6 Mart 1944 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1

6 Mart 1944 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AVRUPANIN İSTİLÂSI ARİFESİNDE k Son sayfamıza bakınız İsmail Hakkı rim tarafın- Ares; Çağaloğlu, Türbedar So. No. 18, ISTANBUL, telefon: 22 4 dan yazılan içtimai romanı her ana ve babanın mutlaka oku- ması lâzımdı (. Yeni mez Neşriyatı * PAZARTESİ 0 Mart 104 * Sene: 35 — — Sayı 4454 — 185 Her yerde fiyatı (10) kı Tedafüi harp ilân a usulü ürkiyeden istediler de irkiye yapma- dı? Bizi ne ile itham ettik Tüyoruz; müttefikler ne bir hâdi Türki a dir, Fakat, bir an Jisin, Pe loğru ham 5 ie | | klerini gö- | bul edelim. Biz Alnes Muahedenameye riayet | miyacağız, o li üzerimize ei hv için eliniyoruz; Naziliği mahv miyecek, O halde müttefikler ne €aeleye karışmıyoruz, İrgil merk as anacak? Harp nasıl kısalacak? Viz e verecek bir şey yo Boğazları açmamızı istiyorlarsa i ızları açmıyoruz, hava | garbi Trakya hava ydanla; Boğazı mey leri vermiyoruz. Mütte ak dan, Marmara kıyıla; hana ara doğru yollarını kapı: |cek di | Boği şunu açık ve İ edebilirler. Müteikle iie ister ki biz ra sokulabil meye riayetsizlik etmi-| Aday il Sai parti ve hükümet, meler lâzımdır. Mer. mn za | ki sak > en ı ber zaman tehdit erin emi Giridi, Oni ma: nlar m şeyden evvel ş tanımıştır. İlarını > er bize temin uahedename tek Jet taralı değildir. Bize olduğu gibi) etmişler oi gibi, İngillereye de vecibeler yüklemiş: | kalk ri b değ müttefiklerin sözlerinde | yahut Almanyah ması Hizımdır ki harbe gesi layla a lm vi e dek bir orya bie ekim B *mercenaire, w dej ördük. Mir dk b a “orunda bulunalım, Bundan başka, bizden ne türlü i a ir harp em de belli değildir. Jön I Müütefi e ha # Türkiye-Müttefikler Amerika, Türkiye ile İngiltere arasında çıkan ibtilâfın halledilebileceği kanaatinde Londranın yeni e s EMER Bulgaristan arpten bıkmış Badoglio hükümeti gibi “Müttefiklerin savaş ortağı olmak istiyor — Sunday Times iyasi muharı Meis ın Badoğlie gibi savaş ortağı dur etmeğe hazır bulundu ğu (AA) — ne göre, İn Vini * bir teklif yi ai zannettirecek ba. zı iyi haberler ardır. Muharrir In. Bulgarların Branş bıktıklarının gi rk ittifakının sun'i âmil-)ş âşikâr olduğunu söyledikten sonra ve metis olarak değil fakat #iyer'kiz doğd Fakat Alman davosını serbestçe kabul kakikia siyasi realiteleri in- unu söylemektedir. : ie e Bu-muhabirin | kâr etmiş Bulgarlar şimdi zapnedi ve etti il Türk söy yetle-İİ yorlar ki, mukadderatlarım Mütte eseleler vel bağlamak mukabili im olum erişimi Londranın noktai nazarı Londra 5 (LP.S.) — Türkiyeye ugosl bir rn ğa ekin yoktur. unu hatırlamak doğru olücaktır fikler ine sokar. si n i vi ml ii istiydi lerin pera e cephesinde Müttefik topçuları irin “ati bir hari ceğ dakârlığı bizim hav e gl ww» italyada asabiyet ücüm, 6k kuvveti pi N O zahmeti ihtiyar etmeyip de .r e dır, İstanbulu bir alıp yıktırma:| ftalyan filosunun taksimi etrafında Mareşal |. m tel ei beriler İl gora cak ziyaret ederler, di- etmemelerini hayretle i için cok da EE telek Yorlar a Badoglio izahat istedi rede Türkiye Cumhurreisi, Ameri-| İ edilmemek izımdır. ikleri — Sonu 2 inci sayfada — LA - - Me sükünet var > : aa- mi MC e .| Avrupanın istikbali kâfi vey arı niz yaptır- sansi muhabiri bildiri; iz teşkil e ise de mü : şi maki müşterek ne faydamız ola. | * Mareşal yi tm işik! ük mahalli , böyle bir -İ EEE z aktar? z rp gemilerinin Rusyaya devre. | rin rm ma bulunduğu ngilterenin federasyonlar teşkil etmek arbe girmemiz harbi kt. |dileceğine dair Roosevelt tarefm-| nun evvelce İtalyanlara ihsas edi-| | projesi Rus noktayi nazarı karşısında Mes neticesini vermek için, bu | dan “yapılan “beyanat haklı md | sg Sai söylenmektedir. Bu- akamete mi uğradı? e iL ir harp olmi si müttefik imemlekelerinen müs- | vunla ber Badoglio hüküme- v iaka ağ ncel tafsilât istemiştir, | ellerinde İtalyan donanma 5 (AA ebilmek için b ön sal t br ine ir taarrı yi ül inledi tamadındar. sının müttefikler hakkında vel Gi rağ im uvafık olmıyacı " . Bizim elimizdeki etim #eşredien i bir teblij sağ Ba- | bir ihtimalle japonyaya karşı kul-| oöseryer gazeti a a A kli in, i ikmal ve lijonun «bü husı tam v masına müsaade © ee «Avam kamarasında Son gü: GX ze iaşe yollarının tecavüzi bir harbe | müst RE ii ve vazi- midinin 'beslenmi şüp- deki d siyaset müzakerelerini ie kayik olrak b Rusya, bin, Yunduğu için, maksatlarına |müsald olup olmadığı meselesini | yete göre harel i e yoktur. İğ pm istiyorlar. e halletmek için ufak bir tecrübe | muhafaz: e eyeliner) Bakriye nazırı Raffaele Decour-| hakkında dikkat uyandıracak VA çevreler: “Pilin etmek ve üslerimizden| teklif edeceğim: İngiliz askerleri | tedir. son görüşmeleri esnasında | natta bulunmuştur, Spiker şöyle) faza me m am ine müsaade eee, bile akları silâh lin e La hazırın ihtiyatlı ifadelerinde, do-|demi Mi esaslı tedbirler alması emek suretiyle düşmanı üzeri- | ve e: ile bizim iapriklam-İn un a parçalama üç büyük dev-| banmanın büyük bir rol oynaya- vrupaya aid bei) tanzim edi-| vafık görmüş e leceğiz, ondan sonra zdan ti a geçsinler; biz İ — Sonu 2 inci sayfada — m AS müstakil | Türk radyosu, diğer çevreler & bağa boğuşmağa mecl ayni tarda askı İl Apis ine ala| zikredilen yeri 3d yahut İngiltereye a aş on-| Tereyağ fiyatları 750 kuruşa çık tiktan sonra. cak tey ve oibyet malüm olmayan» tabirini kullan- Maenaleyh, hava üsleri isten. in oradaki egr * hi bu k birlik na hat kei ır. mi biz tabii | etesinde anlaya: askerlerimiz harbe lardan: teşekkül ediyordu. r gazetesi, bunda Yak tecay e 1 Türkiye rdyosuna göre, Sovyetİra ve sa 1943 tarihinde irad sz ki nur, ünkü şartlar dahilinde, Rusya, kendi kğ muhafaza — Sonu 2 inci sayfı le Almanya size kara- | Türkiyede bir Nijerya hükümeti m edemez, dediler. Fakat | bile mevcut olsu ne ile, kimin için ? G : Sü Minatın, MR onların il ni ve ne gaye uğrunda pim başına Beşiktaş » alatasarayı y endi a erinden ibaret kalmaktan arbe gireceğim, buna neden mec- “ğe bi, <ememiştir. Halbuki bu ik - li sunlini kendi ken- > Mek askeri tahminlerinin özee sorar, '$ çıkması az tesadüf edilmi iş| Hüseyin Cahid YALÇIN Yeni barem kanunu Tetkik safhası biten kanuna göre kadrosuz Memurlarla az maaşlı ve çocuklu memurların vaziyeti ve yapılacak ayni yardımlar Ankara, 5 (Ta 'anin) — Barem rem ihtis daha fazla kıymet verile- la lâyihası üzerindeki sağ rek tedaülün teminine çalışılmak. e ek üzeredir. Lâyiha bu ay | tadır, Et, © meelise verilecektir. Veri-| Bu srada bilhassa az maaşlı me- haç lümata güre, yeni lâyiha ile | murların iie hayat şart- kanunundaki (aksaklıklar getirilmesi çok çocuklu önde terfile- — Sonu 2 inci sayfada — ğ ir K bertaraf edilmekte, me- Maaşları arasında kıdeme ve Galatasaray — Beşiktaş maçmdan bir görünüş Geçen hafta oyunun teradit edil- Jettikten sonra Beşiktaşlılar saha: Aile reisi — Haydi gelin çocuklar 50 gram tereyağ aldım. Doya doya yalıyalım! i pin mesine rağmen bir türlü gerim dan 14 galip ayrıldılar, Bu maçın Galatasaray akım: | tafsilâtını ve diğer spor haberlerini an i dün yine keyi ya md e 8 ıncı sahifemizde bulacaksınız. Oyun asabi bir hava içinde cereyan “ bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: