6 Mart 1944 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 7

6 Mart 1944 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gi: dd Yalçın Günsavı Fil yalnız seçtiği yaprağı yiyerek büyür ; kuvvetlenir ; ve bu muaz- zam cüsseyi besler ve yaşatır. Siz de iyi bir gıda ile en sevgi- Saat se ri — > ASA kide 13.00 Baş, diş, nezle, grip, romatizm Nevralji, Kırıklık ağrılarınızı derhal Icabında günde 3 kaşe alınabilir. Taklitlerinden sakınınız. Her yerde ısrarla NEVROZİN isteyiniz. Salon Ork, ve bütün keser. in Prog, Saat Şehir Tiyatrosu “ Saat 20.30 da Tel; KOMEDİ KISMI c azan: MOLİEİ Türkçesi: İsmail Hami Danişmend el: 40409 Pazar günleri 15.30 da Matine Pırlanlalı ve elmaslı flerin bütüm hı akik) SİNGER © santlerindi 'çin: Saat alacağınız zaman tereddütsüz lem olan . ru di in. markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz İâzımdı Satışımız peşindir. Fmsalleri gibi 15 sene garantilidir. SİNGER, SAATLERİ azası — İstanbıl — Eminönü No, Mağa. Seyfullah ve Necib Kardaş. Bankalar 39 Ankara acentası; 4 İKRAMİYE (Ankara'da Ka lilerinizi besleyip yaşatabilirsiniz. | ÇAPAMARKA Tesis tarihi 1915 Geeleri tam saat İSTANBUL DEFTERDARLIKİLÂNLARI İz e marlı — Pazar Mükellefin Adı © Gayri menkulüş ı D ek VOR U Mahalle ve Mevkii Kapı No, Cinsi ve Hissesi Tamamının kıymeti Teminatı sm Büyük Optret Mateo Bostan Mahallesi Eski ı sin evin tamamı 1800 135 yen Solak sokak, yeni 'ayyareci Rıza sok: Mateo'nun Tarlaba: © Şubesine olan varlık vergisi borcundan dolayı yukarıda evsafı yazıh gayri menkulün satışı tekarrür ettiğinden Bika ihalesinin 28/3/944 Sah günü saat $ 4 de ve kat'i ihalesinin de 7/4/94 yeri yaz 2644) Kulekapı Şubesine varlık vergi catibey caddesinde ani No, öşeli ince ve kalın 5 reisin elu Po! Diyagonof'un Galata Ne lu ardiyede muhtelif kuturda yuvarlak 6 Gin metre eleği iz m “ iz gram va çubuklar, ve Aram Arslan han 1 No. da v ak 7/2 No. > mevcut (5000) beş bin metre mahe yünlü vals vii emval ka nu mpi iinde 6,3/944 Pazartesi günü saat 10 di ein le belki ilân Devlet Orman İşletmesi Ço ruh Revir Âmirtiğinden: Esa yazılı ormanlarda; , üzeri are Eksiltme 10/Mart/944 Cuma günü saat 14 de Çoruh Revir Amiri pılacaktır. Borçka — Hopa şosasına iki ilâ a AMAN MA Tenn. 1. Martin, Şirketinin im 250 mİ İğ 180 lele ömre Bol: HNM anak Amerika'daki | muazzam tay men bedeli 18 yare Şirin i bütün tihsalâ yalnız Birleşik Millet büy gr grey rana pek sine Di er tel a öm e is me kayın, 70 metreküp gürgen, metreküpünün £ muhammen Snübetinlştir' RakDd Merghdi mes ya, uzak mesafeler arasında faz 3 — Borçka — Hopa şosasına iki ilâ beş kilomelre mesafede Umurcana la miktarda yolcu ve tohlarca yük ormanı 12 treküp ki 125 metrekü taşıyabilecek kabiliyette hava ti. men bedeli 22 liradır. €aret filoları imâl edeçektir. Bu şekilde imâl edilecek olan tayya reler, biç şüphesiz dost o memle- ketler arasındaki tiesret ve sey Ahatı inkişaf ettirecektir. — Borçka — Hopa şosesinin üç ilâ beş kilomelre © mesafede Baş ki e İk mek kayın, 75 mek gürgen, 25 metreküp meşe, irin küpün! 'n bedeli otuz liradır. Hopa şosasına bir ilâ dört kilometre mesafede Nakret or. imanından Ri ekip meşe, 75 metreküp gürgen, metreküpünün muhammen, bedeli 25 lir; © 6 — Borçka — Hopa şosasma bir ilâ ii kilometre mesafede Sepil 500 metreküp meşe, metreküpünün muhammen bedeli 25 eli 7 — Borçka — Hopa şosasıma bir ilâ dört kilometre mesafed, ra or. manıpdan 300 elk * şe, metreküpünün muhammen, bedeli e iradı ıka — Hopa şosasına iki ilâ 5 kilometre mesafede 30- metreküp meşe, ü en güvenilir fabrikadır. beri cayyani "yağın Momenet ör- a 27 liradır, ez — pk ge bir ilâ altı kilometre mesafede Uamet orma- an İsi eküp me metreküp gürgen, metreküpünün muhammen bedii " Fire — Şartnameleri Orman Umum Müdürlüğünde, Trabzon ve Artvin Revir- tele Kars inde görülür. pe eee Me muayyen saatten önce muhammen yes üze- keş 9, 1,5 teminatlar Revi 2228) THE GLENN L. MARTIN ©O.* BALTIMORE, MD. U.S.A. SA adi “evim pe 1024 M2. İmar ada / 3) i Kesideler; 28 Sorkünun, 2 Mayıs, 25 Ağustos, 1 Sonteşrin U tarihlerinde pılır, mn Devlet Orman İşfetmesi Devlet Crman İşletmesi n iğii Revir Amiri vir Amirliğinden: ağıdaki yazılı ormanlardan 1850 Yeşi sie di See kesim şose ki rampalara nakil ye istif muhammen bedel üzerinden 24/27/94 den: Zıdaki yazılı ormanlardan 6200 metreküp maden sutunluğuyun ve Şose üzerindeki rampalar; i maddede muhammen bedel üzerinden a nakil ve İstif işi aşoğıdaki 24/2/9M tarihinden itibaren 15 gün müddetle & 11 de Çorüh Devlet Orman İşletmesi oruh Revir Âmirliğinden: Dsvlet Orman İşletmesi Çoruh Revir Amirliğince Taraklı #rmianından beş yüz metrekip kayn 2500 imenizne Same mad” sutünluğun kat" ve nakil ile Artvin — yem sosası k m İSĞf işi 24/2/9844 tarihinden itibaren 13 letle açık gerilik İMZA 1044 Cumartesi günü| Mat 11 de Coruh Revi açı ir lele döke muh bedel 20 liradır, eksiltmeye konulmuştur. men keyi mw la a günü saat n ” Rev Eksiltme11/3/944 Cumartesi günü saat 11 de Ço 1 — Murgul — Borçka şosasna bir ilâ 6 kilometre mesafede Kamilet orma.| ruh Revir Amirliğinde yapılacaktır. mından 700 sele meşe, metreküpünün muhammen bedeli 20 liradır, 1 — Murgul — Parih şosasına bir ilâ yedi kilometre mesafede Başköy or- — Murgul — Borçka şosasına bir ilâ 6 kilometre mesafede Erenköy Kor. | Mamnday 4500 e kayın, 200 metreküp meşe, metreküpünün £ muham- çalar e işa çi küpünün muhammen © bedeli 20) men bedeli yirmi üp lradı — — Murgul — Parih şosasına bir ilâ beş kilometre mesatede Gönüllü or Bayt Şe ilâ altı kilometre mesafede © Erenköy) (yanından 4500 me BA sehim anı etreküp meşe, metreküpünün muhammen bedeli) çen bede bedeli üzeriüden ©, 7.5 teminatlırmın eksilme 1 b Üzerindi imali ar muhamam« — İstekliler e muayyen olan saatten önce Revir veesine Yatırınış bulacaklardır. van önce Revir pl siya büleiyacaklardır, 50 liradır, 4 — Şart Umum Müdürlüğünde, Trabzon ve diğ: in Revirin de Kür me görül rr, (2006) — Şartnameleri Orman Umum Müdürlüğünde Trabzon ve Artvin Revir. - Şarkiameleri Orman Umum M dürlüğünde, Trabzon ve Artviy Revir. lerinde Kars Çevirge Müdürlüğünde görülür, ri ai Kars Çevirgesinde görülebilir. (

Bu sayıdan diğer sayfalar: