11 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

11 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VUL RUNLESONE. DAYI 4İDÜ Alman Müstevliler Şiddetli Mukavem Chamberlain istifa etti. teşkil etti, Fransız kabinesinde tadilât Hitler dün ya aldanmamak lâzım geldiğini, bu- mur daha sonra başlıyacak asıl faci- nn ancak İlk perdesi olabileceğini söylemekte idiler, Bizim gazetelerde pek açıkça ya- zılmamış olan bu mütalcanın doğru okluğuna şimdi hükmetmek lüzun ge- liyor, çünkü Almanlar nihayet dün- denberi mutadları olan baskın hare- ketlörinden — birile hem Felemenge, hem Belçikaya, hem de Lüksembur- ga taarruz etmiş bulunuyorlar. Maamafih Almanların son zaman- larda her mörede olursa olsün — bir harekete geçmelerine İngiliz ve Fran Ssız erkânıharbiyeleri de intizar — et- Mmekte ve her İki memleketin hükü- Mmeti de bunu bilmekte idiler. Nitekim dün istifaya mecbur ka-| Yan tagiliz Başvekili Mösyö Comhor- |— fayn evvelki günkü mertlrmde bu nok- taya çök kuvvetli surette temas ede- te gibi Belçika ta- n şimalden ihata ede- (Majino) hattınm arkasına düş- Kayesini mi takip ediyor? h böyle bir gaye taklif ediğ #tmedikleri şimd'den — kestirile- meez$e de, öğer maksatları bu ise, bu- günkü vaziyetin 191b teki vaziyetle Kkabili kıyas olmadığını — söyliyebili- viz. Filhakika 1914 te Almanya harbe, hazırlığı yok mesabesinde olan — Bel çikaya ani bir taarruz ile başlamıştı. O tarihte Fransız erkânıharbiyesi de Belçika istikametinden bir taarruza ihtimali vermiyordu. Almanlar işte her tatafta hükümferma olan bu gaf ketten istifade öderek bidayette Bel. çikada ve Fransanın şimalinde hayli muvaffakiyet kazanmışlardı. Bugün ise, Almanların Holanda ve Belçikadan bir taarruza geçmele- vi aylardanberi beklendiği için bu iki küçük hükümet çok hazırlanmış 0). duğu gibi, Fransız ve İngiliz erkânı- harbiyeleri de keza bu istikamette bir taarruz ihtimalini derpiş ettikle- | rinden ona göre fevkalâde tedbirler İttihaz etmişlerdir. N ':,Md_, gerek Holandalılarla Haziranda löencek, — Çıkar Bolçikahların, gerek müttefiklerin Vasi mikyastaki bu hazırlıklarını ta- bi bilirler. öyle olduğu halde bu ka dar büyük kavvetlere karşı tasrruza Keçorek onlarla bir meydan harbini (Devamı 5 inci sayfamızda) Ebüzziya Zade VELİD -H Cumartesi N Mayıs 1940 .Büyik işler yapmak kudreti; küçük işleri başarmak kudretinden doğar! Başmuharriri: ö 'Telefon : Ebüzziya zade Velid 20520 MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telg. Tasvirlefkâr İstanbul stevlileri Hududl (Serhi 7 inci sayfamıadadır) arda —a ——— Yerine Churchill kabineyi yapıldı, acele cepheye hareket etti etle Karşılaştı . MiKYAR $O0 75 100 ÂALMAN TAARRUZU /v'l' HOLANDANIN BATAK- LIK SAHASI J' DEVLET HUDUTLARI l:o LÜT MA y Bti ea NDRA Aza AT SN Pa CV CK0T o vW d iTOKE ALAY BoLBEC . Ron P#— Si F : ç REIMSN *SürLiş PARİŞ THİERY Almanların Holanda ve Belçikaya savletlerini gösterir. mufarsal harita 120 Alman tayyaresi düştü — D aa İ eee aa Amerika Vaziyeti Alâka Ile Yakından T akip Ediyor Londra, 9 (Hususi) — Alman ordusu bu sabah saat üçte Belçika ve Holamda İtahitlarını geçmişler KÖY EVLERİ İNŞAATI Milli Şefin Kıymetli Ve Yüksek Irşatları Ankara, 10 (Hususf Muhabirimiz-|na göre bahçeli ve bol ağaçlı arsalar| den) — Dahiliye Vekâleti köy evle-|üzerine yapılması, kiremitlenmesi ve| rinin ıslahı, evlerin içtimal hayat ve/buna aykırı köy evi inşasına müsa- iltisedi. sarecetlere, sağlık icaplerı- (Devam 3 üncü zabifemizde) ZL ler, Lüksemburg dükalığını baştan başa istilâ et « Mmüşleedir. (Devaam & dep

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler