20 Şubat 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9

20 Şubat 1939 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EYE 7 TERE eee RR — . 20-2- 1939 ULUS an LEE nyanın ra Yat Lİ YER ERSES Dİ AND İN NN Ankara Acentası: HALİL NACİ Mihgoğlu Anafartalar caddesi 457 Emlâk ve Eytam B: Esas No. Mevkii ve nevi Açık artırma. suretile satılık emlâk Mukadder K. Depozitosu. I.L 25 259 Doğan bey M. İbadullah So. 33 taj numaralı ip ev. 22 58,40 #11 Misakı Milli M. eski ağam ii Gözgü sokağı ei 20 A,20Bti 5500 1100,00 su ze ren köyü Güllü Eğ meni 3 hissede İse bağ vi yayi 1460 M: 492.— 98,40 530 1 elma ye sarayı a arsa 16 M2. 240.— 48,00 528 va i bey M. Meçhulasker My 16 his- e 4 hisse (tamamı 79 MZ.) a 198.— 29,60 529 Ne bey M, Mevsim sikii! 71 M2. arsa 1420— O 284,00 526 e M. Eye Barman! ceki Kümbet Sö 144— 28.80 527 Bü m. $ Söğütlü sokağında 417 MZ. arsa. 834— © 16680 sulü ile satılıktır. f di, kli Kiralık: Kiralık — keke orman sitte karşısında Emek mutl il daki SUİŞ- mağazasına müracaat TI: 3659 475 Kiralık Daire — Nafra Bakanlığı ü dirler kiralıktır. Kaj apıcıya müra- 480 Kiralık — Atatürk Bulvarmda Em- dairesi söle devren. Telefon * 2316 491 Devren Kiralık daire — Yenişehir ” Kızılay karşısında Ali Nazmi Apart- dı Dört satırdan fazla der satır için beher seferine ayrıca on kuruş alı- — üçük ilânların 120 harfi geçmem. vi azam. Bu miktarı seçen ilân lar ayrıca pul tarifesine tâbidir. runda yaj ktır. İl k cüzdanı ve â isli i. (492) 10481 LULU Heyeti Umumiye toplantısı: Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi İdare Meclisinden : Türk Endütri ve Tecim Anonim ii speeyii He- yeti niye Ke rt 1939 perşemi aat on ME Ankara'da Yel mhz Karanfil Sokağında in rü: k; velesi mucibince lâakal yüz hisseye malik mekle. h ld hi I li h zel manzaralı ve işlek yerde bütün 'konfi havi, yazıhaneye de elveriş- Kiralık bakkal dükânı Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör - lüğünden & k enstitümüzde bulunan paktaliye dükkânmin kirası 252.939 dan 25.2940 tarihine kadar bir sene açık artırmıya konulmuş- tu 20 939 cumartesi günü saat lirâ 22 kuruştu B - Eksileme kapalı zarf usuliyle- di C - Eksiltme günü 2 — Mart 7 ariine e e- den cuma güni $te Ay: İşl li görmek için kapıcıya görüşmek i- pe Telefon 1162 ye müracaat. 500 iralık mobilyeli oda el sıhhiye ciyarında aile ald e veya yemeksiz bir oda U- 4 (N) rumuzuna e müra- de ei rlacaktır. - İstekliler şartname, Kiralık — Havuzbaşı Ulus sineması Satılık Otomobil — 936 model az kullanılmış. Taksi TI: 3333 469 Acele satılık arsa — Malte; vi yanl oki yaam EM uygun fiyatla verilecek. TI: 1 Cm 474 Sat kide 1546 Zöömüm Yaz i; 7 odalı körgie irbbrkiii 122 KE mukabilinde Aydın Su çi dördüneli şube al - hendisliğinden alabilirler, E- ni e girebilmek yi is konforlu 3 oda 1 hol fiyat ucuzdur. No: 10 a müracaat. su Kiralık mahrukat deposu — İstas- evi ie ucuz iz ei .. a No. 4 at, — Çankaya Cad. üzerinde sala e metre A 5150 M. arsa lepir Karaoğlan Koç Aj Eksi) teklilerin (2490) numaralı kan | Ankara'da Şi ket Merk i ei aliye almaları rica Dan NAME 1. — Sirketin 1938 i Melez ve. leş Madem emi y zi 2.— nesi bilânço ve kâr ve zarar hesaplarının tas- die ve ele Meclisinin ibrası, 3. — 1938 senesi temettüü hissesinin zaman ve sureti tev- zii hakkında karar ittihazı, 4.— 1939 senesi murakiplerinin intihabı ve ücretlerinin . — Tahmin edilen senelik kira be- üc ye ben rakkat teminat 105,25 lira- dr üzere ilmiş odun ii deposu 288: 1 kirik Ti: Acele devren kiralık daire — e Si şrutiyet Cad. Süme: bakiyesine bitişik bay izan vi naya ak müracaat etmiş olmaları şarttır. F - Teklif mektupları Eksiltme gü- nünde tesbit edilen saatten bir saat Z şartname âlmı in Ens daire müdür atlı Güğlrnc an CİMA. ÇAĞIR aşk müraca; Vilâyetler © | Mezbaha eN disliğinde teşekkül etmiş olan Ko- ti agg | misyona vermiş olması Maç ir, Motopomp olmacak Belediyemiz itfaiyesi için almacak | e 242-939 cuma günü saat a Zonguldak belediyesi Daimi ik 45 lira, Demirtepe Akbaş ve No:7 Rüştü Ap. $ Kir oda, bir tam korist pl brlei yen yakın, A fi- at, Yenişehir Sağlık sokak Saim De - mir apartıman. Kiralık — Çocuk Esirgeme Kuru- Karaoğlan sar eriş Satılık — Jan: mektebi yan da sl ilinden ce < arknde ii salar Koç Ap. Toptan satılık — Bursal Köyünde müstakil ve göl başı mevkiinde hisse- konfor mükemmel nezaret, in 3163| ti çiftliği Ta meyveli binlerce dönüm. Zel 2406 Tica, cü maddelerinde yazılı SE KARA itası. 535 dı miele konulan i ia Kiya üzere tekrar açık eksiltmeye konul- muştur. Hükümet konağı yaptırılacak üç zeldize yolu üzerinde göl başı| Kir klar elinde Ni: Heyeti Umumiye toplantısı: dır. Muhammen keşif bedeli yüz bin İsteklilerin şartnamesini almak i- Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ye m için de vi liralık mu- daşında (30910) ira, Ziskurug keşif bedelli Kırklareli vid Prezi nın birinci kısım t Satrrk — Yenişehir Cebeci İsmet- bas ee e hamamö- de ee Ml 496 r. atık — Yenisehir yape Gibi ve istasyon. eli m ş arsalar Tel: 3563 hü- e se) desi ii apartmanı 499 Jup e ii vahidi fiat üzerinden veri- ye encümenine imiş bri o- (482) İmir'de e Kız Enstitüsü larların ii makbuzlariyle İtme Fi şeri sairelerini bankaya kaydettirmek . j ire Aksaray Halk İktisat Bankasından: Kimlik. vr sağ ei , Bankamız , ortaklar heyeti wenumiyeşinin 222 2 iş e iltme şartnamesi | pala aşağıd. di. lanmal: mes ları ve m içti da bir hafta evvel hisse m Nİ ni şartnamesi, 1 inci kısım inşaatına alt kapalı eksiltme ilânı Ki YY li vi şartiyle vahidi kapalı Satılık — Aşağı Ayrancıda | Meclis binasının emmiş 1875. M2. arsa üzerinde iki yeni ev ayrr ayrt Tİ Ji Şartname, plân ve buna müteferri veya gi olark acele satılıktır. Telefon: 529 ii apartman — Koop: uvakkat teminat (2318) liradır. a eratif ş daire beş katlı 250 Jira e ak Tel: 2406 bayri in caddesi iNo, 1 üzere mür; E — Fenni şartname Fr ii ii 5 ii Aeaz Halk İktısat Bankası z Li İzmir ne gününden (8) gün evel Kırk-| Satılık apartman — Belediye karşı- İN eyeti G — Proje ve asit evrak. ayal çe İİ salar 2 yi İz i n vesikası ve 2400 sayılı kanun maci - 534 ka diğer hesabınm tetkik ii ibrası intihal ip intihap ve delinin takdiri, 536 since verilir, Ç, ve D, fıkrasındaki ev- yi — ms işe ait şartname ve evrak — edilebilir, — Muvakkat teminat miktarı 6273 ira 58 kuruştur. saik ile birlikte (10. 3. 939) tarih cu- bie günü Va ide seri gür b) kavele projesi Bayındırlık işleri genel şartna- Malaya bez ve iplik fabrikası T. A. Şirkelinden : Şirketimiz Adana fabrikası mamulâtı Kaput bezi fiatları: Cinsi Tip No. Genişlik s. o Behertopm. Ooo Beher top Çifçi Bezi 2 90 36 729 Adana 5 go 36 728 20 Toptan aşağı siparişlere 95 2 zam yapılır. "5 seri kle dairesinde müteşekkil D) Yapı işleri Eiki fenni şart- namesi hususi feni şartn, -) Lokomobil al Bolu Belediye Riyasetinden Bolu belediyesi elektrik desise i Satılık — Ni tarafımda. irat getirir beton ahşap ev ve apart- manlar Tel: 2406 bayram caddesi No.1 537 Satılık arsalar — Yenişehir: N Maltepede arya arkasında vaklıderede meclis sahasındı calan caktır. Eksiltmeye iştirâk edebilmek i- Keşif j cetveli 7 e silsilei fiyat cetveli, met Hiler kanunt icaplara yn rü Satılık Yeni bii ti âçele satılıktır. Köz Ozalp caddesi 30 TI: 3204 di mesi ve e m Re diplomalı bir mi lerin belediye ider ine oz — çomkkei teminat: Türk Hava Kurumu büyük piyangosu Beşinci Keşide : 11/Mart/939 dadır. Büyük ikramiye: 50.000 liradır... Bundan başka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle Mi — Eksiltmeye girebilmek için: İ kabilinde verilecektir, veya mi- mar olma veya bu salâhiyette kim- İni (2475) Wi ön duyrulur. Makriyi ek re) ar Samsun Tütün Fabrika- İp Farima bir sene içinde şart- lif mektuplarmın yazılışında ve bu ir noterlikten tasdikli azılı yerlere yollanacak 16 da ihale edilmek üzere s1 kr İzmir, in den Nafıa bir ay miralile ve aynı geraitle pa- üdürlükl ti kli in 241 ü örü ler. İş arıyanlar: ie e ii mart 939 cumar |rakı lâzmeleriyle birlikte tayini edi- SAN ği a İzmir A müteşekkil ko- |ninde balanmalrı şartnameyi gör. |ra Galışmak üzere türkçeden almanca- N inene çi türkçeye tercüme ya- pan ve e ilo yazan bir mütercim. Ulus'a E rumuzu İle mektupla müra- caat, 513 Bir Alman mürebbiye iş arıyor — Bir alnan mürebbiye Serik bakı işe leri aramaktadır. Ulus'da L rumuzu- na mektupla müracaat edilmesi. yetle başardığına dair Nafıa ; Tiy si 162585 tarihinden itibaren on bağ d i İş verenler: rilmesinde taliplerin 2490 sayılı kanu- 32-33 - 34 üncü Sevi bu husustaki şartname hükümlerine di si rim olunur. (501/912) ksiltme ne Aydm Su İşleri Dördüncü Mühendisliğinden : Tekir mektupları: die mn 209 sayılı yasan 31, 32, & lerde her gün ri müracaatla sürebilir gıkarılan riakliyatın muh vi mn Eksiltme! Vb li teklif mektuplarını ede ıda şube yazılı 5 inci maddede tayin olunan tmeye girmek için bu paranin zinde. yan buçuğu nispetinde dört a öğretecek ia AL Bol ücret ve ve il Ankar: a ta kutusu 428 zı ranıyor — ine ihtiya, mi ar eyes Dönemi hukuk e. e 857 nu- zımdır. Eksi marada Esat Bonlayı Mil eze 20,000 ve EE 000 Liralık iki adet Dani va Horsunlu - Nazilli sulama kanalı - d nn ke 17-295 inci e hiezei i leri arasında Kayran der tupla müracaatları rilecekti: il 6 1 tupların muayyen olan saate kadar kil Fomlayanda, kapalı zarf usuliyle Araniyor — Matbaa işlerinden an- ma kanial hafriyatı ve imalât smaiye : it: olup bedeli keşfi (25448) | bi ir idare memuru ile bir matbaa ci e ile iyice kapatılmış olması şar tır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, 500/588). | 10590 | ç“ > “ saatinden evel komisyon pl mii Rİ N dın ii 3 Yaldız lağatar

Bu sayıdan diğer sayfalar: