12 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

12 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Otuz ikinci sene. Sayı : 4367 Dikkat: Zengin ve eğlenceli müsa kamıza aid tafsilâtı 7 sayfamızda okuyunuz. ba- nci Başmuharriri: Ebüz:iyı zade Velid B MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Kültürün temeli, seciyenin temeli gibi, ahlâki histir! Emerson 20520 ielkâr İstanbul (Şorhi *7 a0i "aağtamızdadır) -i Almanlar LüksemburgdanFransız toprağına girdiler Müstevliler Belçikada Ma — eeei e eee aa AUA GU | Holandada da Arnch Günün yazısı Mösyö Çemberlayn'ın Ani sukutu, harp Üzerinde bir tesir Yapabilir mi ? Garpte aylardanberi — endisi — He beklenen korkunç ve kanlı harbin ni-| hayet patlak verdiği günde ingilte - rede bir hükümet - buhranı — xsuburu herhalde ilk bakışla dükki edi-| Jecek bir hâdkse değildir. Mösyö (Çemberlayn) n idaresi za-| ten doğrudan doğruya bazı — İngiliz mahafilinde de, Fransız mahafilinde de-pek beğenilmemekte idi. Hattâ im- gilterede muhalif fırkalarla, gazeteler sabık İngiliz başvekiline hücumda çol Ti bile gitmekte idi- ler, ki bunun ni melerini iki üç gün evvel İngiliz meclisi mebusanının müzakere ve münakaşalarında — gör- Mmüştük ve meselâ eshak — haşvekil meshur Loit Corç'un (bugün fagil- tereyi idare eden hükümet yalnız be-| ceriksiz değil, ayni zamanda mecnun-| dur) gibi İngiliz siyaset adamlarının ağıından duymağa alışmadığımız söz Terini de işitmiştik. Mösyö (Çemberlayn) da bulunan Başlıca kabahat çok ağır ve mütaen- m! bir adam olmasiydi. Zalen sahıki Haşvekil-hir siyaset adamı olmakin Ziyude bir İdare —adamı — olarak Şetişmişti. Vaktile Ücaretle de mes- | Bul olduğu icin hesap işlerine iyi akıl| erdirmekte idi. Asıl şöhreti de (Bal- dV'a) kabinesinde ma'iye nazırı iken fngilterenin umumu maliyesini gayet i ü inden ve bütçe açık- olaylıkla kapatarak fazla v ridat bile temin — eylemesinden geliyordr, yani hülâsaten ber'ayn iyi mm- hasip olacak meziyetleri haiz bir - dam idi, | Bu meziyetler onun bi gün haşve- | kil'ik makamına çıkarak İngiliz mu- kadderatına imparatorluğu, iki üç senedir içi bulynduğumuz birbirinden vahim buh ranlarla do'u bir devirde idareye kü- fi olmadığını iÜlk —gündenberi tddin edenler oldu. Gerek mahut (Mün'h) mese'esinde, gerek — (Çekoslovakya) işlerinde, gerek Lehistana —yardım meselelerinde - Müsyö Çemberlayna, dalma çok ihtiyatlı, çok müteenniya ne davranmakla itham edi'di ve de- diğimiz gibi bu itham — ve tenkitler, genebi gazetelerinden ziyade ingiliz gazetelerinde olntişar etmekte idi. Bütün bu tenkitlere, hiç durma- dan tekerrür eden hücumlara Taüğmen Möüsyö Çemberlaya inada yakm bir huzur ve sükünetle mevkiüni muha- faza etti. Ruzvelt Anglosakson âleminin mahvına rıza göstermiyecek r Biziz SKİ e lam zE — Kİ MÜYTEFİK KATALAR >. > İt İLELAİE MetTnile Mre ”” 4 vılı/ıll' n a B Eden Harbiye Nazırı oldu Londra 11 (Hıııusf)) — Başvekil Çörçil, kabine- sinde son değişikliği yap- tır : ”uand Halifaks Hariciye Nezaretini muhafarza , et- mektedir. Grinwood san- dalyesiz Nazır, Labon'.ıl- lerden Alexândre Bahriye Nazırı, Eden Harbiye Na- zırı,liberallerden Archibeld Sineclair hava Nazırı ol- muşlardır. Çörçil, Chamberlain, Atlee, Halifax ve Grinwood harp kabinesini teşkil et- mişlerdir. Rumanyada Mill Birlik Kabinesi Kuruluyor İ Dünkü taarruz vaziyetlerini gösterir harita gaa unaa aS Narmman Kadın yüzünden... Dün gece Çarşıkapıda feci bir cinayet oldu 21 yaşındaribrirm genç öldürüldü, iki kişi de ağır yaralandılar Dün akşam Çarşıkapıda bir gencin ölümü ve iki kişinin yaralanmasile ' Hadan vazgeç, bu, senin için daha neticelenen bir cinayet olmuştur. Hâ- ' ; Glğcak . — Delikanlı, bugün görüştüğün ka Yeni kabinenin kurulması işi yine Tatareskoya tevdi edildi Başvekil! Tataresko Bükreş, 11 (Hususi) — Rumanya İkabinesi, milli bir kovalisyon hükü- meti kurmak imkânlarını hazırlamak için dün istifasını krala takdim ot - eimi işgal ettil Kraliçe Vilhelmin İtalya Krah Emanuelden müzaheret istedi astrichti, er Holanda tankları istilâdan evvel manevrada Holanda mukabil taarruza geçti, 200 Alman tayyaresi düşürüldü A asker Londra, 11 (Hu E rüzü Belç si) alar|sütlerle şehirlere hir ndirmekie anda Ti açşal. mukavemeti karşırında dürmüs| - Holanda Mukabil Testrizu T 'cibidir. Alman Sirütejisi etrafa deh-| — Londra, 11 (Pusu y şet salmak için, mütemadiyen para - (Dey MEMBA SULARIMIZ UA LA b AMAYA Çok fahiş ve yüksek fiyatla satılıyor 1425 kuruşa satıla perakende 119 k 3irçok sebeplerle herseyin bir daha pahalilaştığı şehrimizde * içme suları da ucuz değildir. Üstünkörü bir tetkik bile İstanbulda süratle halli £ tlzem bir su meselesi o'duğı dana çıkarmağa kâfi su satanlar dahi bize n damacana ünü meys gelir. - Bizzat Belediye, elinde mevcut talimat |Pameyi insafsızca tatbik etse, İstan bul halki kolay kolay içecek su bu- lamaz!'» itirafta bulunmuşlar- esinin bu taraf balisi başka zamana bırakarak dan ücüz> tâbirinin de artık caiz ol- madığını tetkiklerimize istinaden is. Jbata çalışacağız. TeSsİ sattığı suların balarında sıhhi tedbirler mem- aldıktan n emin ola- | Evkaf sularma rvağ- / Meseli, Taşdelen « çok aranan sular arasında geli « ! yeni kabinenin * kurul. Fakat nihayet son Norveç macera- | disenin tafsilâtı şudur: Doiğiştir; Haydar; bul söğler w.lmîııri.' ı:(]r; nîî:ıki gea tt başevkilin — mevklini — esaslıca| — Yirmi bir yaşlarında Haydar is- xsmda çvvelâ afallamış, Bonra )nu ması iş ZLi ei y -mnıı görüklü. İngilie meelisi Nor-| minde bir genç güzel bir kadınla ta- yak kendisile konuşan adamın hüvi-| koya tevdi etmiştir. i kabinede .".!mıı tngiliz kıtaatının biraz da im- |nışmaktadır. Haydardan başka mü- (Devamı 7 Inci sayfamızda) —| bütün fırkaların mümessili buluna -| İ.'İr hilüfinda — Nörveci — terkotmiş | tenddit tanıdıkları olan bu kadın sonra halk, Lemizliğinde, rak daha ziyade kaplarda — satmaktadır,. gaktir. > z 4 | 55 iala | S kaf arını damacana; büyük e « lunmasından hiç te memnun ol-İleden sonra delikanlı ile bi - ei - üi Dü > Ü E e :ı':ı:ı'.“.':.: gösterdi. arkasından Alman | beraberce akşama kadar gezmisler-| Dünya ihtilâfında ı!nem"m lâlasmla ir ı»ıı, d lmak üzere üç ayrı> ö M__ ların bermutad baskın üsülile - Fele-İdir. Kadının tanıdıklarından sabıka- | | ne 0 K inler 16 h Şükrü bütün gün onları takip et- YTICa, perakende satiş depoları ha nihayet, (dinamik) yani (Çhareketli | miş, fakat mevcudiyetini - hissettir- | İran -Türkiye 'ade, Kotafın pahâlı olarar su sactığı EmiŞş! Ve asia" hllllllİll | (Devamı 7 inel sayfamızda) — Jç polarından biri (Eski sebi neifi aBi çi n ziyade, (Statik) | memiştir. ' < Dovam 7 inci saytamızda) — uğlafarından biri : ,";.:|"""'m saymak) itiyadında| — Nihayet saat yedi buçuğa —doğru y an Y? na ım.î Nİ (AA) Gazetelere gö- h * Satn sabık başyekili çekilmeğe mec-| Haydar sevgilisinden ağrılmış ve Çar —- re Demirçi kazastnda dağlar arasın.| Fransanın en tanınmış mu- harrirlerinden Tharaut kardeş- der Yakın Şark hakkında büyük bir röportaj hazırtamak üzeri seychate çıkmışlardır. (Devamı 8 üncü sayfamızda) bur etti, , | *kapıda Bitpazarında esnaftan ağa- Garip müşabehet ve — tesadüfler! (beyisi Gafur'un dükkânına gitmiştir. | Mütareke senelerinde de şimdiki baş | Vazife icabı Ankaraya gidecek olan (Devamı 5 inci saylamızda) |genç ağabeyisile vedıı_ışı_xknıı n_ı!_n « VELİD kalı Şükrü dükkâmın önünde görün- Ebüzriye Zade |müş ve Haydara hitap ederek: futbol maçları G. Saray Beşiktaşla berabere kaldı. "Fenerbahçe Vefag 3-0 mağlüp etti 'azışı Gncı sayfamızda| |da geniş bir sahada petrol ve tana» lhw ür etmiş asfalt bulunmuştur, Muden tetkik ve arama enstitüsü j mücürü yakmda Demireiye gelerek bu Sahada tetkikatta bulunacaktar,

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler