15 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

15 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Otuz ikinci sene. Dikkat: sahifemizde okuyunuz. Sedanda ve Meus Sayı : 4370 — 14 Zengin ve eğlenceli müsaba- kamıza aid tafsilâtı 7 nci Başmuharriri: Ebüzziya zade Velid MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE 'Telefon : Telg. Tasviriefkâr İstanbul Çarşamba 15 Mayıs 1940 B"f avuç akıllı adam, sürü sürü, yığın yığın ahmağa müreccahtır ! Ruskin (Serhi T kaci sayfamızdadır) 20520 e üzerinde tarihin en büyük meydan harpleri oluyer HALKIÖLÜMDEN KURTA Brükselde Paraşütçüler Belçika Halkı Tarafından Parçalandı Mösyö Çörçil Bu harbin Klemansosu Olabilecek mi ? ihan Harbini itilâf devletlerine Klemanso kazandırmıştır. Bu 716 yaşındaki ihtiyar en hazik ve mü- hataralı bir zamanda iş başına geçizil| memiş olsaydı, Fransa aşağı yukarı | harbi kaybetmişti. Fransanın mağ-| lübiyeti ise bülün itilâf devletlerinin | mağlübiyeti ve Fransanın da - belki| ortadan kalkması demekti. Klemanso 1917 te kârı isanisinde ef- azyiki — ultında i, O vakit Müs- yö Puankare reksleümhur idi, — Kle- manso ile araları çok açılmıştı. Çün- | kü âyan meclisinde müdafaai milliye | encümeni reisi olan Klemanso ayni| Zamanda (L'homme enchaine . Zin- irbent adam) ünvanlle çıkardığı ga- zetede her gün Puankareye fevkalüi-| de giddetle bücum ederek onu dâ, tEğ kil ettiği hükümetleri de âcizle, be- ceriksizlikle itham ediyordu. Kleman Sonun bu kadar şiddetli neşriyatına Tağmen Mösyö Puankare nihayet bir. gün kend'sine hükümet teşkili vazi-| fesini tevdie memur oldu. Ondan ev- Vel (Painlevâ) isminde acezedem bir adam hükümet reisi idi. Bu, ri-|| Yaziye ulemasından iken — siyasiyata karışmış ve sevki tesndüfle, — Harbi Umumi gibi çok vahametli bir devir. de hükümet riyasetine kadar —çıka- rılmıştı. Tabii idaresi gayet gevsek | ve karışık idi. Almanlar ise o tarihte, muzaffer ve vaziyete tamamile hâ-, kim gibi görünmekte idiler, Fransa- | da büyük bir nevmidi başlamıştı. Bu | nevmidi cepheye de sirayet etmiş, as- ker arasında menfi propaganda baş- kamış, bu suretle cephede de zâf alâ- metleri belirmişti. (Painlevt) hükü-| , ç meti biraz dalın iş başında kalmış ol-| | Saydı, ihtimal ki bir gün Fransız as- ** keri siperleri bırakıp geri çekilecek, Almanlar da koflarını sallıya sallıya, Yürüyerek bütün Fransayı istilâ ede-| cekler ve âdetâ harbetmeksizin mu-| harebeyi kazanmış olacak'ardı. lşlvl tam böyle bir sırada, Klemanso, son | ümit, son çarei halâs olarak İş başı- na getirildi. Bu adam, hakikaten alelâdeliğin fevkine çıkmış bir Fransız vatanper- | veri idi. Ekseri siyaset adamları 76| yaşına gelince tekaüde sevkedilerek bir köşede istirahat ettikleri ve esa- sen o yaşta olanların bedeni kavvet- leri de, zihni kuvvetleri de inhitata yüz tuttuğu halde; genç adam heyecan ve faaliyetile der- | di hal işe koyuldu. Evvelâ cepheye x ti, siperlere girdi, genç askerlerle ko- muştu, onlarla beraber kendini düş- TMan ateşine marvz bırakarak, vatan tehlikede iken ötümden korkmamak İâzım geleceğini bilfül isbat etti. Bu Sayede cephede inzibat ve — intizam Gerhal yeniden teessüs etti, askerin kuvvel mâneviyesi yükseldi, ondan Sonra Klemanso gayet şiddetli ted- birlerle dahilde ıslahat yaptı ve ni- Yet hemen hemen tek başına Fran- | (De j vamı 5 inci sayfamızda) K Zade VELİD Amerika E İkârı Harp> Klemanso - bir|cumhuriyetlerinin kaç gündenberi şehrimizde şağanak yağmaktadır. Almanlar 7000 tayyare ile taarruza geçmek istiyorlar 1530T tbekm MEYDAN HARBNiN CEREYAN ETTİĞİ SAHA g © BRÜKSEL N #ONE © — oVFRDUN AALRRONT "werz Sedan meydan muharebesini gösteren harita Parik,'14 ÇALAY — *Havas ujansi, dan müharebesi Meüse leuse meydan muharebesi hakkin - sağli surette başlamı a saat 14 te şu melümatı veriyor; | Almanlar, Liegi imalinde ve Bugün 14 mayısza harbin ilk mey- (Devamı 8 üncü sayfamızda) üzerinde İçin Hazırlanıyor Roosevelt Milli Müdafaa İçin 500 Milyon Dolar Tahsisat İstedi Nevyork 14 (Hususi) — Amerikalhususundaki Arjantin teklifi - siyast bitaraflığı terke-İmehafilde uzun —mütalealar serdine ğ bul etmeler ği (Devamı 7 inci sayfamızda) ip gayrimuhar Dolunun Tahribatı 86 ev su altında kaldı, hayvanlar boğuldu,insanca zayiat yok 'Afyonkarahisar 14(Hususi) — Bir| halinde dolu ile karışık yağmurlar (Devamı 7 de) Afyonda Yağmur Ve için elinden dra, 14 (Hususi) — Alman pro sının tesirile yapılmakta O- ndeki nüma- “yisler devam ediyor. Binlerce tale — be, bu sabah sokakları dölaştıklanı . Harp halind Ahşap Evler İstimlâk Edilecek Ankara, 14 (Hususi) — Hü kümet bir cok şehir ve ka- sabalarımızda ahsap binala rın yangınlara sebep oldu - ğunu düşüne-ek, mümkün oldukça bu gibi binaların or tadan kaldırılması ve bunun yerine kârgir binaların ika- mesini derpiş etmektedir. Bu maksadla mühim bir lâ- yiha hazırlanmaktadır. Lâ - yiha harp hali vukuunda yangın bombalarından mü - teessir olacak binaların is « timlâkini temin edecek hü- kümleri ihtiva etmektedir. gereee Eâ'ftada bir gün balık yiyeceğiz Deniz mahsulleri kanunu Meclise sevkedildi Ankarâ, 14 (Husust) — İk- tisad Vekâletinin bir kaç senel evvel hazırlayıp diğer Vekâ - letlerin mütalealarına arzet - «tiği deniz mahsulleri kanunu ihayet, Meclise girmiş: lâyiha ile hükümet Meeclisten 2 milyon lira raddesinde bir | mütedavil sermaye istemekte- dir, Para projemin tatbiki yo- lunda bil unda lik ens - titüsü kurulma: fedilecektir, Li haftanın bir gününde ordunun ve mek- teplerin tabidotları-nda balık, yemek meçburiyetin A “Beyanname ir, Bu, şlerine sar -| RMAK İÇİI*J_R_OTTERDAM TERKEDİLDİ Mussolini İtalyayı harbe sokmak gelen gayreti gösteriyor iyor, acaba hangisinin sözü geçecek? ae n Kraliçe Vilhelmin Bir N_çşretti Kısa zamanda tekrar Holaııdaga geleceğimden ; eminim Londra, 14 (A.AY — Holanda kra liçesi Wilhelmine, dün gece Londtrâ. Kraliçe bir v kınmış, bilâh; ses Julianayı yüzünde bir tel (Devamı ? det elrafına ba - kızı, veli damadımı görünce Kraliçe Wilhelm € süsü vererek ortalığı nasıl karıştırmıştı? KSK Merhum Üçüncü Umümi Müfetliş Tahsin zerin vefatından evvel yazdığı Meşrutiyet tarihinin en gülünç ve en ibrel verici macerasını yarın neşre başlıyoruz. Nasıl Nevyork şampiyonu oldum Yazan : Melih Açba Amerikada muhtelif rakiplerini yenerek altın eldiven turnuvasında Nevyork şampiyonu olan boksör Mlih, Amerikanın spor âlemini, yeni dünyanıı bariz hususiyetlerini bütün tefe rrü- maktadı atile anlatacaktır. Yarın Başlıyoruz

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler