21 Ocak 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

21 Ocak 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMA 21 İKİNCİKANUN| 1938 | v il ddesi 819, 24810 1#TANBUL "No. 981 BASMUHARRIRI: © Yeni Bir Ucuzluk Kararı Mensucat Fiyatları da Yüzde 12 - 18 Ucuzladı Ankaradaki Anlaşma Ucuzluk Mücadelesinde Ahmet Emin YALMAN H memleket için günün me- selesi halini almıştır. Hüküme- alâkadır. Bu memlekette büyük| bir kısım nüfusun pahalılık yü-! sıhhatinin bu yüzden tehlikeye / düşmesi cidden yazıktır. güç bulunan dertler vardır. Bugün bazı memleketler, harp zan urina | bin zorla gida ihtiyacınm iki ucunu bir araya getirmiye çalışıyorlar. Çün. miyorlar, dışardan tedarike de döviz! ksynakları veya takas imkânları kâ. Yokluktan ileri gelen bu. pahalılık çetin bir derttir. Buna çare bulmaki gesinde bir vatandaşın parası, sıhha. tine kifayet edecek kadar gıda toda- metre, hattâ bazan kırk, eli: kilomet. Te uzakta 6 gıda maddesini dörtte bir ide bile müntaheli malını el, den çıkarmakta zahmet çekerse orta. Ancak teşkilâisızlık programatz'ık | ve sahipsizlik hüküm sürüyor, de - Bunlara karşı iki mücadele yolu vardır: Birincisi, eski usul müphem lışmak, ekseriyetle işin dar bir nok . tası üzerinde durup kalmak ve narh) aramaktır. Diğeri de yalnız umumi menfaat kik usullerine dayanan bir gözle hâ diseleri görmek ve herşeyi kökünden M hilkümet, bu memlekete ait her mesele için 'kinci yolu tam ve ka. kil B. Celâl Bayarm et meselesi hak. kmdaki son nutku, bunün en güzel de lar kati bir lisanla tenkit edilmekte ve esk! şekildeki teşkilâtsızlığın ver. rüşlü, modern bir dimağım duyduğu ıstırap en açık bir tarzda ifade olun. Iktisat Vekâletinde âzami verim temin etmek ve maliyeti ucuzlatmak ma $'n esasına giden mü'ehassıslar var, Hükümetin bunların çalışmaları yelerine karşı ortaya koyduğu hassa. siyet ve alâka, uinumi gidişin hangi mMettir. Ayni zamanda Başvekâlete bağl Ankara şehrinde hayat pahalılığının sebeplerini ö'çmek ve çarelerini bul. | larak esaslı bir anket açmış bulunu. | yor. Pahah'ık mücadelesinde tutacağımız milsnet yollar hakmdea en güzel bir Usul ayat ucuzluğu işi, bütün tin bu alâkası çok yerinde bir; zünden sıkıntı çekmesi, hattâ| Dünyada çares: bulunmıyan veya | muhsus mahrumiyetler çekiyorlar ve! kü ibtiyaçlarına kâfi gıda yetişire fi gelmiyor. wiçtür, Fakat bir memlel ** bir kö. rikine yetişmezken, birkaç yüz kılo Skala, geinrilke ikin çaren öv da dert denecek bir vaziyet yoktur. mektir. lâyihalar ve raporlarla işi teşhisu ça. gibi eski, muvakkat usullerle deva prensipinden ilham alan ve İlmi tet düzeltmektir. 'emnuniyetle söyliyebiliriz ki. ti bir surette kabul etmiştir, Başve. Midir, Bu nutukta eski usul rapor. d'ği neticeler karşısında yüksek gö. maktadır. maksadile bir düz ye uğraşan ve dai | Ba verdiği ehemmiyet ve ilmi tavst. yolda inkişaf ettiğine canlı bir alâ . bir konjöktür servisi vardır ki, bügün mak içn memleketimizde ilk defa o. Bu suretle »ide ed'lecek neticeler Tehper olacaktır. Ik tetkik neticelerinin delâlet | ettiği manzara şudur: Mem.| leketin ikısadi tevzi 8 stemine tel, lüku olan birçok işler, hâlğ ların damgası taşıyor, Hi ağ İktisat Vekâleti, Ankarada Yapıl- | makta Olan Müzakereler Üzerine İzahlı Bir Tebliğ Neşretti Bir mensucat fabrikamızın iç görünüşü Ankara 90 (Tan muhabirinden) — ıkusat Vekâ'etinde çalışmakta olar mensucat fabrikaları müdürleri top. lantılarını bugün bitirmişlerdir. günlük çalışmanın mevzuunu pruruk. | lu mensucat w b Ihassa köylünür. en | çök kullandığı Amer'kanbezi fiya*ları nm İndirilmesi meselesi teşki! adiyor du. Bugün alman neticeye göre, fab. rika müdürleri, hükümetin ie bag *akârikiar yapmasını şart koyarak Üyat tenzil'ni kabul etmişlerdir. Yeni vaziyctr göre, bu --*“İ fiya e İngilterede Yeni Uç| idan yüzde 12,18 n KANI Varur VE merbank fab: 'kals”ı ve merek hususi teşebbüs sahiplerin n fabrika müdür, lerile hükümet arasında tam bir mu. tabakat elde edilmiştir, Hükümet'n tebliği Ankara, 20 (A.A.) — Iktisat Ve kâletinden: Endiistriyel mamulâtm maliyet ve satış fiyatlarının kontrol ve tespiti hakkındaki 3003 numaralı kanunun Arkası Ti T incide) ni Bir. Mürelei Japonyaya Zecri Tedbir Tatbiki İsten iyor Fransada da Çin İstilâcılarına Karşı Boykot Tezahürleri' Yapılacak Şanghayın Japonlar tarafından "işgalinde Japon Başkumandanı ve Avrupalı kumandanlar Londra, 20 (TAN) — Rüyter ağar sınin muhabirine göre din Tiensinde Ingiliz kuvvetlerile Japon kuvve-feri arasında çarpışmıya meydan verecek | olan hâdiselerin sebebiyet veri p ger inlik, evvelce sanldığından daha faz olmuştur. Çünkü Japonlarm Çinli teslim için vukubulan iaebi bir miatom mahiyetinde idi. Hâdise bir çarpışma 43 netieelenmiş olesya | 800 kişiden mürekkep Unggiliz | kuveti yok edilmek tehlikesine maruz İdu. Fakat Ingil zer, her neye mal o ursa olsun, mukavemete karar ver İ mişlerdi, Ulüümatomun müdârt. hitu İği anda Japonlar da taleplerini geri uni bulunuyorlardı. Ingiliz kumar (Arkası 7 incide) ol AHMET EMİN YALMAN Hava Kurumu Başkanlığı Ankara, 20 (Tan muhabirinden) — 'Tiirk Hava Kuru- mu başkanı Çoruh mebusu B. Fuat Bulca'nn istifaya ka- rar verdiği ve yerine Bolu mebusu B. Cevat Abbasın seçi- leceği haber alınmıştır. Şefimiz Atatürk Bugün Ankara, 20 (TAN Muhabirinden) — Cüm- * hurreisimiz Atatürk bugün saat 15 te hususi trenleriyle İstanbula hareket buyurmuslar- | Hariciye Vekili | Doktor Tevik Rüştü Aras, Dahiliye Vekili ve dır. Başvekil Celâl Bayar, Parti Genel Sekreteri Şükrü Şefimize, maiyetlerinde refakat etmektedir- ler. Büyük Önderi Ankara garında Büyük Mü- let Meelisi Reisi Abdülhalik Renda, bütün ve- killer, sehrimizdeki mebuslar, ordu ve vekâ- letler ileri gelenleri ve çok kalabalık bir halk kütlesi çok derin bir sevgi ve saygı ile uğur- | Jadılar. İstanbulda Şef Atatürk hareketinden evvel kendisini , teşyi edenlere iltifatta bulundular. Ankara, 20 (A.A) — Reisiciimhur Atatürk beraberlerinde Basvekil Celâl Bayar, Dahili- ye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Ka- | | va, Hariciye Vekili Rüstü Aras ve mutat ze- | vat olduğu halde bugün saat 15 te hususi | #renle İstanbula hareket buyurmuslar ve is- fasyonda Büyük Millet Meclisi Reisi Abdül halik Renda, Vekiller, şehrimizde bulunan Kaya, Büyük mebuslarla vekâletler ileri gelenleri, general- ler, Ankara Valisi, Garnizon ve Merkez Ko- mulanlariyle Emniyet Direktörü tarafından w 'esyi olunmuşlardır. İngilterenin Yeni Tayyare Filoları Londra, 20 (A.A.) — Daily Tele. graph gazetesi, Ingiliz hava silâhlan masında mühim terakkiler elde edil. diğ'ni yazıyor. . Şimdi igilterenin 2031 tayyaresi vardır. Bunun 1542 si Avrupadaki kuvvetlere aittir ki, | bu miktar silâhlanma işi baslama, dan önceki miktarm üç mistidir. Bu rakamda mütemadiyen takviye edil miş olan htiyatlar dahil değildir. N o B E R Sulh Mükâfatı Negüse mi Verilecek ? Stokholm, “A,A)— mebuslârı arasın da, dün, Nobel sulh o mükâfatına Habeş Kral Ne. güs'ü namzet gös teren listeler do - Yiştırılmış ve imza ianı Bu liste yakında, Nobel sulh mükâ fatını verecek O - lan Norveç mebu- san meclisi Nobel komitesine tevdi olunacaktır. 20 B. Negüs Şüküfe Nihal'in En Yeni Eseri Yalnız Dönüyorum Güzide ve muktedir mu- harririmiz Bayan Şüküfe Nihal gazetemiz için bir ro- | man yazdı. Bunu bugünden | itibaren TAN sütunlarında zevkle okuyacaksınız. “Yalnız Dönüyorum..,, bu, || Bayan Şüküfe Nihal'in en || yeni kalem mahsulüdür. Bu | İ yeni tefrikamızla, son sene- İl erde hepimizin hasret çek- I) tiğimiz edebi bir esere ka- vüşacağız.. «Temiz - ifadeli, | güzel üslüplü realist bir ro- | man okuyacağız. Bugünden itibaren seki- zinci sayfamızda veriyoruz. Isveç | Ispanyada Ş iddetli Muharebeler Francocular Birçok Esir Aldıklarını İddia Ediyor Meçhul Bir Tahtelbahir Bir İngiliz Ticaret Gemisine Torpil Atmış Teruel cephesindeki son harpten bir görünüş Londra. 20 (TAN) — Ispanyada | en mühim tepeleri ve Pedrizas yays Teruel cephesinde muharebe şiddet- | lâsını ele geçirerek taarruz hatlarını le devam ediyör. Asiler, resmi teblig | bir kaç kilometre ileri götürdükleri. lerinde, Cümhuriyetçilerin bütün mu|ni Alfonbra vadisini tamamile bâki kabil hücumlarmı püskürttüklerini, (Arkası 7 incide) Mısır Kralı Dün Evlendi Mısırlılar Muhteşem Bir Tören Seyrettiler Yeni Kraliçenin Peçe Takmaması Bir Kurtuluş Alâmeti Sayılıyor Kahire, 20 (TAN; — Kral Faru, gun övienmesi dujayısile bugün bütün Kahire başrant işa süzleniniş, birçok yerierde zafer takları kurulmuştu Ni kâh kıyma merasimi saat 11 de Kub be sarayında yapılmış, Kraliçe mera. #imin yapıldığı salona bitişik bir oda da oturat»k habasını vekil etmiş, ve nikâh kra, ta Krailçenin babası hâ. kim Yusut Zölfika- arasıda kyıl mış, İzdivaç vesikası Kral ile kayınpe deri tarafından imzalanmıştır. Nikâ,, hı da Ezher camii şeyhi kıyması Kralm şahitleri, Başmst, »yinei Al Mahir Puşa ile Başlaşrıla'çısı Sait Ziülf kar Paşa idi. Kralıçeyı saraya götüren arabanm halk tarafından tanmmsruası :çin zed bir almmış olduğu halde Kraliçe der bal tanınmış ve tevkalâde alkışlanmış ur, am S. 11 de nikâh kıyma merasimi bitmiş ve derhal 101 urun top gul, mıştır. Topların atılması Üzeme Ba, (Arkası 7 inelde Mısırın yeni Kraliçesi Bayan Feride

Bu sayıdan diğer sayfalar: