21 Ocak 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8

21 Ocak 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8-tcwrtTrre — 21İkincikâörnun 6498 İNKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI İi DE EKŞİLİK ve YANMALARINI 25 ince 20 kalın pamma DAİMA SAĞLAM KALMAK v ksliyenlere : Midelerinden muztarib olanlara, hazımsızlıktan - şikâyet edenlere ve kalori alamıyorum diyenlere kan ve Çag verici, meşhur Akçaburgaz çihliği mer'alarında fenal bir şekilde yelişlirilen — bin- lerce koyunların sütlerinden yapılmış olaa : Hüseyin Avni Akçaboğaz YOĞURDU tavsiye olunur.”Tenekenin yan taralındaki etikete dikkat ediniz Satış mahalli — : Tütün gümrük No, 10. Telefon : 23581 Merkez yazıhane: Merkez Hâl 75, Tel 23717 Tophane, Beyoğlu, Cihangir, Pangaltı, Maçka, Kurluluş, Şişli, Mecidiyeköy, Şehremaneti, Beyarıd'a HER GÜN KAMYONET SERVİSİMİZ. VARDIR. ün evvel telelan ettid'niz takdirde vodurt evinize kadar gelir. Bir T e drI -P |ç ve diş basur memelerinde, basur memelerinin her törlü iltihabe larında, cerahatleamiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavsinde daima muvaff: etle temin eder, şifayi CAFER MÜSHİL Şekeri Tesiri kat'i, içimi kolay en iyi müshil şekeri: Bilümum eczanelerde bulanur, _ | 195 kuruştur. l.uuu»“»»uuwuu. 2 Zünrevt ve cild hastalıkları ğ i: or. Hayri Ömer ; [ $ Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami $i ($ — karşısında No, 133 Teletone iğ 433385 |DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI | «Havanın devamlı Bürette bakte- rik vesair taazuy ve teşekküllerin - den tecrit etmek usul ve tertibatır '935 tarih ve 2022 numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk bu ke- )t& büşkasına devir. veyahut mevkil Gile konmak için icara verilmesi tek- fazla malümat edinmek istiyenlerin Galata'da Aslan Han 5 nci kat 1-3 numaralara müracâat eylemeleri i- İlân olunur, İstanbul- asliye mahkemesi birin- Ivcl hukuk dairesinden: İstanbul muhakemat müdürlüğü İtarafından İstânbulda Çiçekpazarın- İda Altıparmak - hanında 17 No. lu |mağazada tüccardan Salamon Mod- |yano vesaire aleyhlerine açılan da» vada M. âleyhlerden Salamon Mod- İyânoya gönderilen davetiye arkasıs Ha mübaşiri tarafından verilen meş- ruhatta Ucaretgâhini terk ile bir semti meçhule gittiği ve hall hazıt fikametgâhı meçhul bulunduğu an- laşılmasına binaen 20 gün müddetle ilânen tebliğat icrasına karar verile miş oli tahkikat için tayin edi. len 17/2/938 saat 14 te mahkemeye İgelmesi ve yahut bir vekil göndere İmesi aksi takdirde hak İben muamele yapılacağı İlân olu » jaur. (37/607) $lmenesinin 90 75 inı bulmadığı takdır- $lde on beş gün daha uzatılarak ikinci |esescocccsesesArECCErE sell açık arttırması 10/3/938 tarihine te- |bakkında ihtira için alınmış olan 197 K2 Meklubu ibi Hf edilmekte olmakla bu hususta | MAZON MEYVA TÜZU GİDERİF Mide ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. İçitmesi tâtit, tesiri kolay ve mülâyimdir. Yerini hiçbir mümasil müstahrar tutamaz. MAZON isim, HO- ROZ markasına dikkat Deposu : Mazon ve Boton ecza depasu. arkasında No. 47 İstanbul Yeni postahane İ sirısı, baş dönmesi, baygınlık, asabi zayillık, baş va yarrın baş çarpıntı ve sinirdea ileri gelen bütün rahatsızlıkları iyi eder. — İl| PUEADAF YAT APAETETDE SAA TTT | DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI «Emniyetli kibrit başları ve bun- ların sureti imali» hakkındaki ihtira için alınmış olan 8 şubat 1934 tarih ve 1753 numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk bu kere başkası- na devir veyahut mevkiü fiile kon- mak için icara verilmesi teklif edil- mmekte olmakla bu hususta fazla ma- lümat edinmek istiyenlerin Galsta'da Aslan Han 5 nci kat 1-3 numaralara i ilân olunur. HASANTIRNAK CİLÂSI Türkiyeain en mükemmel cilâlarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi Küçük 10 kuruş, büyük 20 kuruştur. Hor yerde Hasan isminl ve markasını isteyiniz. r_iım_q saDoktor-Öperatöreser Orhan Mahir Toros Kulak, Boğaz, Burun — hastalik. ları mütehassısı Taksim, Abdülhakhamit Caddesi Geyik Apartmanı No: 1 Her glln 15-19 kadar, İstanbul v.lwıuıncu icra mcmurlu- ğundan; 'Tamamına 2190 lira kiymet takdir İle geçer! olunan İstanbul Hizirbey mahalle * (BN Çektiği iztıraplar bu bakie sinin Tavanlıçeşme gokağında eski Çati Döğüllmmeru . kilke s> ö yeni 5 numaralı ve sağı Reşitkap- tan hanesi söl tarafı Salim ve zevce- | sı Zehra hanesi ve arkası İzzet bah- çesi ve cephesi tariklâm ile mabdüt- LT NEVROZİN rüp şidecektir, Evsafı: Gayri menkul ahçap bir Rane ve arkasında bir aralık olup (lf Sütün ağrı, sizi ve sancila. İyan kaplamaları haraptır. Terkosu rı dİndirir. vardır. Zetntu ve bödrum kat pönçe- Baş ve diş ağrılarile nezle- İreleri derir parmaklıdır. Birinci ve ae A Ü evellit ikinci katlarda şahniş vardır. Bod - « İrum kat ni toprak odunluk Kö- (li 'ztraplara — karşı — bilbasan f müessirdir, mürlüktür Zemiri kat bir öntire bir Joda bir matbah ve bir helâdır. Birin- jer kat bir sola iki oda bir helâdır. İ- İkinci kst birincizi dir Lıı ku m u-ım bahçe: sahası 70 metre murı ı,thdı olup bundan kırk doküz buçuk met- |re murâbba bina ve mütebakisi bah- çedir. İşbu güyri menkul ilân tari - binden itibaren ötuz gün müddetle |açık arttırmaya konmuş olup birin- |ei açık artlırma 22/2/938 tarihine te- İssadüt eden salı günu saat 1Ö da da- X irede yapılacak ve kıymeti muham- ile b ya muüm m [WMMZMZGÜWME SUÜRETİLE SİZİN IÇİN ÇALİIŞİN HUSUSİ ŞARTLARIMIZ HAKKINİ GİŞELERİMİZDEN MALÜMAT ALIN sadüf eden perşembe gunü ayni ma- İhal ve saatte yapılacaktır. İsteklile- Tın kıymeti muhammenesinin S 7.5 mitbetinde pey akçesi veya milli bun- raz etmeleri lâzımdır. Daha fazla malümat almak istiyen- Tere bu İşe aıt dairemizin 24/1550 sa- yıli di irae ve tafsilât verilece- İği gibi müddeti kanuniyesi zarfında datre divanhanesine asılacak - olan açık arttırma şartnamesini okuyabı- hrler. Müterakim vergi tanzılat ve tenviriye rüsumu ve vakıf icaresi |borçluya ait olup yirmi senelik ta- |vıı bedeli müşteriye asttır. Hakları tapu sicilleri Wle sabit olmıyan ipo: tekli alacaklılarla diğer alâkadarla. İrın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu baklarını ve hususi ile faiz ve masa- rife dair olan iddialarının ilân tari- [ hinden ilibaren yirmi gün zarfında ovrakı müsbiteleri ile birlikte dhâi- Femize bildirmeleri Jâzımdır. Aksi | takdirde hakları tapu sicillerile £âbit| olmayanların satış Bedelinin paylaş- masından hariç kalacakları ilân olu- | nur. 34/1550 © HOLANTSE BANK UN ISTANBUL — KARAKOY PALAS — ALALEMCİ H | Sova, maluz, mutbah, kalociler vesair her ihüyacınız içim daima TÜRK ANTRASİTİ'ni kullanınız. TÜRK ANTRASİTİ'nin En iktlsadi bir kömür olduğuna kanaat edeceksiniz. Satış merkezi: GİLKRİST YOKER ve Şürekâsı Limized A'i Rlza Sagıar :' Galata Yolcu Salonu karşısında Tahir Han Na. 5 Tel 44915 ; İÇ HASTALIKLARI ğ— MÜTEHASSİSI Ğ veanenncnndınnmamnenna nnni anenmmamanmeNA” '“..”“I;B?(?ö.â.“"”' Her gün Beşiktaşta tramvay ip v yi $ EaddĞlEdüRü Thoayanskanulada $ Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri illn on beştem soora hukılb; ETEM İZZET BENİCE Fını kabul eder. HlrccesoscereesAARLACACEİ Basıldığı yer : EBÜZZİYA MATBAASI

Bu sayıdan diğer sayfalar: