21 Ekim 1938 Tarihli Türk Dili Dergisi Sayfa 1

ON ÜÇÜNCÜ YiL SAYI: 4016 21 BİRİNCİTEŞRİN CUMA 1938 ——— ,A ; ?UHEELIKEI?İSA—'xLî'EAZŞTş____ K iLe li I TerEeİ K - S EŞEE NNK VZ “'*!-5 Vekiller He- / Vilâyet İlkökul Öğretmenleri îı |yetiletimaını Arasında Nakıl Ve Tayinler. i' Türk Milletine In ş ir â h l | Tasdikten Gelen Kadronun Dünden İti- Istanbulda baren Alâkadarlara Tebliğine Başlanıldı. | .w | l | - Veren | eblı ler,, D , yaptı Ü arKSmeslü n Kabimii Çelerez Savkak stanbul, 20(ALA |— Ata> | O Li ve tayinlerine dair ha | peden Fahri Yeniköye, Un ikzmlüke | tâörkân rahatsızlıkları dola- | » Ai L Költaür Ba- | cikiridan Fahri Şamlıya, B G vi " e di — a n e * vi l as ada balam ai |. e Z AU S Ca < a ? K Va P et Ca d SA YA SÜE Z S AERRRRRRR L V. 0 eei sAğe 1 DK
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TTT a ' İngiliz Kıtaatı Filistinde | Tedip Harekâtına Başladı. 21 BlRlNClTEŞRlN CUMA 1938 Türk Mılletıne lnşırah Veren Tebliğler.. Büyük Şefimizin Sıhhatlerinde Umumi Salâh rtmaktadır. Asabi Ârâz Tamamen Geçmiştir|| Yedinci Rapor: İstanbul, 20 ( A.A. ) — Riyaseticumhur Ümumi Kâtipliğinden: 1 — Reisicumhur Atatürkün sıhhi vazi- Yetleri hakkında müdavi ve müşavir tabipler tarafından bugün saat I0 da verilen repor ikinci maddededir: 2 — Geceyi çok rahat geçirdi!er. Asabi örâzlar zail olmak derecesinde azalmıştır, Umumi hal daha iyi- IYabız. muntazam 102 teneffüs 20, hararet derecesi 36,8 dir. Gazetemize verildiği saal; 13. 20-10-Y38 Sekizinci Rapor: Atatürkün sıhhi vaziyetleri raporudur; Asabi ârâzlar tamamen geçmiştir. Umumi salâh artmaktadır. Nabız muntazam 94, teneffüs 20, hararet derecesi 37- 1 dir. | Belgrad radyosu da akşam şu haberi neşretmiştir: ürzetmek bahtiyarlığında bulunuyoruz., ae — | törkün rahatsızlıkları | yisile İstanbulda bulunmak- | ta olan Başvekil B. Celâl Ba | öğleden evvel Vekıller He | | yetiİçtimaını | Istanbulda yaptı. İstanbul, 20 (A.A | — Ata dola yar, mutad Heyeti Vekila iç: timar için Vekil arkadaşlarını İstanbula çağırmış ve bugün Dolmabahçe sarayında toplanılarak ruzna- meye dahil işler görüşülmüş" tür Vekiller Ankaraya mektedirler Meclis Reisi İstanbulda: İstanbul, 20 (Hususi) Büyük Millet Meclisi Relsi B, Abdülhalik Renda, bugün Ankaradan İstanbula gelmiş dön- ve birçok zevat tarafından | karşılanmıştır. Saal 2010- 2U 10-938 | s - | Sovyet Kuvvet_lîi_-_i Amur Nehri Sahillerini İşgal Altına Aldı.. Mançuri Hükümeti; ;Sovyetle- Pe, Askerini Geri Çekmediği | Takdirde Silâha Müracaat Edeceğini Bildirdi. Sovyet Ruvvelleri Harbin, 20 |Radyo|— R Otdusu; Amur nehri sabille- | ı'lnd. Mançuriye ald hava- | İYe girmiş ve bazı yerleri #8al aylemiştir. Mançur! hükü neti bu hâdise 'Zerine Sovyet Rusyaya mü Tacaat etmiş ve bu yerlerin | İran evvel tahliyesini iste Miş, aksi takdirde silâh kul- Adacağını bildirmiştir. Çin - Japon harbi: Tokyo, 20 (Radyo) — Ja- Poa kıltaatı, İlankova as olurz kilametre yaklaşmıştır. Maraşal Şan-Kay Şek, ka- rargâhını meçhul bir yere nakletmiştir Onkun, 20 (Radyo) pon askerleri, bugün de ileri harekâta devmin etmiş'er ve Şuvgan gehrin! man ederek zapteylemişler dir. Çinliler Kantonu müda- fan için şehirin 25 kilomet bombardı & | | Vi | | Edvar | Iübaren temei | bince iki hafta içinde halefi | hakkında iotihabat İngılız İtalyan | I Anlaşması yakmda tatlik | mavküne giriyor. Londra, 20 (A.A.) — Ba- zı gezetcler İngiliz - İtalyan anlaşmasının yakında tasdik | edileceğini Üümit ediyorlar. | Deyli Ekspres gazetesi bu nun diğer mühim kararlara takaddüm eden bir merhale olduğunu bildiriyor. B. Beneş Prağda. Prağ, 20(A.A.| — Sabık Beneşin, he böz bir tarafa gitmemiş ol duğu — ve Tabordaki — şa cumhuırelsi tosunda ikamet etmekte bu | lunduğu anplaşılmıştır. Çekoslovakya- da Cumhurrei- si intihabı Ya- | pılamıyor. Prağ, 20 (Readyo) — Bu- | gün çıkan resini bir tebliğ de deniliyor ki: | *Çekoslovakyanın — yeni hudud'anı henüz tesbit edil mediğinden, Cumhurrelsi Beneşin istifasından yasası muci yapıla: ——— — Tıb Kongresi ' Kapandı. Ankara, 20 (A.A ) — Ye- | dinci milli tıb kongresi dün | ' | sona ermiştir. “Türkiye Cumhurreisi Alatürkün kıymetli sıhhatlarının salâh bulmakta olduğunu || | Sekizinci tıb korngresi de Ankarada toplanacaktır Ankara, 19 (ALA.) dinci tıb kongresi Ye. bugün son içtimamı yapmıştır. Kon. gre, kapanış kararını ver mrden önce Ulu Şef Ata ürke olan sonsuz tazim ve bıglılığııu tezahürlerle izhar? etmiştir. ON ÜÇÜNCÜ YiL SAYI: 4016 Ülkokul — öğretmenlerinin nakil ve tayinlerine dair ha zırlanan kadro Kültür kanlığınca tasdikten gelmiş. tir. Kadronun, Kültür Direk- törlüğü tarafından dünden itibaren tebliğine başlanmış tır. Tebliğatı yapılan öğret- menlerin pakillerini yazıyo- ruz.

Karamanköy başöğretme- ni Kemal arzüslile Biğadıç öğretmenliğine, İsparta Sa lur köyünden Mehmet Erden Karamanköy başöğretmen liğine, Karamanköyden Sa- bahat Çeliker merkez Na. mikkemale, Yeniköy başöğ- retmen vekili İbrahim asale- ten bu vazilteye, Yeniköyden Yakup Onan Konakpınar öğretmen liğine, Yeniköyden Mustafa Açıl Çaypınar başöğretmen:- liğine, Balıklıdan Fitnet İv- rindi öğretmenliğine, Biğa- dıçtan Kevser Özgören İv- rindi öğretmenliğine, Kep- sütten Hayriye İşik Alişuüri öğretmenliğine, — Kepsütten İ70.000 İta_lyan 'gönüllüsü Iİspan | yadan döndü. Napoli, 20 (A.A.) — İs panyada — General Frankıo ordusundaki' on bin İtalyan gönüllüsü — memleketlerine dönmüştür. | liz kıtaatı dünden mamıştır. Bu vaziyet böyle devam ederse, yeni cum- | hurrelsinin intihabı daha bir re dıştada istihkâmlar yap- | ( Sonu dördüncü 'sayfada ) | tır., müddet için geri kalacak. Ingiliz Filistinde T kâtına Kıtaatı edip Hare- Başladı.. Filistinde Bir Arap - Yahudi Devleti K urulacak. Küdüsten bir görünüş ki Kudüsü abloka etmiş olan | İagi: itibaren Filistinde tedip hareketine baş'amıştır. Tarama hareke. Unto iik Kudüs, 20 (ALA ) merhalesi Kudüs | İagiliz kuvvetleri, bu sabah | saat 3.30 da şehri işgal et- Vvlayet İlkökul Oğretmenler'ı Arasında Nakıl Ve Tayinler. Tasdikten Gelen Kadronun Dünden İti- baren Alâkadarlara Tebliğine Başlanıldı. Rahime Yeviköye, Savaşte peden Fahri Yeniköye, Un- Fahri — Şamlıya, öğretmenlerinden cıkırıdan İveindi Şevket Korucuya, yine İv rindiden Muzaffer Karaman köyüne, Şamlıdan Fıtnet Su- sığırlık birlaci okuluna, Şam- h Ööğretmen Samiye Gönen birinci okul muavini | öğretmen muavinliğine, Er- dek — öğretmenlerinden Ni- hat İgin Aydıncık — bi- rinci okul — başöğretmenli- gine, Erdekten Fatma Ban- dırma birinci okuluna, Er- dek Narlı köyünden Münev- ver Altasev Bürhaniye Gö meç okuluna, Bandırma ikin- et okuldan Nizamettin Erkan Erdek merkez okuluna, Ban- dırma ikinci okuldan Fey- zullah Erdoğan Bandırma üçüncü okul başöğretmenli- ğine, Bandırma üçüncü okul başöğretmeni Bedia Erkan Erdek merkez okul öğretmenliğine, Aydıncık bi- rinel okulundan Kemal Ma çin Bandırma ikinci okulu: na, Manyas Eşen köyünden Bedia Yağcıoğlu merkez Ka- yabey öğretmenliğine, Gö- Den birinci okuldan Zehra Sarıköye, Gönen birinci okul dan Madiha merkez Alişvü- riye, Sarıköyden Ömer Pa- mukçu — başöğretmenliğine, Gönen Hasanbey köyünden Emin Gönenin Tuzakçı kâö yüne, Göcen Buğdaylı kâ. | yünden Ahmet Temel Gönen Ayvacık öğretmenliğine, Gö- nen Tuzakçıdan Hasan Uz kan Gönen Paşaçiftliğine, Gönen Tuzakçı köyünden Firuzide Buğdaylı köyüne, Gönen Paşaçıftliğinden Ali Zeki Gönen Hasanbey kö- Gönen Gökçesu kö- yünden Hulüsi Erdek Narlı- köyüne, Edremit Şapçılardan Şevrkat Boysal Gönenm Tu- zakçıya, Bürhaniye Çoruk yüne, köyünden Abdullah Bürha niye Taykheli köyüne, Taylı- elinden İsmet Havran 8 Eylâl okuluna, Bürhaniye Kara:- ağaç köyünden Şehzane Gö nen birinci okul öğretmen | liğine, Bürhaniye Büyükdere | köyünden İsmatl Hakkı Ay- valık Alibey öğretmenliğine, Ayvalık Gazi okulundan Adnan | Bürhaniye Şahinler köyüne, | tiklâl mişlerdir. İngiliz- kuvvetleti | gebtrin - bütün şehridir. j lagiliz kabinesinin; Filisti nin taksim fikrinden vaz geçtiği ve Filistinde Arap larla Yahudilerden mürekkep teşrif bir meclisin kurulması tasavvurunda bulunduğu söy- lenmektedir. Kudüs, 20 (Radyo) — Es mitralyözler ikame ettikten sonpra, evleri araşlırmağa başlamışlar ve 4Ü kişi | tev kif eylemişlerdir. Askerlere karşı gelen Aaraplardan üç kişi öldürülmüştür. Camiler işgal - edilmemiş (Sonu dördüncü sayfada) caddelerine | | retmenliğine, Ayvalık İstiklâl — okulundan Osman Necati Altınova baş: öğretmenliğine, Ayvalık İ:- okulundan Fahrettin Sakarya başözretmenliğine, Sakarya başöğretmeni Zay- nep Tekin İstiklâ! okulu öğ- retmenliğine, Alibey okulundan Sait Ev: renosoğlu Edremit Küçük- şapçı öğretmenliğine, Balya birinci okuldan Tevfike Ön - ey Bandırma ikinci okuluna, Ilıca başöğretmeni Mehmet Tetik Balya birinci okul öğ- Orhanlardan | Riza Şükrü Şen Tıca baş ( Sonu (ikinci ; sayfada)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler