24 Temmuz 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4

24 Temmuz 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAFYA 4 TÜRKDİLİ — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Balıkesir Şubesinden: Mesahası Yapu senet Kazaıs Maballesi Mevkiüi Dekaş M. Gayrimenkul — sahipleri No: Kıyıcı Kadir 4 Balıkesir. Mirzabey Akçeşmede 1.838 Kadir — karısı Cemile 81 Kıyıcı Kadir karısı Cemile 4 ü h 3.976 ü . » 7 Hüseyin oğlu Cemil 4 3 b 2.297 ği K Ğ 65 . Kavukcu yüzü 2.757 n . * ılo he Hacı ismail Baş çeşme 6.433 Hüseyin oğlu Cemil 8 mahallesi 24 TEMMUZ 937 Borçlu İsmail Borç senedi No: ** Kazası Mahallesi Mevkil Mesahası dekar Hududu Borçlu ismi Böotç tenedi Nö: Balıkesir Köylüköy Değirmen yolu 5.514 Aziz - değirmen yolu Karaman Ibrahim ve Zekiye 159 köylü Ethem Çukur tarla 2757 Lütfü mühürdar oğlu veresesi Mehmet muhacır tarlaları Ağıl altı 4.145 Kerim, Aziz, Salih, Kasım — veresesi veretesi Taş altı 4.145 Mehmet su yırımı Lütfü, Kerim Hatap yolu 2.757 Aziz, Lütfü, Kasım veresesi Zeliha varisleri * 4 Kazası Köyü Mevkiü Mesahası M. Hududu Dekar Balıkesir Karaman köy Ölecek yeri 3 676 Tapu senet Borçlu ismi No: Mehmet Ali, Ramazan, Basri Mustafa 61 çoban H. İbrahim O Ali ve karısı Adile Biğadıçlı oğlu yeri 1 838 Boz yerde ı 838 Bağlar bayırı kabaca ardı | 838 dede oğlu Halil, Fatma, tiryaki Ali, Fatma 62 Lütfullah, Hasan, Naime, Rahime 58 Mustafa Kabalıca bayırı Hatice, İbrahim 60 Gerenk nam diğeri kara kova 3 676 Mehmet Fatma, muhacır talarları deli Salim o. B9 Güneyde 838 Eniç, Kezban, İzzet, Mehmet 24 Kır yar 035 Ömer, Mehmet, Ömer yol 25 Aşağı orta ören 907 İrvana yolu, bayır yolu Halil veresesi İsmall veresesi 18 Akıntı yerinde 1 7I7 İsa, İbrahim, Salih, Zekeriya 15 Gedik 2 866 Kara Mehmet, Hüseyin, kurt İsmall, Mebmet ve Alı l9 Karayer 3 326 Ahmet ve İlyas, Hüseyin, Osman veresesi ve Halil 17 Yukarı orta ören 20 448 Lütfullah, Bekir veresesi Halil yol Mustafa ve Süleyman 17,16 Ada tarla Mendura yolu 1 838 Sarı Mehmet yol İsmail veretesi ve Hatice 8T Köy civarı şehir yolu ı 379 Yakup ve Mehmet Yenişehir muhacıları Hafize ve Mehmet 72 Köy civarı Güneyli 1 379 İsmail Hafize, Halit veresesi 82 Çukurlarda 18 380 Hasan, yol, Şaban, Hüseyin, 142 ee Kazası Köyü Mevkil Cinsi Mesahası Dekar M. Hududu Balıkesir. Kabaklı Armutlu Tarla 7 B52 Kır "” Kara İbrahim * Yakup ve Ayşe varisleri Hasan kızı Fatma ve Hüseyin Kuru oğlu, Ali ve Mustafa varisleri Ne: Borçlunun ismi Eyyup Şehir yolu. Bayır. Göse oğlu 143 Nazile ve oğlu Üzeyir 676 İbrahim, Fatma, Ayşe, İdris 144 Ayşe idrlse yol çetmiler tarlası 145 Mustafa, İbrahim Fatma, sahibi senet 146 986 Ayge İdris Ismail sahibi senet 147 Mustafa sahibi senet Mustafa eskinec 148 Fatma, Eyyup ve yol 149 Ayşe, İdris, yol Fatma, Akçapınar 150 Fatma yol Akça pınar Mustafa 1SI Eyyup Ali Süleyman yol 152 Fışıldaklı Bozhali. Cemil yol 153 Alhatlı içi Akçapınar Dere tarla Fısıldaklı nam diğeri Murat ağılı Akçapınar "” 17 ” ” 22 3 7 4 2 ” ” 6 Albatlı 3 9 2 6 o Bozhali Ibrahim Suayaklı H. ce 60 Hasan lsmali, Ineç Hatice 318 e$ Kazası Köyü Mevkü Mesahası M. — Huduüdün Balıkesir Halalca Köy civarı 5 Dekar 524 Kiremit dikili 5 Taşteke Çayır Köy elvarı hamam kuyusu 2 757 —Mehmet, mezarlık, Yakup V© Yusuf lısğl Köy civarı 1 838 — Yakup, Zahide Ali yetimleri sahibi senet 20 K Çayırhisar çayırı 1 838 — Hacı Mehmet, Nasuh, Çayırhisar çayırı İsmail 57 K Aykır oğlu yeri Mumralık 11 947 —Kemancı Ahmet, Süleyman, Ali, İsmail 122 514 Ahmet, Nefise, Hacer. Mehmet 228 136 Halil, Ali, Yol, Yakup 220 838 Ali ve yol, Ali Mehmet, Hüseyin 217 676 Havva, Mehmet, Mehmet, yol 27 757 Yol Şehriban Ömer, Mehmet B 676 Hüseyin Şehriban, Ayşe, Medine ve Cafer veresesi 59 Ş l 271 Alı Şehriban Recep ve Yusuf yol 60 da * Ğ 298 Yol, Şehriban Recep İsmail 61 Ş ğ * 595 Hanife, Şehriban Hasan Nefise 63 ğ 514 Fatma, Ramazan, Yusuf Mustafa 43 595 Süleyman Cafer yol Hüseyin 4 676 Beşeli oğlu yetimleri Şehirli tarlası 45 271 Abhmet Sait Fatma Ahmet 47 757 Dere, Hastan, Mehmet 48 # X 5I4 Beşeli oğlu yetimleri Ahmet Mehmet 49 # - 183 F . Veli, Hüseyin yol Mustafa 36 — Mehmet oğlu Ali Osman 256 2814 Nuıı;ırılı Kanunun şumulüne dahil taksitlendirilmiş borçlarını vaktinde Türkiye Cumhuriyeti Zırsat Bankasına tediye etmediklerinden yukarıda evfaafı yazılı g68 kuller tahsili emval yolile satılmak üzere açık arttırma suretile ve pey mezat kaymelerindeki şerait dahilinde müzayideye çıkarılmıştır. vi Arttırma 13 7-937 tarihinde başlamak üzere (21) yirmi bir gün olup 3 8 937 tarihinda Salı günü saat on altıda birinci ihale ve on gün sonra da ikinci ihalesi Balıketi! lâyeti enacümeninde yapılacaktır. li Taliplerin daha ziyade malümat almak vepey sürmek üzere yüzde on teminat akçasile Balıkesir Türkiye Cumhuziyeti Zirâ&! Bankasına baş vurmaları ve ıhale gününde me idarede hazır bulunmaları lâzımdır. Dellâliye ferağ harcı ve sair bilcümle masarıf müşteriye alttir. Tapu senet Borçlu lsmi No: Sahibi senet Alı, Sahibi senet İsmail No: Borç senet » 5)4 —Hasan, İbrahim, Nefise, Mehmet çavuş 37 — Nasuh oğlu Mehmet ve oğulları 46 Mustafa ve İsmail $ 46 İ Kara hacı Yusufun Halil Köprübaşı kadın kuyusu Kızıl taşta Teke Çayırı kümbet Kara yerde Kaynarcada Aygır oğlu Kümbet Yol arası tlaban Helvacı kuyu Şehir yolu Ova harman Meralar İçkaya Aygır oğlu yerinde Merada Ömer kızı Cemile ve oğlu Hasan İslâm oğlu İsmail oğlu Ahmet varisleri Kâhya oğlu Hasan kızı Cemile 801 N OU AA NO WW A U yri S r M Tyesi ve Haşyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN —Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİLAL — Basımyerl : Basımevi

Bu sayıdan diğer sayfalar: