21 Ocak 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5

21 Ocak 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kenarına bak bezini A k kızı Mabudu Sulukulenin zurna bestekâr kara Hayderi Herkes adam kellelerinden ku- yular dolduran değil ki bir sabinin ne olacağını evvelden İstidda di Ta Bibi kij Çelik haşarı lahatı #inı, b Di bir fillen şeyin, iman ve pa- | inde olduğu belli olmaz. î"fhü Oynıyan açık yürekli bir çöcuğun yarın idarei ma bir politika âdamı olmiyaca- bek elbiseleri biçen mini mi- Bölün î!v.ııvın' yarın bir sıkıt esna- B ılny.nla Böz — yummıyacağını, k..zü.’,: arken duvardan yuvarlanıp el 1 Yaran bir yaramazın yarın i adaleti eline #nnesinin elinden kaybolan İreni he ayrılınca ağlayıp mızmız bir küçüğün yarın DK :ılı bir tramvay arabasını Yeceğins N Sağ ve selâmet geçirmi- zuş Çini, ağızsız ve dilsiz yavrunu- 'N İâfzen bir avukat yetiş; Bini, iğneden kork iyece- 1 &n bir çocuğun ya- :î bir tank deliğinden ateş .—.ıî'mıyu- ar,ı;ı. kavgadan yılanların yarınki Arbin kahramanları olmıyacağını hası) kestirebiliriz? mq::şdıdm belli olmaması da bir ni- Ç hı.r ha!. Oğlundan medet uman | v bahın, yarın bir aşk yüzünden cağı UN Öv eşyasın) haraca Çıkara- yıg:” bilmemesi gerek değil midir? ö ): $öCuklarda (topatan kavunu) Misust bir koku yok ki ne olaca- ı'mınhyılııı Yoksa kızına cihaz b;lnık için aç yattığı günleri o« Ana ve babanın bir gün kız- bir davalcuya veya zurnacıya irmaları ne acı olur? alnityacağını, İkeyfe gelip tadına — varam Holywood'un genç yıldızlarından S-SONTELGR SADT İkinci — MiKROP.. un 822 Liy Ponsın Gizli teşkilâtta rol almış! Hayatı ve sinemaya kuyucu Murad atılışı kestirsin ! Yazan :- Tu. Si teleri bile var karl! verdi buna derler. amma, Bir kavak yelinden bir mü- siki mâbudunun doğacağına akıl er- di: z doğrusu, Kara Haydar hep çarliston, foks- trat temposile beste yaparmış. «Müsiki bizimkileri — zıplatmasa rlar » Yalnız müsiki böyle değil ki siya- set bile bu hükme bağlıdır. Ağır bir havasından başları dönen mil- letler iş stona döküp te zıpır zi- pir zıplamağa başlayınca — milletler cemiyeti, on üçler, kırklar, yediler siyaset havasında süzünâktan birisi- ne bayıldığının farkma vardılar, Ne- garib tecelli, nasıl Kara Haydarı me- zarlıklardan gelen bir inilti yarattı e bugünkü siyaseti de orta Afrika- dan duyulan bir inilti hortlarttı. ... İtalyada Yahudi. . ı w düşmanlığı Roma — İtalyada yahudi düşman- lığı gitgide artmaktadır. Büyük. fa- şist meclisinin en mühim âzasından | olan Marinaçı'nın gazetesi olan La- d'ln!erkıı tarihte adam kellelerin - e kuyular doldüran (Kuyucu Mu- nti Paşa) değil ki, dört yaşında bir ğ he olacağını kestirsin!, Biz- z; UYucu Murad, kuyu başında bükü başını bir piliç kafası gibi n? Yoparırken: l—dıq.,m;d'm kf © şerir şakinin ve- VU da öyle olacak demek!» dâk 1” bu kerametile herkese du- H_“'_ Miğtır, "-'ı:ınl:ı -k:uarını bak bezini al, a- baş Lânı;ükııı.—.ıü.ış- derler. Bu da tirp ta M atasözüne yakasını kap- l”.mıb Anasına baktığı için canım | irE lrakan ve sonra başını döven, | ; 'eselzede vardır, WA mî—mcı"zırındnn çıkardığımı zannet- Ka iâ'“k“_vuculırım. Bu mukad- '"Gmısm'.m Pelesengi ve mevzuun A hwmıuıı, Biraz çimlendirme- Mekte PeçE Miyeceğinizi besab et he akhyım. Gene böyle küçük iyik n'l;sır.ı.n udunu havuzda bir İ biz 8; İ Yüzdüren, babasını defi- OPaya takıp — içinde yoğurt unları yapan, tambur telle- 'arâ ökse kuran, velhasıl mü- d âletleri şekillerine güre Miyacak hakaretlere uğratan ir kâr ola- basının, ne annesinin ne YIp yaka silkenlerin ak- hi Sütma öyı Tile kuşl tikiye 3 FEYA Dln u ğ bi (şuıu Kule) nin yerli şahaser- leste 1P zurnasında nağme- in Ve bi Ve bülün mahalle sakin ve elerini cuşu * BİZ Olay Sakin, li ğ ŞA getirip po- :uv_ıı—kç._n üşüştürecek nârâlar v "l“),.a _sı-hob olan (Bestekâr Ka. İle başışı) bir musiki düşmanlığı başl: Ti GKDN fakat tpki esülh iste- YapanııP te atkerlikleri mecbüri 4 Muntakalar işgal edenler BĞ Y;ı;ha!lr-nin perii müsiki: © Yaya yaya konu- Kara Haydar diyor Bir y T keni ”” 5 *Narın Ü hda itiye bir St Edirnekapı mezarlıkla- lti duydum. O acile kavrul « « Sazendeye verilmiş Yarattı ıf.:b' |bende bir şarkı Yaptım. güftesiz besteyi 6 | . ye bir çey söyle- düm « “Mak g Üü hti shere ÇKi bir sazı İ SİF Zdit e oradık T bende ne büyük bi Nati ir is. ğer bön büyük bi N Yük bir Yük bir Sazende i- | R Yökmüş. Hülâ a- bi İ b h'e!!okhnm. Ne nota kala, d, lemi Yazabilirim. Ba; & a. Anlaşılıyı ih bir kay YOt ki başı ? kavak Yeli sesi bır.;ş:n— hayret içinde. Güf. “Danie varo'da uzun bir makalede Roman- iyadan bahsedilmekte ve oradaki 'Goga hükümeti yahudilere karşı al- mış olduğu vaziyetten dolayı tebrik edilmektedir: Yahudi meselesini halletmek için, | Goga'nin - giriştiği İşten bahseden bu faşist gazetesi demek - istiyor ki İtalyada yakımda -yahudilere karşı Şvaziyetini - tayin sedecek, bundan İsonra İtalyada işler artık tamamile hiristiyan- İtalyanların elinde bulu nacaktır. Maarit ti Umum Müfettişleri!. Maarif Vekâleti Umuni Mülettişi leti, muhtelif Anadolu şehirlerinde tedkik ve teftiş seyahatine çıkmışlar- dır, Bu meyanda maruf romancımız ve «Çalı Kuşu» müellifi, Umum Mü- fettiş Bay Reşad Nuri, Bay Celâl ve Bay Salih Zeki de, Denizliye giderek Denizli lisesinde teftiş ve tedkiklere başlamışlardır. Danielle *Amerikaya giden Danielle bütün Mütehassıslar tarafından fevkalâde beğenilmiş ve hepsi onun Amerika- |ada muvaffak olacağından emin ol- duklarını söylemişlerdir. Şimdi İngilizce öğrenmekte olan |ra mütemadiyen Mülâkat vermek ile için büyük reklâmlar ya İdeğiştiğini gösteren iki resim,, | Lily Pons, sinema ekranının * bu İsen. ve Şapkın — yale Fransanın | (Connes) şehrinde doğmuş daha kü- gük yaşta onda musikiye karşı bir |!ı.xııdıd başgöstermişti. .. Henüz allı şında iyi piyano Çalmasnı öğren- ve bu. yaşta bir çok konserler ek kendisinden büyükleri hay- rete düşürmüştü | Lili Pons, ayni zamanda' güzel se- |Sile piyanosunun başında saatlerce rkı söyler, tıpkı büyük bir san'at- gibi müsikiden ilham ahr ve ken- rdi. Bu güzel kızın muhrik tesi, piya- İno çalışındaki incelikleri yalrız bu İkadarla kalmıyor, o her ne pahasına olursa olsun hayata atılmak, kendi- d VB | ni macerâl; istiyordu. Lili Pons,'nitekim 'bu hülyülarla İhenüz 17 yaşında, bir gece (Connes) iterkediyor ve 5 gün 6 gece süren bir. 'a, yeni ufuklara atmak yalancı bir ülkeye atıyor, * 1928 kânunusanlde Lili Ponsu şan- töz olarak Nev-York'un (Metrepoli- İten - Opera) sahnelerinde görüyo - |rüz. Burada üç mevsim çalışmış ve itiyatro Sahibi M. Sacha Giutdiyi bu müddet zarfında ihya etmiştir. Lili Ponsu bütün Nev-Yoörk halkı sevik yör tiyatro her gece dolup dolup bar Şanıyor, genç san'atkâr alkışlar top- Yuyordu. Bunda nsonra sırasile ora tö larından (Mulhause), (Haute - Al- €) ve sair sahnelerinde uzun müd- |det çalıştıktan sonra epeyce bir ser- vet topluyor tekrar ana vatanına dönmek üzere yola çıkıyor. Parise dönünce, bura - tiyatroları Lili'yi angaje ediyorlar ve bir müd- İdet Parisin (Lopera de Paris) ve (Devamı 6 net sayfamızda) Darieux pilmaktadır, Fransız gazetecilerin « den kaçan artist orada Amerikan meslektaşlarile karşılaşmış ve onla» mecburiyetinde kalmışlır. İşte A « merikadan gelen ve onun ne kadar ideniz yolculuğundan sonra kendini | | Fransada gizli silâh depoları me- selesinin daha ne kadar işlere bağlt Jolduğunu gösteren tahkikat ilerle - İmektedir. Etual mahallesinde atılan İbombayı koyanı mühendislerin gizli |teşkilâta mensub oldukları anlaşıİ- mış, buulnduğu Klezmonda muhte- lif yerlerde silâhlar bulunmuştur. Gizli silâh saklamış olan Gdört kişi daha yakalanmıştır. Etual mahalle« sinde iki bina berhava edilirkeri iki de polis ölmüştü. Bunun etrafında- ki tahkikata devam edilirken irad sahibi zengin Lucinni isminde biri de şahid sıfatile dinlenmiştir. Bu - nun verdiği ifade çok şayanı dikkat görülmüştür. Çünkü bombaları ko- yan ve yakalanmış olan mühendis |Locnty bu vak'anın devrisi günü İbu zengin adamın evinde bulunuyor. du. Bir gün evvel olan vak'anın taf- silâtımı gazeteler yazmış, fakat bom- bayı kimin koyduğu meselesi tabilf meçhul bulünüuyordu. Bu gırada Locnty'nin diğer arkadaşı olan müsş |dösinde diyor ki: — Evime ziyarete gelen bu iki mühendis gazetelerle meşgul olur- ken-Locoty'nin arkdaşı Voklard, bir İküfür savurarak şöyle dediğini duy- dum: — İki kişi de kurban gitmiş!. İşte bu çok fena oldü!. Döklard da bunun üzerine ayni İsürefle tekrar etti: | — Evet, iki kişi kurban İçok acı, çok fena oldu!. Lâkin beh bu sözlerden ikisinin de ide ne demek istediklerini )âyikile anlıyamadım, Aradan bir kaç daki- ka geçtikten sonra Lokoti bir küfür İdaha savurarak dedi ki: «Bu çok fena; çok fenadırs İdu. Bunun mânasını bugün artık ben de anlıyorum. Lokoti bu sul » kasdlerin faili olduğunu bildiği için böyle iki zavallınm da kurban git- |mesini öğrenince acı acı pişmanlık |duymuş olduğuyordu. Savurduğu |küfürler hep bu pişmanlıktan ileri geliyordu. Fakat o gün bundan ben bir şey anlıyamazdım. Fakat bu zengin irad sahibinin giz- H teşkilâta mensub adamlara dığı bir çok telgraflar ele geçmiştir. Bu telgraflarda avdan, balık tutma« 'dan bahsediliyor. Fakat şimdi tahkikatta bu telgraf- ların acaba gizli teşkilâtın kullandı- hd uydurma dil ile başka mânal gelip gelmediği araştırılmaktadır. Av no demek?. Balık tutmak acaba gizli teşkilât mensublarınca hangi mânaya gelir!, Gibi mühim noktalar araştırılmaktadır, Fakat bu şahid a- de hiç bir delil bulunamadı- n serbest birakılmıştır. San tevkifat İle çok ehi Flormen Forratide şimdiy iki kişi tutulmuştur. Bunlar mühendis oradaki Mişelin fabrika- larında çalışmakta idiler. Bunlar doğrudan doğruya Etual mal sinde patlıyan bomba meselesile tö met altında bulunuyorlar, Diğer se- kiz kişi yalnız gizli silâh saklamala- rile maznundurlar. Fakat bunların hepsi de gizli teşkilâta mensub ol- duüklarından biribirlerile münasebet- leri vardır, Bunlara talimat veren, kendilerini sevku idare eden mü- hendis Vogel olmuştur. Bu mühen- dis evvelce yazıldığı üzere şimdi mevkuf bulunmaktadır. Gizli teşki- uş. Bu gel çok para kazanıyordu. Fakat bu para ile öyle gizli teşkilât yaparak gizli silâhlar kaçırmak işlerini bece- rebilmek imkânsızdı. 'Tahkikat ilerledikce gizli toşkilâ- tın nereden para bulduğu meselesi de zihinleri gitgide kurcalamakta - dır. Hainleri tifo ile öldürmek lâzım mı / Teşkilât tehlikeli gördüğü kimseleri nasıl ortadan kaldırıyor. hendis Voklard da gelmiş, iki mü- |f&brikada çıkan yangınların da gizli hendis gazetelerde verilen malümat |teşkilâtın marifeti olduğundan çüp- ile meşgul olmağa başlamışlardır, İhe edilmeğe başlamıştır. Gece yarı- |fabrikada milyonlarca 2iyan vukua Zengin ve irad sahibi olan şahid ifa. İsından sonra çıkan bu yangınlar.bek-|Belmiştir. O zamank! tahkikattan İcilerin her tarafı iyice muayene et- Mühendis Vogel Feda Edilen Paralar Ahmak bir adam, sevdiği kadın uğrunda bu işlere sürüklenmiş Vaydman ve Million gene bir tuzak hazırlıyorlar.. Vaydman ile arkadaşlarına yatak- |Mi) hik etmekle maznun olarak te idilen Jan Blânk'ın İdikkattir. Hanri Triko'nun » İMilton'un metresdi olan Kollet Triko- |sefer Jan âam bütün bu iş- uzatmıştır. R erek sürüklen - |yollamış olduğu mektublardan biri- m- |dir. Million her vakitki gibi bu se- lâtın en mühim bir siması olan Vo- |yu çok seven bu lere belki de miş oluyor. Onun içi giçta tahkikat yapılırken onun yle bir şey söylenm mak bir adam. Sevdiği kad runda bu işlere sürüklenmiş.» Kollet Triki t ti yerinde © Diğer taraftan Flermonda teşrini- 'para çekmi evvelin 13 ünde vukubulan ve iki İKollet'in sözünü kumu: kif e- şayanı rısı ve ti: «Ah-/mektedi 1 vak- k sık Yeniden meydana çıkarılan silâhn depolarından biri imelerine rağmen göze görünmez bir »yerden çıkmıştır. Neticede her ikt hiç bir netice çıkmamıştır. Vandeger Hof isminde gene Kler- mönde Mişelin fahrikalarında çalı- şan bir mühendis bir müddettenbe- İri oradan ayrılmış, seyahate çıkmış- tır. Bu mühendisin gizli silâh sakla- mak meselesinden dolayı arandığı halde bulunamadığı söyleniyordu. Fakat müh&ndis geçen gün Klerman: a gelmiş ve doğruca karakola gide- rek kendisinden ne öğrenilmek İs « tendiğini sormuştur. İsticvab edil- İdikten sonra tevkif edilen Vandeger Hof gu şayanı dikkat ifadede bulun. muştur: — Lokoti, Dögel - Voklard ile ben İtalyan hududuna gittik. Oradan mitralyozlar aldık. Fransız hududu- 'na soktuk, Bunlardan bir kısmını da birisinin yanına bıraktık. Pakat bu birisi kim olduğunu söye Jememiştir, Gizli teşkilâtın yalnız tabanca, mitralyoz ile değil, mikroblarla da adam öldürmek için hazırlandığını söyliyenler vardır. 936 da komünist. lere karşı teşkil edilen bir fırkaya Birmesi için birisine israr edilmiş, sonra bu adam da ora; tur, Bu adamın ismi ve kında polis ketum davra! y Nihayet bu &ı bıtaya şunları haber vermektedir: Devamt 6 encı sayfada) on'la metresine her vakit «© nç> para verirmiş, | İstintak hâkimi Kollet ile Jan Blânk'ı tekrar yüzleştirmiştir. Bu Blânk hâkime bir mektub Bu mektub Million'un - İfer de ondan bir mikdar para iste | Köllet Triko kocasından ayrı yaşamakta, en ziyade Million la beraber bulunmakta idi. Fakat vakit vakit Jan Blânk da bunlarla berâaber olur, bilhassa masraf edile- cek yerlerde çok defa Jan Blânk'ı (Devamı 6 ncı sayfamızda)

Bu sayıdan diğer sayfalar: