6 Temmuz 1935 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 3

6 Temmuz 1935 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hal)a Mpüdafuası d'"r m' Olloyde gazetesi l - 9 İluıwıın 1935 tarihia Bdi “Şvekil Gömbüş a Tünina tara- meclis mobu- iva müdafaası — ka Projes arz edilmiştir. ı:ı'n';l bu'üsatan — uşağı- badiş, Ouları ihtiva etmek Macar lı.n Yüşini bitirmiş — olan landaş (EY* örkek her — va- '"uı: hava mülafaası his- ü. dahil olmağa ve mü- hl.lım İstilzam — ettiği ta- " İştirak etmeğe davet Kebilir, lcsp ottiği tak K Rörek talimler ve ge- 5.":;'! #snasında polisler 9t alınacak tedbir alkın hareket ve hür- kk':'hdıl olunabilir. Bu ? alâkadar neruretle qh"klln ün tayin Harbiye Nazırı t ve tesbit Yine Harbiye Nazırı 4 .“"h" veya nahiyelerin Tahiyelerde ne — gibi Üllerin hava müdofan. FŞ tertibat almoları SCeğine korar — ve- © tertibalin, ne — ka zarfında alınması İiş — Beldiğini ÜFTEEİ ” « B ve mun. ı*ı,:lhıılırın şehirlerin, Erin husüsi vya u Yeşekküllerin bu terti- Tenp ı-llıniıgı mesref, Mi Tisbotde iştirak ede Tözaret ayrı ayrı teş- lı"lüllı hususi ve şah k' düşen tediyat hisaesi k “ergiler gibi tabsil o- UÇ Bu hükümlere muha- "Ğı,"k“ edenl-er veya va .q._ ââr Yyöpacak — olanlara t ğ Olanlar, sulh — halinde İRL* savaş halinde 6 ay Sezalandırılir b: Müdafası için alınan (!l.:I lahrip veya bir müd. *U.: kullanılmasına mani %'ib hakkındo, te İgraflorı 'l N veya bir inüddet ı"' lmasına mani ol- MII.. kinda tesbit edilen *T tatbik olunur lı İT ? tehlike esnasında B e teraf'ndon — olınan ’İı“:"" küsen vaya jhmal “4.%"' zmak bir cürüm ı,. İi gibi, bu hareke *ı da ölüm vaya maddi İunı görefajli 5 se- —q, Üskbut kürek veya V.,ı_' 4? cezalandırırlar, * hulâsu edilen bu .. #sbabi mücib: sin Sa Macaristanın dö N T düşman memle- » Pühat olması TDühtemel hücum- Va hücümü veya her Stşi Trjeroni muahe- _“bîdco Macaris- ÜS bir hava küvyetine — malık " teborüz ettiriliyor İla arsınlusal bir anla- z Va hücumları me- :' takdirde ki bu kkn *men hemen — hiç Yok Gibidir, bu gi y *LŞ; “Fa karşı koruma N :ı devletin en müh- "*e. Arindan birini teş. l,"' Esusan bu hu- e. 4, Polonya, Rom- k“Iİıvılyı Fransa, yt '.bun'ı benzer ka- tmislerdir. B Mtcibe bundan s0- | | Yakın komşularımızda olup bitenler. €rep göz teleri Yugoslavy- anın seçimden küms-tin teşekkülün fen son- raki darumu etrafırda üzerinde duru'muğa değer mütaleat ile doludur Polilika gazeteai bu dü rüm etrolinda — bastığı bir başyazıda Başbakan B. İst oyadinoviçin saylavlar kur alu başkanı B. Çiriç ile ola a görüşmelerinin önemini ila- ri sürerek dıyor ki: YugoslavyadaDurum. Yugoslaryanın seçimden ve yıni hükümetin kuruluşu- ndan sonraki iç durumuna bir bakış., Son gelen Belgrat ve Za. | duruma reğmen siyasal pa- ve yeni hü- | «Bolgrat ve — Zağrepteki muhslefet üyeleri bir | vaziyet almak için hükümetin 4 temmuz topla ntısında okuyacığı beyan nameyi beklemaktedirler, Bu beyannameyi bekleme- den yeni hükümete karsı açık bir vaziyet alarak mu- halefete geç n tek grap ise, eski Başbakan B. Yevticin grubudur. Bununla beraber bu grup üyeleri de, Yuyas- lev saylavları kulübündeki son toplanuda — hükümetin 200 oyluk bir ç ıkluk ile gü- ven olucağına inanmışlardır. Diğer taraftan — hükümetle sıkı ilgileri bulunanı muhafıl B. İstoyadınaviçin bir kı İ rtilerin yöniden — toplanması meselesi önemini kuybetmiş | değildir. ve hatid — S-mayıs | mindenberi — bu tarzda | yeni grupların temelleri bi. ) BEp le atılmıştır. Bogün hükümetini İstoya- Jdinoviç tutan ı gruplar gözden — geçirilirse bunların bir çok dafa bera ber çalışmış - oldukları _gör. ülür. Diğer taraftan eski radikaller ve B. Kureşeç ve İspaho cski Hırvat köylü pa- | rtisj ile birlikte iki defa mu.| halefette birleşmişlerdi. Bu | eski beraber çalışmalar el. bette bugünde —meyvalarını | N-tekim B Istoyadinoviç hükümeti için verecceklerdir. deki üyeler arasında gayet | eyi bir anlaşma havası eamektedir. Öbür — toroftan, | muhalefet gruplori da kendi aralarındaki buğları — sıklaş- tırmağa çalışmaktadırlar. Jutarji büyük si- | Zağrepte çıkan Lisl gazetesi da yasal gruplar arasındaki bu | san hareketlerden bahseder- ken diyor ki: «Radikallar ile B, Koro- Bo saylavların memnuniy- ş gaç ve İspaho arasında tam etsizlik gösterecekleri şeyde güven Fi sürsceğini dir Her gün saylavlar kurulu salonlarınılun toplantılar yapmakta olan B, Yevtiç ta rafları ise son gün erde Kr Cirinci de vukva gelen hâdıselerden — istilade ederek son hükümet değiş- mesinin, Hırvatlar tarafından meselesini ile

bildirmakte- işlafisço v eyi gö ülmediğini ileri sür- her- bor anlaşma vardır. Bu üç grup vakın — düaha bir. tek program yaparak onun et rafında toplanmış Fakat buna karşı başındaki — prozamları birinin aynıdır. Muhalefetin uyrubuna lince B Maçak listesi fında toplanan değildir hükümet bir ge- etra- gruplar, o zaman yalnız seçim için birle şenişlerdi fakar sonradan bu meğıe ayoi zamanda B. Ma- top'uniş —daha sıklaşmıştır | çuvkı bu hâdiselerle — ilgili B. Duvidoviç, — Yovanoviç, görmektedirler. G dk Diğer taraftan B. Maçek. | * Moceğin devlet — teşk- in dostları da bu rivayetleri | AL hakkındaki / düşünce- yalanlamakta ve B. Müçekin leri bir. birine çok ya- almış bulunduğu açık dürü- | kindir. Çiftçiler grubu da | mun Hırvatlar taraf.ından eyi | B Muçağin programını karşılunmata olduğunu bil- | kabule meyyal bulunmak. direrek bahsedilen — bâdise- | tadır. sıyasasını bozmak jstiyenle- B. Maçağe yaklaşmiyen rin işi olduğunu ;leri sürm. viftçiler grabünun — bit kx ““_"' rler gn üyeleri ise esasen bu Saylavlar — arasındaki bu parliden — çekilmiş ve B | deleri üzerinde dürarak bü- | Yavlicin yanında yer al- | nları izah etmiş hava kürü- | yaşlardır. Demokratların bir * | manun her kesi ıııııkad-'r“ul' çoğu da B. Maçeğin fik- | en bir mesale olduğuna göre | * * on dört yaşından itibaren her | "lerine taraftan — gözükü- | gencin kolaylıkla — gözcülük | yorlar veya istihbarat gibi işlerde kullanılarak, daha kuvvetli u ısurların daha önemli vaz. ifelerde kullamlmısı lüzum udan bahsetmiştir Bundan sonra halkın hür- iyetinin muayyon bir nisbet dahilinde tahdıdine geçerek bunda gözetilen gayeler an. latılmış, tayare hücumları karşısındu şehrin elektirkle- rinin sÖndürülmesi, munakale vastalırının durdurulması ve yurtsuz veye açıkta kalanla- rın yabanei evlerde emniyet altına alınması lüzumundan | bahsolunmuştur. Esbabı mucibince geri ka lan kısmı da nakdi muavene- tin lüzüumunu ve cazai hükü- mlorin tesbitinde takip olu- n gayeyi izah etmişti Jatarnji Lis, siyasal parti karşılıkl: böylece işaret attikten sonra son olarak — partiler odakj bu durümun pek ya kında sarihleşeceğini söyl emekte ve bunu beklamekt- edir. Vreme gazetesine gelince, muhalefet arasında birleşme işinin bir çok z orlaklarla ka- rşilişacağını — ileri diyor ki: «Ru zorluklar darasyon meaelesi larin dürumunu üEersi sürerek yala:x Fe- üzerinde değildir. B. Maçek ayni — xu- manda Hırvatların başkanı sifatile ulusul mahiyeti ol miyan bııh gıııplıı-lı birle- yi p TZU | e 0000001000LECDEDRDECE ıııioiıııııı l lt 6 TÖRKDİLİ ee — O v0 0CCCACOALEBCCECCCCOE: Su 8-10- 12 sayfa çıkar. Şİ? Hiç bilmiyanlere Az bilinlere Hiç bilmiyenlere İngilizce İngilizce Almanca 1'oı<u YUNUZ? — bearini Pürküsbe Çarşambu Cuma Cumartesi En eski, en büyük KURUN vısını 5 100 Her gün #000D0cCLCOECECEACER! ktu ve gerek siyasa, gere taktik bakımından bütün ih. timalleri ineolemelen böyle bir birleşmeye yanaşmama- “HALKEVİNDE-- Yabancı Dil Kursları Halkevi Başkanlığından: Halkevimiz. Halk dershaneteri ve kurslar şubesi la- afından, biri bilmiyenler diğert bilenlere mahsus ol- mak üzere iki İngilizce ve bir Almanca kursu oçıla- cak ve derslere 15 Temmuz- 1935 - pazartesi günü aşlanacaklır. İstiyenlerin Halkevine gelerek adlarını yazdırmalarını dileriz Ders günleri aşağıda yazılıdır. Dersler saal on ye- diden an sekize kadardır. İSTANBULUN gazetesi kuruşlan $ paraya indirt —-. — : : : : : : YILLIK ABONESİ: 750 Kuruş sabahları ; : ? $ $ $ $ Şarbaylıktan: ktadır. Bununla beraber B detli tir » Maçeğin B. Davidoviç yahut SA. de, B, — Koraşeç ve hattâ 8 30 da açılır Sabill B Stayıdinoviç ile — be- 10 30 da kapanir raber — yürüyebilmesi de l î;; !:“ kıı'ıı î" Akşam ihtimalden uzak tutulamaz v ARRDR İ ; Önun için B Naçek tam Belediye gazhanesi 5 935 den itibaren yukarda gösta bir korar alabilmek üzere | Tilen ssatlerde açılır ve kapanır, Bü - saatlerden sonza hükümetin, — beyannamesini | Müracaat kubul etmez okumasını beklediği zanno- 0 lunmaktadır SS 3 Novasli gazeteside — ayni fikirde bulunmakta ve — jki İ ——— büyük grup teşekkül hak- Haa da şonlar lemokte İ Ğ) TÜRKDİLı Weşriyatından: &Bu işi helledevuk — olap SKK hlüya ği akcam Balıkesir Doğum Görenek- du kı o da zamana bağlıdır. Bagünkü — vaziyette B Ma- leri Ve Çocuk" “çel sürette xerbest bi :u:n::::mî:lfr S MAD Muallim A. Osman LAĞŞA İ'etkık eseri Sovyet (35) KURU'Ş k # Notası | (Baştarafı birinci suyfada) balıkesir Halk Adet ve ve onların Mançürideki adu mlarının kişkirtici — çalışma: '"“nmalar" ın"”l. hFdP' olmusunı kuhul .»l"'ı!l“" A(".“I 0:',' tek niyetinde — değildir. Tetkik eseri Eğor Japon hükfümeti uzak (30) KURUŞ doğuda harıgn borunmasi'e b gerçekten ilgili ise acele, şid TÜRKDİLİ EVİNDE SATILIR. t dbirler alması gerek. _— — aa VA l leı Hasan ; DEMİR HIRDEVAT *ct.. BOYA YARI RENÇBER DÜZENİ K TÜTE BAYIM BURASI için Zugum/u £Şya13rı aden Ücuz Aihrığ Bizdeen &i Boya ve VÖU YAGLARİNİ M | DBurada bula biliyoruz w ! # a) Biz köylülerdeg Pulluk ve cber Düzeninik | HEp Buradan AlıniZ V K

Aynı gün çıkan diğer gazeteler