24 Temmuz 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

24 Temmuz 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TÜRKDİLİ - ** ( | l Milletler Cemiyeti Alıyın 30 zunda Fi- listinin Taksimi Plânını Edecektir.. Müzakere 24 TEMMUZ CUMARTESİ 1937 Xıa Sl_ıriye deFilistininTak- Simini Protesto Etti.. Villetler Cemiyeti ayın 30 zunda - Filistinin taksimi plânını müzakere edecektir (,ş*'l 23 mırıne talebesinin tertip Muaazzam bir mitingde| Bin taksimi hakkındaki | ye hükümeti Suriye fevkalâde p'.'"!ılo edilmiştir bi etörlerin bir kısmı İttt lar söylemişler ve Fi © taksimi aleyhinde Ui Muşlardır. 5,:'"' sosyetesi manda Pıı_:'l- bu ayın 30 unda Plânını — müzakere üden, Filistinden bir h-yeıı Cenevreye gi clnHukümetır.ınYaptı- & Bir Teklifi Japonya . bul Etmiyor. Ka Ka ı.,_.ı. 4, 23 (ALA) — Şi İnde Çinli!erle Japon- Nda yapilan bir an- ine Çin kıtaatı wi Ve Pekin mıntakala- “lnye başlamıştır. beraber Nankin hü İt intizar hattı ha bul ederek mahalli Reticelerinin 'ad vöru & askeri kıtalar itilâfların ka A& Şeyler — olma İ edilmektedir. t " Japon ateşi- Ki , Mazetecilere Ümetinin cenubi Mmüç Saliyetleri dola M miktarda Ja- :' kıtaatınm bek- Olduğunu söyle !N Rton, 23 (ALA) lı—n" dün hariciye * Velles ile © bizzat B. Hull | tarktaki — vaziyet ;â'“lııınııur Tteh At almakta olan Slan * filinde elde edil: * '*lı,ıü"'“' nazaran Alm hükümet na *m“ Süyanın — Şimali Sün , Utsnda Va 'W Ülmey , Patti hareket '”'nı te olduğu hak Vermiştir. :::’L İhtilâfı 'mcvıı- | q:: '“lh:” çare ara j dile N muhafaza İn ve Japon | | | | ponların Pekin ŞAMDAN BİR GORONÜŞ (Radyo) — Şam | decek” ve taksimi edilecektir Londra, 23 ( protesto (A.A.) —Suri- komiserine Filistinin taksi mine dair bir nota vermiştir Milletler Cemiyetine de teklifi istenilen bu notada Filistinde — Yahudiler - için milli bir yurt tesisi proteslo edilmekledir. ve Suriyenin Filistinle tesanüdü - bildiril mektedir , nezdinde teşebbüste bulun- maktadır. Hong'Kong. 23 (A A.) Royter Ajansı muhabirinden: *Pekinde ikamet etmekte olan İngiliz ve Amerika te baasına sefarethanelerin teh like işaretleri duyulur du yulmaz emniyet noktaların da toplanmaları bildirilmiş tir. Hongkong memurları Ja- yakınında bulunan Çin kuvvetlerine karşı yapacakları bir taar- ruza her dakika intizar et mekte olduğunu blldıımek tedir Milâno, 23 (Radyo) Stempa gazetesi, ademi mü- dahale komitesinin son top- lantısında met kesbeltiğini dır. İstanbul, 23 (Hususi) Londradan gelen son vaziyetin vaha yazmakta bir | habere, Çinliler |Pekin civa- ve | tahliye etmeğe başlamışlardır Tokyo, 23 — (Radyo) Japonya Hariciye Nazareti Çine verdiği hir — notada, bazı kıtaatın şimali Çindeki mevzilerinden geri rındaki mevzilerini alınma - | sile ihtilâfın' halledilemediği metaliba- | t tının tamamen kabul ve ta- t hareketine | bildirmiş, Japon tbik edilmesi lüzümu bildi | rilmiştir. Japonya; Çinde Japon düşmenliğile tanınmış şimali | kimselerin derhal hudud ha- | ricine çıkarılmasını ve Japon | aleyhtarlığına son | gini talep eylemektedir. verilme GUNDELİK SİYASAL G—AZETE ON İKİNCİ YIL SAYI; 10184 Sancak tAz ın Bir Cani İdama Mahkum Oldu.. ' Edinciğin Çepni Köyünden Kara Hasan Adın- da Olan Bu Adam Üç Sene Evvel Bir Kardeşi | İle Birlikte Dört Kışıyı öldürmüş Ve Iki Kişiyi Muhvelesı özerinde görüşmeler B. SÜAT DAVAZ Ankara, 23(A.A.) — Sa- ncak hakkında edil- miş olan mukavelelerin mu- saddak suretleri dün te Fransız hariciye nazırile büyük elçimiz B. Süat Davaz arasında teati edilmiştir. Hai la aa Mektupçu üenıılıyı tayin edildi. imza Paris- B. HİLMİ TÜRKER Uzun müddettenberi şeh | rimiz mektupçuluğunu mu vaffakıyetle idare eden B. Hilmi Türkeri De nizli vilâyeti mektupçuluğu- na tayin edilmiş ve bu ta yin yüksek tasdika iktiran etmiştir Memleketimizde kendisini çok sevdiren B. Hilmi Tür keri kıymetli idarecilerimiz dendir Uzun yıllar Balıkesir lâyeti mektupçuluğunu hüs- nüidare eden B. Hilmi Tür- keriye yeni — vazifelerinde muvaffakıyetler dileriz. Balıkesir mektupçuluğu na da Sivas mektupçüsu B. Süleyman Sami Alemdar tayin edilmiştir. kererı beseen — İtalyan Gazetecileri Landraya gi- dehilecekler Londra, 23 (Radyo) vi messilleri, İngiltere ile İtal ya arasında hasıl olan ibti- laf Ağustosun 1'k üzerine haftasından itibaren tekrar | Londraya gelerek vazifeleri- ne başlıyabileceklerdir. | | İtalya matbuatının bura mü: | de Şehrimiz ağır ceza mah kemesi dün, üç senedenberi | devam etmekte — olan mü- bim bir cinayet — davasını neticelendirmiş ve kararını vermiştir. Anavbir baba — ayrı bir kardeşin ve diğer üç kişinin ölümü ve iki, kişinin de ya- | ralanmasile neticelenen bu davanın faili hakkında mü- ddeiumumilikce idamı isten- miştir. İdam kararı — verilen bu mühim muhakemenin müt hiş ve tüyler Ürpertici cina yetlerin esası şudur: 30 4934Tarihinde Bandırına nın Edincik nahiyesine bağlı Çepni köyünden ana bir baba ayrı kardeşi kahvec IKara Mehmetle üç arkadaşını öl düren ve bunlardan başkü daha iki kişiyi — yaralıyan | bu köyden Numnnoğlu 328 'Mısır, Libya | nıTahkım Ediyor.. Bunun İçin Bir Mısır Askeri He |yeti Hudutlarda Tetkikat B. NECMETTİN YEŞİL doğumlu Kara Hasanın dün ağır ceza — mahkemesinde duruşmasına devam edilmiş- tir. Dava neticelendiği - için esas hakkında iddiasını ser İ deden müddelumumi — mu- Hudutları- | Yapıyor.. Kahire, 23 (Radyo) Mısır hükümeti nezdinde as keri müşavir Kolonel (Kor- noval); Mısır erkânı harbiye reisi Şükrü Paşa ile birlikte Mısırin garp hudütlarını ma hallinde tetkik ettikten son- ra, buralarda yapılacak — iz tihkâmlar hakkında — bir plân hazırlamıştır Hazırlanan plânda, Libya | hudutlarındaki hava istasyo nuna yeni hava topları ika me olunması İözumu ha olmuştur İtalya - Habeşistan harbin- de bu hudutlarda — yapılmış olan tahkimat, bazı tadilât | la takviye edilecektir. Son haberlere — göre, İs kenderiyede bir hava istas- yonu inşa edilecektir. Misit hükümetinin tereye İngil ısmarlamış olduğu mühimmat, peyderpey gel | meğe başlamıştır eei Bir Anlaşma Ankara, 23(A A.) — İran hökümeti ile heyetimiz ara sında bazı meselelerin halli için yapılmakta olan müza- kereler neticelenmiş ve mu kavele projesi bugün Tah- randa prafe edilmiştır. Fransız Sefirleri arasından deği- şiklikler yapılacak 23 (Radyo) — Pe tit Parislen gazetesi; Fransız | Paris hariciye nezaretinin tevsibile | birçok memleketlerdeki | Fraasız sefirleri arasında te- beddülât yapılacağını yazı yor — ——cızaanamnan — İngiliz Lirası 112 Fransız frangına tekabül edecek Paris, 23 (A A .) başına Frank 43 miligram altın esası Üzerinden altın mevcu dunun yeniden kıymetlendi rilmesi İugiliz ga tekabül kıymet hali üzerine İrası 112 fran edecektir. Bu hazırda daha fazlaya çıkmış bulunmakta dır. gizlenen Yaralamıştı.. avini B Necmettin Yeşil hâdise günü, — suçlu Kara Hasanın eski bir. kin ve in tikam yüzünden Kara Meh- medi silâhla — öldürdükten sonra yanında oturan Mah mut oğlu Mehmedi de yine silâhla yaraladığını ve ya- ralının evine giderken önüne geçerek rica ve istirbamı nazarıitibara almayıp tüfeğini — yara- hnın göğsüne dayayıp ateş — ettiği ve — onu da öldürdüğü — ve bu esnada oradan geçen Mehmet oğlu Ahmedi de yaraladığı; suç- lu Kara Hasanın bunu mü- teakip orada bulunan kah- veye — giderek — korkudan Mehmet oğlu Mustafayı da yine silâhla öldürdüğü ve suçlunun evi- ne dönerken evinin kapısı önünde duran Hacı Ahme- di de öldürdüğü ve silâh seslerini işiten köy muhtarı Mustafanın, arkasından koş tuğunu görünce ona da bir- kaç el ateş ettiği Ffakat kur- şunların isabet etmediği ve cabinin takibine memur edilen köy korucusu Mahmudu da öldürmek kasdile yaralamış olduğu — kuvvetli delillerle anlaşılmış olduğundan suçlunun Türk Ceza kanu- nunun 450 inci maddesinin Sinci bendine tevfikan hakkında idam kararı veril- mesini istemiştir. Bu talep üzerine mahke- me heyeti uzun bir müza- kereden sonra kanuna ve hâdiseye uygun bulunan bu talep veçhile riyaset mev- kilni işgal eden B. Alı Riza suçluya mahkeme kararile, yaptığı bu cinayetlerden do- layı idama mahküm edildi | gini bildirmiştir. Mahkemenin — bu kararı tevhim edilirken, suçlu me- tanetini bozmıyarak — soğuk kanlılığını — muhafaza edi- yordu. —— — Rüreezm Lüksenburg Düşeşi Parise Vardı Paris. 23 (Radyo) — Lük- senburg düşesi, zevci Prens Eliksi ve Lüksenburg Başve. kili ile birlikte dün buraya gelmişler ve Relsicumhur B. Lebron tarafından kabul edilmişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: