14 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

14 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Otuz ikinci sene, Sayı : 4369 — 13 « z _Zu.,( harriri: HAZİRANDA ÇIKAR Ebüz: yıundı Velid Bombardıman Edildi | Dün radyo ile verilmiş olan haber- lere inanmak lüzim gelirse italyada müttefiklere karşı olan nlr)'lılıı.ıl(W birdenbire artınış ve tam bir taşkın- hik şeklini almıştır. italyan gazetele- Fi zaten son zamanlarda müttefiklere Kkarşı hücumlarını bir kat daha şid-! detlendirmişlerdi. Şimdi İse işe İtal- yan halkı ve gençleri de karışarak, tagiliz sefaret memurlarını dövmek, | sokaklara İngiliz aleyhtarı yaftalar yapiştırmak — ve sefaret - etomobi- lini durdurmak gibi hareketlerle filli | tocavüzlere başlamıştır, Bu haberlere doğrusu biraz hayret ediyoruz. Biz kendi hesabımıza, Ha- beş harbindenberi İtalyan matbuatı- nın İngiltereye karşı şiddetli nesri- yatta bulunmasına alışmış — gibiyiz. Bu neşriyat, italyada — müzmin bir hal almış ve italyanlar arasıra sinir- lendikce, hiddetlerini teskin için ingi- lizlere küfretmeği itiyat edinmişler- dir. ee mez Su Ve Ağaçlar İşine zan Belediye El Koydu maktan âciz olan imsanların kârıdır. Onun için #tslyan Zazeteter'nin atıp Gösterdiği hassasiyetten dolayı Vali Lütfi Kırdara teşekkür ederiz tutma siyasetlerine, blhassa İnglliz- E j #trede " MÜTTEFİKLER; ©— ALMANLAR... 40 km, NEŞRİYATIMIZ ÜZERİ, ler çoktan alışmışlar ve - kendilerine | mahsus temkin ve itidalidem ile bu neşriyata cevap bile vermeğe tenez- Zül etmez olmuşlardı. Esasen İngiliz- lerin en büyük kuvvetlerini si ne hâkim olmak teşkil eder. O mille-| | fin sinir hâkimiyeti gyle bir derecede dir, ki yüzlerine karşı ne kadar ağır Söz söyleseniz, kendilerine ne kadar tecavüz etseniz, eğer o esnada İngil-| — terenin hayati menfaati susmğı icap| — 5, ettiriyorsa, İngiliz susar, hiçbir. şey İşitmiyormuş, hiçbir tecavüze maruz | kalmıyormuş gibi gayet sâkin ve lü- kayt tavırlar takınır. Ya'nız tngilizin bu sinir hâkimiye- tini de fazla sulistimal etmemelidir, | nihayet İngiliz milleti sinirlerine hâ- kimdir diye onları meseli meşe odu- nu veya kaydırak taşı gibi cemadat- tan addetmeğe kalkışmak da, büyük bir gaflet olur. Biz italyan'arın, biraz da şımarık çocuklar gihi vakit vakit yaptıkları perhizsizliğe rağmen, bütün - işle V e çok hesaplı ve kitaplı, Kele siy: sette çok akıllı ve dürendiş h!r mlllet| olduklarını zammediyoruz, süzle, ge- vezelikle asabiyet göstermeği, taşkın lık etmeği severler, fakat filiyata ge- llnce hiç te gözleri kapalı, burunları| havada kendilerini bir maceraya at- mazlar, Makyavel denilen meşhur siyaset hocası İtalyoda türemiştir ve Mösyö Mossolininin de bu eski üsta- din düsterlarını, akideler'ni - çok iyi * herkalde bizden iyi - tetkik etmiş hiç şüphe ur, dtîu :lm::n dolayıdır, ki radyola- yın ttalyadaki taşkınlıkların pek İf- rata vardığı hakkındaki haber'eri karşısında biz bu defa az çok hay- Tette kaldık ve endişeye bile düştük. italya nihayet nereye gitmek isti- yor? Gazetelerinin, okuyanlara artık kelâl ve melâl verecek derecede sık Sik yaptıkları neşriyattarı vükm İtal Yanm meşhur Berlin - Roma milive- İçme Suyu işi | Ağaç Meselesi Hallediliyor | Tedkikediliyor İstanbulda İslanbulun en güzel pahalı 5: neşriya»|süsleyen, senelerce emek verilereki ( kasaday -| VDevamı 7 inci sayfamızda) pleLaaBaN DNUK asan saşetumemm ının çök caddelerini) Mısır, İngiliz Kıt'aları Mevzilere Geçtiler, Kahiredeki Mısır Sefiri Romaya Âvdet Etti Italyada neşredilen bir vesika heyecan uyandırdı, Romada MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Günün yazısı | " K Eyyt kayasa — — Daladler Cepheye Gitti * Taşkınlık l — ————- - Artıyorımış!; E ” CHURCHİLLİN NUTKU Tine tamamile sadık olduğuna biz de kanaat (!) getirmiş bulunuyoruz. Ingiliz aleyhtarı afişler asıldı Kahire, 13 (A.A.) — İngiliz ve .“I-fıdiîvn mevzileri işgal etmişlerdir. ol —| TPİş, tleri ihtiyat tedbir Başvekil Ali Mah 'aşa Sahra va- mak üzere istisnai haller için Devamı 7 incl sayfamızda) Müttefikler Mukabil Taarru Alman Ikmal Kolları Dün - Telefon : 'Telg. Tasvirielkâr İstanbul za —— 20520 Belçikalıların kahramanlıkla müdafaa ettikleri Alber kanalı Müstevliler Salı 14 Mayıs 1940 miyetlere —en az medeniyettir! (Serki 7 wei saytamızdadır) Geç Çok Ağır Zayiat Veriyorlar GTARTET S DT AMT TT CA SADTT AT S z; Londra, 13 (AA) Belçika orduları İn, arkadaşlarile birli! şerek düşm - Holanda ve|koymakta ve ağır zaylat verdirmek-|mar n hâkim olduğ, Hakiki medeniyet fertlere ve ce- izlırap — veren Raif Necdet ti ——— kendi “top sayfamızda Hedefimiz- Herşeye- Rağmen Zaferdir, Hedefe Varac Londra, 13 (ALA.) — Yeni hüü-; met reisi Churehille', harb kabinesi azalarle birlikte parlamente * huzü-'surette (içtima etmiştir. vunda isbatı vücud fırsatı zere, Avam Kamarası, bugün anij&İrdiği zaman avam kama vermek; Churehili, parlamciıto ÜrçrEkmek Fabrikası Kuruluyor Dörtte üç ekmek ihtiyacını bu fabri- kalar temin edecek | Pırinciların Üç şirket teşkil ei ten sonra rekâabete bir çök firirilari -sahiplerini aylığal mak süretile- kapamalari üze -| rine belediyece yapılan tahkikât 'ııx»w mek üzeredir. Belediye esas itibarile İstanbülun ekmek derdini hal için Tabrikalar te- sisinden başkâ çare kalmadığı neti- çesine varmıştır. Bıur maksadla derhal üç rikası açılm. ştıri Fabrikaların biri İstanbu Beyoğlunda, — Ücünı ekmek fab, ıli semtinde kurulacaktır ivenin ekmek * bu suretle Ja belodliyo nâl ederiz. Şeni bir vak'a çük kiz bu tecavüz ölmüştür. neticesinde meşrutiyet ibret verici m Şahabettin adını te, Prers diye tanı Mücadeleyi ba olan sevimli ÜMELİH anlatıyor ; Nasıl Nevyork Şampiyonu Oldum? Bu silsile yazılarda yeni bir âlemin en gizli nokta- larını, büyük şampiyonların hayatını ve Amerikan göreceksiniz, ges Pek Yakında Başlıyoruz. zihnigetinin tarihini ytnn bu adam en nihayet İstiklâl san talamak için en iblisane işlere bariz n en gülünç acera #iyan ve bir zamanlar boksörümüz!| , t hususiyetlerini ağız ve sını. naklediyoruz. Sahte Prens Kimdir ikte kendirini vaşında Mitli karışmıştı. Sporculara Mü jde! | Atııerikada müteaddit ve her m:lletten ecnebi rakiplerini döverek Nevyork şampiyonu salonuna S1, ÂZASI- (Devamı 7 inci sSayfamızda)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler