20 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

20 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 : Vekiller Heyeti birçok işler hakkında karar verdi Üsküdar - Kadıköy su şirketinin mubayaasına aid mukavele de tasdik edildi
 Harp yakınmış? Eski bir Fransız Nazırı deliller göstermiş Paris 19 — Alliance Democratigue fırkası parlâmento grupunun dünkü
 MDikkatler — Kuru lâf yokl Meşrutiyet ricalinin — sözleri kulagrmızdadır: — Donanmamızı denizlere konfeti gibi saçacağız! —
 - Uzak Şarkta yeni bir tehlike baş gösterdi Japonlar, Ingilterenin Hong Kong limanını tehdid ediyorlar ingiltere, Japonya...
 Bay amca,, Evvelki akşam Çocuk Esirgeme Kurumu- tarafından ve Çocuk Küfüphanesi tesisi menfaatine Fransız UÜyatrosunda büyük
 Dempseyin lokantasında bir gece Garip bir yemek listesi: Yumruk rostosu, nakavt olmuş tavuk!... Dempsey: “Dünyada aşktan daha
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün sahirfe Sene 20 — No. 6919 — Fiati her yerde 5 kuru PERŞEMBE 20 Kânunusani 1938 İslanbul hayvanları koruma cemiyeti Nişantaş Şalmigir sokuk No. 84 Telefon: 49169 Fukaranın hayvanlarına mahsus parasız muayene ve tedavi pazardan manda her gün saat 9 - 12 ve akşamları 5 - 6 i Welefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) — Uzak Şarkta yeni bir tehlike baş gösterdi Japonlar, Ingilterenin Hong Kong limanını tehdid ediyorlar Ingiltere, Japonya nezdinde müşterek bir teşebbüs " yapılması için Almanyaya müracaat etmiş Paris 19 — Japonlar Çinin cenubun- da harekete başlamışlardır. Bu esnada İngilizlerin elinde bulunan Hong-Kong Ilmanını tehdid ediyorlar, Hong-Konga karşı bir hareket yapılması ihtimali Londrada büyük.endişeler uyandır- maktadır. Paris 19 — Oeuvre gazetesi yazıyor: İngiliz Dahiliye müsteşarı B. Geoffrey Moyd Berline gitmiştir. Seyahat za- hiren Alman hava kuvvetlerini gör- mek üzere general Gocring'in daveti Üzerine yapılmıştır. Fakat hakikatte İngiltere, Hong-Kong'a karşı Japon tehdidi üzerine Almanya ile görüşmek için müsteşarı Berline göndermiştir. İngiltere, kendisile beraber Ameri- ku, Fransa ve Almanyanın Japonya Dezdinde müşterek bir teşebbüste bu- lunmalarını istiyor, Müsteşar Alman- Yayı buna kandırmağa çalışacaktır. Fakat Alman mahafili böyle bir teşeb- büsün Mmuvaffakıyetle neticeleneceğini ümid etmiyor. Her ihtimale karşı hazır bulunacak Lohdra 19 (A) — Japonların | ik İ Tela ib o Kr aa ma mn e ——— 6 gm e a ————— m e e e iin 2 mi Hong-Kong'un mevkiini gösterir harita Hong-Kong - Kanton yoluna taarruz edecekleri hakkındaki haber henüz te- eyyüd etmemiştir. Diplomatik mahfil- ler bu havalideki Japon kıtaları yal- nız Çin arazisi dahilinde hareket et- tikleri takdirde İngilterenin itiraz et- meğe hakkı olmıyacağını beyan et- mektedirler. Zannedildiğine göre, Londra, Hong- Kong'daki İngiliz makamlarına müte- yakkız ve her ihtimale karşı hazır bu- Yunmaları hakkında talimat gönder- miştir, İngilterenin bir tedbiri Hong-Kong 10 (A.A.)— İngiliz deniz kuvvetlerinin başkumandanı bütün İngiliz ticaret vapurlarının zabitlerini, deniz müdafaa derslerini takibe davet etmiştir. Bunlar umumi tabiye, işaret, denizaltı hücumlarına karşı müda- faa, hava hücumuna karşı müdafaa, gaza karşı korunma ve topçu &teşi dersleridir. Bu tedbir burada, Japon Dahiliye na- siri amiral Suyetsu'nun beyanatı s8 bebile, heyecan uyandırmıştır, Hatır- lardadır ki, Japon hükümeti bu beya» natı reddetmiştir. (Devamı 4 üncü sahifede) , Vekiller Heyeti birçok işler hakkında karar verdi Üsküdar - Kadıköy su görleskiziii mubayaasına aid mukavele de tasdik edildi Ankara 19 (A.A,) — İcra Vekilleri ti bugün Başvekil Celâl Bayar'ın Teisliği altında topnarak, «Il — Üsküdar - Kadıköy su şirketi- Bin mübayaası mukayelesinin tasdiki, 2 — izmir telefon şirketinin müba- Yaasına ait mukavelenin izma salâ- hiyeti, 3 — Avukatlık kanunu lâyihasi, 4 — Rizenin Hopa kazasının Er- hazi köyündeki simli kurşunla kart- şık çinko madeni imtiyazının feshi, 5 — Umum ayakkabıcılar koopers- tifi esas mukavelenamesinin tağilâtı, (Devamı 4 üncü sahifede) “Bay amca, sahnede!. Evvelki akşam Çocuk Esirgeme rumu tarafından ve Çocuk Kü- Üphanesi tesisi menfaatine Fransız Yatrosunda büyük bir müsamere a bitir, Tiyatro fevkalâde kalaba- | ik olmuş, müsamere zengin bir prog- | Yamla saat bire kadar sürmüştür. Müsamerenin en çok beğenilen nu- iarâsı, Şehir Tiyatrosundan sanat- Hâzım, Vasfi Rıza, Halide tarafından oynanan «Amca Behzat ve | di bey» komedisi olmuştur. Cemal Nadirin yazdığı bü bir per- İ delik piyes baştan aşağı <Amcabey> in nüktelerile doludur. Fevkalâde muvaffakiyetle oynanan «Amcabey» komedisi şubatın sekizin- de Çoban Mehmed menfaatine tertip edilen gecede de tekrar edilecektir. Resmimiz bu piyesten bir sahneyi göstermektedir. Harp yakınmış? Eski “bir Fransız Nazırı deliller göstermiş Paris 19 — Alliance Democratigue fırkası parlâmento grupunun dünkü toplantısında azadan eski Maliye na- zırı Paul Raynaud mühim bir nutük söylemiştir. Paul Raynaud demiştir ki: sllarp yakındır. Bu vaziyet karşısın. da bütün Fransızlar arasında barış t6- mini için çalışmak lâzımdır. Memleke- harpten korumak ve Fransanın İs- panyanın akibetine düşmesine “mey- dan vermemek icap eder.» Grup reisi, eski Başvekil B. Flandin bu sözleri mübalâğalı ve fazla bedbi- nane bulmuştur. Fakat Paul Reynaud son zamanlarda muhtelif memleketle- ri ziyareti esnasında. gördüklerinden ve ele geğirdiği delierden -bahsede- rek kânaatini kuvvetle müdafaa ct miştir; Bu Sözler büyük bir tesir yap- miş ve grup müttefikan kendisini teb- rik etehiştir. Dikkatle Kuru lâf yok! Meşrutiyet ricalinin © sözleri kula- ğrmızdadır: — Donanmamızı denizlere konjeti gibi saçacağız! — Giridi vermeyiz! —Bosna Hersek'i bizden alan Avusturyanın - Jeslerini kullanmıya- cağıs! Hep kuru lâf. Söylenip söylenip birşey yapmamak usulü... Şimdi tse aksi! Kısa bir zaman içinde bir fikrin ortaya çıkmastle tatbikata geçilmesi bir oluyor: «Pilânca cins fabrikaları- müze kuracağız... Filânca teşkilâh ya- pacağız..» oNazariye, plân hemen kuvveden fiile çıkarılyor. Sıra İstanbul'un o imarında, haya- ten ucuzlamasında, ggrgilerin inme- Le Dempseyin lokantasında bir gece Garip bir yemek listesi: Yumruk rostosu, nakavt olmuş tavuk!... Dempsey: “Dünyada aşktan daha güzel şey yoktur. Dünyanın en mesud adamı benim, Karıma çılgınca âşıkım. Pilâva, lokuma bayılırım? ,, diyor Kuvvetli olmak için ne yapmalıdır ? Dempseyin en büyük arzusu nedir ? Hikmet Feridun Es, meşhur boksör Dempsey'le uzun bir mülâkat yapmıştır, Bu mülâkatı dokuzuncu sahifemizde okuyunuz. Yeni Fransız kabinesi iyi karşılandı ': Maamafih çok büyük güçlüklerle karşılaşacağı tahmin ediliyor (Yazısı 6 ncı sahifemizde) İ — Aman doktorcuğum gel, karım hastal... — Vah vah, nesi var?.. | — İki gündür boyanmıyor!..

Bu sayıdan diğer sayfalar: