6 Mart 1944 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

6 Mart 1944 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ag m Geçmişte bugün Hasırlıyan; FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ Her akı Radyosunda: alâka beriimiz 3m ei et elldi pe İkinci “AKBA” KİTABEVİ ; i i İ i cilt ilâvelerle basılmaktadır. İ — ANKARA | İTALYA'DA a ar Digi e sirler aldıkıa - e mektedi A- üyük Millet Medisi bugün saa!) - 15 te foplanlılarına başlıyor a ' İstanbul'daki mebuslar p7 esir dü subayların oyna | şen iskambil dıkları gör e yor. rimiz 8 üne izni) bugün şehrimize JR ! Falih Rıfkı 4Tay| o dönmüş bulunacaklar | yuk Millet Meclisi, kış tatilinin sona ermesi do- lav ve Yunan dağları saye bugün mat 15 ten ibare toplantılarına baş- La İla On binlerce lıyacakt Tuzname Şudı | i Net oz gEnEsI YAPILACAK | DDELER yusular, pini mi malüllerin terfihine ait 551 kak suy ii Kanunun 11 inci zn bağlı v ei a $ inci dari malüliyetleri arasına ephe, pek | hakkında kanın lâyihası, ale erir Mai, şartlar Bates ve Milli Müdafaa Encümenleri mazbataları, ümenini | © 2 — Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâde- 5 lerine yapılacak zam:hakkındaki 4140 sayılı kanuna ek : kanun m ve Bütçe ve Milli Müdafaa Encümen- İSE. | leri mazbata , Ball $ — eski ina si İzzet Arukan'm, Şlektrik yeniçağ | teri Brüt Tdnresi eksi e la karmış- X Jedi asl değiştirilmesi hakkında m tek- bay Nafıa ve Bütçe Enclimenleri mazbatı min gm li | ilin | ması a O. kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni âhlardan | mazbatası, Allardan BİRİNCİ MÜZAKERESİ YAPILACAK | gas MEADRELE 3 vlet memurları aylıklarının tevbe ve teadü- | 166 yi Kamna, bei (4) sayılı cet- | eki Memleketimizin. e karşısındaki durumu |: yiz a ik Ri kanunun 1 medi hakkında e Bütçe köylerde e bir- in ve Adliye lann, a veye bu pek meeümie Ji ai e a atar lak mebuslar ği T > ir ilik karakterinden uzak- geliyor İng i ha d b d bin türlü alarla, istanbul, 5 (Telefonla) — ME ! iz sinin a una al erini atar: bii bir 80S-| Millet Meclisinin açılması dola; ve 1) nizamı, le şehrimizde bulunan yalan; . . . töiyeye uğmyan Soya sz ne antre wee | tefsir ve mütaldalar devam ediyor Şi ininin bugünkü realite- AR giz e e a arşısında Balka mÜNİZ- j Behçet Uz di Ankara”; > N nl arçalayıcılıktan ve ayın. | rma © o ödem AA) Obserer' gazetesi de büyük devletlerin — i Bolu'da yeniden mi Gem Lia olan vazifelerinden bahsediyoi — e aberden, -İn- p suba; ei Bolu, hafif Buçuk Büzetelerin “siyasi muharrirleri, Mügelikler diğeri. çiddetl iki yer depremi;el - Mr Türkiye'ye eskir kü iinmailleni K esini — bahis le e bulunduğu“ Yaman muştur "Zarar yoktur. n muharriri şunları yazıyor: Mevzuu etmişlerdir. Times gazetsinin siyasi İşim. grüriiye'ye iz toplantında bir uz- Di; arıldığını öğreniyo- ğin aşmıya göre çeteler İndeki tutakları bırakacak | miştir. Türkiye, an ilem My irhanya'nın ken- Alman müdafaa bölgesini 180 kilometrelik bi cephe mirde şöyle demektedir: esine Ankara lig ma çları dün bitti Ankaragücü Mavasıllkseşt 2-0, ün 19 s Stadyomunda An- kara lig el son iki oyunu oy- andı. Havanın güzel stadyo- le Pr Günün ilk oyunu Ankaragücü ile e arasında idi. ie Ertuğ imi deki r şöyle yer al - aştı. Ank Mehmı in, Salih - usrat, amil > an suf, NI Abdül, Naci Kii Eml Kenan. rn Havacılıks; - e Şerif - Val Fehmi Artunkabı Hüseyin - HA, Sini “Bedri, Ah et msi yüzü Danla Heinmeleliiei İ! Ş Pikrepi pesliyerek hücuma an rek > istiyorlar: müda: ia yerinde esi akınları önlü - yordu. Oyunda üstünlüğü kuran b güclüler İsmail'in hücum “hattını ndan dolayı ağır ei ii el e taraftan e dakimeler inde alize Mal yorlardı.. Havacılık me >. al İah K. şütü ie e Bir in Aa vE da e rak muhhakkak bir ii beş daika süren An- ist Sm sonra o leveller ie ai izm belma topu çıkarmasına sebep olu - rim sekizinci “dakikada (Naci'nin kuvvetli şütünü Havacılar ancak korner İle kurtardılar. Kornerden gelen topu yakalıyan Fehmi Hasan'a güzel bi pas verdi. Önü boş olduğu halde topu havaya “kaldırarak bu ni kaçırdı. Havacıların hücum- ları yani bir oyun oynıyan An- köragin Gn zorlukla kesi- yordu. dakikadan sonra tekrar. üsti kemale e Hava i ve sahasında rağmen gikartamıyorlardı. Kalarak oynamayı 2- Te sabak İSTANBUL'da ie 3-2 yendi 4 Başvekilimiz, B. Ali Râna Tarhan ve General Ali Rıza Ula beraber dünkü maçları seyrederken müsabakaları Halkeyimiz tarafından ferfibodilen müsabakalara dün devam edildi ie e Dün bayanlar arasında y Dm atış dala md bir ka ei tertibetmiş > kıllarına getiren Ankaragüclüler o- tuz beşinci dakikada Abdül'den e ayi pas alan Naci vasıtasiyle birinci icini api lerini yaptılar; 1-0. sında ve heyecan içinde yapılmıştır. Sağaçıkları tarafından tutturduk- üsabak ik neti e lv esi a ş dan önceki müsasbakaların meti luyordu. Yorulmadan çalışan H z eleri göz önüne alınarak tetkik edi Jar hücum bin dört kişi olma- lecek olursa, bu cılar hü z ıh bakanın riye alarak müdafaa oyunu tuttudü- incisi | Bahtiye lar. Son dakikalarda açılan Havacı- i a hn Y derecesinin ie ve. Mi olduğu- nü görürüz. Ön $ u ia A ye bundan böyle Almanlara dlsine saldırması Kar bir milet | sından “dolay ayı Gikartamadar mare ak v4 ve bal 1 tek cephe kuracaklardır. : çin kendini #âmamiyle mü. devre nihayete e ma mahsus ler arası mülsa- Ülgen “nazan. | üzerinde yarıp 4 zurhl, 8 piyade fümenini yemen iizsı'ur orandan ran e 1-0 yendi e in bir mânası var: Ti: E 7 ir ikümeti vefgerek irk slm tleri başk: İmasına rağmen, milleti, Müttefiklerin zaferine İşti-| Galibiyeti elden kaçı ak Ve lig) “İsta fta ku. | bu puvanı geçmek için azami gayret rak (etmek için kendiliklerinden har- | ikinciliğini garanti RE için An:|pa ki vini m bir o. | sarfedekelerini umuyoruz. Teknik be girmek husunda hiç bir arzu gös- | karagücli M oynuyorlardı. | yundan sonra berabere kala, | neticeler e vi termemektedir. Ne Türkiye Cumhus- | Hücumlarını kli Ankaragüç: | zak ei lame Em | rel ; reisinin geçen ilkânunda Kahire'dellüler kaleye şüt atamıyorlardı. On girer gakımlar bugün Şeref atadın. sünden bei le “Bahtiy e le M. Roosevelt ve M. Churchill ile yap- | dakika süren bu oyundan sonra Ha- sein Taoğlu, 2 nci D. Demiryolları me - tığı görüşmeler, ne de geçen sonkâ- | vacılar topun ortaya gitmesinden bi- Sn İmei bir havada ve ik bir | murlarından (88) puvanla Sabiha munda Ankara'da cereyan etmiş olan|raz nefes aldılar. Uzun ve eyi > © Jseyirel kitlesi önünde ilk maç, tehire Tarım, 3 üncü Gazi Terbiye mis mizekeker, irklari snmeza öven a öğimln Şan e a a am saçı böylk ir Kazanma İçe iyidkiamn ezan ŞİLE Şİ il ran yem kar sakınmak husundaki azimlerini sar-| Ahmet çok çalışıyor. Yarı Hava lie ia alikinporaşi igatkiğekiri sahamışar. T Süeli hebâle İhan yarışı Mak aşili e > m) $ aa. — Mareşal Stalin bugün Mareşal Zukof'a hitaben neş- İrine, istedikleri kadar harp malze- | ret'in ve "in çalımlı oyunu yü- e Bülres alaşemililerimizin sai güm emi mesi verildiği takdirde Müttefikler- a e m ral Vatutin'in hasta- İle faal bir işbirliğini tasavvur etme-| minel de Et ni ebeni bir slam lmdem e ze eleine i i uğ dolayısiyle Maraşal Zukorun kumandası altnda pulnan haalarımız | ge hazır Buümüyorlar Ham |tpu çolak Ahm, ger. GE ara Sanati el veda ziyaretleri a e iüvvetle eri ee ze göre, bu miktar çok fazladır. ve | tiği sıkı şüt kale tist direğini snyıra-| iie sahaya Gükmaşla ür ak 5 m ua & dafan bölgesini 180 Kan, İk bir cepie dahilinde yararak 25150 im, kadar irkler bumü tese mele kabili- |rak dışarıya çıktı. Havacıların yap- Ki N yı siyasi birlik Ol: | heremişteran . değillerdi t karşı. tiği sevrek akınları Mehmet durdu. |, çatasaray: Osman - Pari nn hünün muhabir bildiriye Herişmişlertir. eğiller: iş mez | na e miz Ar, Balay Hikme ri beri aktı. alnız- bu) Kotalatımız bu taarruz esnasında Almanların $ zırhlı ve 8 pi tn ar müzakere tt enyeni nal digeri Aytar, Bülent Muzaffer, OrMAn. * MR Stan AN akla kalmıya- | menini aa e m m yi ve emiyel any mek icabetti. rada Müttefikler, Besi diye ame ya İM Beşikleri Faruk - Rifat, EK İcagitakaşenrilla ci inse: aGommEroiiie yk em plan Se e e) ye za * önel 3. si Sayfada |vmarn!. vorumaran fahsan Hava | Selim, Ömer, Hüseyin - Ali, Hakkı,İva ve deniz müsteşarları, harbiye ya böldüğü söylenmekte- geçirmişlerdir. ein Rare ra a za çay pi azırı, genelkurmay baska ve Slovenler azdırlar, Hırvat: | © Bu zafer dolayısiyle çarpışmalarda kendilerini göstermiş olan birlikleri- z m Pe m a e in yekümü en geniş hesapla | mz ve Zi ayemimın İzyaslavı, Şeyak, Yampal ve Ostropol adım alcak Maarif Vekilimiz |“ Hati sakatlanarak örün e a mk yyl ra Ört milyona çıkarılabilir. Hal.|lar <a miyanla tit edeceklerdi Üre mun da itiyatı bir tempo takip |ceşi An da kabul ederek İİ Sirolar yedi büğük milyüni Bugün saat 38 te hükümet merkezimiz Morkova, düşman bm ö > Otuz. örrarimesi dskimda Muzaf: | setiği görülüyen Hem kendisine kıral namına Romanya ği ed Programında |'a» Kahraman kıtalarımız 224 topun 20 salyosiyle vatan namına Malatya'nın fahri İserin ortasını yakalyan Ramp v-|yiksan'soldaz yapılsa güzel bir G ekimi ie Si e > uyacaktır. ff bir vuruşla köteden Ankara. | atasaray Dücumunu önliyen Beşik. | Türk etaşemiliteri dün de sara li buçuk milyonun > kk hemşerisi ol du nün ikinci gölünü yaptı — Hücum-| taşlar, üstüste G. Saray e yar, kaba “edileni; Gklkek ye pini İi topraklarda Karadağ US: Yukardaki günlük emirde adı geçen Yampolla 3 üncü sayfa- iŞ İlar karmemda yorulan milda- İhirkaç akm yaptılar. Fakat, bu'lik | raliçe ii 1912 de katılan yerler. Ümmi Sovyet a e adı geçen Kamenetz-Podölsk eski Sov- FG ir vezin #aası gelişi güz. YLM ladı almada iii cak ve daha baska iş Derli A a göre Sovyet kıtaları şimdi Be- a ni # ie şı bulunmaktadırlar. hema ağ imi Yücel'e fahri Bip! Sava nın verilmesine karar verm “Dün Ankara-Halkevlileri ölen ! ei | abya swivruna şa m Vi prozramında ise, Sloven Hlirvetlar al iivon da ei bir az 3 bie m anlam ara i . ri j Ni an pe kb ur akta ve kır: Gikdeu;'arını andılar | Japon demiryollarınd ii i SANS yalaklı vagonlar kalktı Yun çapı? dak ik a ugoslav mese kia; — Japon/ Basın Bir- İssi ise, memleket Alman işga Viğini amanın ait bir ted- bir olmak üzere bütün Japon gaze- pe erin Kyani ne) telerinin akşam sayıları çıkarmama- ları a bir meclis larına karar verişinden sonra, Müna: arar eke kadar hi kalât Nazırlığı da Japon demiryel , Almanlara laıdan yataklı vagonları kaldırmiş- tir. ir savaş ei temin edilece- pe Tova'd-. wilerer nfel Bun'ınla horaber vu. ayrılış yn yeğ ve lokan'a "aranıyor ira MN istilâ kuvvet lerinin tı vk plerine ve tenkille- Keni-Delhi, 5 a4: << Tokyo'da yün mi ğe lokantanın bir sene masına “karar veril larını iğ ve kardeşler mişt ak olan Arasında öldürüşmeler ilâve ol-| Ankara Halkevlileri Dr. Reşit Galib'in mezarı başımda 85,000 memur yiaİzemesi imâl 4 Yazısı 3 üncü Sayfada. 'cden Sabrilkaldi) 4 üncü Sayfada üncü Saytada

Bu sayıdan diğer sayfalar: