21 Ocak 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

21 Ocak 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m b... FİATI ( 5 ) KURUŞTUR : Cümhuriyetin ve Cümkuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar slyast güzetedir Önümüzdeki hi kadat “birçok Kubbe sarayında - maddelerin fiatleri ucuzlıyacak | Hesmetli — . -. — ir düğün töreni Süt, ekmek tacirleri de yakında yapıldı Bütün Mısırda şenlik- Küçük Antant Zorlu bir imtıhan)|! a rl Ankarada toplantıya çağırılacak Atatürk Bugün sekle Yalovayı Şereflendiriyör | haya 29 Ce Resicümhur. Atatürk akntlerinde nde Bal Mİ) zak Be Bayar ve Dahiliye Kaya Ape halde yarın (Bügün) Yı ie Deği ok omanya çoktan beri biler E serbeti ie seminer; akın yıllara kı e pdar Yuzvela na ha omanyar nin ie pk May le, m iye tir. Bürada kral bı i ndan kıl ayrılmazdı. B. Sto m ligine erine a alen lm Yal i öde re mrk ei EE i sa lm ia ii > 3 e a SE lerden vi de veni ger bin SONU DÖRDÜNCÜ SAHIFEDE Misre kraliçesi Feri kalı dir lerinin e in çağrı N mektedir. YAS Rom ME “Vekilleri heyeti dün Başvekil Balkan Antantı Ha. nazırları i i > leri ile, avyadan sonra geli; Ti i e . cen ii a 'altında toplanarak di y Su şirketinin mübayaası muka- m e) « Şubatın dokuzunda e Bu ee Yunan başvekili Jan aksas riyaset edecektir Belgrad, 20 ide — Atinadan bildi-| nan bap Jan Metaksas riyaset ede« Be diri, bu yeni cereyanı kuvvetlen- vi çük Antantın Bims şüp- Yene bile çoj p a i, 3 yansız la iza n istiyen sulhçu i $ siyer sekr. Balan Botan bu içtimaime vzüubahistir.? » tı hariciye mazırları di aneliyya Kaya ile yaptığı dosta inik bm yn dokuzunda kler ii paktı hak izahat verecektir. Rumen hariciye nazırı da harici siyer year Şarki Avrupaön e m ASİ ve iktisadi münasebetleri bir- iy b hava a ing ürüterek itikarl b eye ea İN Köne y toplantısında e ARM lm e i i ği Oslo grubu devletleri İ 1 Habeş ilhakını tanıyacak enn tela sille Yaşlara bak omanyanın Alma Da -— st z â in ie ticaretine baktığımız 77 e EN wnya ile ticaret hacminin mayüllü ğ «Jour » , 2 ye, Avusturya ile yüz ” > zetesinir de 1540 a, İtalya ile yüzde 3,16 ya, diğin. Gemiyi Mille: p aristanla yüzde |, 30 a vardığı a lk a yere ar, iie ar EA) İli Mi Yani Yugoslavya bu, ve ithalâtının yüzde ellisini a SŞ az mın diy e emleketlerle yapıyor. B. a a a ü ü İl a Ee e ri Elde Roma ve Berlin ziyaretle- e, #onra bu münasebetlerin a ven halin iye ei ne mu- hileler devam e iyor A Belçika bu mesele söyleme kabildi nşr edi İdi mai «devlerle şla hâ be ha ge sıl de gu. e ele beral ri > şa yi illa i ük Antantı niye kadar | 5 Güzel Iskenderundan bir görümüş ame daha ağır bir imti- i tâbi & çel abili yazımı işinde pılmakta olan hileler devam ediyor, Ti gül yi 2 e Hülya) sütununa (Türk) kaydı a ye ei Sine) api ep emiri a “Nufus tezkerelri hâlâ Suriye yaly ayl da K ger ŞEVKET BİLGİN er © yenii ni kaymakamlıklara verilmesi ii muhtarlara tebliğ dr ir

Bu sayıdan diğer sayfalar: