13 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

13 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Otuz ikinci sene. Sayı : 4368 — 12 Dikkat: Zengin ve eğlenceli müsaba- kamıza aid tafsilâtı 7 sayfamızda okuyunuz. Amerikada Harp Lehinde T ALMANL € 7 BRÜK WoN'S Almanlar dün Belçikada Alber kaıı_al:nı bBir noktadan geçtiler, Kendi kendimizi Düşünmek Mecburiyetindeyiz A vukuatın — cereyan — etmek- te olduğu bu — dağdağalı — gün Yerde - Cümhuriyet hükümeti, mem- teketimizde umumi — hayatın — ta- bil cereyanını muhafaza için elinden geleni yapıyor, ne fevkalâde tedbirler. yar, ne her adımda insam saşırtan tak yidat konuldu, herkes zamanın mü - sandesi mertebesinde işile gücile meş, gul olabiliyor, mektep, köy enstitüsü, hastane gibi çok muhtaç olduğumuz tesisat düşünülüyor ve bu da umum memleket halkmı hem — müsterih ve hem müteselli ediyor. Bu, gurpte eereyan etmekte olan kanlı — hadisata Tâkayt demek değildir. Bilâkis harpten hü- riç kalmak nimetine mazhar olan her et gibi, biz de, garp medeniyetini temsil eden üç büyük millet ve de letin böyle en amansız savletler!e biri birlerini imhaya çalışması karşısında şüphesiz — müter ŞU anda o memleketlerde se, hattâ milyonlarca insan, beşeri tin şimdiye kadar mislini görmediği müthiş bir hâlle içinde çırpınıp du. ruyor, Daha dün garhin mâbehülifti- harı olan mâmureler, birkaç dakika içinde viraneye çevriliyor, asırlarcı vropanın — garbinde —mahşeri mesalnin mahsulü olan — medeniyet | ( asarı yamıyor, yıkılıyor, - yor, Garp medeniyetinin hu kadar fik- a rağmmen böyle, yavrusu- en devler gibi, kendi kendini yok etmeğe çalışması, ayni zaman- da çok ibretle seyredilecek manza- ralardandır.Bu manzaraya biz Türk- ler bir taraftan büyük ibretle bakı- yoruz, fakat ayni zamanda garp âle- minin zorla başına getirdiği bu be lâda maddi ve manevi h Tiyetimiz olmrudığından d danen müsterih bulunuyoruz. Mes'ul olmamız şöyle dursun, bun- dan yirmi sene evvel bizi de zorlu içine attıkları felâket uçurumundan misli görülmemiş fedakârlıklarla kur. tularak istiklilimize sahip olduğu- gündenberi Avrupanın sulhüne v aclâmetine bizim kadar candan yardım etmiş başka millet yoktur. Bu samimi sulh aşkımızın sevkile, daha dün kendilerile en biaman bo- Zuşmalar yaptığımız milletlere, her şeyi unutarak elimizi uzattık ve çalı- şa çalışa, bulüs ve samimiyet göste- re göstere, nihayet Balkanların » birile aslâ uyuşamaz zannedilen letlerini birleştirerek ortaya Balkan- lar anlaşması denilen siyasi teşekkü- Kü çıkardık, Bu anlaşmanın ve büyük Gürbinlik eseri olduğu, bilhassa şim- | o SE! binler- parçalanı- |& nci ti ” muharriri: Te izkelea ede Velidi MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE AR MA J “TABVRO Ğ Ha K g” Almanlar kü l in Paris, 12 (Hususi) — Alman-! dır, lar bu sabah ilk dela olarak Mıı-; Londra, ginot'yu zorlamağa başlamışlar-'Belçika hu da ve muharebe gür ağgne gee €a kalıyoruz, | —— Paraşütle asker indirme macerası Ş K Poraşütle memlehet fetki Finlandiyada toeeübe edilmiş, hiç bir netice vermemişti. Bu garip harp usula — hakkında bir f mek için Avrupa gazeteli çıkan bu gzami / karilerimize takdim ediyoruz, G, TTALYADA TAŞKINLIK Ingiliz Sefareti Memurlarına Dayak Atıldı, Gençler İngiliz Aleyhtarı Yaftaları Sağa Sola Asıyorlar Moskova, 12 (Hususi) — İtalya matbuatı müttefikler aleyhinde şiddetli neşriyatta bu lunmaktadır. Almanların tarzı hareketi İtalyan hükümet mehafilinde çok müsaid bir tarzda karşılanmıştır. Dün İtal, tere aleyhdarı yaftaları zorla otomobilin üzeri- î ne yapışlırmışlardır. î i faret erkânı civardaki ötellerin birine ederek tecavüzden kurtulmuslardır. Kafile dahâ evvel sefaret binz sımın önün- Gi anlaşılmış olsa gerektir. Eğer Bal- kan milletleri şimdi de, istiklâl har- (Devama 5 inci sayfamızda) Ebüzziya Zade VELİD n gençleri, İngillere aleyhinde büyük tezahürat yapmışlar ve olomobilde ge- | çen sefaret erkânına tecavüz etmişlerdir. Yüzlerce kişiden mürekkep bir kalile oto- mobilin etrafını çevirmişler ve ellerinde İngil- | detli bir nümayiş yapmıştır. O sırada ya H inen iki selaret memuru ağır surette tecavüize Eî uğramışlar ve yumruklarla dövülmüslerdir. Tasviri Efkar elefon : Telg. Tasviriefkâr İstanbul INO HATTINA SALDIRIYORLAR. Alber kanalında bir gedik a , tle halinde paraşütçü diriyorlar, 300 e | Dünya Harbi | | İ bir değişikliğin Taponya ta- jmızın İletlerle ni de de toplanmış ve İngilizlerin aleyhinde sid- | Pazartesi 13 Mayıs 1940 Hayatta muvaffak olmanın sırrı fırsatı yakalayıp istismar etmektir. 20520 (Şerhi 7 Woi sayfamızdadır) ezahürat çıldı, ayyare an bir şiddetle ı:vx_uuı t !ıo 't .e arta b Pişdar kıtaat arasında üncü sayfamızda) Jden | c e | Amerikada harp ve Japonya 'l temayülleri (Hususi) — Ha N e zırı Arita dün Ho- |İ||Efkârıu kabul ederek, ||bir tahav Felemenk Hindistanının sta- (|| PYat har tükosunda yapılacak herhangi || N | mumiyede anif vül oldu, be müdahale lü- zumunda israr edixor Londra, 12 (Hususi) — Son taarruzlar dolayısile Amerika «Devamı 7 inci sayfamızda) | rafından müsamaha ile karşı- (Devamı 7 inci sayfamızda) .. Takip ettiği harici siyasettenayrılmıyacak - Tataresku dün yeni kabinenin programını bildirdi Bükreş, 12 (Hu: Muhabirimiz Bildiriyor) - kabinenin ğ değişmes v edilmiştİr esasen bir kurulması in dalmi hedefleri, her de en sıkı bir bitaraflık Balkan antanlı v derini afidir ve böyle < Galatasara Beşiktaş y Vefayı Mağlüp Etti, J | Fenerle Berabere Kaldı Ka BU Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Hakkı Fener kalesi önünde IYazısı 6ncı sayfamızda|

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler