20 Ocak 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

20 Ocak 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

öt s| Ulus basrmevi Çanlaırı Caddesi: Ankara SONKÂNUN | Telgraf: Ulus - Ankara t 2-3_8 TELEFON - 19 uncu yıl « Başmuharrir 1068 No. 5919 Yazı İş. Müdürü — 1082 İdare 1061 5 KURUŞ Vekiller heyetinde ve İstanbul şehrinin : plân ve maketlerini seyrederken ... — Yeni Şehirci-mimar B. Prost tarafından İstanbul nâzım plânları i tetkik buyuran Atatür- kün bunların esaslarını takdir ve tas- vib etmiş olduklarını öğrenen istan- bullular ve büyük şehrin bütün hay- onun istikbalde nasıl bir şekil elbette merak etmişlerdir. — Yarınki İstanbul nasıl olacak? — Yarınki İstanbul artık şehircilik sonatının mürakabesi altında inkişaf tabit üstünlüğünü, umran eser- tanzim edilen ile maketlerini ları, cscıci, leriyle tamamlıyacaktır. Artık, lıu_n- bulda plânlı bir inşa başlıyacak, ve bu da: Istanbulun medeni şehir olarak ek- giklerinin giderilmesine hizmet ede- ktir ğ Tetanbul üzerinde hiç tayyare ile gezdiniz mi? Maketleri tetkik etmek böyle bir gezinti yapmağa müsavi gi- bidir: İstanbul tepecikler üzerine ku- intili çıkıntılı, hele deniz- i zaman kendini bütün he- arzeden bir şehir- den gelindiği zar yetiyle seyircisine dir. Tstanbula Avrupadan, Asyadan, de- nizden ve karadan gelinebilir. Bl;. A nadoludan gelip Köprüye yanaştığımı- zı farzederek yeni İstanbulda hayali bir seyahat yapalım. İ İstanbul tarafına geçiyoruz: Yeni camiin önündeki bütün o cüce binalar yakılmış, türk mimarisinin bu nefis â- bidesi meydana çıkmıştır. plân önünde bir reportaj — lan bu uzun meydanın sonunda 120 150 metrelik cumhuriyet âbidesi yük. selmektedir. Gene geri dönelim ve bu sefer E- |minönü meydanından başlıyan üçüncü caddeden çarşı kapısına di lım. Bayazıd meydanı — Kumkapı ta raflarında genişlemiştir. Buradan La leli ve Aksaray meydanına gidilmek- te ve oradan ayrılan bir yolla Fatih- te Atatürk bulva: erişilmektedir. Bu civardan uzâ verelim: Bayazıd'da ersite mahallesi kurulacaktır. Spor sahaları, yani gençlik parkı Guraba hastahane- si ve Yenibahçe taraflarındaki geniş- liklerde kurulmuştur; Surun ötesine geçersek burada İstanbulun modera ipodromlarında — güzel at yarışları seyrederiz. (Somu 4. üncü sayfada) Atatürkün Majeste Kıral Faruka hediyeleri Kahire, 19 (Husust Muhabirimiz- den) — Majeste Kıral Bitinci Faruk Eminönü geniş bir meydandır kİ so- | 4i Ki D BOlL mebusü dunda sahili takib ederek Sarayburnu- na, ve ilerisinde - Yeni camiin Hünkâr Çinili köşk istikametine ve nihayet sa. ğında da Süleymaniye camiini mihver tutarak Divan yolunda, nihayet bulan üç cadde başlıyor. ; Bunlardan soldakine saparsak, şim- dilik yerlerinde kalacak olan gümrük antrepolarının üzerinden bir köprü Bi- bi yükselen korniş yol der Sarayburnunda, - Prostun tabiri ile « dünyada bir eşi daha bulunmayan Pâ: noramayı da seyrederek, parkın kena: i merdiyenlerinin kenarından lunu takib ederek B. Cevad Abbas Gürer'i bhuzurlarına Fen'da'dazır taluamuşlarlır. B. Cevad Abbas Gürer, Majeste Kırala Bn. Safinazla evlenmeleri mi nasebetiyle Atatürk tarafından gön- derilen değerli hediyeleri takdim et- mişlerdir. GÜNDELİK 'ndan geçip Yenikapıdaki limana ka- :ı:: gidîbilıriı. Yenikapı limanı eski SGudobqf palm d rdur. Fakat Prost da bu ta- AA Her :’;'vlf;”v;,m* bulmuş ve buraya: | — Kemalist T“:ıiî'.;: m'.ırı'.'"h *“demiryoluna bağlı ve gtııiıkdlpeıı :;;ınıvc::ı:." li Z h .:i'ı. mümkün bir liman yapılmasına müsa- u gün açıktır, samimidir | id yer,, demiştir. Burada deniz GOİC! planad istasyon binaları, saire yapılacak ve Anadolu işliyecek olan feribot ga bur: kacaktır. Burada bir parantez ıç'nlhyu: Bu tasavvurun tahakkuku geniş zamana ve büyük sermayeye tavakkul doldunılıuk. bir et- menderek ve yakasına adan kal- we hiç kimsenin aleyhine değildir. Bu- | nun başlıca iki sebebi vardır. Birisi, Atatürk devrinin bir büyük maddi ve | manevi inşayı gerek trük milleti | insanlık için temsil eylemesi; ikincisi | de, Kemalist Türkiyenin bütün millet - | lerin haklarına ve istiklâllerine taraftar | bulunmasıdır. Genç cumhuriyetin milletler ailesi | arasına katılışı ânından bugüne kadar, İstanbulun liman işlerini, 0 i milletlerle yahud bangi barış n yerlede, we bati | Hangl milelrİe y EeL G Haa ga a zarak iareden | Kabisesgl l eee ae ee e h'!yluı çare var madir? Şu halde, yeni | m.'::.nııw. ıı:: Balkan B"ırliü limanın kati surette kabul edilip ger- | şey feda € dübad F_h_'h______ liğe irilmesine kadar eski liman kul- ve son Sandâba' çekleştirilmesi | tulur delilleridir. lanılacak, ve sonra, 'dui? dıhi!.it:ti- açlarını tatmine tahsis ol ynacaktır. R ğımdi Yeni kapı esplanadı üzerinde durup iç tarafa bakıyoruz? Karşımızda Atatürk bulvarı tâ Fatih belediye pat- kına kadar gitmekte Ve orada biraz sa- ğa kıvrılıp Unkapanı » Atatürk - köp- imaktadır. n SĞ Jar gibi, büyük Vücuddaki şiryan! l şehirlerin hayatını idame eden geniş ve uzun caddelerden biri olan bu bul- var - Yenikapı İimanı K sonra - İstanbulun )'ılnfı memlyıkız:. le değil, cihanla olan münasebetlerin de ehemiyetli Şi i ket nokt Şimdi gene harci belim Eminönü meydapından CÖL köşke doğru giderken Sağa kevralıp ll alarak Sultanahmed camiini mihver lan bir baş- Divan yoluna çıkmakta 0' luvı:ı îıddryi takib ediyoruz. I_Jivın lıınıhn-ıtd' parkınd yolundan evel Su n durup ileriye doğru bakabiliris. i Modromun dibindeki bütün bina- r:rvlpyoınri eski ziraat Netareti, şimdi- ki sanatlar ::ızktı:iuve ı:::“ H ed meydani Vi î:::':ı)'::nc &deta geniş bir prl?;â;l- açılmıştır. Camiin karşısında tcil e ler vardır. Bütün geçid resimleri B rada yapılacaktır. Sahile doğru ınk arazi üzerinde, tahkim zluvıxlmg bir çıkıntı teşkil ederek nihayet bu- 'Son günlerde Kamutayın yüksek tasdikinden geçen ve Dış Bakanımızla üost memleketler bakanları arasında | telgraflar çekilmesine vesile olan Saad- âbad paktı, İran - Afgan - Irak ve bizim aramızda akdolunmuştur. Bu paktın dünyanın en çok teblike gösterdiği ve gerçek harblara sahne olduğu bir devir- de, dört dost milleti bir arada ve barış ülküsü etrafında toplaması, dördünün | de barışı yüksek bir değer olarak tanı- | dıklarına olduğu kadar, bir millet sami- mi ve hakiki bir surette barışı sevecek (e buna inanacak- olursa, bu husüsta yalnız kalmıyacağına da bir delildir. Türkiye, bütün komşuları ile, bu Faun haricinde olmak üzere de bütün milletlerle, her hangi bir ihtilâfa imkân bırakmantasını seven bir. memlekettir. | Fakat o nisbette de, yaşadığımız tarihi ânın tehlikelerini ve tehdidlerini müd- | riktir. Barışa olan sevgi ve inanını na- | sıl Sandâbad gibi ahidlerle teyid etme- sini severse, kendi varlığını başkalarına * | saydırmanın şartı olan küvvet ve kud- retle de o nisbette mücehhezdir. Sandâbad, dört dost devletin barıt ahlâkmnı gösteren güzel bir vesikadır Onun başarılmış ve Kamutayın tasdi- I kinden geçmiş olmasından çok memnu- l nuz, kabul etmişlerdir. Bu kabul esnasın- | LAPÜ LİRAN VA LEL LKL HÜD LE Prost tarafından yapılan İstanbulun imar plânı Hong - Kongta İngilizler sıkı tedbir alıyorlar Çinin sulh şartları şudur: | —hakllarıma - riayot otmolk r Hong - Kong, 19 (A.A.) — Ingiliz deniz kuvvetlerinin başku- mandanı lıımfıı_ın z ticaret vapurlarmın zabitlerini, deniz mü- dafana d'crılorıııı takibe davet etmiştir. Bunlar umumi tabiye, işa- ret, denizaltı hücumlarına karşı müdafaa, hava hücumuna karşı müdafaa, gaza karşı korunma ve topçu ateşi dersleridir. Bu tedbir burada, japon dahi- liye nazırı amiral 'nun beyanatı sebebiyle, heyecan u- yandırmıştır. Hatırlardadır. ki, japon hükümeti bu beyanatı red- detmiştir. | Japonlar Çinin cenubunda | taarruza geçecekler mi? | Londra, 19 (A.A.) — Japonların Hong-Konk-Kanton yoluna taarruz ede cekleri hakkındaki haber henüz teey- yüd etmemiştir. Diplomatik mahfill- ler bu havalideki japon kıtaları yah nız Çin arazisi dahilinde hareket et- tikleri takdirde İngilterenin itiraz etmeğe hakkı olmıyacağını beyan et- mektedirler, (Sonu 5 inci sayfada) ANKARA BORSASININ AÇILMASI İstanbul borsacıları Memnunluklarını bildirmek için bir heyet gönderdiler - İIstanbul borsasının üç sene müddetle kapatılma ökkür Gorul valtan kabirodeki bükümüt kararının KSSK Pekinde japonların kurduğu Çin hükümeti azası fillerde büyük bir memnuniyetle karşılandığını habı işti “İstanbul borsacıları bu memnuniyetlerini ve KSa ae NL | dirmek üzere şehrimlize bir heyet göndermişlerdir. Heyette bulunan menkul kıy- metler ve kambiyo borsası acen- talar birliği genel sekreteri B. Nedim Akçer ile borsa acentalar bırlıiı_ reisi B. Fuad Çeltik seya- batlerinin sebeblerini ve karar hakkındaki duygularını şöylece anlatmışlardır: “— İstanbul borsa acentaları birliği | ve borsa mensubları tarafından borsa nin Ankaraya nakli dolayısiyle mom- nuniyetimizi hükümetimize bildirmeğe Ştldik. Bu veşile ile Maliye vekâleti ile temas ederek bu nakil keyfiyeti B. Pakkında irşadlarından istifade etmek vebazı temennilerde bulunmak eme- (Sonu 4 üncü sayfada) Acentalar Birliği genel sekreteri Nedim Akçer ve borsa acentalar bir- liği reisi B. Fuad Çeltik T Toprak bütünlüğüne ve hdkimiyet! Bugün 7 incide Ev, kadın, moda Yarın rilen kararlar Üsküdar su şirketi artık | bize_geçti İzmir telefon şirketl femamen safın alındı lera Vekilleri Heyeti bugün (dün) başvekil Celâl Bayar'ın reisliği ale tında toplanarak, 1 — Üsküdar - Kadıköy su şirketinin | mübayaası mukavelesinin tasdiki, 2 — İzmir telefon şirketinin mübayaa- sına ait mukavelenin imza salâhi- yeti, |3 — Avukatlık kanun lâyihası, 4 — Rize'nin Hopa kazasının Erhazi köyündeki simli kurşunla - karışık çinko madeni imtiyazının feshi, (Somt 4 üncü sayfada) * ü — Kabira brizi »esnasında bunalmış olan B. Heryo cevab yetiştirmeğe çalışıyor -B. Şotan yeni kabinenin proğramını anlatıyor Sağcı partil ;rh—ukümete itimad hususunda henüz karar vermediler Paris, 19 (A.A,) — B. Şotan, Elizeye Fi n e YS gitmeden önce, gazetecileri Matignon- da toplıyarak şu beyanatı yapmıştır : “— Bu uzun ve nazik buhrana niha- yet vermeğe muvaffak olduğumdan dolayı bahtiyarım. Azâsını cumhur başkanına takdim etmek üzere oldu- ğgüm hükümeti ağır vazifeler bekliyor ve bu vazifeleri hem milletin seçimde gösterdiği arzuları yerine getirmek, hem de bu arzuları milli selamet icab- (Sonu 8 inci sayfada) Sadâbal paktı dolayısiyle Dr. T.îAmsla 'Feyiz Muhammed Han arasında | telgraflar İng"'e'e İ İ[Iânda Sadabâd paktınm B. M. Meclisine ce tasdiki münasebetiyle Dr, Tevfik görüşmeleri kesildi rı arasında aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur Ekselâns Feyiz Muhammet Han Afganistan Hariciye Nazırı Kâbil Türkiye B. M. Meclisinin müsta. celiyet karariyle bugünkü celsesinde Sadabâd paktın: ittifakla tasdik eyle- diğini ekseldi n ottılama — arzet- mekle mübahiyim. Bu mesut fırsattan büyük bir ve- Rüştü Aras ile Afgan Hariciye nazıe A in vinçle istilade ederek sadık — dostlu- ğumun teminatını ve Sadabâd paktı- nın İki memleketimizi birleştiren kare deşçe dostluk bağlarını daha ziyade kuvvetlendirmesi hususundaki dilek- lerimi ekselansınıza tekrarlarım. Tevfik Rüştü Aras Ekselâns Tevfik Rüştü Aras Türkiye Hariciye Vekili Ankara Sadabâd paktının Türkiye B. M. Meclisi tarafından tasdikini bana lüt- fen bildirdiğinizden dolayı ekselan- sınıza bararetle teşekkür ederim. Ben de bu paktın Afgan mijli mec- lisi tarafından ittifakla tasdik edil- diğini ekselansınızın ıttılama arzet. mekle mübahiyim. Sadabâd paktının iki dost memle- ketimizin arasındak! kardeşçe bağları bir kat daha teyit etmesini candan diler ve en sami siyatımı arzeye lerim. İrlanda Başbakanı B. dö Valera Londra, 19 (A.A.) — İngiliz - İrlan- da görüşmelerinden sonra bugün aşa- Brdaki tebliğ neşredilmiştir: (Sonu $ b 4 sayfada) Fayiz Muhammet — ÇA A.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: