20 Ocak 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

20 Ocak 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PERŞEMBE 20 IKİNCİKANUN| 1938 Ucuzluk Mücadelesi Ankarada Çalışmalar Devam Ediyor Giyecek Maddeleri Için de Tenzilât Fransada © | Görülen Manzara Melle lm Ahmet Emin YALMAN U zun uğraşmalardan, neti- ce vermiyen birtakım te- şebbüslerden nihayet Fransada bir hükümet kuruldu. B. Chautemps, yeni bir kabine ile iş başına geçti. Fakat bu suretle buhran bitti mi? Harici âlemin Fransadan beklediği dahili istikrar kuruldu mu? Bunu ümit etmek güçtür. Yeni Chavtemps kabinesi. halk cephesi programına devam etmek ü- zere kurulmuş bir hükümettir. Fakat halk cephesi denilen kuvvetin man- zarası burada tamamile değişmiştir Eskiden bu cephede bulunan ve hü- kümeti tutan komünistler, hüküme- tin tamamile dışında kalmışlar ve sonra diye kadar hükümete karışan s0sya- Yistler, bu defaki kabineye girmemiş- lerdir. Fakat bir merkez grupu olan ELGRAF : UÇUNCU YIL — No. 980 S KURUŞ radikaller, sağ kuvvetleri arasında #stinat aramıya kalkışmasın ve mem- Jekette açıktan açığa iki cephe ku- Tulmasın diye, hükümeti tutmıya ih- tiyaç duymuşlardır. Fakat Sosyalist Fırkası, Leon Blum'un temsil ettiği bu görüşü can- dan benimsemiyor. Fırkanın umumi kâtibi de dahil olduğu halde büyük bir grup, bunun aleyhindedir. Hattâ Ayr ayrı düşünen muhalif sosyalist kütleleri bir noktada birleşebilseler Blum tarafı azlık haline bile düşebi- İecek, Chautemps, Sosyalist Fırkası- hin yardımından mahrum kalabile- Gektir, De ki yeni Fransız kabi- nesi, temsil etmediği bir fır- kanın kuvvetine dayanıyor, fakat o fırka içindeki fikir cereyanlarının Mutlak yekünu da kendisini tutma- Muya doğrudur. Ancak bu yeküna da- bulunanlar arasındaki dağınıklık Siyesinde Blum, kendi düşüncesini Yürütmüş ve fırka tesanüdünün. hü- ümeti tutmak yolunda tezahür et- Mesini temin edebilmiştir. Bu yolda bir hükümet. demokrasi inin Fransadan beklediği kuv- Yetli, istikrarlı ve söz sahibi hükümet “eğildir. Fransada mili birlik kur. için faaliyete atılması beklene- - Milletler Cemiyeti ideali ve ba- NŞ sevgisi etrafında toplanan mem- lerin Fransadan — bekledikleri| lim İstinat kudreti Ne iretini temin ede ae anlaş bir demokrasi gidişinin tbikatta demokrasi ruhunun ne ka- AY aleyhinde neticeler verebileceği- 1. Ankara Caddesi 319, 24310 ISTANBUL BASMUHARRIRI: Tatbik Edilecek Ekmek ve Süt Bu İki Zaruri Gıda Maddesinin , Fiyatlarında da Tenzilât İçin Ehemmiyetle Çalışılıyor Etin ucuzlatılması için Ankarada Başveki'imiz'n reisliğinde yapılan toplantıdan bir görünüş Ankara, 19 (Ten muhabirinden)— |yat indirmeleri yapmak kararmda TE MP ii he yapalı Ünlibei gi hayati pahalılaştıran ve az para ile "ek fiyat bakimindan halkın Şkâyel geçinmiye mecbur olanları sıkıntıya | stmiyeceği bir dereceve getirildikten uğratan diğer âmiller üzerinde de fi- (Arkası 8 incide) Hatayda Sahtekârlık Nüfus İşlerinde Türklere Hâlâ Binbir Çeşit Zorluk Gösteriliyor Antakya, 19 (Hususi) — Müstem. | edilmemesini kolaylaştırmaktır. Hal. Barselonda Yüzlerce Ölü, 4 aesedaki dağınık vaziyet, en Wi bir misaldir. Milli gidiş için bi- | rinden bu kadar aykırı ölçüleri bu in. hâdiselere firka ve sınıf göz-| yi ile bakmak yüzünden birinin iy, gördüğünü diğeri beyaz gören Akım Fransızlar arasında milli te- | ix korkunç bir derecede gevşe- Pİ? Manzara, demokrasiyi öldü- ME atörlükler yaratan bir da yi ik ve plânsızlık manzarasıdır in; bir manzara, Fransız firkacılı- ty Fransız vatandaşlık telâkkisi- » Fransız ilkmektebinin. Fransız Vi tekeciler tarafından nüfüs dalaverele rine devam edilmektedir. Hatayda Türklere verilen nüfus kâğrtlarının milliyet hanesine (Islâm.Sünni) kay.| di konulmakta ve hâlâ (Suriye) dam gasmı taşıyan nü ağıtları veril » mektedir. Buna mukabil diğer anası. ra verilen nüfus kâğıtlarma (erme ni, Alevi, Ortodoks) gibi sarih milli. yet kayıtları konulmaktadır. Bundan maksat Araplarla Türklerin tefrik buki anayasanın Türk ve Arapları ayrı ayrt birer cema at olarak kabul etmiş ve bu ik: cema| atten çıkacak mebusları da ayrı ayrı tespit etmiştir. Buha rağmen. Arap| larla Türkler, bu Kaydin konulması dolayısile nüfus sieilline istinaden rey verilmesi mecbupi tutulduğ herhangi b'r ka/'maşn'ık meydana gel mesi kolaylaştırılacaktır. (Arkası & ineldel onuncu maddesi,| i Köy Kadar Doktor Ankara Tıp Fakültesi 1200 Talebe Ile 1941 de İşe Başlı yacak Ankarada Sıhhat Vekâletinin cepheden görünüşü (Muhabirimizin verdiği tafsilât 8 inci sayfamızdadır) AHMET EMİN YALMAN Istanbul Imar Ediliyor Esas ve Teferruatı | İki senedenberi İstanbu- un imarı için tetkikler ya B Prost'un hazırlamış olduğu projeler v2 plânlar hükümel merkezimizde tetkik edildi İ be şehrin istikbalde atacağı mamur şekil takarrur etti. Mülehassıst B. Prost'un plân ve projeleri çok yakın bir istikbalde tatbikat saha- sına infikal edecektir. Bu ye ni projeler mucibince İstan- bul, geniş meydanlarile, yep yeni, asri bulvarlarile, gi. âbidelerile ve hele asri ih yaçlara cevap veren yeni semtlerile, bu günkünden bambaşka bir şekil alacak- tir. İstanbulun alacağı bu ye- ni şekil hakkında Ankara- dan hususi olarak derli top- lu malümat elde ettik. Bu bugün beşinci emrfamıs»da olrumcakarnız. pan şehir mütehassısı | malümatı, $irçok Yaralı V AŞKIN TEMİZİ Aka Gündüzün evvelce gazetemizde “Adsız Ro- man,, adıyla çıkan ve çok beğenilen romanı kitap halinde çıkmıştır. Kanaat Kütüphanesinde satıl- maktadır. Fiyatı 1 liradır. KABİNE GÖRÜSMELERİ Vekiller Heyeti Dün Beş Saat Toplandı Üsküdar Su Şirketinin Mubaya Mukavelesi de Tasdik Edildi Atatürk'ün, Başvekilimizle ( Birlikte (Bugün Ankaradan Şehrimize Hareketleri Bekleniyor A. Şefimiz Atatü.kün evvelki gün Duhiliye Vekâletinde tetkiklerinden canlı bir intiba Ankara, 19 (Tan muhab'rinden) —/ © Başvekil B Celâl Rayar ve bazı v&, Vekiller Hey ün öğleden sonra | killerimiz, Millet Meclisinin tatilinden Beşvekilir reisli | istifade ederek dinlenmek Üzere Is, İ ğalımda içtim etmiş Toplantı | tanbula gidecekleri için bugünk'! top, CAricnsı 3 “neule) r Amerikada Faşizm ahrikâtından Endişe İtalya, Bir Taraffan İngiltereden Borç Almıya Uğra. Şırken, Diğer Taraftan da Cenubi Amerikaya Mühimmat Satmıya Çalışıyormuş Vaşington. 19 (A A) alyanın cenubi Amerikaya yaptığı mühimmat yalnız Amerika sulhü için leşik Devletleri hariciye nezareti hili leşik devletlerin bir kar ası içim mühim bir imtiyaza malik bulundu satışları doğurabileceği tehlikeler © bakımın- dan deği! fakat ayni zamanda Ame- rika kıtasında faşist nüfuzunun art ması ihtimalleri bakımından, Vaşing- tohda cildi endişeler uyandırmak - tadır. gu Nikaragun'ya. İtalyan hükümeti nin 500 ton mühimmat sattığını ha ber almıştır. Nikaragua. Ameril Birleşik devletleri bakımından, cehi bi Amerikada vaziyet itibarile mühim telâkki olunmaktadır. Öğrenildiğine göre, Amerika Bir- (Arkası 8 incide) Uzak Şarkta Vahim Hâdiseler G. Miaja (Tafsilât 8 üncü sayfada) Şüküfe Nihal'in En Yeni Eseri Yalnız önüyorum ide ve muktedir muhar- D a ririmiz Bayan Şüküfe Nihal gazetemiz için bir roman yaz- di. Bunu yarından itibaren TAN sütunlarında zevkle o- kuyacaksınız. “Yalnız Dönüyorum...,, bu, Bayan Şüküfe Nihal'in en ye. ni kalem mahsulüdür. Bu ye- ni tef hepimizin ikamızla, son senelerde hasret kaldığımız edebi bir esere kavuşacağız. temiz ifadeli, güzel üslüplü rea'ist bir roman okuyacağız. Yarm siz de bir TAN alınız ve okuyunuz. İngiliz ve Japon Askeri Azdaha Çarpışıyordu Çin İle Japonya Arasında Siyasi Münasebetler Henüz Kesilmemiş Londra, 10 (TAN) — Bugün İng tere ile Japonya kuvvetlerini karşı karşıya getiren ve vahim neticeler do gurması mümkün olan hâdiseler vu. tur. Tiyençinde vikubulan hâdise bunlardan bir dir, Japonlar bu rada, Ingiliz mmtukasmda bulunan otuz çinlinin teslimim istemişler, (a kat Ingiliz kumandanı bu talebi kabul etmemiştir. Bunun üzerine Japonlar ingilizleri tehdit ederek mıntakayı iş gal edeceklerini söylemişler, buna karşı Ingiliz kumandanı, böyle bir hâ dise vukuu ta inde mukavemete vazır bulunduğunu anlatmış, bunun erine Japonlar yumuşamış ve bü - ün hâd senin bir suitelehhüm eseri duğunu bildirmişlerdir. Şanghayda da buna benzer bir hâdise vukubulmuştur. ingiliz kumandanı, Japonların ifratları devam ettiği müd «çe inpiliz kuvvetlerinin çek'imiye. eğ'ni bildirmiş ve ayrıca Japon as. erlerinin üç ihtiyar Çin kadınma a. teş açmaları ribı hâğiseleri anlatmış. ur. EE Harp cephesinde börke Çin neferi İngilterenin Şanmhay kontelost, (Arkası $ incide)

Bu sayıdan diğer sayfalar: