21 Ocak 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2

21 Ocak 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.—— ? | BELEDİYEDE : ay Değişen Bütçe - JMartta Mecliste Damat Feride Ait (Görüşülecek Bir iki Hatıra a - çesi hazırlıkları hayli ilerlemişti. Fa- —— Yazan: Ali Haydar Mithat kat, son değişiklikler üzerine bütçe nin belediye kısmı hemen hemen ye- ni baştan yapılacaktır. Bü arada has tanelere alt masraflar bütçeden çıka- rılacak, plâka resmi yeni şekline göre çoğaltılacaktır. Bundan başka Hazi- rTandan itibaren tavla, şatranç gibi o yun âletlerine ait resimler de beledi- yeyd geçtiğinden bu da bütçeye bir miktar tesir edecektir. Bütçe Şehir Meclisinde ancak Mart başına doğru görüşülebilecektir. Mee 7 Martın on beşine kadar uzatıla- cağı anlaşılmaktadır. Terkos, Geceleri Kesiliyor Sular idaresi dün geceden itibaren | Beyoğlu ve İstanbul yakasındaki su- ları gece sanat tam 22 de kesmiye ve sabahleyin saat beş buçukta tekrar vermiye başlamıştır. Belediye Zabıta Talimatnamesi Yeni belediye zabıta talimatname- #inin mecliste müzakere ve kabulü u- 51 Martta isyan eden avcı taburları Galatadan geçerlerken No. 52 adriâ sefaretine tayin edil. mayı âdet edince Abdülhak Hâmit bir gün buna dedi ki: — Damat Ferit, babanm medda. TAN diğim zaman birçok tebrik zun süreceği için bu talimatnamenin Şoförlerin Müracaati Reddedildi Otobüs şoförleri, ve biletçileri, en az on sekiz saat çalıştıklarını ileri sürerek iş dairesine müracaat etmişlerdi. İş dairesi, şimdilik bu işle meşgul olamıyacağını kendile- rine bildirmiştir. Çünkü, nakliyat servislerinde çalışanlar için ikin- ci bir genel emir hazırlanmaktadır. Bu çıkmadan hiç bir müdahale ya- pılamıyacaktır. Otobüs sahipleri de umumiyetle bir veya iki otobüs çalıştırdıkları için bunlar, kanunun tarif ettiği mânada iş yeri sayılmamaktadır. Müracaat sahipleri, İş Kanunun- da kendi haklarını korumak için lâzım gelen umumi hükümler bu- lunduğunu ileri sürerek İktisat Ve- kâletine müracaata karar vermiş- lerdir. e POLİSTE : Bir Kahvenin Camını Çerçevesini İndirdiler Küçükpazarda kahvesi kapatılan ii i i mektupları almıştım, Bunlar ara. #inda en mübalâğalı, en hulüskâr bir dile yazılmış olanı gu imzayı taşıyordu: Ferit... Yani mahut damat Ferit, 31 Marttan evvelki kârışık gün. lerde rol oynamıya çalışanlardan biri bu damat Feritti, Memlekette De Zamân sular bulanmışsa bu ada mim ismi duyulmuştur. Tabiat âle. minde ancak muâyyen muhit şart lafı içinde yasıyabilen o mahlüklar gibi damat Feritte ancak bulanık suda nefes alan, kendini belli eden bir mahlüktu. Kime taraftardı? Kimin aleyhin de idi? Bu suale verilecek cevap gudur: Damat Ferit yalnız kendi. ni göstermiye taraflârdi. Oynadığı gol nöden ibaret olursa olsun, mut. inka baş rolü oynamıya hevesi var dHattâ bü rol, SöVF müahedesi. mİ İmza etmek te olsa... ,amat Ferit Meşrutiyetin ilk zamanlarında Abdülhami - tihat ve Terakkiye çatmayı, yüksek mevkilere ümit ediyordu. Bu sıralarda babamm yüksek me. ziyüretlerine âdeta tapındığını ilân ediyordu. Bana vesileli, vesilesiz mektuplar yazar, babam hakkında ki duygularmı anlatır, bunlardan bana da hisse çıkarırdı. that ve Terakki ons âyan âza lığından fazla bir şey lâyik görme. yince saray tarafına döndü, Türlü türlü lâyihalarla saray lehinde ce reyanlar uyandırmıya ve meşruti. yeti baltalamıya uğraştı. nün birinde oVahdettinin Sadrazamı olunca ve hâdise ler kendisine baş baykuş rolü oy. Bamek imkânım verince, babam &- leyhinde söylemediğini bırakmadı, 30 ilkteşrin 909 tarihile damat Feritten aldığım bir mektupta © samanın dilile şu sözler vardır: “Sizin eski devirde Yıldız köş yana âza tayin olunduktan sonra ortaya bir fikir attı: Babamın cenazesini büyük nüma. yişlerle Taiften getirtmek... Bütün maksadı, bu nümeyişi İtthat ve Terakki aleyhine çevirmekten, be- 5; de bu fikre alet diye kullanmak tan ibaretti. Talât Bey. damat Fe. tidin fena fikrini kavradığı için te. gebbüsün yapılması zamanı olmadı ğını deri sürdü ve işi kapattı. Mütareke günlerinde damat Fe. rit, Mithat Paşanm ve benim aley bimde şiddetli bir lisanla atıp tut- IFedakâr Bir Polisin Ayağı Kesildi Galatada Kapıiçinde çok acıklı bir ka za olmuş, Sedat isminde bir memuru, Karaköye gelmekte olan bir Bebek tramvayına binmek isterken, düşmüş ve sol ayağı tramvaym atma kayarak kesilmiştir, Memur derbal hı idi. Mithat Paşa Paristen geçer ken, ben de, damat Ferit te Paris te bu'unuyorduk. Bir gün Anghin gölü üzerinde sandalla dolaşmıya çıktık. Damat Ferit kürek çekiyor. du. “Mi Paşanın bindiği kayı. Zin küreğini çekmek, benim için en büyük şereftir... diyordu. Geçenler de benim bulunduğum bir yerde Mithat Paşanın aleyhinde bulun - mıya cüret edince hayretle yüzü ne baktım: Karşımdaki adam, Ang hin göl! e kürek çeken Ferit mi, dir, yoksa başka bir adam mıdır? amat eridin bir mevki sa. hibi olmak için senelerce süren gayretleri hep boşa gitti Yal nız mütareke zamanında memleke- tin felâkeline çalışmak için bir mu sibet lüzum hâzri olun ca ame yerini buldu. © Madrid sefaretine geçmem vesi. lesile damat Feridin yazdığı mek. tup, hatıralarımın cereyanını kes. meme ve bu adam hokkında istt. rat yollu birkaç söz yazmama 86. bep oldu. Madrid sefaretine tayin mese. lesi, Enver Beyin müdahalesi yü. zilnden ortadan kalkmön günlerim hâdiselerin çok Kederli ve üzüntü. lü bir seyircisi ssfatile - geçmekle devam etti, art 17 1909 gecesi Perapa. las otelinde bazı dostlarım la oturuyordum. Bir saray yaveri geldi. Şu iradeyi tebliğ etti: — Zatışâhane derhal surüya gel menizi irade buyuruyorlar. Gece vakti olduğu için işin sa. baha bırakılmasını istedim. Dost. Jarımın hepsi itaat etmeme ve der hal gitmeme taraftar oldular, Ben ısrar ettim. Yaver cevabımı selgrafla saraya bildirdi. Gelen ce- vap sabah erkenden Yıldıza gitme ısım kısım tatbik edilmesi kararlaş| Mustafa, bu işin ayni semtte kahve- bele İcilik yapan Nedimin ihbarı üzerine Adliye Sarayı İçin İstimlâk (| başına geldiğini öğrenmiş, intikam al Yeni Adliye “Sarayının istimlâk | 71Ya karar vermiştir. Mustafa, evvel- muamelesine ait dosya belediye tara ki akşam dört arkadaşını yanına ala- fından müddelumümiliğe verilmiş. rak onlara bir meyhanede rakı içir. tir. Adliye Vekületince tasvip edilir | 213 sonra hep beraber Nedimin dük- edilmez istimlâk edilmesi kararlaş. | KÂDIRA gitmişler, sandalyalarla cam- arılan yerlerin yıkılmalarına başla nacaktır. Sokaklarda şirketlir tarafından açılan bacalar sonradan iyi kapatıl. madığı için ayrıca belediyenin de mas raf yapmıya meebür/kaldığı görül - müştür. Belediye, bacalar kapanma - dan önce mühendislerin kontrol yap masin, bozuk yerlerin yeniden şir. ketlere yaptırılmasını. dün şubelere Yeni Seyrüsefer Tedbirleri Bilhassa etin kalabalık suatle rinde büyük bir tıkanıklık manzara. #r alah Beyoğlunun Tepebagile Tak- sim ârasındaki kısmında seyrüsefer yoluna koymak için yeni bazı tedbir- ler alınmış ve iki gündenberi tatbiki. ne başlanmıştır. Bu arada Taksimden Tarlabaşı ta- rikile Hamalbaşı caddesine varan 0- tobüsler eskisi gibi ingiliz sefereti kapısı köşesinden dönüp Tebebaşma gidecek yerde sefaretin bahçesi arka sından geçerek Tepebaşı civarmdaki Alp oteli köşesinden tramvay cadde. sine çıkacaklardır. Bundan başka Şişhane yokuşun - dan yukarı çıkan arabalarm altmcı dairenin yanından Tünel önüne çık - mast memnuiyeti de kaldırılmış, ve Tepebaşı caddesi ile Tünel caddesi arasındaki yan sokaklar tek tarafı gidiş haline sokularak Tepebaşı cad. desi ile Tünel caddesi arasındaki yan 8okaklar tek taraflı gidiş haline so- min beklendiği yolunda idi. kularak Tepebaşı caddesinde sıkışan Sabah erkenden araba ile Yıldı. | nakil vasıtalarmdar bir Iısmınm © zasgittita. Kapılar açılmamıştı. Da | YollarIn Tünel caddesine geçmeleri vet üzerine geldiğimi kapıctlara an | imkân: hazırlanmıştır. lattım. Mabeyin kapılarmı açtır - İİNHİSARLARDA; a m — Semen Şükrü Tevkif Edildi cıyı tabaficu İle İki yerinden yaralı- yan Şükrü dün tevkif edilmiş, arka- daşı Necati serbest bırakılmıştır. 80 lik Meçhul İhtiyar Evvelki akşam Emirgânda deniz hamamı kenarında, iki kolu bile ğinden kesik, sol gözü kör, pejmiir- de kıyafetli 80 yaşlarında ihtiyar bir adamın denizde çırpınmakta ol- duğu görülmüş ve sandalcılar ta- rafından kurtarılmıştır. Para Alırken Tevkif Edildi Leonida isminde biri tütün gümrü- dünde yağcı Mihaldan tehditle bir lira haraç alırken suç üstünde yaka- lanmıştır. Ormanların Harita ve Plânları Yapılıyor Kızılcahamam (TAN) — Eeki orman müfettişlerinden Torahimin reisliği altındaki heyet ormanların Bir müddet bekledikten sonra çiftçilerinin elinde hemen hemen mabeyin başkâtibi Cevat Bey gel- Memur Ailelerine yarayacak hayvan okalma - di. Geç kaldığından dolayı özür di- Yardım Yapılacak mış olduğu için gönderilen Baytar liyerek padişahı görmiye gitti. Biraz sonra Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa geldi ve huzura girdi. Yarım saat daha bekledim. Cevst Bey tekrar geldi. O önde, ben arka da iç kapıdan geçtik. Abdülhami. din hususi dairesine girdik. (Arkası Var) İnhisar memurları, “ölen memur- ların ailelerine yardım cemiyeti, is- minde bir cemiyet kurmuşlardır. Hazırlanan nizamnameye göre, &- zalar, cemiyete girerken bir defaya mahsus olmak üzere iki lira verecek- ler, bundan sonra bir ölüm halinde aralarından yirmi beşer kuruş topl- yarak, ölenin ailesine vereceklerdir. İnhisarlarda çalışan 7 bin kadar Aza- nın dörtte üçü cemiyete yazılmışlar- dır.Cemiyetin relsliğine, Inhisarlar U. mumi Müdürü Mithat Yenel getiril miştir. —— —— Beyoğlu hastanesine kaldırılar .k te. davi altına alınmıştır. Fakat, aldığı yaranın pek ağır olduğu görülmüş, miştir, Bu sayede ziraat ve ha; işlerinde kalkınma bekleniyor. Dün akşam saat yirmi sularındı zabıta memurun sthhati İyiliğe yüz tutınuş. DENİZ VE LİMAN : Deniz Müsteşarı, Idare Meclisi Reisi Olacak Yeni yapılan gemilerin inşaatı ü- zerinde tetkikler yapmak üzere Al manyaya giden deniz müsteşarı Sâ- dullah Güney, dün akşam Almanya- dan, hareket etmiştir. Cumartesi gü- nü şehrimizde bulunacaktır. Sadul lah Güney'in Denizbank idare mecli- si reisliğine seçileceği anlaşılmakta- dır. Umum Müdürün Tetkikleri Denizbank umumi müdürü, dün, bankaya * bağlanan müesseselerden bazılarının müdürlerini kabul ederek kendilerinden izahat almıştır. Yusuf Ziya Öniş, bir hafta sonra Ankaraya giderek, bankanın teşkilâtı için tes- bit ettiği esasları alâkadar makamla- ra blidirecektir. Dönüşte, bankanın İstanbul merkezi için hazırlıklara başlanacaktır. Denizbank; Hazira- nın birinden itibaren tamamen ku- rulmuş olacaktır. Yusuf Ziya Öniş'in buradaki teşkilât işlerini bitirdikten sonra İzmire gitmesi ihtimalide vardır, Norveç Gemisi Ayrıldı Köstence limanında Yekta vapu- runu batıran Norveç bandıralı İranla gemisi, ikinci ticaret mahkemesi ta- rafından tayin olunan teminatı ban- kaya yatırmış ve haczi kaldırtarak yoluna devam etmek üzere limanı- mızdan ayrılmıştır. da bir ziraat memuru da tayin edil açıldığı için gizli evlenmelerin önüne geçilemediği görülüyordu. Son gün lerde hükümetçe verilen emir Üzeri ezilen sol bacağın kesilmesine lüzum ! ne kolaylık gösterilmeye başlandığı hâsdl olmuştur. Ameliyattan sonra,| ve fazla masraflar da kaldırıldığı İ| birlikte Ankaradan şehrimize çin evlenme muameleleri çok artmış tar. ÜNİVERSİTEDE : Rektör Cemil Bilsel Ankaraya Gitti Üniversite rektörü Cemil Bilsel, Ü- niversite işleri üzerinde vekâletle te- mas etmek üzere Ankaraya gitmiş- tir, © SE SN YA VE T Yapılması kararlaştırılan yar- dımlarla alâkadardır. Bunun için Ü- niversite talimatnamesine bazı mad- deler ilâve edilecoktir. Fakültelerde pek iyi derece ile sınıf geçen muhtaç talebeye şimdilik ayda yirmi liralık bir yardım yapılabilmektedir. Üniversite bütçesinin yardım fas- ına yeni tahsisat ilâve edildikten sonra bu şekilde yardım gören talebe #ayısı arttırılatak, Burs usulü ile ay- nca mükâfat ta verilecektir. Nissen Amerikadan Dönüyor Üniversite cerrahi profesörü dok- tor Nissen, cerrahi kongresine iştirak etmek üzere Vaşingtonda bulunduğu için, ancak dönüşte Macaristana uğ- rıyabilecektir. Büyük Macar Şairi Tobis'in ameliyatını orada yapacak- tır. Nissen, şu günlerde Amerikadan ayrılacaktır. MÜTEFERRİK Türkkuşu Talebelerinin tır, Kayıtlı talebe, bugünlerde kurum merkezinde bulunacaklardır. Halkevi Binasmda Pavyon Halkevi binasına ilâve edilecek ve kütüphane kısmı na daha kurulacaktır. Tütün Konferansı Toplantısı rar toplanmıya başlıyacaktır. Polonya Büyük Elçisi Polonyanın Ankara Büyük tir. Birkaç gün sonra Ankaraya necektir. 4 yeni pavyonun inşaatına Marttan iti- baren başlanacaktır. Bu bina önü- — |müzdeki Cümhuriyet Bayramına ka-| dar bitirilecek, ondan sonra şimdiki! » İbina da yıkılarak Halkevinin idare için asri bir bi- Şark tütünleri konferansına iştirak eden murahhaslar, dün sabah Malte- peye giderek tütün enstitüsünü gez- mişlerdir. Konferans, bu sabah, tek- Elçisi B. Michel Sokolnicka dün refikasiyle “Ankaradan | Telefon ve Telgrafla | | “Avukatlık Lâyihası Millet Meclisinde Ankara, 20 (TAN muhabi: rinden) — Adliye Vekâleti- nin hazırladığı avukatlık ka- nun lâyihası Vekiller Heyeti tarafından kabul edilmiş ve Meclise verilmiştir. Bu lâyiha ile avukatlık sta- jr, bir senesi bir avukat yanın. da, bir senesi mahkemelerde yapılmak suretile iki sene ola- rak tesbit edilmiştir. Memleket baro mıntakalarına ayrılmış ve avukatlar için bir taavün sandığı kurulmuştur. Lâyihanın bu sene içinde kanun halini alacağı anlaşılı. 21-1-0988 yor. Ziraat İşletmeleri Ankara, 20 (Tan muhabirinden) -— Birkaç -“n evvel meclisten çıkan bir kanunla teşkil edilmiş n-- de 4 raat İşletmeleri kurumu umum mü, dürlüğüne Bay *Şefik tayin edilmiş. tir. Kurumun idare meclisi reisliğine Kastamonu mebusu Tahsin Coçkan, âzalıklara ziraat mütehassıslarından Nesip, mebus Kavalah Ismaf Hakkı ve sabık Zonguldak mebusu Yusuf Ziyanm tayinleri karlaştırlmıştır Nafıa Tayinleri Ankara, 20 (Tan muhabirinden) — Birinci umum! müfettişlik nafıa mü. şavir muavini Salâhaddin Malstya na fın müdürlüğüne, Manisa nafja müdü rü Nuri Muğla nafıa müdürlüğüne, Çankırı nafıa müdürü Nusret Zongul dak nafıa müdürlüğüne tayin edilmiş lerdir. Çay Ziraatimiz Ankara, 20 (Tan muhabirinden) — Zirsat sat Vekâleti i Türkiyede çay ra, bir kanun lâyihası hazırlamıştır, Çay kendi topraklarınlızdı. yetiştirildeğiz; Türkiyenin muhtelif mımtakalarmda çay fidanlıkları kurulacaktır. Fidan yetiştirmiye en müsait saha Rize ve huvalisidir. Çayı memlekette yetiştinmmemek yüzünden ber -sene harice dört milyon liraya yakın bir para çıkmaktadır. Vekiller Heyetinde Ankara, 20 (A.A,) — Dün bulâsası ves rilen heyeti vekile kararları arasındaki 8 mumaralı fıkranın aşağıdaki şekilde karar altma alınmış olduğu haber almnştır: 8 — Ulusal Savaşta zafer hatırası ola“ rak Büyük Millet Mecisi Birinci Devre aralara verilmiş olan osilâhların meka. nizmalarımda tadilât yaprimaksızm varis. lerden gayri ellerde bulunurm müsadere editmesi, | BİRKAÇ SATIRLA | B v3 malmüdürü iken Emer umumiye müdürlüğü o maamelir memurluğuna tayin edilen Ekrem Amaç, iki derece terfi suretile tekrar eski vazif/ sine tayin edilmiştir, . M serif müdür muavini İzzet, kadan zammı alan roaallimlere alt işles takip etmek fzcre Ankaraya gitmiştir, TAKVİM ve HAVA | 21 İkincikânun 1938 CUMA Gün; 31 1 md ay Kasım: 75 Rumi: 1354 Ikincikânan! 8 1225 al 336 YURTTA HAVA VAZİYETİ Yurdumuzun sark mmtakasile cenuba şarki Anadolu ve Karadeniz kıyıları çok bulutlu ve yer yer yağışlı, diğer yerler a2 balatlu geçmiştir, Yağışlar, Trabzon ve Dİ yarbakırda yağmur. Errurumda kar şek linde olmuştur, Kayseri havaliş: sisli geç miştir, Rüzgirlar, cenubi o Anadoluda şi- malden, Karadeniz kıyılarında ta kuvvette esmiş, diğer wmntal seriyetle sakin kalmıştır, - Dün Istanbulda hava az bulutlu ve rüz Glirsız geçmiştir, O Saat 14 te barometre milimetre idi, Hararet en çok 7,3 ve az gıferm altında 7 santigrat olarak kaf Ixindi: 14,56 — Akşam: Yatsı: 18,46 — Imsâk; » ;

Bu sayıdan diğer sayfalar: