13 Mart 1946 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1

13 Mart 1946 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

f dilen bu Büyük Kate aşk hayatını tai tarihi ile YED N sıkı bir NEŞRİYATI KATLRİNA ai <> ei inanın mace! dola fsilâtile nakletmektedir. Türk surette Ilgili olan bu eseri 125 kuruş. Ostat Hüseyin Cahit tarafındam teretime müutlaka okumanız lâzımdır. 7 Kaşe irinli ralarla, olan Adres : Cağaloğlu, Türbedar So. No: 18 İSTANBUL, Telefon: 22477 2 © ÇARŞAMBA 13 MART 1946 © sSene:36 — Ruslar, nihayet bütün e, b ri 75 kuruş, ünü r dünün olan Mayayı düşüncelerini okumak dünyaya nıeydan okudu İngiltere ve Amerikaya ihtar ederiz ki, atom bombası bizi asla durduramaz Sovyetler Birliğinin kendi hudutlarını emniyet altına almak hedefine varmasına hiçbir kese Moskova 12 (A.A.) — Eugene Tarle, a gazetesinde şunla- rı yazmı Meke Birleşik devle pet define varmasına mâni ği, hudut t altına al İngiliz - Amerikan kudretinin hiç | mağa kati surette amet bir Sovyetler Birliğini | ve hiç bir tehdit ve hiç bir hile mâni olamaz korkacal Simya me an om parlâmentosunun fesi itibaren yeni safhaya girmiş bulunmaktadır. rk iş bie tkd Dük GENCE ME m Zannolunmaktı edilen ıkarıdaki “resimde, yeni geli yarıyolda durduramıyacaktır. bundan devi ihtar ederiz ki, Zee e, sonra Churchill. Modern Lİ solan “ü ve ze ady birisi i iz Sorter iii b vi tl Birliğin | 7. yal surette tenkit ediyor | çirmiyecel ee Birliği, - Mn ei ve diyor başk: lelerin menfaatlı ndi hudutlarını —. iş ak olan lüzumlü Türkiye ve ma —— çindir ki, Hitler nihayet | harbe sokmaktan imtina ederse, VA gömülüp “gitmiştir, ayni ilacin. muazzam gr politika sahasında- Sovyetler Birliğinin dünya | mesafelerle ayrılmış bulanan sin ki mücadele gitticçe sertle$- | üstünlüğünü elde etmeğe: çalıştı- | merika, Churchili'in peygam) mekte ise de milyonlarca insan, | gı doğru değildir. oryotlr Birli- / ce kehanetlerinden çok kira az bu mücadelenin yarın için arzet- tiği tehlikeyi değil, y — “e ekmeği bulmayı düşünmek» İp. . , . | imi Dünya ini, bi Birleşik Amerikadan yükselen ses ter olduğu gi k ler a - e tarafından n ha- | 5 e gi: ralanmıştır. Nümayişçiler bundan son- — ei Yi veli k k Fa Adalet Sarayının e gitişler ve ii pale oy gili m mud)setine karşı koyacak. ketin acıklı safhal hakkında dürmüşlerdir. Al il nümayişçiler malümat vermektedir. il iye nca çekmekle itham © ren ana dünyam bö) ÜÇ Büyükle erin yeniden (| Düm yet vnsnsün kilâtını kı ışlardı. Kısaca “U Tra,, adı verilen teşkilât, bu ğır vaziyeti tamamiyle karya cak halde değilse de geçen ık Unrra'ya şimdiye kadar Bi leşmiş Milletlere ua olam devlet- miştir. Bir- , Başbakan Şükrü en günkü kü deme- Doğrusu Şudur ki, pa ik 'ya, Bir- imiş Milletlere katıldığı zaman- danberi girmiş o — yapı iş, tamanlnnundar ibarettir. Bur Mun siyasi veç söy- zi Amerika tazyik siya- —— an ime 2 anlatması lâzım. m" «üzerindeki emelleri a etini korkutmağa ça- siğnemeden yolunda devam ede- Rus milletini en yüksek miline Kayi MEM a hill ha iyii b böyle rt sinek yo başa uydurulmuş söz- men, eğer İngiltere ez bir toplanması lâzımdır Sovyetlerin kendi hükümet şekillerini hudutları P.) — lk e Tom Gommli büyük şefin yeniden toplan bele: hakknda açık, samimi dr, derse ciddi tartışmalarda aa Dı ln Ki bakim net anlaş- olduğunu, kendi Se a teşmil edilemiyeceği- anlaması lâzım geldiğini belirtmiş hu- Connaliy, Birleşik ( Amerikanın “KAGI kuvvette bir orduya,, üstün bir kuvvet İran Perlimentosu dün fesheeili Solcular harekete geçtiler ve bir gazeteciyi öldürdüler gi eee feshinden —— bütün erieyl Başbakan Kıvamüs g ett saltana'nın yabancı mami ieitüdüli Tahran, 12 (A.A, — Bu sabah in Pa tâmerit0 ongi ölün de aolcu grupların yaptıkları nümayiş- Yün P,) m 14 kel me plan ü im bir teşril ayet ul mıyan vu lee ae gel miş v lelikle Başbakan Kıvar saltana a hakiki Bin dikte salâhiyetler rini ele almıştı 'Tarhaz ie ted Press: ran parlâmentosi ai yaptığı gizli bir otürumdan sonra kendi —— sini — Kıvamüssaltar oturumda hükümeti ile Mönk mazlığın alevlenebileceğini,, söylemiş- tir. ldiği vermiştir. n meclisinin dışişleri encüme- ninin başkahı, Sovyetler Birliği ile ara mi Ni etler açık bir görüşme lemiştir, Connaliy, Birleşik Amerikanın bu önünde ee. o ae ancak Tudeh pal p bir Ve e Benin kendine seçi Bükümet vr al ih hakda Ham Türkiye ili ve Yunanistan Bir Yunan gazetesinin şayanı ikkat bir makalesi ie Atina 12 (A.A.) — Anadolu Ajan üm ü özel muhabiri bildiriyor: asına dayandığı takdirde bu müna- suretle yalnız silâhda her türlü teca- mik talebi üzel “dağı li. eş ymerike derpiş edilebile- (Sonu Sa: 2 Sü 2 de), Diğer taraftan memlekette KR ceğine işaret etmiştir. a ve a e e arak arkadaşlar Sovyet SIHHAT BAKANIMIZ Dün Tıp talebeleri ile konuşma yaptı Gi kuvvetler kaldıkça İranda imzalanan Rus - İn; in yapılı arabi belirtilmektedir Rus taraftari pârtinin — mev Kilne getirilmesi için bir hüküm besinin t dar ki EMİRE usa cevap vermemiş olması, belki we arı | Rusların eee dur Samim ie bügün hasıl boklamalarinden de ikin Bu gün vuku bulacak hâdiseler Rus ceva- bı üzerinde çok müessir olabilir, Milli filimcilik ensti- tüsü kuruluyor Güzel Sanatlar Akademisi, Be Beykoz Kas» rında yakında faaliyete geçiyor Bu we bere sta yabanc alındöak tedbirler çok gisi tir. Bunulla beraber, Ruslârı için yüzbin liralık tkd ayrıldı. memleketlerinden istifade ek Güzel 5: r Umum Müdürlüğü M . meminm mamak sm) Macaristanın Ankaradaki Şile ve Yalovada kemik veremi klinikleri açılması kararlaştı Talebelerin Bakandan dilekleri nelerdir ? iye Beykoz kasrı tahsis edilmi N X . liralık bir masrafla ta- mi meni. Bi hi ms se faref erkânı alâkadı e tit ilmei . —0—e her türlü kolunu ihtiva ktir, di Dan ik me ope Dün memleketleri- ti ilâh gibi her şübe tesis Sm İN Di btn Sn, Ne o müteveccihen a —— edile- h l primin assıs yabancı hita imkânları araştırılı ilme Bu suretle memlekette senelerden beri, sanatsız, tüccar zihniyetli film: ciliğe son verilmiş olacaktır. (Sonu Sa: 2 Sü: 6 da) | esi hakkında * lenecek hiç biri 3 Meprsi Fakat Başbakan Papanreou'nun baş F t h x keski aye: la Pyane hani De ey İm 3 inin bulunan Sı —— — me m hiz- a 1 GEYEMeM tarafı vardı, ları akt : 'atihteki v ak pimi de budur. eri lerin 31 martta yı en K MEN dolaşmış, veremle mücadele işleri üze! onu regram. Devletin male Se hakkında Ingiliz ve Amerikan hükü- ep me ii 9 ola | meter ararım daha ziyade mile | çsiml Dar va Sapa yan pek gö mese esi ne oldu devletler, mili Mi inin yüzde letlerarası durumun sebep (olduğuna İğ, puma Şehir en ———— , y alli hazla yl biri . gi : dair gelen haberler teeyyüt etmekte» 'aaliyetini istemiştir. Ae serme diye kadar Gİ > Da ma dir, ilçe dn bantünenlnde 50 ye Bimer 100 kn dn Heyet birbirine u uymıyan kanaatler AĞU gib, ayni olarak da yapıl mü mi ül olark, Yür | ana anmuştr Ayrca Şüle ve Yalova aşkla aka e e üzünden bir karara varamadı ye deve çen kaçma Da İleri çer önden | sean ve sinen 1 Dışişleri Bakanı- y imi nı bü; ek . in getirdiğini iye iniyoruz nda Mer alin Bağlam ii SE dn e Ml e e ME Ankaraya gitti) © Bu husustaki hüküm ve karar Mill Eğitim Bakanl vi - Birl pm: ie. gerek kendisinin, gerekse partisi. Fakültesi birinci #i intikal —— — ve intizar ediyoruz ki Bakanlık helö- ve ; nıfında bir görüşme yapmışlardır. Bu Pp Transivanya vapuru nın buraya atiyen müsaade etmiyecektir. ha m img ebeler Bakandan dn pr a vi YEM ee A 4 k Se e ya karşı taahhlit- tr ml Abtimali ye — e | muş Gençlikle yaptığı bu | sanı Saka ve Londra Birleşmiş Millet Sa a Fatih > yenen emye . rini if Mİ ge olması yetime ine rvansarayın İçi | dut ve meseleyi incelemek dün akşam Anadolu ekspresine bir umumi helâ yapılmı Wir tim heyet toplanmasini ve de Unrra'ya iştirak 6 | bir karar almıştır. — Çocuklar çok çalışınız, bu mem Km e 2 e seline hay çü erdemli 4 iti) 4 Sana üns 5 üâi 5 de)“ lakatin İyi ve bol doktora ihtiyacı var * tir, Hasan Saka garda, Jai nepriyatımızı e (Sonu: Sar 8 Sür 4 de)

Bu sayıdan diğer sayfalar: