21 Ocak 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

21 Ocak 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YIL No. 8505 a kinci Kânun 938 > bedeli: Seneliği ii Hire Ew Halkın Sesi SESIDİR Kı SA VE AÇIK Fransadaki Buhran daki em buhranının nasıl EE çıkmaza girdiğini vi için, an ee iktidar mevkiinden ç sin gen ii 4 Gİ teşkile ükümetin maliye i ol edilmesini ve onun ayakta duramıyarak tar i kabineyi Va lağu mecbur (olmasını bine buhranı ri gazeteleri kadar İn- matbuatını da işgal eden bir mesele olmuştur. Londra i ve rk gürültülerini İngilte- dahili e kadar alâkalı ve telâşlı mutalealarla ten- © tahlil etmekte devam ediyorlar. arkası z ln imiyen siyasi dediko. dn lardan müteessir o- İTaymis) gibi ağır başlı gazete bile yaşıyan irem dip- * ve hükümet ricalini kırmaktan, gücendirmek! çe- Miyerek ve yahud bu, Gel e ikeism olmıyan a hare- takınmağı göze e alarak “Eransadaki bu “esefli Patırtıların önünü almak için Fransaya bugün P demir kile oto:ite ve şahsiyet sahibi bir Kir, demeğe mecbur kalmıştır. Malz olduğu üzere Fransadaki gürültülerin ll se- İşçilerle a en & İle sây arasında doğan anla- Mamazlık olduğ e bu işde eski Fransız başekile. a, 8. Heryonun, rm enin ayni zamanda “İması lâzımdır) slarak kabul adam lâ- m başka memleketleride alâkadar eden bu şuku iz Önüne geçilebilir. SIRRI SANLI ahir Troçki | beraet etti Havas ajansının verdiği bahatsizliğine müttefikan TROÇKİ İrar vermiştir. partisi azasından Ruzı Tahkikat sekiz ay devam | Almanya ihrriiindei iştir. Komisyonda Ame- | Oto ile Meksika gazetecile- an meşhur profesörü De- | rinden Ramor dahi bulun- sabık komünist İ muşlardır. İSTER GÜL ISTER AĞLA amm Hocalığı Şahsi Menfaati Yolunda Kullanan izaç edermiş, onları ikide birde ahret cehen rak hay: seal ve diye ellerindeki beş on erer da Sildi e Köyün nikahla da lan 3 biri her vakit bu hale has ar hocadan intikam almayı düşü- R Bir köyde yo yla ni halkı çok *ablarile korkut. Dişi Ki Mürmüş iş.. Bir gün kurnaz delikanlı hoca çarşıda yanki Yani kalk namaz — . e gez bunun ilâhi bir ses olduğunu sana- abdets alıb ni a durmuş, ii dua ettikten son- me soyunmuş tam şel mea Halk e gene bağırmi yi yaslı. m) in hemen yatağından fırlamış Yobaz gene yatağından fırlamı — Hazır arak, Demiş iğ dukan bitirdikten sonra gene kurnaz köylü delikanlısı: >— Hazır yarabbi. boz namaza durmı l Hasılı sabah ezanına kadar herife Mi Hobim en sonunda yobaz uykusuzluğun ve Fransa uyan ! «Atatürk Tü rkivesi Osmanlı İmparatorluğuna Böizemez. > iskenderunda çıkan Vah: | Türk dastlağumun az det gazetesi Fransızca İnde- | mas: e Tl pendance gazetesinde gene- | Fransa ile Tür ında Jerar Tonga imzalı bir ya- | ber sahada el Birliğine da- zıyı naklediyor : Bir müddet | yanacak hakiki bir Fransız - evvel “Atatürk ve ye i Tür- ai dostluğu kurmak için k kiyenin hakiki hresi,, mazi ile alâkasını kesmek minde bir kitab, Dee e olan B. Tongas bu — Sonu 4 üncüde — makalesine a uyan,, — am van — diye başlık koyuyor ve Türk Sinema Köşesi : gazetelerinin Hatay davasın- daki heyecanli Ke Fransada “Fransız aleydar rar u bir hücum şeklinde tavs i edilmesine iller bulunarak diyor ki: Bu korkunç bir yalandır. Çünkü hepsi hararetli Fran- an Türk ransa | Bütün Türk dostlarımızın bu istiraplı baykırışları, su- rşıda iken evine gizlice iri hir dol: ki yo evine dönmüş, tam soyunub yatacağı ii dolabdaki genç sesine bir baş- lik vererek rette tehlikede olan Fransız aba sak- hafta Elhamra e iel ed göz İp beği sayılan en büyük v parlak Kdk iştiraki (Çıplak Melek) ar ye ri görebilen vi ahtiyar il e pa “SIRRI SANLI —tdarehane: kii Birinci | Beyler Sokağında #AHaikıv mile Matbaasmda | i Güçmiyet varı gari veri'mez Rusya hemen silâha sarılacak Japonva Rus hududuna asker yığıyor. Valilere yeni talimat Mosko -— Rus egri Iki Rus ölmüş- gazeteleri uzak şark hadise- lerini yakından ve büyük bir Ey (Radyo)— Japonya- alâka ile takip etmektedir: | nın her tarafından Tokyoya er. OBu gazeteler, cenubi elen valiler, Dahiliye nazı” Çinin Japonya tarafından yu: ölmenin çulsları için. Çöke) ya mışlardır. Nazır valileri tehlikeli saymakta ve bundan a La dolayi Moogolistana bir ate: mumi vaziyetten ba yer sıçtıyacak olursa Rusyavın | ©tmi$ Ve an 1“ acak tedbirler | içi EN e Iki ilkan ie aponyanın mühim tadırlar. r. J Tokyo (Radyo) — Sovyet- li) yaşadığını ve bütün lerin, dış Mogolistanda 40 | halkın hükümete yardım et- in ilik bir ordu tahşid | melerini ileri sürmüştür. ettiği subaylarının iesmsiyrkeiyei kumandasında da 20 bin Mo- golun bulunduğu Harbinden Cenevreve EE Yapaara. dar Mağz Gitmivor a yi başlamı: Radyo) — ati ya ile Raya arasmdaki göl ei mu: Bir ek bir ilen Hi Aklar il istemişse de hudud mubafız- ları tarafından silâhla karşı- e . Nişanlan “Anadolu,, ME pü arriri ve De- ay köke Rüştü kten'in kızı Bn. Okten ile merhum kereste tüccarı bay Hasanın | 7.Londra 20 ( ye ) — oğlu bay Nihadın nişan tö- Uluslar maas “ay reni dün 2 zmir pala nümüzdeki mada B sonsuz sadeler ve bay Haydar eşine yeni mürvet- lere Sali olmalarını dileriz. rabon tarafından idare li öyiemilenii HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Bozyaka İzmirin Bir Cennet .. . » öşesidir... Dünkü nüshanızda (Halkın Sesi - “Hakkın Sesi, köşe- nizde İzmir Belediyesinin pp menfaatına yapacağı” yararlı işleri sevinçle gördük ve okuduk. Bizimde bir dileğimiz var bunun bu köşede neşrini rica ederiz. Bizler, Kâtipoğlu ve Bozyaka semtlarinde oturan yurtdaş- bu cihette bulunan seedkile gidip gelmek için yegâne yolumuz olan Bozyaka bağlar yolundan işle- ekteyiz. Bu yol pek berbat adeta Soçikalyecl bir hale gelmiştir. Bir gün Eni in. a geçmek için zorluk çeken okul talebeleriyle, dın ve erkeklerin halini görseniz bize de hak ver mai in şüpbe yektur. ka ağir kadar Temir; en şirin, havası çok temi ol e yl © ve ve ire ve buraların pi gözler kaçı gir > diyemiz bu semti şe- hir içine idhal uzatmıştı ve rici sayılırken, polisin idaresine verilmi: ve cid- den müstesna yerin bakımsız bırakılması doğru olmasa ge- ektir. re Çe! k rica ediyoruz : Yol elektrik, ve nakil vastaları gibi medeni e Belediye göz pe tutarak iel semt leri de endirsin ve yaptığı, yapacağı senelik imar plânı ve rel EN içine bu güzel yerleride şdhal red : HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR. rek idar e evvel ice bu sr m eslem “blannrken ve şehir ha- ida imişti, güzel

Bu sayıdan diğer sayfalar: