22 Ekim 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

22 Ekim 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FÜRKDİLİ -- 22 B!RINCITEŞRIN CUMARTESİ 1938 — Atatürkün Sıl;hatlerı GU NDELIK bİYASAL G—AZETE Riyaseticumhur Kâtibi Umumilğinden Dün Gündüz Ve Gece;Tebliğ Olunan Raporları Neşrediyoruz: Dokuzuncu Rapor: İstanbul, 21 (A.A.) -Riyaseticumhur Umumi K, âtipliğinden: 1— Reisicumhur Ata- | türkün sıhhi vaziyet- leri hakkında müdavi Ve müşavir tabipleri | tarafından bugün sa- &f J0da verilen rapor ikinci maddededir: 2 — Geceyi rahat l' Geçirdiler,umumi sa- löh artmaktadır. (Ya- | biz muntazam 94, te- Neffüs 20, hararet de- Fecesi 36.9 dur. Saalı 12 — 21-10-938 Onuncu Rapor: İstanbul,21(A.A.) -Riyasetticum)hur B Umumi Kâtipliğinden: 1 Reisicumhur | Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabipleri | tarafından bu akşam saal 20 delverilen"rapor ikinci maddededir: | | | 2 — Bugünü çok iyi geçirdiler, umumi ahvaldeki iyilik devam | etmektedir. Nabız muntazam kuvvetli 80, teneffüs 20, hararet | derecesi 36.9 dur. 3 — Bundan sonra yirmi dört saat zarfında yalnız bir rapor Neşredilecektir. Saal; 21 21 19 . 938 * Romanya, Polonyanın TeklifleriniKabulEtmedi. Macar-Slovak MüzakereleriDevam Ediyor. Cekoslovakya, Komünist Partisi İle Mason Localarını Lüâğvetti. Prağ, 21 (AA.) — Mü © gimiş ve Alman ma- Amatile Macar- Slovak hu: ünun tesbiti meselesini şmüş olan Slovak baş tli; gazetecilere, konuşma N neticesinden memnun 'duğunu söylemiştir. cıkoılovıkyıdıkl komü ** partisi faaliyetine niha- AYet verilmiş ve parti ga *telerile mecmuaları ka h“"lıı.lır p dapeşte, 21 (A.A.) — "itede Macarlarla Polon V arasında müşterek — bir Üd kurulması üzerindeki v akereler faaliyetle de M etmektedir. "ld:—.." bu mesele etra- ki Polonya tekliflerine © muhteriz bir vaziyet takınmitır. Varşova, 21 ( |Radyo| Sfovak saylavlarından Şa- rl Sider bugün tayare ile buraya gelmiştir Şarl Siderin, Slovakların metalebatı hakkında harici- ye nazırı Kolonel Bek - ile mühim müzakerelere girişe- ceği lahmin olunuyor Paris, 21 (|Radyo) — Ma- car Slevak müzakereleri, he nüz başlamamıştır Alâkadarlar, Münihe gl- den Slovak heyetinin avde- tinden sonra müzakerelere başlanacağını iddia ediyorlar Prağ, 21 |Radyo) — Hü kümet (Mason' locularmış ve | komünist (partisini - lâğvet miştir. Bu münasebetle yüz İ U Den e Eaü Berlindeki sefirini geri ı;ulm draya gitmek üzere pasaport almışlardır. İagiliz konsolos hanesi, bugün birkaç saat içinde yüzelli pasaport ver miştir. Berlin, 21 (Radyo| N. B . bildiriyor: Bugün; Çeklerden müte şekkil elli kişilik bir müfre ze, başlarında bir” zabit ol duğu halde Çek - Südet'hu dutlarında bir köye/girmişler ve halkı tazyik ederek, Hit lerlo resimlerini kahvelerden indirdikten Alman D. sonra, gümrük kolcularına da çat mışlardır. Kolcular bu vazi yet üözerine Aateş açmışlar ve Çeklerden beş kişiyi öl | dürmüşlerdir. '_—'N 5 Kral Karol, İngiltere Kralı tarafından Londraya Davet Edildi. JAPONLAR, KAN- TONU IŞGAL ETTİ. 'daponların Yeni Muharebe |Tatbikatı Süratle İlerliyor.. | Bir Japon'diplomatı; İngilterenin'görüş ve | anlayışı, harekâtınibeynelmilel bir ihtilâfı sebebıyet,vermesını önlediğini'söyledi. Londra, 21 (A.A.) — Roy ter ajansı, Japon pişdarları- nın bu gün Kantona girdik- leıınl bildirmektedir. Tokyo, 21 (Radyo) — Ja- pon orduları; Hankov üzeri- pe ilerliyerek, 65 kilometre yaklaşmışlardır. Japon donanması Yangeç nehrinde Çin istihkâmlarile İ ——— düelloya devam etmiştir Tokyo, 21 (Radyo| pon kıtaatı, Kanlon sinde Ja cephe- ilerlemişler ve bazı kasabaları işgal eylemişler- dir Japon ” kıtaatının mesi üzerine, binlerce halk Hankov yolunu tutmuştur Ecnebi ve yerli bankalar da, başka yerlere nakledil- Mişlerdir. Takyo; 21 (A A) — Ja: 'pon donanması namına söz söylemeğe salâhiyettar olan bir zat. Japonyanın cenubi Çine yapmakta olduğu se- ferinfşimdiye kadar beynel- milel bir güna Ihtilâfa sebe biyet vermemiş ve İngiltere- nin ihlâskârane bir anlayış göstermiş olmasından müte vwellid memnuniyetini beyan etmiştir. Tokyo, 21 (Radyo) — mel ajansına göre; Hınlmv şehri Japonların eline geç- tikten sonra, Japonlar Çine karşı alacağı vaziyet hak kında bir beyanname neş redecektir Onkon, 21 |Radyo) — 50 Japon harp gemisi, — Kor: mozdan ÂAmoya vasıl olmuş tar. Japonların yeniden - ker ihraç edecekleri söyleni yer Brezilya 2i (A A kk manya sefirinin geri dön- hakkında Bre- | zilya tarafından izhar edilen arzu üzerine Berlindeki Bre- zilya sefiri bu gün aile slle birlikte Almanyayı terk etmiştir. Berlin, I Al | mesi Alman Tebaası karılıyor. San Kristoyal, 21 |Radyo) Panama kanalı mıntakası | dahilinde bulunan tebaası, musyyen bir. müd- det zarfında hudud haricine çıkmaları için emirj almış- lardır. ilerle- | Tokyo, 21 (Radya) — Ja- pon orduları, bugün Sing Si şehirlerini zaptetmişlerdir. Bu münase- betle, Kuvantung, Hotkon ve dahilt Çin arasındaki mü- nakalât kesilmiştir. Londre, 21 (Radyo| ( Sonu ikinci uyfıdı) og ve denk'on Romanya, Tuna nehri için topçeker- ler İnşa etti Bükreş, 21 (Radyo) — Ro- manya bükümeti, Tuna neh- ri için)yeni tapçekerleri inşa etmiştir. Bunlar yarın; Kral Karol ve Veliahd Gran Voy- ı voda Mihailin huzuriyle sa. hillere tıkılm edilecektir. ON ÜÇÜNCÜ YİL SAYİ: 4017 Kral Karol İngiltara kralı taralından Londtaya davat edildi. Londra, 21 |Radyo| — Ramaoya Kralı Karol, giltere kralı altıncı Jorj ta- rafından buraya davet edil miştir. Deyl Meyl gazetesi; Ka- rolun, ik'nciteşrinin on be- şiode burada — bulunacağını ve üç gün kalacağını haber veriyor. ——ecost geee Belçika Kralı Lodraya Gitti. Brüksel, 21 | Raayo | — Kral Leopold, mütenekkiren Londraya — gitti. Kral, önü müzdeki pazar günü tekrar buraya dönecektir. Kralın refakatinde, hem- şiresi Prenses Döpyemond da vardır. ——zamanaan —— — Boluda Zelzele Ankara, 21 (A A.) — Ev- velki gece Boludatüç saniye süren şiddetli bir yer sarsın - tısı olmuştur, hasarat yoktur. Almanyanın Balkai Balkanlarla Münasebeti HİTLERTUNA HAVA Alman | LİSİNDE TEFTİŞTE İktisad Nazırı Doktor Funkun Balkan memleketlerini ziyareti Alman nüfuzu- nun şarka doğru yayılmasile mi alâkalı? Alman Orduları Başkuman- danlığı Maraşal Göringe Tevdi Ediliyor. Maraşal Görinğ Berlin, 21 (A.A.) — Ha- « Salâhiyettar mehafiller, Panamadan Çi- Mmsaysan. bubana” Bus: l nos ÂAlres, Vaşington ve Ro- ma sefirlerini geri çağıraca ğt hakkında ecnebi memle- | | ketlerde neşredilen haberleri | kati surette tekzip edilmek- tedirler. Orduda yapılacak — deği- | | şikliğe gelince, bütün Alman | | kuvvetlerinin yüksek — ku- | mandasının Mareşal Göringe tevdi edileceğinden çoktan- beri bahsedilmektedir. Bu projenin bir gün tahakkuk etmesi ihtimalden Çuzak de- gildir. Bununla beraber — sa- lâhiyettar mehafiller, bu me selenin yeni bir şey olmadı- ğını beyan etmektedirler. Berlin, 21 (Radyo) — Hit- ler; refakatinde Hayolayn, Sey Sın Kuar, general 'Ke tel ve daha bazı?) zevat ol- dukları haide bugün Lince gitmiş ve oradan, Tuna ha valisine geçerek, Südetlerle meskün olan yerleri gezmiş- tir. Hitler, Plunauda bir;fsöy: lev vermiş ve Almanyanın, bir kurşun atmadan o0'mil- yon Alman kurtardığını söy- | lemlştir Hitler; Alanan ordusu ku- mandanı general Bresiçe te- | şekkür ettikten sonra, Sü. detlerle meskün yerlerde aa- keri Idarenin, yarından iti- baren sona erdiğini ve ,ye- (Sonu üçüncü sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: