul Dame şu bni ta ie “Parti inde ser- pilip gesi lm çalışma larımızdan bugüne kadar aldığı- mix nt bizi memnun etmek- ağır ve dikkatli hareket et- memize rağmen, ilk İl müteşeb- bis heyetinin tesisi tarihinden bu güne : 6 Sü: 2 de) Türkiye irak Görüşmeler çok samimi bir şekilde « devam ediyor Irak heyeti Dicle üzerinde ve bir baraj inşasını teklif ye yen meseleler hi te ta, bu sal mu kın u prensip Ma mesleklerin bizlür Toprillmanızli böyük ehi > 19 im kte, görüşmeler sıkı bir Rusya, Türkiye ipin arzusu A.) — Sovyet mi anal hareketleri- nin Türk hududu boyunca bir kı- ta tahşidi ile alâkalı olduğu 214 rini kay bi Yapılan Ardahan vilâyetlerinin ei ratını tayin il üzere müzakere vim; we Bes 5 TÜRKİYEYE KARŞI TEHDİT Mi? Londre MA y > jansı, aki Stan, Yaptığı on Kn Sarya gire İrandaki hareketlerinden bahseden bir lik diyor ki: Bazı müşahitler, Kars ve Ardahı olarak mi için Türkiyeye — çoktanberi aka bir kıtalar yak Gi Erzurumun kurtuluşu Yapılan — bir törende bu üzel ve Milli e güve v üz ettiril, 8 ay kararı enli mahiyeti hakkında bir ii ln yetinin, Vini, Dicle ali e e ia edil mesine — dee tekliler Üzerin de bilhassa durulmakta olduğu söylen» e p“ söyl lere göre İraklıe m tag larımızda Dicle üzerin Sü: 6 da) men bütün Biürm halkı bü gis zel yıldönümü münasebetile ya- pılan parlak tören, er taraf ba Sonu Sa: 3 Süş 6 da) Kars ve Ardahının mukadderatı için raurum 13 (AA) — Erzik ani kurtuluşlarının 29 uncu yldönümin en coşkun te- zahüratla kutlamışlardır. avanın muhalefetine rağ e katılmış ve İngiliz kralı Başbakan Ale ve vu Bakanı Bevin'i kabul eyledi. evyork, 18 dr — li yleriyin meşgul sekreter muavini Ben- e Cohen, Güvenlik Konseyinin 21 art için derpiş edilmiş bulunan top- diğini gündemi, üye devletlerin bütün müra- a geldikten sonra yayınlanacak» we ilk Müttefik | Kontrol komisyonu dirmektedir. M, Cohen, A ile müzakerelere nda bulunuyormuş gum 5 m Nevyork İgtnimüi hareketi karşında bulu- gani kleri Sint edilmektedi la zim er) reisi şehrimizde Devletleri ve Ingiltere enin, e göre nda Sovyet, kıtalarının . idame Urceğinin tat ee SE eri m çi Rumanyadaki Müttefiklerarem ye aykırı olarak resmen ei vi , emmi U , * Kontrol rma İİ Amerikan reisi ri bir zamanda alnan | yüzün e Bilim miş Elçi M. Dir. uçakla Bükreşten gel miş , Amerika (Dışişleri | devletlerin dışişleri my çok cesaret kırı- | hazı Mister Berry gık sık Islan- M. 5 “ÖDÜN YAPILAN MÜM BIR TOPLANTIDA Tüccarlar Ticaret Bakanından ticarette tam serbesti istediler lığı tarafınd azır em | ilâve gear | e a telâkki olunmaktadır. 'ohen'in ifadesine göre, Konseyin (Sonu Sa: 3 Sü: 510 NUMARALI KARARNAME VE 630 N NUMARALI SİRKÜLER TAMAMEN KALDIRILMALI TİCA- RET SEYYALİYETİNİ MUHAFAZA ETMELİDİR. BAKAN SİRKÜLERİN 15 MAYISA TEHİR EDİL- DİĞİNİ MÜJDELEDİ. Dün Ticaret ve Sanayi Odasında Ticaret Bakanının tüccerlaria yaptığı konusmada hesir bulunanlar 510 N dll eden 680 No, ia irki piyasa» | tar, 300 kadar tacirin Dün kanının iştirak ettiği ia bu meseje ' mühim meselelere temas daki akinleri epik etmektedir. Ticar San; — aaa

Bu sayıdan diğer sayfalar: