21 Ocak 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

21 Ocak 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—O — ——— Başvekli muavini Daöladiye parlâmentoda Fransada: Kabine sağa doğru kayıyor Bugün parlâmentoda kabinenin ek- | seriyet temini mühakkak görülüyor | Fakat tehlike parlâ- mentq l:a_aricinde bu sabah te Programı tedkike ana hatları ş e __î? İş ana kanunua kabul ettir - ı_,h'h""" işçilerin tekaüdlüklerini eylemek, cumhuriyetin müda- çte, Fransa için an'ane mahi- yetini alan siyasetten âyrılmamak, ademi müdahaleye bağlı kalmak, (Devatnı 2 inci sahifede) Çinden hicret eden bir grup A"ıerıka harbe mü- dahale edecek mi? Zak ıondğ;'kî înkvıye kıt'aları ve donnnmı esi meselesi tedkik ediliyor| Japonyaya boykotaj Yapılacak mı? iYuzist Zinol sayfamızda) | Evvelki gün İs- İtanbul Adliyesin- p Avrupa çok nazik anlar geçiriyor! 1 -Fransada istikrar temini imkânsız görülüyor. 2-Akdenizde meçhul denizaltı yine faaliyette. 3-Rusya komşularına karşı yeni tedbirler alıyor. ,'Büyük Sef Bugün Yalovada ' BBaşvekil ile Dahiliye ve Hariciye vekilleri, bazı mebuslar da refa- katlerinde bulunmaktadır. ' Bir tiren kazası yüzünden Büyük w Şefin Yalovaya şeref Verme eri gecıkdı (Yaıııı ') net sayfada) Mükerremle metresi &ara- Mükerrer sabıkalı âlürteier- eden sabıkalı kaçakçı Ramazan İektiti önünde yüzünü gizlemeğe uğraşıyor -Tevkifhaneye'Eroin Sokmıya çalışanlar Sabıkalı Mükerrem metresi mev- kuf Salime Ramazanın elile gön- derdiği eroınler!e beraber tutuldu renen memurlar, Adliye binasında lertibat almışlar ve mevkuf Salimi gözönünde tutmuşlardır. Muhakeme esnasında ve muhake- eden sonra bir türlü eroini Salime | veremiyen Ramazan isminde bır sa- bıkalının bunların etrafında dolaştı- | de tuhaf bir hâ- dise olmuş; Ağır Cezaya muhake « * me için getirilen bir mevkufa ero - in vermiye teşeb- büs eden sabıkalı Ramazan ile sa- bıkalı Mükerrem Akşam geç vakit mevkuflara mah- isminde bir kadın Mevkuf Salk (*0$ kırmızı otobüse nakledilen Sâli- îurm-ımı*;lııid ha« hin metresi |me malı veremiye! İlinde tutulmuşlar- S&aDıIkâlı MÜ- “küfun otobü bi kerrem Vak'a şöyle olr Akbıyıkta p labalık arasında onu takibe başlamış- lardır, İ — Bugün oin |tesiyet erken gel. Hasan Basri'şi &- | Sözleri nazarı dikkati celbetmiş ve sadile öldüren katil |otobüs hareket eder etme: ği kahveci Salim |orada kapının önünde memı mül e için tevkfhaneden çık- İrafından aranmak üzere tutulmuş « İukça metcesi sabıkalı Mükerrem tarasİtur. fından verilen & Râamazan'ın üzeri aranınca 75 gram En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi sında eroin raportörlüğü den Mükerrem gazete ob- ** ğinı görmüşler ve sezdirmeden ka- | | *i SAĞLIK KUPONU mun beşini rağında 59 numarada her gün saat 15 den sonra muayene ve tedavi edilirler. Moskovada 3üncü enternasyonalin bDir toplantısi Rusyada: istenilmiyen hare- ketler varmış.. Hükümet birçok blrçok ecnebi konsolos- haneleri kapatmıya karar - verdi 'Türk konsoloshaneleri da bu V_aradadır sön cols e Alman kların kapa- lemiş ve bazı tens |V kidlere cevab vermiştir. Ecnebi kon- | solosluklar mesele u noktalar a- 1 konsolos- 2 edilmi- ya aleyhinde yuva kuran serseriler- ları, ca- ŞyecEl den de bahsetmiş ve Fransanın bun- Busluk ve sabotaj işlecine giriştikleri 'Jarı himaye etmoesine hayret etmiş- Büna karşı tedbirler alın- İtir. DaRAAAAAa AA ranaRERaRNe EAAELUNaENRDAN ae l dlaşemmelmN lanare aa a menaan. Gece ve gündüz hüîun Mısır ayakla doğrudur. Kral yanına Kralıçeyı peçesiz alarak gece şenliklerine iştirâk et- mek suretile Mısırda teceddüd hareketine başladı. Londra, 21 Son Telgraf) — Masir- da Kral Faruk'un sebetile bi nbir ge dırır şekilde m merasim ve eğlenceler dün bütün gün ve gece devam ettiği gibi bugün ve (Devamı 2 nci sayfada) Feriköyde bir cesed İ bulundu Ense kökünden vurulııı ve çukur içine atılan bu adam hakkında geç vakit ö. Kraliçe Feride Kaçakçılık Ş: rein çıkarılmış, o sırada bu hâdise- Evvelki gi f- İleri uzaktan seyreden sabıkalı Mü« ların muhakemey VDevamı 2 nel sahifede) etinleceğini öğ- rendiklerimizi 2 inci sayfada okuyunuz

Bu sayıdan diğer sayfalar: